Search result for

moralled

(73 entries)
(0.0278 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moralled-, *moralled*, morall, moralle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา moralled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *moralled*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morally[ADV] อย่างถูกทำนองคลองธรรม, See also: อย่างดีงาม, อย่างมีศีลธรรม, อย่างถูกศีลธรรม, Syn. honestly, honorably, uprightly, Ant. wrongly, dishonorably
morally[ADV] ทางศีลธรรม, Syn. conscientiously, truthfully
immorally[ADV] อย่างผิดศีลธรรม, See also: อย่างเลวทราม, อย่างชั่วร้าย, Syn. sinfully, viciously, wickedly, Ant. morally

English-Thai: Nontri Dictionary
morally(adv) ในทางศีลธรรม,ทางจรรยา,ในทางใจ,แท้ๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The content of that message is morally ambiguous at best.ปัญหาของฉันคือ: เนื้อหาของข้อความที่ไม่ชัดเจน ทางศีลธรรมที่ดีที่สุด Contact (1997)
Does that mean I'm morally obligated to burn that lady's outfit?หมายความว่าชั้นทำถูกแล้ว ที่เผาเสื้อผ้านังพวกนั้นหรอ? Mean Girls (2004)
Bob is morally gray at best.บ็อบ เป็นพวกศีลธรรมแบบเทาๆ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Morally un-gray?ศีลธรรมแบบไม่เทา ? Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Now, you'II be asked to do things that fall in the morally gray territory.ผมพอใจกับศีลธรรมสีเทา Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
I'm comfortable with morally gray.นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราทำมันที่นี่ เก็บรักษาไว้เป็นความลับสำหรับพวกเรา Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
I happen to think judging an entire group of people based on the actions of a few individuals within that group is morally wrong.ฉันแค่คิดว่าเราไม่ควรตัดสินคนที่ชาติพันธุ์ เพราะการกระทำผิดของคนไม่กี่คน Strange Love (2008)
It's the word of God, not some morally questionable novel you give us a pop quiz on.ไม่สมควรที่จะนำถ้อยคำพระเจ้า มาคุยสนุกปากเหมือนนิยายทั่วไป The Haunting of Molly Hartley (2008)
So don't you dare get morally superior on me.ฉะนั้นคุณก็ไม่ได้ดีเด่ไปกว่าฉันหรอกนะ. I Don't Wanna Know (2008)
I've always been comfortable with morally gray.ผมไม่อึดอัดกับศีลธรรมแบบสีเทาๆ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Not to mention stunningly handsome, morally sound. He's a surgeon.ไม่เพียงแค่หล่อกิ๊ก น้ำเสียงนุ่มนวล เขายังเป็นศัลยแพทย์ด้วย The Ugly Truth (2009)
"Morally outraged," he said.เป็นการทำผิดศีลธรรม เขาพูดอย่างนั้น Better Call Saul (2009)
That I have been fornicating with a morally bankrupt weasel.ที่ว่าฉันได้สมสู่ กับตัววีเซิลล้มละลายแบบคุณ Don't Walk on the Grass (2009)
"sinful pleasure would be morally no differentความสุขที่เปื้อนบาปนั้นหาได้ต่างจาก Debate 109 (2009)
Dimensionality equals the logarithm of n divided by... non-excludability and non-rivalry 4/3 PI times the radius is morally praiseworthy but not morally obligatory.เท่ากับเลขอัลกอริทึ่มที่หาไม่ได้ ไม่สามารถแยกออกและไม่สามารถรวมกันได้ สี่ส่วนสามพันคูณรัศมียกกำลังสาม Star Trek (2009)
Was it morally wrong for me to exploit my knowledge of the future for personal financial gain?Was it morally wrong for me to exploit my knowledge of the future for personal financial gain? Hot Tub Time Machine (2010)
Rule number three, do something culturally rewarding with your time to earn it morally.ล้อเล่นน่า - โว้ว - อะไร? The Art of Getting By (2011)
It is our sincerest belief that with the right leadership and with your support, this country will rise again, better, morally superior to what was here before.เราเชื่อด้วยจิตใจว่า เมื่อผู้นำที่เหมาะสม และการร่วมมือจากท่าน ประเทศนี้จะสว่างอีกครั้ง Red Dawn (2012)
Well, they make up for it by being two-faced and morally bankrupt. And the new accusations that their story... I would give anything to be a fly on the wall in that mansion.พวกเขาจะชดเชยด้วยการตี 2 หน้า และการล้มละลาย ฉันยอมแลกทุกอย่าง เพื่อให้ได้เป็น แมลงวันเกาะอยู่ที่คฤหาสน์นั่น Doubt (2012)
Yeah, but it's no fun to argue when only one side is morally defensible.ใช่ แต่มันไม่มีความสนุกเลย ที่จะเถียงในขณะที่อีกฝ่าย ไม่มีคุณธรรมเลย Lost My Power (2012)
Just got to the point where me and my old partner, Alex Maynard, looked in the ATM account and realized we had so much money that it was morally incumbent on us to buy something.เพียงแค่มาถึงจุดที่ผมและ พันธมิตรเก่าของฉัน, อเล็กซ์เมย์นาร มองในบัญชีที่ตู้เอทีเอ็มและ ตระหนักว่าเรามีเงินมาก ว่ามันเป็นหน้าที่ทางศีลธรรม ในวันที่เราจะซื้ออะไร. Runner Runner (2013)
Morally, I have no problem with killing a killer, but Booth is the only one of us who has the skills and the training to do it.ทางด้านคุณธรรมแล้ว ฉันไม่มีปัญหากับการฆ่านักฆ่า แต่บูธเป็นเพียงหนึ่งในพวกเราที่มี ทักษะและฝึกมาเพื่อทำแบบนั้น The Corpse on the Canopy (2013)
Ah, you mean morally.อ๋อ คุณหมายถึงตามหลักศีลธรรม ก็พวกเราถูกเรียกมา Red Lacquer Nail Polish (2013)
Rebekah, it's no secret that you are impulsive, emotional, and at times morally questionable.รีเบคก้า ใครๆก็รู้ว่าเธอใจร้อน เจ้าอารมณ์ และตอนนี้ก็มีศีลธรรมจนน่าสงสัย Pictures of You (2013)
Real change will never happen until your elitist friends realize that it is morally unacceptable to allow thousands of its fellow citizens to live right down the street but in a third world.การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ไม่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากพวกเพื่อนชั้นสูงของคุณจะเข้าใจ ว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ Identity (2013)
I am legally and morally bound to inform you that--ฉันตามกฎหมายและศีลธรรม จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบว่า- Red Listed (2013)
A wedding is, in my considered opinion, nothing short of a celebration of all that is false and specious and irrational and sentimental in this ailing and morally compromised world.งานแต่งงาน ในความคิดเห็นของผมนั้น ไม่มีอะไรนอกจากการเฉลิมฉลองที่ไม่ถูกต้อง ดูดีแค่ภายนอก ไร้เหตุผล มีความอ่อนไหว ทำให้ทุกข์ทรมาน และทำลายศีลธรรม The Sign of Three (2014)
Psychological spikes, morally questionable behavior?ความผันผวนทางจิต พฤติกรรมน่าสงสัยด้านคุณธรรม Delta Force (2014)
Morally questionable behavior.พฤติกรรมน่าสงสัยด้านคุณธรรม Delta Force (2014)
Men of science are amiable and morally superior.ผู้ชายของวิทยาศาสตร์มีความ น่ารักและดีกว่าทางศีลธรรม The Electric Boy (2014)
Being the crafty and morally onerous chef that I am, whatever crappy levels of the bond I don't sell,เป็นพ่อครัวฝีมือและภาระทาง ศีลธรรม ว่าฉันเป็นสิ่งที่ระดับเส็งเคร็ง พันธบัตรที่ฉันไม่ได้ขาย The Big Short (2015)
What makes me morally responsible for her.-แม่ทูนหัวเจ้าสาว Me Before You (2016)
God has punished us for our arrogance, our acquisitiveness and our lack of morals.Gott hat uns bestraft für unseren Übermut, unsere Rafgier und unsere Morallosigkeit. Leere Welt (1987)
Well, Tim, I'm reminded of what the English essayist, Samuel Johnson, said about teachers of morality.Ich habe zu ihm aufgesehen. Das erinnert mich an den Schriftsteller Samuel Johnson, der Folgendes über Morallehrer sagte: Shopping Around (1996)
I think young women are being marketed to by corrupt, moral-less corporations.Kleine Mädchen werden verkauft von morallosen Geschäftemachern. Stupid Spoiled Whore Video Playset (2004)
Come on, Morallec!Zeig's ihnen, Morallec! Joyeux Noel (2005)
Where's Ponchel?Morallec, wo ist er? Joyeux Noel (2005)
Stop!Stopp! Keine Morallektionen! Clara's End (2012)
It's a little sermon, really, about ending isolation.Es ist ein bisschen morallastig, über das Beenden der Isolation. Second Skin (2013)
There's a thought experiment in the field of ethics... known as the Trolley Problem.Es gibt ein Gedankenexperiment in der Morallehre, das sogenannte Trolley-Problem. The Fault in Our Stars (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
morallHe lapsed morally.
morallI feel morally indebted to her.
morallShe helped me morally.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่ำช้า[ADV] basely, See also: immorally, badly, Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: เขาทำกับลูกของเขาอย่างต่ำช้าผิดมนุษย์, Thai definition: อย่างที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ตีกิน[V] take advantage immorally, See also: snatch away the prize, Example: เดี๋ยวนี้อ้ายสัตว์ร้ายสองขามันยิง มันตีกินกันจนจวนจะหมดป่าหมดทุ่งอยู่แล้ว, Thai definition: ฉวยโอกาสเอาประโยชน์ที่ไม่ควรจะได้
ขัด[V] act immorally, See also: contravene, be incompatible with, be immoral, Syn. ขัดแย้ง, แย้ง, Ant. ยอมตาม, ทำตาม, เห็นด้วย, Example: การกระทำของเธอขัดต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองนี้, Thai definition: ไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนสิ่งที่กำหนดไว้
เที่ยงธรรม[ADV] fairly, See also: impartially, equitably, righteously, unbiasedly, uprightly, morally, dispassionately, jus, Syn. ยุติธรรม, เที่ยงตรง, Example: คดีนี้ได้รับการตัดสินอย่างเที่ยงธรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดผี[v.] (phitphī) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong   
ผิดศีลธรรม[adv.] (phit sīntham =phit sīlatham) EN: immorally   
ต่ำช้า[adv.] (tamchā) EN: basely ; immorally ; badly   
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly   

CMU English Pronouncing Dictionary
MORALLY    M AO1 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morally    (a) (m o1 r @ l ii)
immorally    (a) (i1 m o1 r @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amoralisch {adv}amorally [Add to Longdo]
moralisch {adv} | moralisch verdorbenmorally | morally corrupt [Add to Longdo]
sittenstreng {adj}morally strict; puritanical [Add to Longdo]
unmoralisch {adv}immorally [Add to Longdo]
unsittlich {adv}immorally [Add to Longdo]
moralisch verderben | verderbend | verdirbtto corrupt morally | corrupting | corrupts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause [Add to Longdo]
全人[ぜんじん, zenjin] (n) saint; person well-balanced morally and intellectually; (P) [Add to Longdo]
道徳上[どうとくじょう, doutokujou] (n) morally; from the moral point of view [Add to Longdo]
不徳の致すところ[ふとくのいたすところ, futokunoitasutokoro] (exp) (with an apologetic tone) undesirable state brought about by (my) lack of virtue; feeling morally responsible; mea culpa [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]
濫りがましい;猥りがましい;妄りがましい(oK)[みだりがましい, midarigamashii] (adj-i) morally corrupt [Add to Longdo]
濫りがわしい;猥りがわしい[みだりがわしい, midarigawashii] (adj-i) morally corrupt; slovenly; obscene [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堕落[duò luò, ㄉㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] to morally degenerate; to become depraved; a fall from grace; a fall into sin or depravity, #11,342 [Add to Longdo]
淫贱[yín jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton, #85,601 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top