Search result for

mondas

(206 entries)
(0.0216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mondas-, *mondas*, monda
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mondas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mondas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Monday[N] วันจันทร์
Whitmonday[N] วันอาทิตย์ที่7หลังวันอีสเตอร์, See also: เป็นวันหยุดอย่างเป็นทางการของอังกฤษ ไอร์แลนด์ และเวลส์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
black mondayn. วันจันทร์ในเทศกาล Easter
monday(มัน'เด) n. วันจันทร์
whitmonday(วิท'มัน'ดี) n. วันจันทร์หลังวันWhitsunday

English-Thai: Nontri Dictionary
Monday(n) วันจันทร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Monday?จันทร์นี้? The Dig (2011)
- Monday night?- คืนวันจันทร์? 12 Angry Men (1957)
Monday night?คืนวันจันทร์? 12 Angry Men (1957)
Monday night...คืนวันจันทร์ ... 12 Angry Men (1957)
Some spy says he gets his hoggins every Monday, regular as dick, along with the 18d funeral policy.มันเป็นสิ่งที่บางนักสืบกล่าวว่า เขาได้รับกามกิจของเขาทุกวัน จันทร์ ปกติเช่นดิ๊ก How I Won the War (1967)
Then the insurance will not call on a Monday for his hoggins.โทรในวันจันทร์สำหรับกามกิจ ของเขา How I Won the War (1967)
Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday, Sunday, Saturday.Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Friday, Sunday, Saturday. The Godfather (1972)
I couldn't possibly fit him in until Monday, sir. I'm booked solid.วันจันทร์ถึงจะมีคิวให้ ผมไม่ว่างเลย Blazing Saddles (1974)
Monday. Splendid.วันจันทร์ วิเศษ Blazing Saddles (1974)
Monday to Thursday, 8:40, 1: 15, 5:45 and 6:00 p.m.วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 8.4013.1517.45 เเละ 18.00 น. Jaws (1975)
Monday!วันจันทร์! Jaws (1975)
They said he'd be back by Monday, and they don't know anything about her there.จะกลับมาวันจันทร์, และ พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเธอที่นั่น. Suspiria (1977)
Hell, we buried him on Monday and look what they did to him.นรกชัดๆ เราเพิ่งจะฝังเขาไปเมื่อวันจันทร์ แล้วดูที่มันทำกับเขาสิ Phantasm (1979)
Monda.มอนดา Gandhi (1982)
Monday and Tuesday don't smell at all ...because Cream of Wheat is instant.วันจันทร์กับอังคารไม่มีกลิ่นเลย เพราะครีมข้าวสาลีเป็นแบบสำเร็จรูป *batteries not included (1987)
-Monday, we'll work together.-วันจันทร์นะ.. เราจะได้ร่วมงานกัน Mannequin (1987)
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี Mannequin (1987)
Well, I never knew an honest debt that couldn't wait till Monday.ดีฉันไม่เคยรู้ว่าหนี้ซื่อสัตย์ที่ไม่สามารถรอจนกว่าจันทร์ The Russia House (1990)
There's a Jewish holiday on Monday.วันจันทร์เป็นวันหยุดชาวยิว Goodfellas (1990)
We were on the roof on Monday, young Lisiek and I, and we saw the Herr Kommandant come out of the front door... and down the steps by the patio right there below us and-- and there on the steps he drew his gun and he... shot a woman who was passing by.เช้าวันนึงฉันกับลิเซียคบนหลังคา... เห็นผู้กองเดินออกมาหน้าบ้าน ลงบันได... Schindler's List (1993)
We have to know what to do with this kid on Monday when his 10-day paper expires.เราต้องรู้ว่าต้องทำอะไรกับเด็กคนนี้วันจันทร์ เมื่อครบสิบวัน Don Juan DeMarco (1994)
- Alright. First thing Monday we have to get the judge over here for a hearing.สิ่งแรก วันจันทร์ Don Juan DeMarco (1994)
Also on Monday we'll have to transfer him to another therapist because that's your last day, Jack.เราต้องมีคำวินิจฉัยเบื้องต้น สำหรับการรักษาขั้นต่อไป รวมทั้งวันจันทร์ เราจะต้องส่งเขาไปให้นักบำบัดคนอื่น Don Juan DeMarco (1994)
I'm retiring on Monday.ผมจะเกษียณวันจันทร์ Don Juan DeMarco (1994)
You're retiring on Monday.คุณจะเกษียณวันจันทร์ Don Juan DeMarco (1994)
It was Tuesday, for I'd been playing at a dance on the Monday night.วันอังคาร, ฉันกำลังเล่น เพลงสนุกๆ อยู่ คืนวันจันทร์ The Education of Little Tree (1997)
Unless you wanna have a drink with me tonight. Maybe. We just couldn't wait until Monday to find out.คือเราไม่อยากคอยให้ถึงวันจันทร์น่ะค่ะ Good Will Hunting (1997)
Okay, everybody, that's it for today. Thanks. We'll see you Monday.วันนี้เท่านี้ก่อน ขอบใจมาก แล้วเจอกันวันจันทร์ Good Will Hunting (1997)
Look, I know we´re gonna go back Monday and we´re gonna get him. I just wanna check it out.งั้นก็กลับมาล่าวันจันทร์ ฉันอยากมาดู Nothing to Lose (1997)
Sunday, Monday, Tuesday?- ไม่ค่ะ อาทิตย์จันทร์ อังคาร The Truman Show (1998)
You can't operate. They've rescheduled for Monday.เดี๋ยวพวกเขาจะจัดตารางให้คุณใหม่วันจันทร์นี้ / เรื่องวาล์วไฟฟ้านั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ City of Angels (1998)
You know it. Come back Monday and get back on the horse.กลับมาอีกทีวันจันทร์ / และขึ้นไปบนหลังม้าอีกครั้ง City of Angels (1998)
All right, they have rescheduled the operation for Monday.นี่ พวกเขากำหนดตารางใหม่แล้ว / การผ่าตัดในวันจันทร์ เมื่อวานเกิดอะไรขึ้น City of Angels (1998)
Monday:วันจันทร์ : Show Me Love (1998)
Monday, September 13วันจันทร์ที่ 13 กันยายน Ringu (1998)
Monday, September 20วันจันทร์ที่ 20 กันยายน Ringu (1998)
Come back Monday with some clean clothes.เอ่อ, ครับ--ใช่ครับ, แปลกมาก Fight Club (1999)
Monday mornin´ came too soonMonday mornin' came too soon Never Been Kissed (1999)
The match had started on a Sunday morning and ended on a Monday morning.เกมนี้ได้เริ่มตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ และจบลงในเช้าวันจันทร์ The Old Man and the Sea (1999)
There's nobody booked for Monday.ไม่มีนัดวันจันทร์ Platonic Sex (2001)
Ai, they want to shoot your second film around next Monday.ไอ พวกเขาต้องการให้คุณถ่ายหนังสองเรื่อง ราวๆวันจันทร์หน้านะ Platonic Sex (2001)
Monday morning, I'm phoning Claremont Military Academy.เช้าวันจันทร์, ฉันจะโทรไป กองเกณฑ์ทหารแคลร์มอนต์ Metamorphosis (2001)
On Monday, I'm suspending the players. End of story.วันจันทร์หน้า, ผมจะพักการเรียนพวกนั้นซะ เรื่องจะได้จบ Hothead (2001)
We're going to Maddox's thing on Monday night.We're going to Maddox's thing on Monday night. Maid in Manhattan (2002)
You go to Maddox's thing on Monday night. "Hello", "goodbye", you leave, you're home free.ไปงานแมดดอกซ์คืนวันจันทร์ ทักทาย บอกลา ออกมาก็จบแล้ว Maid in Manhattan (2002)
You give me this, I'll give you 15 minutes inside the benefit, Monday night....สำหรับงานคืนวันจันทร์ Maid in Manhattan (2002)
You know, speaking of fat guys in tuxedos, there's this thing Monday night....ตัวอ้วน ใส่ทักสิโด คืนวันจันทร์ ผมมีงานเลี้ยงหรู Maid in Manhattan (2002)
Monday...Monday... Maid in Manhattan (2002)
You wanted me to have an escort for that Maddox literacy thing on Monday night.You wanted me to have an escort... ...for that Maddox literacy thing on Monday night. Maid in Manhattan (2002)
Monday night.Monday night. Maid in Manhattan (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mondaAny day will do except Monday.
mondaCome on Monday afternoon, if possible.
mondaCulture Day falls on Monday this year.
mondaEvery Monday Mrs. Evans washed all the family's clothes in the tin bath.
mondaHand in your homework by next Monday.
mondaHe is always at home on Mondays.
mondaHe'll be back by Monday morning at the latest.
mondaHe often cuts classes on Monday and Saturday.
mondaHe proposed that another meeting be held next Monday.
mondaHe suggested that the meeting be put off till Monday.
mondaHe used to come here on Mondays.
mondaHe went to New York on Monday.
mondaHe will be back by Monday at the latest.
mondaHe works from Monday to Friday.
mondaHis plan was to start on Monday.
mondaHow many classes do you have on Monday?
mondaHow many classes do you have on Mondays?
mondaI always feel blue on Mondays.
mondaI except that I will see him on Monday.
mondaI expect to be back next Monday.
mondaI have done all my homework and now I am completely free until Monday.
mondaI hope you will return it by Monday.
mondaI'll be here by Monday.
mondaI'll let have it back next Monday without fail.
mondaI'm afraid we can't go on Monday.
mondaI move that the witness be summoned on Monday.
mondaIn Germany today, antiviolence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday.
mondaI owe Mary some money and must pay her back by next Monday.
mondaI should finish my homework at least by Monday.
mondaIs the staff meeting held on Monday?
mondaI study English on Monday and Friday.
mondaIt has been raining since last Monday.
mondaIt is important for everything to be ready by Monday.
mondaIt is Monday today.
mondaIt's Monday.
mondaIt snowed from Monday to Friday.
mondaI understand the museum is closed on Mondays.
mondaI went fishing last Monday.
mondaI will be here from Monday to Thursday.
mondaI will come on Monday unless you write to the contrary.
mondaI worked on Sunday, so I had Monday off.
mondaI work every other day: Monday, Wednesday and Friday.
mondaI work every other day: Monday, Wednesday, and Friday.
mondaLet's make it Monday afternoon.
mondaMary has been ill in bed since last Monday.
mondaMike doesn't practice basketball on Monday.
mondaMonday comes after Sunday.
mondaMonday follows Sunday.
mondaMonday is when I am busiest.
mondaMonday's not good.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จันทร์[N] Monday, See also: following Sunday, Syn. วันจันทร์, Example: จันทร์หน้าพวกเราต้องไปสัมมนาที่ระยอง, Thai definition: ชื่อวันที่ 2 แห่งสัปดาห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จันทร์[n.] (jan) EN: Monday   FR: lundi [m]
วันอีสเตอร์[n. exp.] (wan Īstoē) EN: Easter Monday   FR: lundi de Pâques [m]
วันจันทร์[n.] (wan jan) EN: Monday   FR: lundi [m]
วันจันทร์หน้า[n. exp.] (wan jan nā) EN: next Monday   FR: lundi prochain

CMU English Pronouncing Dictionary
MONDA    M AA1 N D AH0
MONDAY    M AH1 N D IY0
MONDAY    M AH1 N D EY2
RAMONDA    R AH0 M AA1 N D AH0
MONDAYS    M AH1 N D EY2 Z
MONDAYS    M AH1 N D IY0 Z
EDMONDA    EH2 D M AA1 N D AH0
MONDAVI    M AA0 N D AA1 V IY0
MONDALE    M AA1 N D EY2 L
MONDAY'S    M AH1 N D IY0 Z
MONDAY'S    M AH1 N D EY2 Z
MONDALLO    M AA0 N D AE1 L OW0
RAYMONDA    R EY2 M AA1 N D AH0
MONDALE'S    M AA1 N D EY2 L Z
MONDADORI    M AA2 N D AH0 D AO1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Monday    (n) (m uh1 n d ii)
Mondale    (n) (m o1 n d ei l)
Mondays    (n) (m uh1 n d i z)
demimondaine    (n) (d e2 m i m oo n d ei1 n)
demimondaines    (n) (d e2 m i m oo n d ei1 n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
天文台[てんもんだい, tenmondai] หอดูดาว
問題解決[もんだいかいけつ, mondaikaiketsu] ปัญหาคลี่คลาย (โปรดตรวจสอบกับผู้ชำนาญการอีกครั้ง)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問題[もんだい, mondai] Thai: คำถาม ข้อสงสัย English: question
問題[もんだい, mondai] Thai: ปัญหาอุปสรรค English: problem

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebedame {f}demimondaine [Add to Longdo]
Mondaufgang {m}moonrise [Add to Longdo]
Halbmondantilope {f} [zool.]tsessebe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
ものだから;もんだから[, monodakara ; mondakara] (conj) the reason for something [Add to Longdo]
エネルギー問題[エネルギーもんだい, enerugi-mondai] (n) energy problems [Add to Longdo]
オンライン問題解決[オンラインもんだいかいけつ, onrain mondaikaiketsu] (n) {comp} online problem solving [Add to Longdo]
ノー問題[ノーもんだい, no-mondai] (n) no problem [Add to Longdo]
ハッピーマンデー[, happi-mande-] (n) (See 成人の日) national holiday that has been moved to a Monday (e.g. Coming-of-Age Day) (wasei [Add to Longdo]
フェルマの問題;フェルマーの問題[フェルマーのもんだい(フェルマーの問題);フェルマのもんだい(フェルマの問題), feruma-nomondai ( feruma-no mondai ); feruma nomondai ( feruma no mondai )] (n) Fermat's problem [Add to Longdo]
ブラックマンデー[, burakkumande-] (n) black Monday [Add to Longdo]
ブルーマンデー[, buru-mande-] (n) blue Monday [Add to Longdo]
プラトンの問題[プラトンのもんだい, puraton nomondai] (n) Plato's problem [Add to Longdo]
マンデー[, mande-] (n) Monday [Add to Longdo]
演習問題[えんしゅうもんだい, enshuumondai] (n) practice problem; practise problem [Add to Longdo]
応用問題[おうようもんだい, ouyoumondai] (n) application problem; exercises [Add to Longdo]
過去問題集[かこもんだいしゅう, kakomondaishuu] (n) past (exam) question collection [Add to Longdo]
解けない問題[とけないもんだい, tokenaimondai] (n) insoluble problem [Add to Longdo]
海の日[うみのひ, uminohi] (n) Marine Day (national holiday; 3rd Monday of July) [Add to Longdo]
外交問題[がいこうもんだい, gaikoumondai] (n) diplomatic issue [Add to Longdo]
該問題[がいもんだい, gaimondai] (n) the matter in question; the said problem [Add to Longdo]
核問題[かくもんだい, kakumondai] (n) nuclear issue; nuclear problem [Add to Longdo]
環境問題[かんきょうもんだい, kankyoumondai] (n) environmental problem (issue) [Add to Longdo]
環境問題専門家[かんきょうもんだいせんもんか, kankyoumondaisenmonka] (n) environmentalist [Add to Longdo]
帰属問題[きぞくもんだい, kizokumondai] (n) question of possession (e.g. of the Kuril Islands) [Add to Longdo]
記述問題[きじゅつもんだい, kijutsumondai] (n) essay question [Add to Longdo]
技術的問題[ぎじゅつてきもんだい, gijutsutekimondai] (n) {comp} technical problem, issue [Add to Longdo]
疑問代名詞[ぎもんだいめいし, gimondaimeishi] (n) {ling} interrogative pronoun [Add to Longdo]
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] (n) boundary value problem [Add to Longdo]
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts) [Add to Longdo]
金銭問題[きんせんもんだい, kinsenmondai] (n) money matter; question of money; money trouble [Add to Longdo]
軍事顧問団[ぐんじこもんだん, gunjikomondan] (n) military assistance advisory group [Add to Longdo]
契約問題[けいやくもんだい, keiyakumondai] (n) contract dispute [Add to Longdo]
敬老の日[けいろうのひ, keirounohi] (n) Respect-for-the-Aged Day Holiday (third Monday in September) [Add to Longdo]
経済問題[けいざいもんだい, keizaimondai] (n) economic problem [Add to Longdo]
計算問題[けいさんもんだい, keisanmondai] (n) numerical calculation [Add to Longdo]
[つき, tsuki] (n) (abbr) (See 月曜) Monday [Add to Longdo]
月火[げつか, getsuka] (n) (abbr) Monday and Tuesday [Add to Longdo]
月金[げつきん, getsukin] (n) Mondays and Fridays [Add to Longdo]
月曜[げつよう, getsuyou] (n-adv,n-t) Monday; (P) [Add to Longdo]
月曜日[げつようび, getsuyoubi] (n-adv,n-t) Monday; (P) [Add to Longdo]
健康問題[けんこうもんだい, kenkoumondai] (n) health problem; health issue [Add to Longdo]
懸賞問題[けんしょうもんだい, kenshoumondai] (n) problem for a prize contest [Add to Longdo]
検査問題[けんさもんだい, kensamondai] (n) {comp} check problem [Add to Longdo]
玄人[くろうと, kurouto] (n,adj-no) (1) expert (professional) in a given trade or profession; (2) woman in the nightlife business; demimondaine; (P) [Add to Longdo]
顧問団[こもんだん, komondan] (n) advisory body; think tank [Add to Longdo]
交通問題[こうつうもんだい, koutsuumondai] (n) traffic problem [Add to Longdo]
公害問題[こうがいもんだい, kougaimondai] (n) pollution problem or issue [Add to Longdo]
拷問台[ごうもんだい, goumondai] (n) the rack [Add to Longdo]
国際問題[こくさいもんだい, kokusaimondai] (n) international problem [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周一[zhōu yī, ㄓㄡ ㄧ, / ] Monday, #4,031 [Add to Longdo]
星期一[xīng qī yī, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄧ, ] Monday, #8,426 [Add to Longdo]
蒙代尔[mēng dài ěr, ㄇㄥ ㄉㄞˋ ㄦˇ, / ] Walter Mondale, former US vice-president and ambassador to Japan, #51,198 [Add to Longdo]
本周一[běn zhōu yī, ㄅㄣˇ ㄓㄡ ㄧ, / ] this monday [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応用問題[おうようもんだい, ouyoumondai] application problem [Add to Longdo]
技術的問題[ぎじゅつてきもんだい, gijutsutekimondai] technical problem, issue [Add to Longdo]
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem [Add to Longdo]
検査問題[けんさもんだい, kensamondai] check problem [Add to Longdo]
相性問題[あいせいもんだい, aiseimondai] compatibility issue [Add to Longdo]
適用業務問題[てきようぎょうむもんだい, tekiyougyoumumondai] application problem [Add to Longdo]
問題の解決[もんだいのかいけつ, mondainokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
問題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description [Add to Longdo]
問題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] problem-oriented language [Add to Longdo]
問題定義[もんだいていぎ, mondaiteigi] problem definition, problem description [Add to Longdo]
輸送問題[ゆそうもんだい, yusoumondai] transportation problem [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
問題[もんだい, mondai] Frage, Problem [Add to Longdo]
天文台[てんもんだい, tenmondai] Sternwarte, Observatorium [Add to Longdo]
月齢[げつれい, getsurei] Mondalter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top