Search result for

momente

(58 entries)
(0.3581 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -momente-, *momente*
Possible hiragana form: もめんて
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา momente มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *momente*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, well, I've had my share of dull moments but I try to make every experience an adventure.Ich habe auch viele schlimme Momente erlebt, aber ich versuche, jedes Erlebnis als Abenteuer zu sehen. The Idol (1980)
I experienced such moments of despair.Solche Momente der Verwirrung kenne ich auch. Ich habe meinen weißen Elefanten verloren. Le guignolo (1980)
You had such moments, Monsieur Dupre, such moments!- Es waren einige tolle Momente dabei. Le guignolo (1980)
I believe there are moments of passion and desire.Aber es gibt doch Momente, Momente des Begehrens der Leidenschaft, Impulse, die man nicht unterdrücken kann. The Taming of the Scoundrel (1980)
- Don't you have such moments?Du hast doch auch solche MomenteThe Taming of the Scoundrel (1980)
- This is one of those times.- Das ist einer dieser MomenteThe Fog (1980)
You will also know mοments οf incredible light.Du wirst auch Momente unglaublichen Lichts genießen. Inferno (1980)
Hang on!In solchen Momenten bedeutet der Wille alles. Nightmare City (1980)
There's not much thinking done, there's no time for that.In solchen Momenten denkt man nicht viel. Das ist ein solcher Rummel. The Medal (1980)
- There are some nice moments, too.- Aber es gibt auch nette MomenteStardust Memories (1980)
There were moments today when I panicked, Miss Rose.Heute gab es Momente, da bekam ich Panik, Miss Rose. The Gold Watch (1981)
But let joy or sorrow come to one, it always came to us all. To be faced, to be shared, to be experienced together.Doch ob Freud oder Leid, jeder von uns nahm teil an den Sorgen und Nöten, aber auch an den glücklichen Momenten der anderen. The Heartache (1981)
There are events in our lives which would best be forgotten moments out of the past which have a peculiar way of thrusting themselves into the present.JOHN-BOY: Es gibt Ereignisse im Leben, die man am besten vergisst, Momente der Vergangenheit, die sich auf seltsame Weise in die Gegenwart drängen. The Indiscretion (1981)
In all our lives, there are moments we are meant to remember forever in every small detail and shading.JOHN-BOY: Es gibt Momente im Leben, die einem immer im Gedächtnis bleiben, und zwar bis ins kleinste Detail. The Last Ten Days (1981)
But there're times when we can't afford to take a narrow view of things.Aber es gibt Momente, wo man's nicht mehr darf, nur seinen eigenen Kirchturm zu besteigen. Rasputin (1981)
Because those proverbial few moments of pleasure are very likely to leave you with a legacy which is horribly painful, difficult to cure and may get you sent home to face embarrassing questions from girlfriend and or...wife.Denn diese sprichwörtlichen heiß begehrten Momente der Lust hinterlassen euch wahrscheinlich ein Vermächtnis, das schmerzhaft und schwer zu heilen ist. Und ihr werdet vielleicht heimgeschickt, um euch peinlichen Fragen von Freundin oder Ehefrau auszusetzen. Gallipoli (1981)
Yeah! At times like this I am proud to be an American. Hmm.In Momenten wie diesem bin ich stolz, ein Amerikaner zu sein. The Great Muppet Caper (1981)
Yes, but now you know personally, if not officially, you can use your personal knowledge to start official investigations to get official confirmation of personal suspicions so what you now know personally, but not officially, you will then know officially as well as personally.Aber jetzt, wo Sie es privat wissen, selbst wenn Sie es nicht offiziell wissen, können Sie ihr privates Wissen für offizielle Untersuchungen nutzen zwecks offizieller Bestätigung privater VerdachtsmomenteThe Whisky Priest (1982)
All those... moments will be lost... in time... like... tears... in rain.All diese Momente werden verloren sein, im Zeitvergehen, wie Tränen im Regen. Blade Runner (1982)
Who could have imagined?- Nur Mut, reißen Sie sich am Riemen. Wer hätte geglaubt, dass wir unsere letzten Momente miteinander verbringen? The Troops & Troop-ettes (1982)
Even though this is a strange situation there are moments of friendship and moments of sharing or whatever.Das ist eine merkwürdige Situation, aber es gibt halt Momente, in denen man teilen muss. The King of Comedy (1982)
There have been times in history... when two or three good men could hold off a whole army.In der Geschichte gab es Momente, wo 2 oder 3 Männer eine ganze Armee aufzuhalten vermochten. The Taxicab Wars (1983)
And it's at moments like this that I realize they're less painful that way.Und in Momenten wie diesem merke ich, dass sie so weniger wehtun. My Fair Steele (1983)
It's your shoe leather to waste as you see fit.Dann genießen Sie es. Solche Momente sind schnell vorbei. Steele Crazy After All These Years (1983)
Well, it just goes to show you, Alfred. We all have moments of self-doubt and despair.Sie sehen, wir alle durchleben Momente von Selbstzweifel und Verzweiflung. Steele in Circulation (1983)
You know, at moments like this... I wish I could call you something besides Remington Steele. - Oh?In solchen Momenten würde ich gern etwas anderes zu Ihnen sagen als Remington Steele. Steeling the Show (1983)
It's most glamorous moments.Ihre glanzvollen MomenteDuel to the Death (1983)
There are moments in life when a woman comes in handy.Es gibt Momente im Leben, wo man eine Frau gebrauchen kann. L'Africain (1983)
Surprise might do some good.Überraschungsmomente sind heilsam. Local Hero (1983)
For these last two moments, We will engage conditions Of maximum equality.Für diese beiden letzten Momente kämpfen wir unter gleichen Bedingungen. The Osterman Weekend (1983)
Better a few intense moments with him, than sharing a comfortable life like yours.Lieber einige intensive Momente mit ihm, als eine bequeme Existenz wie die deine zu teilen. Pauline at the Beach (1983)
* There are moments* Es gibt Momente Yentl (1983)
* There are moments you wait for and dream of* Es gibt Momente, auf die man wartet und von denen man träumt Yentl (1983)
* This is one of those moments * l will always remember this chair* Dies ist einer dieser Momente * Ich werde mich für immer an diesen Stuhl erinnern Yentl (1983)
* ..you remember all your life* Es gibt Momente an die man sich sein Leben lang erinnert Yentl (1983)
* There are moments you wait for and dream of* Es gibt Momente, auf die man wartet und von denen man träumt Yentl (1983)
* This is one of those moments ** Dies ist einer dieser MomenteYentl (1983)
* There are moments* Es gibt Momente Yentl (1983)
* There are moments you know* Es gibt Momente, bei denen man weiß Yentl (1983)
Our interstellar predecessors... have told us that in moments such as these... we should have cooked bread.Unsere interstellaren Vorfahren sagten uns, dass wir in Momenten wie diesen das Glas erheben sollten. It's a Desert Out There (1984)
And you just a dream, Like England.In jenen Momenten warst du nichts weiter als ein Traum, und England ebenfalls. The Prophecy (1984)
Five years of moments.5 Jahre voller MomenteAffair at Bromfield Hall (1984)
In a sense we were going through those definitive moments, were everything comes together at once.Irgendwie überstanden wir diese Momente, in denen alles zusammen kam. Grand Canyon: The Hidden Secrets (1984)
"Give me the drench of my passions,"Gebt mir noch mehr Momente der Leidenschaft. Non c'è due senza quattro (1984)
With you I dream of moments... moments...Mit Ihnen träume ich von Momenten... Momenten... Happy Easter (1984)
Not mother, moments.Ich träume von Momenten. Happy Easter (1984)
There are times...Es gibt Momente, da... Happy Easter (1984)
There are times!Es gibt MomenteHappy Easter (1984)
There are times!Es gibt Momente! Aber... Happy Easter (1984)
There really are times!Es gibt wirklich MomenteHappy Easter (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehmoment {n} [phys.] [techn.] | Drehmomente {pl}torque; turning moment | torques [Add to Longdo]
Moment {m} | Momente {pl}moment | moments [Add to Longdo]
Moment {n} | Momente {pl} | Moment {n} einer Kraft | Moment {n} eines Kräftepaars | statisches Momentmomentum | momenta; momentums | moment of a force | moment of a couple | first moment of an area; statical moment of an area [Add to Longdo]
Momentensatz {m}principle of angular momentum [Add to Longdo]
Verdachtsmoment {m} | Verdachtsmomente {pl}suspicious fact | suspicious facts [Add to Longdo]
Verteilung {f} des Wankmomentesroll couple distribution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Momente [moːmɛntə] (n) , pl.
     momenta; moments; momentums
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top