Search result for

mollies

(100 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mollies-, *mollies*, mollie , molly
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mollies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mollies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mollify[VT] ทำให้สงบ, See also: ทำให้ใจเย็น, ทำให้สุขุม, ทำให้อ่อนโยน, Syn. pacify, appease, Ant. provoke, aggravate
emollient[ADJ] ซึ่งทำให้ผิวนวลนุ่ม, See also: ซึ่งทำให้ผิวอ่อนนุ่ม, Syn. soften, sooth
emollient[ADJ] ซึ่งทำให้สงบ, Syn. calm
mollifier[N] ผู้ปลอบโยน, Syn. tranquilizer
mollification[N] การปลอบโยน, See also: การทำให้สงบ, Syn. appeasement

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mollify(มอล'ละไฟ) vt. ทำให้อ่อนโยน,ลดหย่อน,ทำให้สงบ,ปลอบ,ระงับโทสะ., See also: mollification n. mollifier n., Syn. mitigate

English-Thai: Nontri Dictionary
mollification(n) การปลอบ,การระงับโทสะ,การทำให้สงบ
mollify(vt) ทำให้เบาบางลง,ปลอบ,ระงับอารมณ์,ทำให้สงบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pulse, soft; pulse, low-tension; pulsus mollisชีพจรอ่อน, ชีพจรหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse, low-tension; pulse, soft; pulsus mollisชีพจรอ่อน, ชีพจรหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsus mollis; pulse, low-tension; pulse, softชีพจรอ่อน, ชีพจรหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
low-tension pulse; pulse, soft; pulsus mollisชีพจรอ่อน, ชีพจรหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soft pulse; pulse, low-tension; pulsus mollisชีพจรอ่อน, ชีพจรหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Mollisolsมอลลิซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
emollientสารทำให้นุ่มและชุ่มชื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diospyros Mollisมะเกลือ [การแพทย์]
Emollientความชุ่มชื้น,ชุ่มชื้น [การแพทย์]
Emollient Creamครีมทำให้ผิวนุ่ม,ครีมทาผิว [การแพทย์]
Emollientsอีโมลเลียนต์,สารหล่อลื่นผิว,สารอีมอลเลียนท์,อีมัลชันทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่ม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am preparing to mollify Sung Jun Oppa, so don't worry.ฉันกำลังเตรียมไปปลอบใจพี่ซองจุน ดังนี้น คุณไม่ต้องเป็นห่วง Midas (2011)
Well, honestly, everyone out there's partying like it's the end of the world, so I assume MGHB, DMT, mollies, and pharmaceutical cocaine or some combo of all that.ที่เห็นคือทุกคนที่นี่ ปาร์ตี้กันหลุดโลกดังนั้น... ผมคิดว่าจีเอชบี ดีเอ็มที มอลลี่ไม่ก็โคเคนสักอย่าง - หรือทุกอย่างรวมกัน Urge (2016)
Remember that plump girl in pink?Erinnerst du dich an das mollige Mädchen in Pink? Floating Weeds (1959)
This one... you she-devil... It's true.Die hier, die Mollige. 8½ (1963)
You mustn't forget Comolli, that detective from Reunion. He must still be on the case.Du weißt doch, da ist dieser Detektiv von der Insel, Comolli, der dich überall sucht. Mississippi Mermaid (1969)
Comolli, the private detective.Comolli, Privatdetektiv. Mississippi Mermaid (1969)
It's me, Monsieur Mahé.- Ich bin's, M. Mahé. ComolliMississippi Mermaid (1969)
You're wrong, Monsieur Comolli.Sie täuschen sich, M. ComolliMississippi Mermaid (1969)
Who is it? Comolli, the private detective.- Comolli, der Privatdetektiv. Mississippi Mermaid (1969)
and you can better was Spotted wolf's got an eash to get his hands on it now you planing to starve us for this not if I know Spotted wolf is got a one some reale flame to get his hands on itUnd den Gefleckten Wolfjuckt es nur so, dich in die Hände zu bekommen. - Sollen wir davor noch verhungern? - Er mag Mollige lieber. Soldier Blue (1970)
A plump, well breasted virgin all ready for the oven?Soll es eine mollige,vollbusige Jungrau sein? And Now the Screaming Starts! (1973)
Those lumps are coming back on the side of your waist?Du wirst schon wieder ganz schön mollig um die Hüfte rum. Don't Look Now (1973)
You know what I say?Man muss sich was Molliges auf den Schoß setzen, da wird einem warm und Spaß macht's auch noch. House of 1000 Pleasures (1974)
Mollie? Do me a favour, will you?Mollie‚ tust du mir einen Gefallen? Brannigan (1975)
I know the missing people are all here. Buried here.Ich weiß, dass sie alle hier unten liegen, mollig warm. The House of the Laughing Windows (1976)
Obviously, you feel pretty secure about those chubby little legs of yours.Offensichtlich findest du deine molligen Beinchen genau richtig. But Seriously Folks (1988)
And plump enough.Und ich war ganz schön mollig. Drowning by Numbers (1988)
I stuffed Molotovs under turret and cannon then they pulled me up again.Ich legte Mollis unter die Kanzel und die Kanonen. Dann zogen sie mich wieder hoch. Mit acht Jahren! The Beast of War (1988)
Welcome to the Hefty Hideaway house of fashion for the ample woman.Willkommen im Modehaus für die mollige Frau. Hairspray (1988)
Here, we cater to big-boned gals like yourself who are stylish... and at the same time frustrated by the lack of sizes in stores today.Wir bedienen mollige Mädchen mit Modebewusstsein, die frustriert sind wegen des Mangels an Übergrößen. Hairspray (1988)
- Mollie?- Mollie? Look Who's Talking (1989)
Mollie, I love you and you love me.Mollie, ich liebe dich und du mich. Look Who's Talking (1989)
God, Mollie, I'm going to burst if you don't kiss me soon.Mein Gott, Mollie, ich explodiere, wenn du mich nicht sofort küsst. Look Who's Talking (1989)
- How old are you now, Mollie?- Wie alt sind Sie jetzt, Mollie? - 33. Look Who's Talking (1989)
Mollie, I'm so glad you waited.Mollie, zum Glück hast du gewartet. Look Who's Talking (1989)
- Mollie!- Mollie! Look Who's Talking (1989)
- Mollie, I've fallen in love.- Mollie, ich habe mich verliebt. Look Who's Talking (1989)
- Mollie, who was that?- Mollie, wer war das? Look Who's Talking (1989)
But Mollie is tough.Mollie ist knallhart. Look Who's Talking (1989)
- Come on, Mollie, it's early.- Los, Mollie, es ist noch früh. - Ja, aber ich bin pleite. Look Who's Talking (1989)
- Mollie helped us get this place.- Mollie hat uns hierbei geholfen. Look Who's Talking (1989)
- Mollie, could I talk to you?- Mollie, darf ich Sie sprechen? Look Who's Talking (1989)
- Mollie, Mollie ...- Mollie, Mollie... Look Who's Talking (1989)
- Mollie, how's Mickey?- Mollie, wie geht's Mickey? Look Who's Talking (1989)
- Is Mollie here?- Ist Mollie da? Look Who's Talking (1989)
- I've known Mollie for years.- Ich kenne Mollie seit Jahren. Look Who's Talking (1989)
Mollie, hi.Mollie, hallo. Look Who's Talking (1989)
Oh, come on, Mollie!Och, komm schon, Mollie! Look Who's Talking Too (1990)
What about Stuart? It's about you, Mollie and your income tax.Wir reden hier von dir, Mollie und der Einkommenssteuer. Look Who's Talking Too (1990)
Every two weeks he calls Mollie for money.Alle zwei Monate ruft er Mollie wegen Geld an. Look Who's Talking Too (1990)
You guys make me laugh. You're really funny.Also, ihr bringt mich zum Lachen, Mollie und du. Look Who's Talking Too (1990)
Hi. What a surprise. Mollie never said she had a brother.Was für eine Überraschung, dass Mollie einen Bruder hat. Look Who's Talking Too (1990)
Mollie said some wonderful things about you.Mollie hat ein paar tolle Sachen über Sie erzählt. Look Who's Talking Too (1990)
Mollie, come on.Mollie, hör auf. Look Who's Talking Too (1990)
Hey, Mollie.He, Mollie. Look Who's Talking Too (1990)
- Mollie wants to talk.- Mollie will mit dir reden. Look Who's Talking Too (1990)
Hey, Mollie.Mollie. Look Who's Talking Too (1990)
This is Mollie Ubriacco.Hier Mollie Ubriacco. Look Who's Talking Too (1990)
You were so chubby before.Du warst mal richtig mollig. Chungking Express (1994)
That pudgy one.Die Mollige da. The Apartment (1996)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
เละ[X] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy   FR: détrempé ; blet ; ramolli
นุ่มลง[adj.] (num long) FR: amolli
เปื่อย[v.] (peūay) EN: become tender ; desintegrate ; decompose ; rot ; decay ; soft ; tender   FR: se décomposer ; pourrir ; ramollir
เปื่อย[adj.] (peūay) EN: soft ; rotten ; tender ; desintegrated   FR: ramolli ; tendre ; faisandé
ตบหัวลูบหลัง[xp] (top hūa lūp lang) EN: offend and then mollify   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLLIE    M AA1 L IY0
MOLLICA    M AA1 L IH0 K AH0
MOLLIFY    M AA1 L AH0 F AY2
MOLLISON    M AA1 L AH0 S AH0 N
MOLLIFIED    M AA1 L AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mollify    (v) (m o1 l i f ai)
mollified    (v) (m o1 l i f ai d)
mollifies    (v) (m o1 l i f ai z)
mollifying    (v) (m o1 l i f ai i ng)
mollification    (n) (m o2 l i f i k ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劝解[quàn jiě, ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, / ] conciliation; mediation; to mollify; to propitiate; to reconcile, #34,164 [Add to Longdo]
柔软剂[róu ruǎn jì, ㄖㄡˊ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧˋ, / ] emollient, #107,756 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besänftigung {f}mollification [Add to Longdo]
behaglich; gemütlich {adj} | behaglicher; molliger | am behaglichsten; am molligstensnug | snugger | snuggest [Add to Longdo]
beruhigend {adv}mollifyingly [Add to Longdo]
besänftigen; beschwichtigen | besänftigend; beschwichtigend | besänftigt; beschwichtigt | besänftigt; beschwichtigt | besänftigte; beschwichtigteto mollify | mollifying | mollified | mollifies | mollified [Add to Longdo]
lindern; mildernto mollify [Add to Longdo]
lindernd {adj}emollient [Add to Longdo]
molligsnug [Add to Longdo]
prall; mollig; drall; pummelig {adj}plump [Add to Longdo]
Linderungsmittel {n} [med.]emollient [Add to Longdo]
Eiderente {f} [ornith.]Common Eider (Somateria mollissima) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エモリアント[, emorianto] (n) emollient [Add to Longdo]
万作;満作[まんさく;マンサク, mansaku ; mansaku] (n) (1) witch hazel; hamamelis mollis; hamamelis japonica; (2) (満作 only) bumper crop; abundant harvest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top