ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mix with

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mix with-, *mix with*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mix with[PHRV] ทำให้รวมกับ, Syn. mingle with
mix with[PHRV] พูดคุยกับคนจำนวนมาก, Syn. mingle with

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thank you, sir, but it doesn't mix with my meds.ขอบคุณครับ แต่ผมดื่มไม่ได้ เดี๋ยวมันจะล้างยาที่กิน Max (2015)
In any ocean, it takes a few hundred years for the shallow waters to mix with the deep.ในมหาสมุทรใด ๆ ก็จะใช้เวลาไม่กี่ร้อยปี สำหรับน้ำตื้นที่จะผสมด้วยน้ำลึก The Clean Room (2014)
It's therapeutic for the patients to mix with polite society, and, I might add, for polite society to mix with them.มันคือการบำบัดคนไข้ ให้อยู่ปะปนกับสังคมสุภาพชน... และพูดได้ว่า ให้สังคมสุภาพชนอยู่ปะปนกับพวกเขา Stonehearst Asylum (2014)
Don't mix with you gen pop vampers.มารวมกับพวกเธอไม่ได้ ไอ้น้อง Fuck the Pain Away (2013)
Whiskey does not mix with wine.โอ้ ไม่ผสมวิสกี้กับไวน์นะ P.S. You're an Idiot (2012)
I don't like it that you mix with us, pretending to be human.ฉัน... ในความเป็นจริงที่ว่า เธอเสแสร้งเป็นมนุษย์ แสร้งทำเป็นคนดี แล้วก็หัวเราะแบบนั้น ทำให้ฉันเกลียดเธอ Episode #1.12 (2010)
I swore never to mix with humans.ฉันอยู่โดยไม่ข้องเกี่ยวกับใตร Episode #1.12 (2010)
You don't wanna mix with that crowd.เธอไม่ควรเข้าไปคลุกคลี กับพวกนั้น Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Better yet, maybe some of the chinese mix with the wasabi peas.ถ้ามีถั่วหลายๆ แบบกับถั่วรสวาซาบิก็ดี You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
- No, Terry, you can't mix with that stuff.- ไม่เทอรี่ยากินยามั่วซั่ว Cassandra's Dream (2007)
Morgan wasn't made to mix with the opposite gender. Unlike me.มอร์แกนไม่ได้เกิดมาให้โดนใจหญิง ไม่เหมือนฉัน Chuck Versus the Wookiee (2007)
Get the mix with sand just, right?ผสมทรายให้ได้ทีนะ The City of Violence (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mix withOil does not mix with water.
mix withThis substance will mix with water.
mix withWe mix with the good, not with the bad.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกม[v.] (kaēm) EN: blend with ; dash ; mix with ; mingle with   FR: mêler à ; allier à ; mélangé à
ขยำ[v.] (khayam) EN: mix with the hand ; blend ; mingle ; knead   FR: triturer ; pétrir ; malaxer ; presser
ผนวก[v.] (phanūak) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add   FR: ajouter ; annexer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, ] mix with other people; socialize; deal with; contend with, #20,272 [Add to Longdo]
混入[hùn rù, ㄏㄨㄣˋ ㄖㄨˋ, ] mix with; adulterate with, #24,589 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
客土[きゃくど;かくど, kyakudo ; kakudo] (n) land which one visits; alien land; topsoil brought from another place to mix with the soil [Add to Longdo]
入り混じる;入り交じる;入交じる;入り雑じる;入りまじる[いりまじる, irimajiru] (v5r,vi) to mix with; to be mixed; to be mingled [Add to Longdo]
捏ねる[こねる, koneru] (v1,vt) (1) to knead; to mix with fingers; (2) to quibble; to argue for argument's sake [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top