Search result for

mams

(509 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mams-, *mams*, mam
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mams มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mams*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mam[N] แม่ (คำไม่เป็นทางการ)
imam[N] โต๊ะอิหม่าม, See also: อิหม่าม
mama[N] แม่ (ปกติใช้กับเด็กๆ) (คำไม่เป็นทางการ), See also: คุณแม่, มารดา
mamba[N] งูพิษสีเขียวหรือดำของแอฟริกา
mambo[N] การเต้นรำจังหวะแมมโบ้
mamma[N] เต้านม, See also: ต่อมน้ำนม, อวัยวะสำหรับให้นมลูกของผู้หญิงหรือสัตว์ตัวเมีย
mamma[N] แม่ (ปกติใช้กับเด็กๆ) (คำไม่เป็นทางการ), See also: คุณแม่, มารดา
mammy[N] แม่, Syn. mom, mama
mammae[N] คำนามพหูพจน์ของ mammal
mammal[N] สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, Syn. beast, creature, vertebrate
mammon[N] ทรัพย์สิน, See also: ทรัพย์สมบัติ
Mammon[N] การเปรียบเงินและทรัพย์สินเป็น false god ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล
imamate[N] ตำแหน่งอิหม่าม
imamate[N] อาณาเขตปกครองของอิหม่าม
mammary[ADJ] เกี่ยวกับเต้านม (ของทั้งคนและสัตว์), See also: เกี่ยวกับอวัยวะที่ให้นม
mammoth[N] สัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วประมาณ 10,000 ปี, See also: มีลักษณะคล้ายช้าง ขนยาว งาโค้งยาว
armament[N] กำลังทางการรบ, See also: กำลังทหาร
armament[N] อาวุธยุทธภัณฑ์, See also: อาวุธยุทโธปกรณ์, ยุทธภัณฑ์, Syn. arms, weapons, armor
firmament[N] ท้องฟ้า, See also: สวรรค์, นภากาศ, เวหา, Syn. sky, heaven
firmament[N] คนที่เป็นสุดยอดในสาขาหรือวงการนั้นๆ
grandmama[N] ย่า / ยาย, Syn. grandmother
mammalian[ADJ] ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
mammogram[N] การตรวจเต้านมด้วยเอ็กซเรย์
mammology[N] การศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ทางสัตววิทยา)
cockamamie[SL] ตลก, See also: เหลวไหล
grandmamma[N] ย่า / ยาย, Syn. grandmother
rearmament[N] การติดอาวุธใหม่
disarmament[N] การลดอาวุธ, See also: การปลดอาวุธ, Syn. demobilization, peace movement
mammography[N] การเอ็กซเรย์เต้านม, See also: การตรวจเต้านมด้วยรังสีเอ็กซเรย์
circumambient[ADJ] ล้อมรอบ, Syn. surrounding
circumambulate[VI] เดินไปรอบๆ
circumambulate[VT] ทำให้เดินไปรอบๆ, Syn. walk around
go home to mama[SL] เลิกทำ (แล้วกลับบ้าน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
armamentarium(อาร์มะเมนแท'เรียม) n., (pl. -taria) อุปกรณ์เครื่องมือติดตั้งชุดหนึ่ง
circumambientadj. ซึ่งล้อมรอบ,โคจร
circumambulate n.vt.,vi. เดินรอบ,ไปรอบ
cockamamieadj. น่าหัวเราะ,ไร้สาระ.
disarmament(ดิสอา'มะเมินทฺ) n. การปลดอาวุธ,การลดอาวุธ,การลดกำลังทหาร,การขจัดอารมณ์ (โกรธ,เกลียด,สงสัย)
firmament(เฟอร์'มะเมินทฺ) n. หลังคาสวรรค์,ท้องฟ้า
grandmaman. ย่า,ยาย
grandmamman. ย่า,ยาย
imam(อิมาม') n. พระมุสลิมในสุเหร่า,ตำแหน่งผู้นำทางศาสนาของมุสลิม., Syn. imaum
imamate(อิมา'เมท) n. ที่ทำการของimam,อาณาเขตการปกครองของ imam
mama(มา'มะ) n. แม่., Syn. mamma
mambo(มาม'โบ) n. การเต้นรำจังหวะเร็วแบบหนึ่งที่กำเนิดจากไฮอิติ.
mamma(มา'มะ,มะมา') n. แม่.,เต้านม,
mammal(แมม'เมิล) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
mammalian(มะเม'เลียน,มะแมล'เยิน) n.,adj. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, See also: mammality n.
mammalogy(มะแมล'โลจี) n. วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
mammary(แมม'มะรี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเต้านม
mammer(แมม'เมอะ) vi. พูดติดอ่าง,ลังเลใจ,ชักช้า
mammet(แมม'มิท) n. รูปบูชา,เทพเจ้าปลอม.
mammom(แมม'มัน) n. ทรัพย์สมบัติ
mammoth(แมม'เมิธ) n. สัตว์ใหญ่คล้ายช้าง ซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วมีขนยาว งาโค้งมาก และมีฟันกรามเป็นสัน. adj. มหึมา,ใหญ่โตมาก,มีปริมาณมาก, Syn. colossal
mammy(แมม'มี) n. แม่

English-Thai: Nontri Dictionary
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์,กำลังทหาร,สรรพาวุธ
disarmament(n) การลดอาวุธ,การปลดอาวุธ
firmament(n) ท้องฟ้า,เวหา,ดารากร
mamma(n) แม่,มารดา
mammal(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
mammoth(adj) มหึมา,ใหญ่โต,เบ้อเริ่ม
mammoth(n) ช้างแมมมอธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
papilla, mammary; nipple; papilla mammae; teatหัวนม [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๒ และ thelium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
papilla mammae; nipple; papilla, mammary; teatหัวนม [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๒ และ thelium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lactiferous gland; gland, mammaryต่อมน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitation of armamentsการจำกัดอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retromammary-หลังเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, inframammaryบริเวณใต้เต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rearmamentการสร้างเสริมอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
submammaryใต้เต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
armamentอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armaments, limitation ofการจำกัดอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
age of mammalsยุคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abscess, mammary; abscess, breastฝีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acromastitis; mamillitis; mammillitis; thelitisหัวนมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abscess, breast; abscess, mammaryฝีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breast; mammaเต้านม [มีความหมายเหมือนกับ pectus ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breast abscess; abscess, mammaryฝีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary gland; gland, lactiferousต่อมน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary neuralgiaอาการปวดประสาทเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary papilla; nipple; papilla mammae; teatหัวนม [มีความหมายเหมือนกับ staphylion ๒ และ thelium ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammectomy; mastectomyการตัดเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammiform-รูปคล้ายเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammilla; mamilla๑. หัวนม๒. ส่วนคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammillary; mamillary๑. -หัวนม๒. -ส่วนคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammillated; mamillated-มีปุ่มคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammilliform; mamilliformรูปคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammilliplastyศัลยกรรมตกแต่งหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mamelate-รูปหัวนม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mamelonจุกหมวกเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mamelonสันหยัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mamilla; mammilla๑. หัวนม๒. ส่วนคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mastoplasty; mammaplasty; mammoplastyศัลยกรรมตกแต่งเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mastotomy; mammotomyการผ่าเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mamillary; mammillary๑. -หัวนม๒. -ส่วนคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mamillate-รูปเต้านม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mamillated; mammillated-มีปุ่มคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mamilliform; mammilliformรูปคล้ายหัวนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mamillitis; acromastitis; mammillitis; thelitisหัวนมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mamma; breastเต้านม [มีความหมายเหมือนกับ pectus ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammalสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammaplasty; mammoplasty; mastoplastyศัลยกรรมตกแต่งเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary-เต้านม [มีความหมายเหมือนกับ pectoral ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammary abscess; abscess, breastฝีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mastectomy; mammectomyการตัดเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammillitis; acromastitis; mamillitis; thelitisหัวนมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammitis; mastitisเต้านมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammographyการถ่ายภาพรังสีเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammoplasty; mammaplasty; mastoplastyศัลยกรรมตกแต่งเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mammotomy; mastotomyการผ่าเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mastitis; mammitisเต้านมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disarmamentการลดกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Armamentการเตรียมกำลังรบ [เศรษฐศาสตร์]
Armamentsอาวุธยุทโธปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Disarmamentการลดกำลังรบ [TU Subject Heading]
Mambo (Computer file)แมมโบ้ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Mammalsสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [TU Subject Heading]
Mammographyการถ่ายภาพรังสีเต้านม [TU Subject Heading]
Marine mammalsสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม [TU Subject Heading]
Moral re-armamentการฟื้นฟูศีลธรรม [TU Subject Heading]
Nuclear disarmamentการลดกำลังรบนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Conference on Disamamentการประชุมว่าด้วยการลดอาวุธ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นเวทีเจรจาการลดอาวุธระหว่างประเทศ มีขอบเขตความรับผิดชอบเกี่ยวกับประเด็นด้านการลดอาวุธทุกด้าน และมีหน้าที่ รายงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก 65 ประเทศ(ไทยมิได้เป็นสมาชิก) โดยที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ ด้านการลดอาวุธหลายฉบับ ที่สำคัญได้แก่ สนธิสัญญาไม่แพร่อาวุธนิวเคลียร์ อนุสัญญาห้ามเคมี อนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ และสนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ [การทูต]
disarmamentการปลดอาวุธ หมายถึง การดำเนินการไม่ให้มีอาวุธในครอบครอง [การทูต]
United Nations Institute for Disarmament Researchสถาบันวิจัยเพื่อการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
Burimamideบิวริมาไมด์บิวริมาไมด [การแพทย์]
Dimethylformamideไดเมทิลฟอร์มมาไมด์ [การแพทย์]
Dramamineดรามามีน [การแพทย์]
Formamidesฟอร์มาไมด์,ฟอรมามีด [การแพทย์]
Mammaแมมมา (mam) [อุตุนิยมวิทยา]
mammalสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม, สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ตัวเมียมีต่อมน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน  เช่น ช้าง คน ปลาวาฬ ปลาโลมา ค้างคาว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mammary glandต่อมน้ำนม, ต่อมสำหรับผลิตน้ำนมในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hydrophis Mamillarisงูแสมรังคอยาว [การแพทย์]
Inframammary Creaseใต้ฐานเต้านม [การแพทย์]
Mamillatedเหมือนหนังคางคก [การแพทย์]
Mammaeเต้านมสัตว์ [การแพทย์]
Mammalian Embryoตัวอ่อนของพวกแมมมอล [การแพทย์]
Mammalian Tissuesเนื้อเยื่อของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม [การแพทย์]
Mammalsสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม [การแพทย์]
Mammals, Divingสัตว์มีนมที่ต้องดำน้ำ [การแพทย์]
Mammals, Placentalสัตว์ที่มีลูกเจริญเติบโตในมดลูกโดยอาศัยรกเป็น [การแพทย์]
Mammary Cancer Virusมะเร็งเต้านม, ไวรัส [การแพทย์]
Mammary Dysplasiaแมมมารีดิสเพลเซีย [การแพทย์]
Mammary Glandsเต้านม, ต่อมน้ำนม [การแพทย์]
Mammary Glands, Lactatingต่อมน้ำนมระยะให้นม [การแพทย์]
Mammary Lineเส้นลากผ่านหัวนม [การแพทย์]
Mammary Prosthesisการเสริมเต้านมด้วยเต้านมเทียม [การแพทย์]
Mammillary Bodiesแมมมิลลารีบอดี, ตัวรับความจำ [การแพทย์]
Mammographyเต้านม; การบันทึกภาพ, เต้านม; การบันทึกภาพรังสี, แมโมกราฟฟี่, ตรวจเต้านมโดยวิธีฉายเอ็กซเรย์ [การแพทย์]
Mammologistsนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [การแพทย์]
Mammoplastyการผ่าตัดตกแต่งเต้านม [การแพทย์]
Mammoplasty, Augmentationการเสริมเต้านม [การแพทย์]
Mammoplasty, Reductionการลดขนาดเต้านม [การแพทย์]
Mammoplasty, Suspensionการผ่าตัดแก้ไขเต้านมที่หย่อนยาน [การแพทย์]
Mammothช้างแมมมอธ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mamaเเม่จ๋า Bringing Down the House (2003)
Mamiแม่.. ! The Breath (2009)
Mama.แม่ The Help (2011)
Mama.แม่ The Vessel (2016)
- Mama!.. mamThe Original (2016)
Mama!แม่ฮะ Beauty and the Beast (2017)
Mama!Mama! Forbidden Games (1952)
Mami![Alle] Mami! Sissi: The Young Empress (1956)
BIG MAMA:BIG MAMA: Cat on a Hot Tin Roof (1958)
Mummy!Mami, Mami! The Red Circle (1960)
Mama!Mama! Exodus (1960)
Mum!Mama! Die endlose Nacht (1963)
Mama!Mama! The Great Silence (1968)
Mama!Mama! I Love You, Alice B. Toklas! (1968)
Oh Marone!- Mamma mia! Flatfoot in Hong Kong (1975)
- Mama?- Mama? The Competition (1975)
- Mama?- Mama? The Prophecy (1975)
Hey mom!Mami! Burnt Offerings (1976)
Mama?Mama? The Best Christmas (1976)
Yes, Mama.Ja, Mama. The Go-Getter (1977)
Mama!Mama? Shock (1977)
Mom!Mami! Tootsie (1982)
Mommy!Mama! Cujo (1983)
Mom?Mama? Stand by Me (1986)
Thanks, Mom.Danke, Mama. Granny Tanny (1989)
Mama?- Mama? Squeeze Play (1990)
Mummy!Mami! The Sect (1991)
MotherMama? Kika (1993)
- Hi, Mom.- Hi, Mama. Mrs. Doubtfire (1993)
Mama!Mama! Slaughter of the Innocents (1993)
Mama.Mama. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
Mom !Mama! Mad City (1997)
-Baby?Mami? He Got Game (1998)
PleaseMama! Young & Dangerous: The Prequel (1998)
Mommy!Mama! Vash the Stampede (1998)
Where is he?Mama, hör zu Fail Safe (2000)
Mama!- Mama! Chocolat (2000)
Mum!Mama! Nowhere in Africa (2001)
Mommy?Mami? A.I. Artificial Intelligence (2001)
Mom...Mama... Lilya 4-Ever (2002)
Mom!Mami! Mortadelo & Filemon: The Big Adventure (2003)
Mom!Mama! Crazy First Love (2003)
Mom!Mama! Love Me If You Dare (2003)
Mum.Mama. Brothers (2004)
Mama?Mama? Tideland (2005)
Mom!Mama! L'avion (2005)
Momma!Mama! Mama! An American Haunting (2005)
Mum!Mama! Hell (2005)
Mum!Mama! Them (2006)
Yes, ma'am.Ja, MamThe Astronaut Farmer (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mamYou should advocate disarmament.
mamThe superpowers made significant progress in disarmament.
mamMs. Yamamoto teaches us English.
mamDisarmament is sure to make for peace.
mamThe whale is well known to be the largest mammal.
mamA whale is a mammal.
mamEach year Hammamatsu has a kite festival.
mamA bat is not a bird, but a mammal.
mamHuman beings are the higher mammals.
mamThat is because human beings are mammals.
mamThe whale is a very large mammal which lives in the sea.
mamA whale is a sort of mammal.
mamMama! That lady and man are holding hands, they're great friends aren't they!
mamOne is in Kumamoto and the other in Tokyo.
mamWhales are classified as mammals.
mamI will go to Kumamoto to see Mr Aoi tomorrow.
mamThe assembly voted to protest against any nuclear armament.
mamTalks centering on nuclear disarmament.
mamYamamoto is one of my friends.
mamThe author's verbiage produced a document of mammoth size and microscopic import.
mamA dolphin is a mammal.
mamThe whale is not a fish but a mammal.
mamA whale is a mammal; in other words it feeds milk to its young.
mamAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
mamDisarmament is in practice difficult in many countries.
mamWe must consider the question of whether we can afford such huge sums for armaments.
mamIn fact, to move at any speed the polar bear uses twice as much energy as do most other mammals.
mamA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
mamA dolphin is a kind of mammal.
mamTony has lived in Kumamoto since last year.
mamA whale is no less a mammal than a horse.
mamWhales come under mammals.
mamHer son is a mama's boy. He has to be with her all the time.
mamBats are mammals, just like us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาย[N] grandmother, See also: grandma, grandmamma, grandmama, grandam, grandame, Syn. คุณยาย, Ant. คุณตา, ตา, Example: ชีวิตผมวัยเด็กอาศัยอยู่กับยายที่โพธาราม, Count unit: คน, Thai definition: แม่ของแม่
ย่า[N] grandmother, See also: grandmamma, grandma, grandmama, grandam, grandame, Syn. คุณย่า, Ant. คุณปู่, ปู่, Example: เด็กก่อนวัยเรียนในชนบทจะถูกปู่ย่าตายายและญาติทำหน้าที่ดูแลแทนพ่อแม่ของพวกเขา, Thai definition: แม่ของพ่อ
คุณแม่[N] mother, See also: mummy, mama, mom, Syn. แม่, ม้า, ม่าม้า, Ant. คุณพ่อ, พ่อ, Example: คุณแม่เป็นผู้หญิงที่ทำอาหารอร่อยที่สุด
คุณยาย[N] grandmother, See also: grandma, grandmamma, grandmama, grandam, grandame, Syn. ยาย, Ant. คุณตา, ตา, Example: คุณยายมีลูกหลายคน, Thai definition: แม่ของแม่
คุณย่า[N] grandmother, See also: grandmamma, grandma, grandmama, grandam, grandame, Syn. ย่า, Ant. คุณปู่, ปู่, Example: เขาไปเยี่ยมคุณย่าที่ต่างจังหวัด, Thai definition: แม่ของพ่อ
อาวุธยุทธภัณฑ์[N] armament, See also: weapon, arms, Syn. อาวุธ, อาวุธยุทโธปกรณ์, Example: แรงผลักดันในการวิจัย และผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์อันทรงอานุภาพไม่ได้เกิดจากทหาร แต่เป็นผลจากการกระตุ้นของนักวิทยาศาสตร์
อาวุธยุทโธปกรณ์[N] arm, See also: weapon, armament, Syn. อาวุธ, อาวุธยุทธภัณฑ์, Example: ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่จำเป็นต้องมีจำนวนกำลังพลมากเหมือนก่อน เพราะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้น
อิหม่าม[N] imam, Syn. โต๊ะอิหม่าม, Example: อิหม่ามกำลังประกอบพิธีทางศาสนาในวันสำคัญ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้นำในศาสนาอิสลาม, ผู้นำในการทำละหมาด, Notes: (อังกฤษ)
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม[N] mammal, Syn. สัตว์กินนม, สัตว์เลือดอุ่น, Example: นักวิชาการเชื่อกันว่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดมาไม่นานหลังจากที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไป, Count unit: ตัว, ประเภท, ชนิด
โต๊ะอิหม่าม[N] imam, See also: Islamic priest, Islamic headman, Syn. อิหม่าม, Example: เขาเชิญโต๊ะอิหม่ามมาทำพิธีที่บ้าน, Count unit: คน, Thai definition: คำเรียกหัวหน้านักบวชในศาสนาอิสลาม
นภดล[N] sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. พื้นฟ้า, ท้องฟ้า, นภา, Notes: (สันสกฤต)
นภมณฑล[N] sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. ท้องฟ้า, Thai definition: ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่, Notes: (สันสกฤต)
นภา[N] sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. ฟ้า, ท้องฟ้า
นภาลัย[N] sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. ฟากฟ้า, กลางหาว, กลางเวหา, ฟ้า, ท้องฟ้า, Thai definition: ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่, Notes: (บาลี)
นักษัตรบถ[N] sky, See also: starry-sky, firmament, atmosphere, azure, welkin, Syn. ฟากฟ้า, Notes: (สันสกฤต)
เสือ[N] tiger, See also: large flesh-eating mammal, Syn. พยัคฆ์, ขาล, Example: โครงการในอนาคตของสวนสัตว์ คือ การจัดสร้างเป็นศูนย์รวมเสือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Felidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับแมว แต่ตัวใหญ่กว่า เป็นสัตว์กินเนื้อ หากินเวลากลางคืน มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธยุทธภัณฑ์[n. exp.] (āwut yutthaphan) EN: armaments ; weapon ; arms   FR: armement [m]
อาวุธยุทโธปกรณ์[n. exp.] (āwut yutthōpakøn) EN: arms ; weapon ; armaments   FR: armement [m]
หัวนม[n.] (hūanom) EN: nipple   FR: mamelon [m]
แม่[n.] (maē) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater   FR: mère [f] ; maman [f]
มาม่า[TM] (Māmā) EN: Mama   FR: Mama
นม[n.] (nom) EN: breast ; bust ; chest ; thorax ; bosom ; udders ; tit (vulg.)   FR: mamelle [f] ; poitrine [f] ; sein [m] ; téton [m] (fam.) ; nichon [m] (vulg.) ; lolo [m] (fam.) ; néné [m] (fam.)
พู่ระหงส์ [n. exp.] (phū rahong) EN: Coral Hibiscus ; Fringed Hibiscus ; Japanese Lantern ; Spider Gumamela   
ศฤงคาร[n.] (saringkhān) EN: the good things of life ; wealth ; Mammon   FR: les plaisirs de la vie [mpl]
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม[n. exp.] (sat liēng lūk dūay nom) EN: mammal   FR: mammifère [m]
เต้า[n.] (tao) EN: woman's breast ; udder   FR: mamelle [f] ; sein [m] ; pis [m]
เต้านม[n.] (taonom) EN: breast   FR: téton [m] ; mamelon [m]
โต๊ะ[n.] (to) EN: headman ; man learned in Islamic lore ; dato = datoh ; imam ; imaum   
โต๊ะอิหม่าม = โต๊ะอีหมั่ม = โต๊ะอีมัม[n.] (to-imām = to-īmam) EN: imam ; Islamic priest ; Islamic headman   FR: imam [m]
เวียนเทียน[n. exp.] (wīen thīen) EN: triple circumambulation   FR: triple circumambulation [f]
ย่า[n.] (yā) EN: paternal grandmother   FR: grand-mère paternelle [f] ; mammie = mamy = mammy (inf.) [f] ; mémé (inf.) [f] ; mémère (inf.) [f]
ยาย[n.] (yāi) EN: grandmother (maternal) ; grandma ; mother's mother   FR: grand-mère maternelle [f] ; mammie = mamy = mammy (inf.) [f] ; mémé (inf.) [f] ; mémère (inf.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAM    M AA1 M
MAM    EH1 M EY1 EH1 M
MAMA    M AA1 M AH0
MAME    M EY1 M
IMAM    AY1 M AE0 M
MAMMA    M AA1 M AH0
MAMIS    M AE1 M IH2 S
MAMBO    M AA1 M B OW0
MAMIE    M EY1 M IY0
MAMBA    M AA1 M B AH0
MAMAS    M AA1 M AH0 Z
MAMET    M AE1 M AH0 T
MAMBAS    M AA1 M B AH0 Z
MAMA'S    M AA1 M AH0 Z
MAMMEN    M AE1 M AH0 N
MAMMAL    M AE1 M AH0 L
DAMMAM    D AE1 M AH0 M
MAMULA    M AE1 M Y UW0 L AH0
MAMONE    M AH0 M OW1 N
MAMMARY    M AE1 M ER0 IY0
MAMSTED    M AE1 M S T EH0 D
MAMMOTH    M AE1 M AH0 TH
IMAMURA    IH2 M AA0 M UH1 R AH0
MAMET'S    M AE1 M AH0 T S
MAMMALS    M AE1 M AH0 L Z
MAMMOTHS    M AE1 M AH0 TH S
YANOMAMI    Y AA2 N OW0 M AA1 M IY0
YAMAMOTO    Y AA0 M AA0 M OW1 T OW0
YANOMAMI    Y AE2 N OW0 M AE1 M IY0
DIMAMBRO    D IH2 M AE1 M B R OW0
HAMAMOTO    HH AA0 M AA0 M OW1 T OW0
ARMAMENT    AA1 R M AH0 M AH0 N T
MAMELUKE    M AE1 M AH0 L UW2 K
DRAMAMINE    D R AE1 M AH0 M IY2 N
ARMAMENTS    AA1 R M AH0 M AH0 N T S
MAMMOGRAM    M AE1 M OW0 G R AE2 M
MAMMALIAN    M AH0 M EY1 L IY0 AH0 N
MAMMALIAN    M AH0 M EY1 L Y AH0 N
COCKAMAMIE    K AO2 K AH0 M EY1 M IY0
REARMAMENT    R IY0 AA1 R M AH0 M AH0 N T
MAMMALLIKE    M AE1 M AH0 L L AY2 K
MAMMOGRAMS    M AE1 M OW0 G R AE2 M Z
MAMARONECK    M AH0 M EH1 R AH0 N EH0 K
MAMMOGRAPHY    M AH0 M AA1 G R AH0 F IY0
DISARMAMENT    D IH2 S AA1 R M AH0 M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imam    (n) (i1 m aa1 m)
mama    (n) (m @1 m aa1)
Mamie    (n) (m ei1 m ii)
imams    (n) (i1 m aa1 m z)
mamas    (n) (m @1 m aa1 z)
mamba    (n) (m a1 m b @)
mamma    (n) (m @1 m aa1)
mammy    (n) (m a1 m ii)
mambas    (n) (m a1 m b @ z)
mammal    (n) (m a1 m l)
mammas    (n) (m @1 m aa1 z)
mammon    (n) (m a1 m @ n)
mammals    (n) (m a1 m l z)
mammies    (n) (m a1 m i z)
mammoth    (n) (m a1 m @ th)
Yamamoto    (n) (y a1 m a m ou1 t ou)
armament    (n) (aa1 m @ m @ n t)
mammoths    (n) (m a1 m @ th s)
armaments    (n) (aa1 m @ m @ n t s)
firmament    (n) (f @@1 m @ m @ n t)
mammograms    (n) (m a1 m @ g r a m z)
firmaments    (n) (f @@1 m @ m @ n t s)
rearmament    (n) (r ii1 aa1 m @ m @ n t)
disarmament    (n) (d i1 s aa1 m @ m @ n t)
rearmaments    (n) (r ii1 aa1 m @ m @ n t s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
不満[ふまん, fuman] ความไม่พึงพอใจ
満足[まんぞく, manzoku] ความพอใจ, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ
欺瞞的[ぎまんてき, gimanteki] (adj) ซึ่งฉ้อโกง
満期日[まんきじつ, mankijitsu] (n) วันที่ครบกำหนด
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] (n) ปากกาหมึกซึม
おまんこ[おまんこ, omanko] (n slang) หี , See also: S. chitsu, R. omeko
肉饅[にくまん, nikuman] ซาลาเปา
やせ我慢[やせがまん, yasegaman] ฝืนทำ ฝืนใจ(กิน) กัดฟัน(พูด) ฝืนทำเป็น...
漫画[まんが, manga] (n ) หนังสือการ์ตูนใช้เรียกเฉพาะในรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น
万歩計[まんぽけい, manpokei] เครื่องวัดจำนวนก้าว
[まん, man, man , man] (n ) หมื่น
慢性[まんせい, mansei] เรื้อรัง
リーマン[りいまん, riiman] (n slang ) มนุษย์เงินเดือน (คำย่อของ サラリーマン) , See also: S. サラリーマン,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
守る[まもる, mamoru] Thai: เชื่อฟัง
間もなく[まもなく, mamonaku] Thai: เร็วๆนี้ ในระยะเวลาอันสั้น อีกไม่นาน English: soon
見守る[みまもる, mimamoru] Thai: คอยเฝ้าดูแล English: to watch over
枝豆[えだまめ, edamame] Thai: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrüstung {f}disarmament [Add to Longdo]
Abrüstungskonferenz {f}disarmament conference [Add to Longdo]
Aufrüstung {f}rearmament [Add to Longdo]
Aufrüstung {f}; Rüstung {f} | Aufrüstungen {pl}; Rüstungen {pl}armament | armaments [Add to Longdo]
Bewaffnung {f}; Ausrüstung {f} [mil.]armament [Add to Longdo]
Brust...mammary [Add to Longdo]
Firmament {n}; Sternenzelt {n}; Himmelszelt {n} | (am) Firmament {n}firmament | (in the) sky [Add to Longdo]
Kriegsgerät {n}armament [Add to Longdo]
Mamey {f} [bot.]mamey; mammee [Add to Longdo]
Mammon {m}mammon [Add to Longdo]
schnöder Mammonfilthy lucre [Add to Longdo]
Mammutbaum {m} [bot.]mammoth tree; sequoia [Add to Longdo]
Mampf {m}munchies [Add to Longdo]
Meeressäugetier {n}; Meeressäuger {m} [biol.]marine mammal [Add to Longdo]
Monsterfilm {m}; Mammutfilm {m}monster film [Add to Longdo]
Mutti {f}; Mama {f}; Mami {f}mom; momma; mommy [Am.] [Add to Longdo]
Mutti {f}; Mama {f}; Mami {f} | Muttis {pl}; Mamas {pl}; Mamis {pl}mum; mummy [Br.] | mommies [Add to Longdo]
Rüstungsfabrik {f}armament factory; munition plant [Add to Longdo]
Rüstungshaushalt {m}arms budget; armament budget [Add to Longdo]
Rüstungsindustrie {f}arms industry; armaments industry [Add to Longdo]
US-Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde {f}Arms Control and Disarmament Agency (ACDA) [Add to Longdo]
Rüstungsunternehmen {n}armaments manufacturer [Add to Longdo]
Rüstungswettlauf {m}armament race; arms race [Add to Longdo]
Säugetier {n}; Säuger {m} [zool.] | Säugetiere {pl}: Säuger {pl} | Klasse der Säugetieremammal; mammalian | mammals | mammalia [Add to Longdo]
Sternenzelt {n}starry firmament [Add to Longdo]
Streitmacht {f} [mil.]armament [Add to Longdo]
Wiederausrüstung {f} | Wiederausrüstungen {pl}rearmament | rearmaments [Add to Longdo]
geräuschvoll kauen; mampfento munch [Add to Longdo]
um etw. herumgehen; um etw. gehento circumambulate sth.; to walk around sth. [Add to Longdo]
kauen; mampfen | kauend; mampfend | gekaut; gemampft | kaut | kauteto champ | champing | champed | champs | champed [Add to Longdo]
laut kauen; mampfen; mahlen | laut kauend; mampfend; mahlend | gekaut; gemampft; gemahlento chomp | chomping | chomped [Add to Longdo]
mamillarisch {adj}; zur Brust gehörend [anat.]mammary; breast-related [Add to Longdo]
mampfen | mampfend | gemampft | mampft | mampfte | gerne Pizza mampfento munch | munching | munched | munches | munched | to like to munch on pizza [Add to Longdo]
mies; ziemlich wertlos {adj}cockamamie; cockamamy [Am.] [Add to Longdo]
riesig; gewaltig; kolossal {adj}; Mammut...mammoth [Add to Longdo]
riesig {adv}mammothly [Add to Longdo]
Mammographie {f} [med.]mammography [Add to Longdo]
Mamorschnepfe {f} [ornith.]Marbled Godwit [Add to Longdo]
Anamischnepfe {f} [ornith.]Amami Woodcock [Add to Longdo]
Surinamameisen-schlüpfer {m} [ornith.]Streaked Antwren [Add to Longdo]
Mamulastelze {f} [ornith.]Large Pied Wagtail [Add to Longdo]
Mamberanolederkopf {m} [ornith.]Brass's Friarbird [Add to Longdo]
Tristramammer {f} [ornith.]Tristram's Bunting [Add to Longdo]
Baumammer {f} [ornith.]American Tree Sparrow [Add to Longdo]
Mammut {m} [zool.]mammoth [Add to Longdo]
Mamoutzou (Hauptstadt von Mayotte)Mamoutzou (capital of Mayotte) [Add to Longdo]
UNIDIR : Institut der Vereinten Nationen für AbrüstungsforschungUNIDIR : United Nations Institute for Disarmament Research [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うま味調味料;旨み調味料;旨味調味料[うまみちょうみりょう, umamichoumiryou] (n) flavour enhancer (e.g. MSG); flavor enhancer [Add to Longdo]
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel [Add to Longdo]
お守り(P);御守り;お守;御守[おまもり, omamori] (n) charm; amulet; (P) [Add to Longdo]
がじゃまめ[, gajamame] (n) peanut brittle [Add to Longdo]
この儘;此の儘[このまま, konomama] (exp) (uk) as (it) is [Add to Longdo]
そら豆;空豆;蚕豆[そらまめ, soramame] (n) broad bean; horse bean; fava bean [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
なすがまま[, nasugamama] (exp) at someone's (something's) mercy [Add to Longdo]
なまめ星;壁宿[なまめぼし, namameboshi] (n) (See 壁) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
まむし[, mamushi] (n) (ksb [Add to Longdo]
まむし丼;蝮丼[まむしどんぶり;まむしどん, mamushidonburi ; mamushidon] (n) (ksb [Add to Longdo]
アーマメント[, a-mamento] (n) armament [Add to Longdo]
アマミスズメダイ[, amamisuzumedai] (n) stout chromis (Chromis chrysura) [Add to Longdo]
イナゴマメ[, inagomame] (n) carob; locust bean [Add to Longdo]
イマーム[, ima-mu] (n) imam (ara [Add to Longdo]
ギャルママ[, gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles [Add to Longdo]
コーヒー豆[コーヒーまめ, ko-hi-mame] (n) coffee bean [Add to Longdo]
シビルミニマム[, shibiruminimamu] (n) civil minimum [Add to Longdo]
シマミドリハゼ[, shimamidorihaze] (n) Afele's fringefin goby (Eviota afelei); Afele's pygmy goby [Add to Longdo]
シンママ[, shinmama] (n) (abbr) (See シングルマザー) single mother [Add to Longdo]
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]
テーマミュージック[, te-mamyu-jikku] (n) Theme music [Add to Longdo]
デマメール[, demame-ru] (n) {comp} email spreading rumors and false stories (rumours) [Add to Longdo]
デリー王朝[デリーおうちょう, deri-ouchou] (n) (See デリースルタン朝) Delhi Dynasties; the Mamluk, Khilji, Tughlaq, Sayyid, and Lodi dynasties of India [Add to Longdo]
ナショナルミニマム[, nashonaruminimamu] (n) national minimum [Add to Longdo]
ニライカナイ;にらいかない[, niraikanai ; niraikanai] (n) paradise across the ocean (folk belief of Okinawa & Amami) [Add to Longdo]
ハシナガヤモリザメ[, hashinagayamorizame] (n) longnose sawtail cat shark (Galeus longirostris, found in Amami-oshima, the Ogasawara and Izu islands) [Add to Longdo]
パイプウニ[, paipuuni] (n) slatepencil urchin (Heterocentrotus mammillatus) [Add to Longdo]
フォックスフェイス[, fokkusufeisu] (n) (1) nipplefruit (Solanum mammosum) (wasei [Add to Longdo]
ブラックマンバ[, burakkumanba] (n) black mamba (Dendroaspis polylepis) [Add to Longdo]
マーマレード;ママレード[, ma-mare-do ; mamare-do] (n) marmalade [Add to Longdo]
マキシマム[, makishimamu] (adj-na,n) maximum [Add to Longdo]
マクシマム[, makushimamu] (n) maximum [Add to Longdo]
マクスウェルの魔物[マクスウェルのまもの, makusuueru nomamono] (n) Maxwell's demon [Add to Longdo]
ママ[, mama] (n) (1) Mama; (2) female proprietress (of a bar, etc.); (P) [Add to Longdo]
ママチャリ[, mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike [Add to Longdo]
ママ友[ママとも, mama tomo] (n) friend of a mother who is also a mother; mothers who are friends [Add to Longdo]
マミー[, mami-] (n) mammy; mommy [Add to Longdo]
マメイソハゼ[, mameisohaze] (n) Herre's pygmy goby (Eviota herrei) [Add to Longdo]
マメ科;豆科;荳科[マメか(マメ科);まめか(豆科;荳科), mame ka ( mame ka ); mameka ( mameka ; mame ka )] (n) (See 豆・1) Fabaceae (pea family of plants) [Add to Longdo]
マンサク科[マンサクか, mansaku ka] (n) (See 万作) Hamamelidaceae (plant family); witch-hazel [Add to Longdo]
マンバ[, manba] (n) mamba (snake of the genus Dendroaspis) [Add to Longdo]
マンボ[, manbo] (n) mambo; (P) [Add to Longdo]
マンボズボン[, manbozubon] (n) mambo jupon [Add to Longdo]
マンモグラフィー[, manmogurafi-] (n) (See 乳房撮影) mammography [Add to Longdo]
マンモス[, manmosu] (n) mammoth; (P) [Add to Longdo]
マンモスタンカー[, manmosutanka-] (n) mammoth tanker [Add to Longdo]
マンモニスト[, manmonisuto] (n) mammonist [Add to Longdo]
マンモン[, manmon] (n) mammon [Add to Longdo]
ミニマム[, minimamu] (adj-na,n) minimum; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mā, ㄇㄚ, / ] ma; mamma, #812 [Add to Longdo]
妈妈[mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙, / ] mama; mommy; mother, #890 [Add to Longdo]
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, ] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam, #10,996 [Add to Longdo]
乳腺[rǔ xiàn, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄢˋ, ] mammary gland, #13,981 [Add to Longdo]
颈椎[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, / ] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals, #14,140 [Add to Longdo]
裁军[cái jūn, ㄘㄞˊ ㄐㄩㄣ, / ] disarmament, #20,704 [Add to Longdo]
军备[jūn bèi, ㄐㄩㄣ ㄅㄟˋ, / ] (military) arms; armaments, #20,812 [Add to Longdo]
苍天[cāng tiān, ㄘㄤ ㄊㄧㄢ, / ] firmament, #21,703 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] firmament; heaven, #24,514 [Add to Longdo]
发情[fā qíng, ㄈㄚ ㄑㄧㄥˊ, / ] oestrus (sexual receptivity in female mammals), #26,542 [Add to Longdo]
哺乳动物[bǔ rǔ dòng wù, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] mammal, #29,086 [Add to Longdo]
[mā, ㄇㄚ, / ] ma; mamma, #33,342 [Add to Longdo]
黄体[huáng tǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄧˇ, / ] corpus luteum (glands in female mammals producing progesterone), #39,966 [Add to Longdo]
鲜味[xiān wèi, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˋ, / ] umami, #40,533 [Add to Longdo]
胸椎[xiōng zhuī, ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄟ, ] thoracic vertebra; the twelve thoracic vertebras behind the ribcage of humans and most mammals, #47,590 [Add to Longdo]
乳晕[rǔ yùn, ㄖㄨˇ ㄩㄣˋ, / ] mammary areola, #56,534 [Add to Longdo]
山本[Shān běn, ㄕㄢ ㄅㄣˇ, ] Yamamoto (name), #60,112 [Add to Longdo]
发情期[fā qíng qī, ㄈㄚ ㄑㄧㄥˊ ㄑㄧ, / ] the breeding season (zool.); oestrus (period of sexual receptivity of female mammals), #62,866 [Add to Longdo]
哺乳类[bǔ rǔ lèi, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄌㄟˋ, / ] mammals; also written 哺乳動物|哺乳动物, #69,496 [Add to Longdo]
灵猫[líng māo, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ, / ] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet), #78,503 [Add to Longdo]
山本五十六[Shān běn Wǔ shí liù, ㄕㄢ ㄅㄣˇ ˇ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] YAMAMOTO Isoroku (1884-1943), Japanese admiral, #95,086 [Add to Longdo]
穹苍[qióng cāng, ㄑㄩㄥˊ ㄘㄤ, / ] the sky; the firmament; the vault of heaven, #127,838 [Add to Longdo]
[mǎ, ㄇㄚˇ, / ] mammoth, #138,032 [Add to Longdo]
伊曼[yī màn, ㄧ ㄇㄢˋ, ] imam (one who leads prayer in a Muslim mosque), #160,807 [Add to Longdo]
熊本[Xióng běn, ㄒㄩㄥˊ ㄅㄣˇ, ] Kumamoto, town and province in Kyushu (Japan), #200,224 [Add to Longdo]
今村[Jīn cūn, ㄐㄧㄣ ㄘㄨㄣ, ] Imamura (Japanese name), #206,906 [Add to Longdo]
伊马姆[yī mǎ mǔ, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˇ, / ] imam (one who leads the prayers in a Muslim mosque), #296,620 [Add to Longdo]
前臼齿[qián jiù chǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 齿 / ] premolar tooth (immediately behind canine teeth in some mammals), #330,857 [Add to Longdo]
伊玛目[Yī mǎ mù, ㄧ ㄇㄚˇ ㄇㄨˋ, / ] Imam, religious leader in Shia islam [Add to Longdo]
哺乳纲[bǔ rǔ gāng, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄍㄤ, / ] Mammalia, the class of mammals [Add to Longdo]
哺乳类动物[bǔ rǔ lèi dòng wù, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄌㄟˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] mammals [Add to Longdo]
总装备部[zǒng zhuāng bèi bù, ㄗㄨㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ, / ] General Armaments Department (GAD) [Add to Longdo]
袋熊[dài xióng, ㄉㄞˋ ㄒㄩㄥˊ, ] wombat (native Australian mammal) [Add to Longdo]
跟腱[gēn jiàn, ㄍㄣ ㄐㄧㄢˋ, ] heel tendon of mammals; Achilles tendon [Add to Longdo]
军备竞赛[jūn bèi jìng sài, ㄐㄩㄣ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, / ] arms race; armament(s) race [Add to Longdo]
灵猫类[líng māo lèi, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄠ ㄌㄟˋ, / ] a civet (arboreal cat); viverrid (mammal group including mongoose and civet) [Add to Longdo]
食肉目[shí ròu mù, ㄕˊ ㄖㄡˋ ㄇㄨˋ, ] Carnivora, order of carnivores within Mammalia [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
コーヒー豆[コーヒーまめ, ko-hi-mame] Kaffeebohne [Add to Longdo]
垣間見る[かいまみる, kaimamiru] neugierig_blicken, heimlich_blicken [Add to Longdo]
大空[おおぞら, oozora] Himmel, Firmament [Add to Longdo]
守る[まもる, mamoru] beschuetzen, verteidigen, bewachen, befolgen, einhalten [Add to Longdo]
摩滅[まめつ, mametsu] Abnutzung, Verschleiss [Add to Longdo]
枝豆[えだまめ, edamame] gruene_Sojabohne [Add to Longdo]
窯元[かまもと, kamamoto] Toepferwerkstatt [Add to Longdo]
見守る[みまもる, mimamoru] bewachen, anstarren [Add to Longdo]
[まめ, mame] Huelsenfruechte, Bohnen, (Praefix [Add to Longdo]
豆本[まめほん, mamehon] Miniaturausgabe_eines_Buches [Add to Longdo]
間もなく[まもなく, mamonaku] sofort, -bald [Add to Longdo]
雨水[あまみず, amamizu] Regenwasser [Add to Longdo]
雨漏り[あまもり, amamori] Leck_im_Dach [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top