Search result for

malins

(105 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malins-, *malins*, malin
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา malins มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *malins*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
formalin[N] สารละลายที่มีฟอร์มัลดีไฮด์ 37-50% ใช้รักษาศพไม่ให้เน่า
malinger[VI] แกล้งป่วย, Syn. shirk, cheat
malingerer[N] คนแกล้งป่วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malinger(มะลิน'เจอะ) vt. แสร้งทำเป็นช่วย (โดยเฉพาะเพื่อเลี่ยงงาน) ., See also: malingerer n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathomimesis; malingering; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimia; malingering; pathomimesis; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathomimicry; malingering; pathomimesis; pathomimiaการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malingering; pathomimesis; pathomimia; pathomimicryการแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ simulation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malingeringการแสร้งเจ็บ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tourmaline ทัวร์มาลีน
แหล่ง - ในประเทศไทย ทัวร์มาลีนสีเขียวพบที่เชียงใหม่ สีดำพบในหินเปกมาไทต์ทั่ว ๆ ไป สีเขียวแก่ใสพบที่จันทบุรี สีชมพูพบที่ปากทรง จังหวัดชุมพร ประโยชน์ - ใช้เป็นรัตนชาติ ทำหินประดับได้ โดยนำมาตัดให้เป็นสีแตกต่างกันในมุมต่าง ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Formalinน้ำยาดองศพ,ฟอร์มาลิน,น้ำยาฟอร์มาลิน [การแพทย์]
Formalin-Treatedการบีบบังคับด้วยฟอร์มาลิน [การแพทย์]
Malingererแกล้ง [การแพทย์]
Malingeringการเสแสร้ง, การแกล้งทำ [การแพทย์]
Malingering, Auditoryแสร้งทำเป็นหูหนวกหูตึง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Malina.Malina. Send in the Clones (2016)
Are you planning to put it in a jar with formalin and donate it to medical science?นายคิดจะดองสมองนายไว้ในโหลแก้ว แล้วบริจาคให้คณะแพทย์รึไงกัน? Episode #1.13 (2010)
Are you planning to put it in a jar with formalin and donate it to medical science?เธอคิดจะดองสมองเธอไว้ในโหลแก้ว แล้วบริจาคให้คณะแพทย์รึไงกัน? Episode #1.13 (2010)
"Are you planning to put it in a jar with formalin and donate it to medical science?""จะเก็บใส่ขวดดองไว้แล้วให้คณะแพทย์รึไง?" Episode #1.13 (2010)
Just entry-level beryls and garnets, one passable black tourmaline.แค่การจดบันทึกระดับแร่เบอรีล และพลอยโกเมน มีชิ้นหนึ่งที่เป็นแบล็คทัวร์มาลีนหลากหลายสี Hermanos (2011)
Slave-traders! Mutant malingerers!ไอ้พวกค้าทาส ไอ้โรคจิตกลายพันธ์ุ The Adventures of Tintin (2011)
- You know that girl Malinda Goodman? - No.คุณรู้ว่าหญิงสาว Malinda กู๊ดแมน ไม่มี. Disconnect (2012)
Belgian malinois.พันธุ์ เบลเยี่ยม มาลินอย The Contingency (2012)
Erin's a pro at malingering.แอรินเชี่ยวชาญเรื่องแกล้งป่วย The Teens, They Are a Changin' (2013)
Asleep ... tired ... or it malingers,การนอนหลับ เหน็ดเหนื่อย หรือแสร้งป่วย It Follows (2014)
- Belgian Malinois.- พันธุ์เบลเจี้ยนมาลินอยส์ Max (2015)
Malina, the storms will only get worse.มาลิน่า พายุมีแต่จะเลวร้ายลง Under the Mask (2015)
Malina, we have to move faster.มาลิน่า เราต้องไวกว่านี้ Under the Mask (2015)
They've been hunting you, Malina.พวกนั้นล่าตัวเธอ มาลิน่า The Needs of the Many (2015)
You're not alone, Malina.คุณไม่ได้อยู่คนเดียวมาลีน่า The Needs of the Many (2015)
I'll take care of Malina.ผมจะดูแลมาลิน่าเอง Project Reborn (2016)
Malina?มาลิน่าล่ะ? Project Reborn (2016)
Malina, the debris will kill you.มาลิน่า เศษซากจะฆ่าเธอ Project Reborn (2016)
Malina, no!มาลิน่า ไม่นะ! Project Reborn (2016)
I'd like you to meet Malina... your sister.ฉันอยากให้เธอพบมาลีน่า... น้องสาวของเธอ Project Reborn (2016)
Malina!มาลีน่า! Project Reborn (2016)
It's a message from your father, Malina.ข้อความจากพ่อหนู มาลีน่า Project Reborn (2016)
Malina?Malina? Sundae, Bloody Sundae (2015)
Play every ball on its merit. - I want to fight. - That man is malingering.ฉันต้องการที่จะต่อสู้ คนที่มี การแสร้งป่วย How I Won the War (1967)
Malinowski, Pohlen.มาลิโนสกี้ โพลเลน English, Fitz or Percy (2005)
That's formalin.นี้มันฟอมารินนะครับ The Host (2006)
Soon Agafya Matveyevna became Ilya Ilyich's wife.Agafia Matwejewna wurde bald die Gemalin von Ilja Iljitsch. Oblomov (1980)
She's Somali.Sie ist SomalinOut of Africa (1985)
But I don't think Mrs. Malinoff has too much longer, and I know she would want to see a priest.Mrs. Malinoff hat nicht mehr viel Zeit, und ich weiß, dass sie einen Priester sehen wollte. Summit (1986)
Tracy Turnblad, can't you say hello to Mrs. Malinski?Tracy Turnblad, begrüße Mrs. Malinski. Hairspray (1988)
- Goodbye, Mrs. Malinski.-Wiedersehen, Mrs. Malinski. Hairspray (1988)
Malina... animal..."Malina. Animal. Malina (1991)
You should talk.Du hast gut reden, Malina. Malina (1991)
Thank you, Malina...Danke, Malina. - Ich bin du. Malina (1991)
Malina would say: "Let's call in reinforcements."Malina würde sagen: Malina (1991)
How long will you put up with this?Wirst du das noch lange aushalten, Malina? Malina (1991)
I bet Malina's thought of that already.Daran hat Malina sicher bereits gedacht. Malina (1991)
The only feminine element in your museum is the horses' rumps in the battle scenes.Malina, hast du bemerkt, dass das einzig Weibliche in deinem Museum die Hintern der Pferde in den Kampfszenen sind? Malina (1991)
I'm Malina's creature, too.Ich bin auch Malinas Geschöpf. Malina (1991)
He didn't teach you much!Er hat dir nicht viel beigebracht, dein Malina. Malina (1991)
I'm also Malina, and Malina is me.Ich bin auch Malina. Und Malina ist ich. Malina (1991)
You're a handsome man, Malina.Du bist ein sehr schöner Mann, Malina. Malina (1991)
Thanks, Malina.Danke, Malina. Malina (1991)
Forgive me, Malina.Verzeih mir, Malina. Malina (1991)
In fact, Malina...Malina... Malina (1991)
You left me, too, Malina,Du hast mich auch zurückgelassen, Malina. Malina (1991)
Malina's beautiful voice, but none of my fine words in fits of sweet excitement.Malinas schöne Stimme, aber keines der schönen Worte, die ich in Erregung sagte. Malina (1991)
To his Excellence MalinaAn Seine Exzellenz Malina: Malina (1991)
You must keep me, Malina.Du musst mich behalten, Malina. Malina (1991)
Malina...Malina? Malina (1991)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟอร์มาลิน[N] formalin, See also: formol, Example: เขาแพ้กลิ่นฟอร์มาลินมาก เวลาได้กลิ่นจะเวียนหัวพาลจะอาเจียนด้วย, Thai definition: สารละลายซึ่งมีแก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ละลายอยู่ร้อยละ 40 ใช้ประโยชน์เป็นยาล้างเชื้อโรคและดองซากศพ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฟอร์มาลิน[n.] (fømālin) EN: formalin ; formol   FR: formol [m]
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily   FR: malin ; rusé
เลี่ยงงาน[v. exp.] (līeng ngān) EN: escape work ; malinger   FR: simuler la maladie
มาร[n. prop.] (Mān) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; Evil One   FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
พลอยสามสี[n. exp.] (phløi sām sī) EN: tourmaline ; alexandrite   
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible   FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain

CMU English Pronouncing Dictionary
MALIN    M AE1 L IH2 N
MALIN    M EY1 L IH2 N
MALINA    M AA0 L IY1 N AH0
MALINE    M AA0 L IY1 N IY0
MALINDE    M AE1 L IH2 N D
MALINAK    M AE1 L AH0 N AE2 K
MALINDA    M AA0 L IY1 N D AH0
MALINSKI    M AH0 L IH1 N S K IY0
EMMALINE    EH0 M AA0 L IY1 N IY0
MALINOSKI    M AH0 L AH0 N AW1 S K IY0
MALINOWSKI    M AH0 L AH0 N AO1 F S K IY0
TOURMALINE    T UH1 R M AH0 L IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
formalin    (n) (f oo1 m @ l i n)
malinger    (v) (m @1 l i1 ng g @ r)
malingers    (v) (m @1 l i1 ng g @ z)
malingered    (v) (m @1 l i1 ng g @ d)
malingerer    (n) (m @1 l i1 ng g @ r @ r)
malingerers    (n) (m @1 l i1 ng g @ r @ z)
malingering    (v) (m @1 l i1 ng g @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formalin {n} [chem.]formalin [Add to Longdo]
Simulant {m}malingerer [Add to Longdo]
Turmalin {m} [min.]tourmaline [Add to Longdo]
simulieren | simulierend | simuliert | simuliert | simulierteto malinger | malingering | malingered | malingers | malingered [Add to Longdo]
Turmalinsonnennymphe {f} [ornith.]Tourmaline Sunangel [Add to Longdo]
Zwerg-Turmalin-sonnennymphe {f} [ornith.]Little Sunangel [Add to Longdo]
Malindipieper {m} [ornith.]Malindi Pipit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トルマリン[, torumarin] (n) tourmaline [Add to Longdo]
ホルマリン;フォルマリン[, horumarin ; forumarin] (n) formalin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电气石[diàn qì shí, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄕˊ, / ] tourmaline, #97,397 [Add to Longdo]
福马林[fú mǎ lín, ㄈㄨˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] formalin, #370,884 [Add to Longdo]
碧玺[bì xǐ, ㄅㄧˋ ㄒㄧˇ, / ] tourmaline [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top