ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

malefactor

M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -malefactor-, *malefactor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malefactor(n) ผู้กระทำความผิด (ทางกฎหมาย), See also: ผู้ทำผิดกฎหมาย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, crook, wrongdoer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
malefactor(แมล'ละแฟคเทอะ) n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย, ผู้กระทำผิด, ผู้กระทำการชั่วร้าย., Syn. malefactress

English-Thai: Nontri Dictionary
malefactor(n) ผู้ร้าย, ผู้ประพฤติชั่ว, ผู้ทำผิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนร้าย[khonrāi] (n) EN: outlaw ; criminal ; malefactor  FR: malfaiteur [ m ]
ผู้ร้าย[phūrāi] (n) EN: criminal ; perpretator ; wrongdoer ; offender ; culprit ; lawbreaker ; offender ; malefactor ; crook ; felon ; villain  FR: criminel [ m ] ; délinquant [ m ] ; malfaiteur [ m ] ; bandit [ m ] ; vaurien [ m ] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MALEFACTOR M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0
MALEFACTOR M AE1 L F AE2 K T ER0
MALEFACTORS M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0 Z
MALEFACTORS M AE1 L F AE2 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malefactor (n) mˈælɪfæktər (m a1 l i f a k t @ r)
malefactors (n) mˈælɪfæktəz (m a1 l i f a k t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malefactor \Mal`e*fac"tor\, n. [L., fr. malefacere to do evil;
   male ill, evil + facere to do. See {Malice}, and {Fact}.]
   1. An evil doer; one who commits a crime; one subject to
    public prosecution and punishment; a criminal.
    [1913 Webster]
 
   2. One who does wrong by injuring another, although not a
    criminal. Opposite of {benefactor}. --H. Brooke. --Fuller.
    "Malefactors of great wealth." [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: Evil doer; criminal; culprit; felon; convict.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malefactor
   n 1: someone who has committed a crime or has been legally
      convicted of a crime [syn: {criminal}, {felon}, {crook},
      {outlaw}, {malefactor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top