ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mainline

M EY1 N L AY2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mainline-, *mainline*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mainline(vt) ฉีดยาเสพย์ติดเข้าเส้นเลือดดำ, Syn. inject

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mainline(เมน`ไลน) vt., vi. ฉีดยา เข้าไปในเส้นโลหิตดำ., See also: mainliner n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He guessed that the machines would cut off the mainlines in and out of Zion....จะตัดสายทางเดินหลัก ขาดจากไซออน The Matrix Reloaded (2003)
I'll send 2 mainline cruisers to help you destroy it.ข้าจะส่งกองกำลังไปช่วยเจ้า เพื่อทำลายมัน Duel of the Droids (2008)
We're gonna go mainline coffee, wait for news.เรากำลังจะไปหากาแฟดื่ม รอข่าว Pilot (2009)
So... There are seven mainline railway stations in Paris, ดังนั้นมี 7 สถานีหลักในปารีส Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Let's mainline some drugs immediately.บอกหมอให้ยาแก้ปวดเลยเถอะ Pu'olo (2012)
- You know, you mainline a lot of sugar for a guy who won't get his teeth cleaned.รู้มะ สำหรับคนที่ไม่แปรงฟันเนี่ย เธอยัดน้ำตาลให้เขามากไปแล้วนะ The Sisters Mills (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MAINLINE M EY1 N L AY2 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
主力[しゅりょく, shuryoku] (n, adj-no) main force; chief object; mainline; (P) #5,019 [Add to Longdo]
主流[しゅりゅう, shuryuu] (n, adj-no) (1) mainline; mainstream; (2) main current (stream); (P) #6,244 [Add to Longdo]
中心的[ちゅうしんてき, chuushinteki] (adj-na) central; mainline [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
主流[しゅりゅう, shuryuu] mainline (a-no), mainstream [Add to Longdo]
主力[しゅりょく, shuryoku] mainline (a-no), main force [Add to Longdo]
中心的[ちゅうしんてき, chuushinteki] mainline (an) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mainline \main"line`\ (m[=a]n"l[imac]n`) v. t.
   1. to inject (illegal drugs) into the vein; as, he preferred
    to mainline heroin rather than sniff coke.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mainline
   v 1: inject into the vein; "She is mainlining heroin"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top