ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

machend

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -machend-, *machend*, machen
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
machendcrafting [Add to Longdo]
Ausflüchte machen | Ausflüchte machendto prevaricate | prevaricating [Add to Longdo]
einen Ausflug machen | einen Ausflug machendto jaunt | jaunting [Add to Longdo]
Bankrott machendbankrupting [Add to Longdo]
Ernst machen | Ernst machendto unsheathe | unsheathing [Add to Longdo]
eine Geste machendgesturing [Add to Longdo]
Ordnung machen | Ordnung machendto neaten | neatening [Add to Longdo]
eine Packung machen | eine Packung machendto poultice | poulticing [Add to Longdo]
Reißverschluss aufmachen | Reißverschluss aufmachendto unzip | unzipping [Add to Longdo]
Schläfchen machendcatnapping [Add to Longdo]
Umweg { m } | Umwege { pl } | einen Umweg machenddetour | detours | detouring [Add to Longdo]
Urlaub machen; Ferien machen | Urlaub machend | er/sie machte Urlaubto vacation [ Am. ] | vacationing | he/she vacationed [Add to Longdo]
Wortspiele machendpunning [Add to Longdo]
abgeneigt machen (gegen) | abgeneigt machend | abgeneigtto disincline (for; to) | disinclining | disinclined [Add to Longdo]
abputzen; saubermachen | abputzend; saubermachendto clean | cleaning [Add to Longdo]
abriegeln; dicht machen | abriegelnd; dicht machend | abgeriegelt; dicht gemachtto seal off | seal offing | sealed off [Add to Longdo]
anfertigen | anfertigend; machendto make | making [Add to Longdo]
anfeuchten; befeuchten; nass machen | anfeuchtend; befeuchtend; nass machend | angefeuchtet; befeuchtet; nass gemachtto wet | wetting | wetted [Add to Longdo]
anfügen; anbringen; festmachen; befestigen | anfügend; anbringend; festmachend; befestigend | angefügt; angebracht; festgemacht; befestigtto attach | attaching | attached [Add to Longdo]
ankündigen; bekannt machen; bekanntmachen [ alt ]; vermelden; verkünden | ankündigend; bekannt machend; vermeldend; verkündend | angekündigt; bekannt gemacht; vermeldet; verkündet | kündigt an | kündigte anto announce | announcing | announced | announces | announced [Add to Longdo]
anzünden; entzünden; anmachen; anbrennen | anzündend; entzündend; anmachend; anbrennend | angezündet; entzündet; angemacht; angebrannt | ein Streichholz anzünden | eine Zigarette anzündento light { lit, lighted; lit, lighted } | lighting | lit; lighted | to light a match | to light a cigarette [Add to Longdo]
arm machen | arm machendto impoverish | impoverishing [Add to Longdo]
arm machen | arm machend | arm gemachtto pauperize | pauperizing | pauperized [Add to Longdo]
aufmachen | aufmachendto open up | opening up [Add to Longdo]
aufmachen | aufmachend | aufgemachtto unclasp | unclasping | unclasped [Add to Longdo]
aufmachen | aufmachendto unstop | unstopping [Add to Longdo]
aufweichen; erweichen; weich machen; weich werden; mildern | aufweichend; erweichend; weich machend; weich werdend; mildernd | aufgeweicht; erweicht; weich gemacht; weich geworden; gemildert | weicht auf | weichte aufto soften | softening | softened | softens | softened [Add to Longdo]
ausmachen; betragen | ausmachendto amount to | amounting to [Add to Longdo]
bahnbrechend; epochemachend { adj }epoch-making [Add to Longdo]
geschichtlich bedeutend; historisch wichtig; epochemachend { adj }historic [Add to Longdo]
bedeutungslos machen | bedeutungslos machendto eviscerate | eviscerating [Add to Longdo]
bekannt machendacquainting [Add to Longdo]
bekannt machend; bekanntmachend [ alt ]acquainting [Add to Longdo]
bekannt machend; bekanntmachend [ alt ]circularizing [Add to Longdo]
bekannt machend; bekanntmachend [ alt ]making known [Add to Longdo]
belästigen; anmachen | belästigend; anmachend | belästigt; angemacht | er/sie belästigt | ich/er/sie belästigteto harass | harassing | harassed | he/she harasses | I/he/she harassed [Add to Longdo]
beliebt machen | beliebt machend | beliebt gemachtto ingratiate | ingratiating | ingratiated [Add to Longdo]
beschämen; verlegen machen; in Verlegenheit bringe | beschämend; verlegen machend | beschämt; verlegen | beschämt | beschämteto abash | abashing | abashed | abashes | abashed [Add to Longdo]
beschmutzen; schmutzig machen | beschmutzend; schmutzig machend | beschmutzt; schmutzig gemacht | beschmutzteto bedraggle | bedraggling | bedraggled | bedraggled [Add to Longdo]
betäuben; taub machen; gefühllos machen | betäubend; taub machend; gefühllos machend | betäubt; taub gemacht; gefühllos gemacht | wie betäubt vor Schmerz; starr vor Schmerzto numb | numbing | numbed | numb with grief [Add to Longdo]
bettelarm machendpauperizing [Add to Longdo]
bewahrend; einmachendpreserving [Add to Longdo]
sich mit jdm. davonmachen | davonmachend | davongemachtto make off with sb. | making off | made off [Add to Longdo]
druckfest machen | druckfest machend | macht druckfest | machte druckfestto pressurize | pressurizing | pressurizes | pressurized [Add to Longdo]
durchmachen; ertragen; erdulden | durchmachend; ertragend; erduldend | durchgemacht; ertragen; erduldetto undergo { underwent; undergone } | undergoing | undergone [Add to Longdo]
erleben; erfahren; Erfahrung machen; durchmachen | erlebend; erfahrend; Erfahrung machend; durchmachend | erlebt; erfahren; Erfahrung gemacht; durchgemachtto experience | experiencing | experienced [Add to Longdo]
erschweren; verkomplizieren; kompliziert machen | erschwerend; verkomplizierend; kompliziert machend | erschwert; verkompliziertto complicate | complicating | complicated [Add to Longdo]
fälschen; nachmachen | fälschend; nachmachend | er/sie fälscht; er/sie macht nach | ich/er/sie fälschte; ich/er/sie machte nach | er/sie hat/hatte gefälscht; er/sie hat/hatte nachgemachtto counterfeit | counterfeiting | he/she counterfeits | I/he/she counterfeited | he/she has/had counterfeited [Add to Longdo]
fein machendsprucing [Add to Longdo]
etw. fertig machen | fertig gemacht | fertig machendto get sth. ready | got ready | getting ready [Add to Longdo]
fertig machen; verprügeln [ ugs. ] | fertig machend; verprügelnd | fertig gemacht; verprügeltto lambaste; to lambast [ coll. ] | lambasting | lambasted [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Senate has committed a serious error, entrusting to Varro the command of our army.Der Senat hat einen nicht wieder gutzumachenden Fehler begangen. Man hätte Terentius Varro nie den Oberbefehl geben dürfen. Hannibal (1959)
These red berries, discovered on his latest field trip in the Bougainville area... produce a non-habit forming narcotic effect.Diese roten Beeren die er auf seiner letzten Expedition zur Insel Bougainville entdeckt hatte besitzen eine nicht abhängig machende narkotische Wirkung. King Kong vs. Godzilla (1962)
An incapacitating agent?Ein kampfunfähig machendes Mittel? Carter Turns Traitor (1967)
Permanently incapacitating, General.Dauerhaft kampfunfähig machend, General. Carter Turns Traitor (1967)
Rifleman Machendra Gurung.Schütze Machendra Gurung. The Man Who Would Be King (1975)
Rifleman Machendra Bahadur Gurung wishing you many good lucks.Machendra Bahdur Gurung wünscht Ihnen Glück. The Man Who Would Be King (1975)
Dο yοu think Jοsie Turner knew abοut the adοptiοn business? I dοn't knοw. She's gοt a head οn her, Jοsie.Josie war vor unserem Showtanz mächtig wütend und hat sich so über Ruby, ihre Cousine, aufgeregt, als hätte Ruby vielleicht einen nie wieder gutzumachenden Fehler begangen. Part 2 (1984)
You, go to the garage. Fine. Kate, Meine originale, unersetzliche, unmöglich nachzumachende Porzellanballerina? Promises, Promises (1988)
The most addictive narcotic in history.Die am stärksten süchtig machende Droge aller Zeiten. RoboCop 2 (1990)
There was a blinding snowstorm right here in New York City.Es war ein blindmachendes Schneetreiben in New York City. The Prince of Tides (1991)
Blinding snowstorm?Blindmachendes Schneetreiben? The Prince of Tides (1991)
Two of those wonderfully fattening chocolate eclairs, please, Sam!Bitte zwei von diesen wundervoll dick machenden Schoko-Eclairs. Bad Boy Bubby (1993)
- Yes! Two of those wonderfully fattening chocolate eclairs, please, Sam!Bitte zwei von diesen wundervoll dick machenden Schoko-Eclairs. Bad Boy Bubby (1993)
Two of those wonderfully fattening chocolate eclairs, please, Sam!Bitte zwei von diesen wundervoll dick machenden Schoko-Eclairs. Sam. Bad Boy Bubby (1993)
Nine months later, you got yourself a full-grown, milk-producing, moneymaking...Neun Monate später hat man eine ausgewachsene... - Milch produzierende, Geld machende... I Love Trouble (1994)
A compound which will neutralise the particles that are making you ill.Eine Verbindung, die alle krank machenden Partikel neutralisiert. Thine Own Self (1994)
Think what you must but I believe the time will come when Cardassia and Bajor will grow to be not only allies but also close friends.Sie müssen aufgeregt sein, an einem Geschichte machenden Projekt teilzunehmen. Ich freue mich schon darauf. Mr Worf ist nicht so begeistert, eine Forschungsmission zu leiten. Indiscretion (1995)
Dead, napping, not looking.Tot, ein Schläfchen machend, nicht herschauend. The Juggs Have Left the Building (1996)
I think you've uncovered my one redeeming virtue.Da deckten Sie meine einzige alles wieder gutmachende Tugend auf. Death Wish (1996)
That they had long known that the nicotine in tobacco is an addictive drug despite their public statements to the contrary.Wussten Sie schon lange, dass Nikotin eine süchtig machende Droge ist, obwohl Sie das Gegenteil behaupteten? The Insider (1999)
This seemingly ordinary rubber ducky actually contains invisibility spray.Diese gewöhnlich scheinende Gummi-Ente... enthält in Wirklichkeit unsichtbar machendes Spray. Muppets from Space (1999)
Yippie, the back-flipping dog!Yippie, den Rückwärtssaltomachenden Hund! South Park: Bigger, Longer & Uncut (1999)
If I can prove this, we can eliminate the energy of fear. Free the fear.Wenn es gelingt, ihr diese Angst machende Energie zu entziehen, dann ist sie geheilt. Ringu 2 (1999)
"No means no" on your ass? You know, they always do that shit! What's up with that shit?Das machendieimmer. Happy Campers (2001)
That's an invisibility cloak!Ein unsichtbar machender Tarnumhang. Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
That beautiful, horrible, damnable, lovely, sad poem.Diese wundervollen, abscheulichen, bezaubernden, traurig machenden Verse. Gods and Generals (2003)
Obviously something dangerous, scary.Offenbar ist es was Gefährliches. Etwas Angst machendes. Clare de Lune (2003)
I'm not kidding. 72% of the people who eat at McDonald's are heavy users.Auf den Fast-Food-Speisekarten stehen alle süchtig machenden Stoffe. Super Size Me (2004)
It's my blood-thinning medication.Es ist mein Blut- dünn machendes Medikament. The Distance (2004)
It's a dark, dizzy merry-go-roundEs ist ein dunkles, schwindligmachendes Karussell. Rent (2005)
- and doing stupid single stuff with Barney.- Und dummes Zeug mit Barney machend. Okay Awesome (2005)
Yeah, well, that connection is yet to be determined, but you know, we were originally investigating this pesky little crop-killer as a possible weapon against the addictive kassa harvests being produced and distributed by the Lucian Alliance, andDas muss noch nachgewiesen werden. Ursprünglich haben wir diesen kleinen Getreidefresser als Waffe... gegen das süchtig machende Kassa der Lucian-Allianz erforscht. The Scourge (2006)
Now, I'm sorry, but I'm gonna have a hard time mustering up a convincing pep talk, all things considered.Es tut mir also Leid... wenn mir unter diesen Umständen Mut machender Smalltalk... schwer fällt. The Scourge (2006)
You mean literally an addictive personality?Also eine süchtig machende Persönlichkeit? Irresistible (2006)
- so you don't do irreparabledamage to them...- so das Sie keinen nicht wiedergutzumachenden Schaden an ihnen anrichten... Where the Boys Are (2006)
It's terrifying.Das ist so angstmachende... Full Metal Village (2006)
It's your serious, home-work-doin' face.Es ist dein ernstes, hausaufgabenmachendes Gesicht. Forever Young (2007)
You just have to sit down and see those opinion programmes between six and eight in the morning.Sie müssen sich nur hinsetzen und sich diese meinungsmachenden Programme ansehen. Zwischen 6 und 8 am Morgen. The War on Democracy (2007)
There was no choice or decision-making whatsoever.Es gab keine Wahl oder ein Entschluss machendes Was-auch-immer. The Fun in Funeral (2007)
Because you think this might be an irreparable mistake.Weil Sie glauben, dass das ein nicht wiedergutzumachender Fehler sein könnte. Gone Baby Gone (2007)
No fattening food, lots of rest they sponge you down everyday, it's like a spa.Kein fettmachendes Essen, viel Ruhe, sie waschen dich jeden Tag mit einem Schwamm, es ist so wie ein Kurbad. Pilot (2007)
But I gotta say, there's nothin' that turns me on more than an accomplished, money-makin' man.Aber ich muss sagen, dass mich nichts mehr anmacht, als ein vollkommener, Geld machender Mann. Cinderella (2007)
So I'm gonna be standing on this hill in the open with my friends... doing something I know is right.Also werde ich hier stehen, ... auf diesem Hügel mit meinen Freunden, ... etwas machend, von dem ich weiß, dass richtig ist. Patriots and Tyrants (2008)
Break-up delegation, before we hear your report, our grateful universe is proud to honor you with the great taste of Charleston Chew!Schlussmachende Delegation, bevor wir euren bericht hören, Ist unser schönes Universum stolz Euch diese Schachtel Charlsten Kaugummi zu überreichen! Futurama: The Beast with a Billion Backs (2008)
Sounds fattening and dangerous.Klingt dick machend und gefährlich. The Damage a Man Can Do (2008)
This industry invents chronic diseases, be it restless leg, dry eye syndrome, or these unspecified sleep disorders that require taking nightly doses of habit-forming tranquilizers.Diese Branche erfindet chronische Leiden, wie das ruhelose Beine, trockene Auge-Syndrom, oder diese unklaren Schlafstörungen, die eine allnächtliche Dosis an süchtig-machenden Beruhigungsmitteln verlangen. Guardians and Gatekeepers (2008)
Light, moist, and such a marvelous shape retention.Anmachend weich und welch eine herrliche ansprechende Form. Sex, Pies and Idiot Scrapes (2008)
Multitude of lines intertwined into some impossible shape.Unzählige Linien verwoben sich, sie bildeten eine nicht auszumachende Form. Technotise: Edit & I (2009)
The next day, we honored Phil because it was the right thing to do and because a happy scientist is a non-suing, cowless-meat- making scientist.Am nächsten Tag haben wir Phil geehrt, weil es das Richtige war und weil ein glücklicher Wissenschaftler ein nicht-verklagender, kuhloses Fleisch machender Wissenschaftler ist. Heroes (2009)
Because you'd eat them and children are super fattening?Weil du sie essen würdest und Kinder super dickmachend sind? A Distinctive Horn (2009)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  machend /maxənt/
   crafting; making

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top