หรือคุณหมายถึง luße?
Search result for

lusse

(5 entries)
(0.0386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lusse-, *lusse*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured   

CMU English Pronouncing Dictionary
LUSSER    L AH1 S ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Schlüsselanhänger(n) |der, pl. Schlüsselanhänger| พวงกุญแจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
参る[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓参り) to visit (shrine, grave); (P) [Add to Longdo]
閉口[へいこう, heikou] (n,vs,adj-no) (1) dumbfounded; stumped; at one's wits end; nonplussed; (2) annoyed; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top