Search result for

ltig

(141 entries)
(0.1023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ltig-, *ltig*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ltig มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ltig*)
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements
entgueltigenFinal exe.: before making final arrangements (vor einer endgültigen Regelung)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pluripara; multigesta; multigravida; multiparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiple-viscosity oil; multigrade oilน้ำมันเครื่องเกรดรวม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
multigesta; multigravida; multipara; pluriparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multipara; multigesta; multigravida; pluriparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multigrade oil; multiple-viscosity oilน้ำมันเครื่องเกรดรวม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
multigravida; multigesta; multipara; pluriparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multigravidaผู้ตั้งครรภ์หลายครั้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cultigenพืชปลูก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multiglomerularโกลเมอรูลัสจำนวนมาก [การแพทย์]
Multigravidaมารดาครรภ์หลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Multigrain scone.มัลติเกรนสโคน ฉันไม่มีอารมณ์ A Is for A-l-i-v-e (2013)
Big.GewaltigHollywood Ending (2016)
- Big trouble, man! - Trouble?- Es gibt gewaltig Ärger. The Wanderers (1979)
Of course I am.Denkst du, das geht so einfach? Du einfältiger Polyp. Knockabout (1979)
The deficit, you see, is...Es geht nicht, das Defizit im Staatshaushalt ist so gewaltig... Caligula (1979)
Gemellus. I want you to look at these gentlemen very carefully.Gemellus, ich möchte, dass du dir diese vier Herren sorgfältig ansiehst. Caligula (1979)
I don't know what else to do to revolt them. Great victory. In Britain.Ich weiß nicht, wie ich sie noch provozieren soll. - ...um Cäsars überwältigendem Sieg über Britannien zu feiern. Caligula (1979)
The situation's gone too far.Jetzt hat er es endgültig zu weit getrieben. Caligula (1979)
Recently a rumour reached me about the Nibelung, that the dwarf had overcome a woman and extorted her favours with money.Vom Niblung jüngst vernahm ich die Mär daß ein Weib der Zwerg bewältigt, des' Gunst Gold ihm erzwang Die Walküre (1980)
You have always taught me to love him, and his noble virtues are dear to your heart. Your contradictory command shall never turn me against him!Den du zu lieben stets mich gelehrt der in hehrer Tugend dem Herzen dir teuer gegen ihn zwingt mich nimmer dein zwiespältig Wort! Die Walküre (1980)
Feel the power.Diese Kraft ist gewaltigGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
The two that subdued them are in the rear restroom.Die zwei, die sie überwältigt haben, sind im Waschraum. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Yeah. He was immense.Ja, er war überwältigend. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Perhaps this is the end man fears so much from birth, the ultimate repayment for all of one's selfish acts:Vielleicht war das das Ende, vor dem man von Geburt an so viel Angst hat, die endgültige Abrechnung für alles, was man im Leben angestellt hat. The Return of Starbuck (1980)
Intensify your research program into final disposition of those wastes.Intensivieren sie ihr Forschungsprogramm für die endgültige Disposition dieser Abfälle. The Super Scouts: Part 2 (1980)
This motor is ruined.Dieser Motor ist endgültig hin. The Last Straw (1980)
This motor is ruined.Dieser Motor ist endgültig hin. The Last Straw (1980)
Almighty God, our sons, pride of our nation this day have set upon a mighty endeavor a struggle to preserve our republic, our religion and our civilization and to set free a suffering humanity.Allmächtiger Gott, unsere Söhne, der Stolz der Nation, haben heute mit einem gewaltigen Unternehmen begonnen, dem Kampf, unsere Republik, unseren Glauben und unsere Zivilisation zu erhalten und die Menschen zu befreien, die leiden. The Valediction (1980)
That's final.EndgültigThe Valediction (1980)
Yes, that's final.Eine endgültige. Big Brother (1980)
Yes, that's final.Ja, und zwar eine endgültige. Big Brother (1980)
And now I'm going home, and that is final!Und jetzt fahre ich nach Hause und das ist endgültigBig Brother (1980)
Finallyfinal?Endgültig endgültigBig Brother (1980)
Absolutelyfinally.- Absolut entgültigst. Big Brother (1980)
Anyway, I'm going to Paris tomorrow and that's final.Jedenfalls muss ich morgen nach Paris. Das ist endgültigBig Brother (1980)
Yes, I said that before, but this time is final!Ja, ich sagte schon einmal endgültig. Aber dieses Mal ist es endgültigBig Brother (1980)
That's final.Das ist endgültigBig Brother (1980)
Finallyfinal?Endgültig endgültigBig Brother (1980)
But as you'll see, they do give us enormous scope for some really dramatic economies.Aber wie Sie sehen werden, geben sie uns einen gewaltigen Rahmen für wirklich drastische Einsparungen. The Economy Drive (1980)
Would you call it wonderful to provide good cheer with plenty of money? Is it not the easiest thing in the world? The most stupid could do as much.Mit vielem Gelde eine gute Mahlzeit herzurichten, das ist kinderleicht selbst ein einfältiger Koch versteht das. The Miser (1980)
Especially if you leave forever.Besonders endgültige. Le guignolo (1980)
To make meat without protein, stockings ...Für Nagellack, proteinhaltige Steaks, Strümpfe... Nein, nein. Du vergisst die Energie. Le guignolo (1980)
But the methods I'm tired of Fredo.Aber Freddos Methoden habe ich endgültig satt. Le guignolo (1980)
Mr. Ohnhouse, you were in the next room at the time... under the orders of Marshal Belle... and you listened very carefully to the conversation... between Marshal Belle and Mr. Horn. Is that correct?Mr. Ohnhouse, Sie waren damals im Zimmer nebenan, auf Befehl von Marshall Belle, und Sie hörten dem Gespräch sehr sorgfältig zu, das zwischen Marshall Belle und Mr. Horn stattfand. Tom Horn (1980)
Did you listen carefully to contents of the transcription... as read by Mr. Ohnhouse to the court?Haben Sie den Inhalt der Niederschrift sorgfältig verfolgt, den Mr. Ohnhouse dem Gericht verlesen hat? Tom Horn (1980)
She was beaten with a heavy metal object, raped and violated... with an object, presumably the murder weapon.Sie wurde mit einem schweren Metallgegenstand verprügelt, vergewaltigt und misshandelt, vermutlich mit der Mordwaffe. American Gigolo (1980)
There are certain clever people who say we're blind. That our movements are preordained. That we've been pledged... or violated since birth.Es gibt ja gewisse kluge Leute, die behaupten, die Blindheit sei total, wir bewegten uns in vorgeschriebenen Mustern und seien von Geburt an festgelegt oder vergewaltigt. From the Life of the Marionettes (1980)
But that doesn't make the slightest difference.Es ist übrigens völlig gleichgültig. Finden Sie nicht auch? From the Life of the Marionettes (1980)
She was soft and indifferent in a sexually arousing way. I wanted to make love to her... but she eluded me.Sie war weich und auf eine erregende Weise gleichgültig, und ich wollte, dass wir uns liebten. From the Life of the Marionettes (1980)
The slightest hitch could ruin my carefully devised security system. If that were true, you wouldn't drink so much.Ich weiß, dass jede Unordnung mein sorgfältig ausgedachtes Sicherheitssystem gefährdet. From the Life of the Marionettes (1980)
I thought your act was primitive and rather boring.Ich fand deine Nummer einfältig und ziemlich langweilig. From the Life of the Marionettes (1980)
He treats his bedspread with special care.Besonders sorgfältig ist er mit dem Bettüberwurf. From the Life of the Marionettes (1980)
Milena, your scenes are boring, dull and stupid.Milena, deine Szenen sind langweilig, einfältig und dumm. Bad Timing (1980)
But Article 205... ravishment.Aber Artikel 205, Vergewaltigung... Bad Timing (1980)
About ravishment.Reden Sie über die Vergewaltigung. Bad Timing (1980)
Ravishment.Vergewaltigung. Bad Timing (1980)
Mrs. Eckhert gives wealthy interests to her gogo clients when she happens to win!Frau Eckhert zahlt ihren einfältigen Kunden hohe Zinsen, da sie ein wenig an der Börse gewinnt. The Lady Banker (1980)
You are looking for the eternal love.Für dich muss die Liebe ja etwas Endgültiges und Ewiges sein. The Taming of the Scoundrel (1980)
They've raped our daughters and murdered our sons.Sie vergewaltigten unsere Töchter, ermordeten unsere Söhne. Brubaker (1980)
They don't want to hear their taxes are being raised... to take care of murderers and rapists.Sie wollen nicht hören, dass die Steuern steigen... um sich um Mörder und Vergewaltiger zu kümmern. Brubaker (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
ltig(adj) ที่มีผลใช้ได้ (บัตร, ตั๋ว, กฏ, ระเบียบ) เช่น Die Fahrkarte ist nicht gültig in Schnellzügen. ตั๋วนี้ใช้สำหรับรถเร็วไม่ได้ , See also: Related: gelten, Gültigkeit, Geltung

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
sorgfältig {adv} (adv ) อย่างระมัดระวัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allgemeingültigkeit {f}catholicity [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}generality [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}universality [Add to Longdo]
Anfechtung {f}; Bestreitung {f} der Glaubwürdigkeit oder Gültigkeitimpeachment [Add to Longdo]
Auftrag {m}; Anordnung {f}; Befehl {m} | Aufträge {pl}; Anordnungen {pl}; Befehle {pl} | im Auftrag | Auftrag annehmen | Auftrag ausführen | Auftrag gültig bis auf Widerruf | Auftrag mit versteckter Menge | Auftrag zum Eröffnungskursorder | orders | by order of | to accept an order | to execute an order | good-till-cancelled order; GTC order; open order | hidden size order | opening rotation order [Add to Longdo]
Bewältigung {f}coverage [Add to Longdo]
Daten {pl} | analoge Daten | betriebliche Daten {pl} | personenbezogene Daten | strukturierte Daten | ungültige Daten | veraltete Datendata | analogue data | operational data | personal data | structured data | bad data | decaying data [Add to Longdo]
Diversifikation {f}; Diversifizierung {f}; Vervielfältigung {f} des Angebotes [econ.]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]
Dreifaltigkeit {f}trinity [Add to Longdo]
sorgfältige Durchsicht {f}; sorgfältiges Studium (von Dokumenten) | Durchsichten {pl}perusal (of documents) | perusals [Add to Longdo]
Einfältigkeit {f}fatuity [Add to Longdo]
Endgültigkeit {f}definitiveness [Add to Longdo]
Endgültigkeit {f}finality [Add to Longdo]
Endgültigkeit {f}peremptoriness [Add to Longdo]
Endgültigkeit {f}ultimateness [Add to Longdo]
Entscheidung {f}; Urteil {n}; Beschluss {m} | Entscheidungen {pl} | endgültige Entscheidung | eine Entscheidung treffen; eine Entscheidung fällendecision | decisions | final decision | to come to a decision [Add to Longdo]
Faltigkeit {f}crinkliness [Add to Longdo]
endgültige Festlegung {f}; endgültiger Abschlussfinalization [Add to Longdo]
Fetthaltigkeit {f}adiposity [Add to Longdo]
Gen {n} | Gene {pl} | mehrere Gene betreffend | gefloxtes Gengene | genes | multigenic | floxed gene [Add to Longdo]
Gewaltigkeit {f}voluminousness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}languidness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}casualness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}halfheartedness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}indifference [Add to Longdo]
Gleichgültigkeit {f}insensibleness [Add to Longdo]
Gleichgültigkeiten {pl}languorousness [Add to Longdo]
ltigkeit {f} | die Gültigkeit verlängern | Gültigkeiten {pl}validity | to extend the validity | validities [Add to Longdo]
ltigkeit {f}validness [Add to Longdo]
neue Gültigkeit {f}revalidation [Add to Longdo]
ltigkeitsdauer {f}period of validity [Add to Longdo]
ltigkeitsprüfung {f}validation [Add to Longdo]
Hinfälligkeit {f}; Ungültigkeit {f} | Hinfälligkeiten {pl}invalidity | invalidities [Add to Longdo]
Kost {f} | reichhaltige Kostfood | richness of the food [Add to Longdo]
Lochkarte {f} [comp.] | achtzigspaltige Lochkarte; Normallochkartepunch card; punched card | eighty-column card [Add to Longdo]
Mannigfaltigkeit {f}diversity [Add to Longdo]
Mehrfachlehre {f}multigauge [Add to Longdo]
Nachgeschmack {m} | nachhaltiger Geschmackaftertaste | lingering aftertaste [Add to Longdo]
Nachhaltigkeit {f}sustainability [Add to Longdo]
Nichtigkeit {f}; Ungültigkeit {f}voidness [Add to Longdo]
Polymorphismus {m}; Polymorphie {f}; Vielgestaltigkeit {f}polymorphism [Add to Longdo]
Puppe {f} (attraktive, aber einfältige Frau)bimbo [Add to Longdo]
Rechtsgültigkeit {f}; Glaubwürdigkeit {f}authenticity [Add to Longdo]
Reichhaltigkeit {f}; Reichtum {m}; Üppigkeit {f}richness [Add to Longdo]
Reichweite {f}; Rahmen {m}; Gültigkeitsbereich {m}; Bereich {m}scope [Add to Longdo]
Sorgfältigkeit {f}care [Add to Longdo]
Sorgfältigkeit {f}painstakingness [Add to Longdo]
Stichhaltigkeit {f}; Zuverlässigkeit {f}; Solidität {f}soundness [Add to Longdo]
Stimmzettel {m}; Wahlzettel {m} | Stimmzettel {pl}; Wahlzettel {pl} | ungültige Stimmzettelballot card; ballot paper | ballot cards; ballot papers; ballots | spoiled ballot papers [Add to Longdo]
Ungültigkeit {f}inoperativeness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
多条カム[たじょうカム, tajou kamu] (n) multigrooved cam [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
丁寧[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] Erschoepfung, Muedigkeit, Gleichgueltigkeit [Add to Longdo]
偉大[いだい, idai] -gross, maechtig, gewaltig [Add to Longdo]
冷淡[れいたん, reitan] -kalt, kaltherzig, gleichgueltig [Add to Longdo]
効力[こうりょく, kouryoku] Wirkung, Wirksamkeit, Gueltigkeit [Add to Longdo]
単純[たんじゅん, tanjun] einfach, schlicht, einfaeltig, naiv [Add to Longdo]
周到[しゅうとう, shuutou] sorgfaeltig, genau, vorsichtig [Add to Longdo]
圧倒的[あっとうてき, attouteki] ueberwaeltigend [Add to Longdo]
多様[たよう, tayou] Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit [Add to Longdo]
奮闘[ふんとう, funtou] heftiger_Kampf, gewaltige_Anstrengung [Add to Longdo]
念入り[ねんいり, nen'iri] sorgfaeltig, vorsichtig, gruendlich [Add to Longdo]
有効[ゆうこう, yuukou] Gueltigkeit, Geltung, Wirkung [Add to Longdo]
澄まし顔[すましがお, sumashigao] gleichgueltige_Miene [Add to Longdo]
澄ます[すます, sumasu] klaeren, (Ohren) anstrengen, ernst_dreinschauen, gleichgueltig_dreinschauen, unschuldig_dreinschauen [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] Ungueltigkeit, Nichtigkeit, Wirkungslosigkeit [Add to Longdo]
物憂い[ものうい, monoui] matt, erschoepft, gleichgueltig [Add to Longdo]
究極[きゅうきょく, kyuukyoku] endgueltig, (aller) letzt [Add to Longdo]
篤農家[とくのうか, tokunouka] mustergueltiger_Landwirt [Add to Longdo]
精選[せいせん, seisen] Auslese, sorgfaeltige_Auswahl [Add to Longdo]
糖質[とうしつ, toushitsu] Zuckerhaltigkeit [Add to Longdo]
綿密[めんみつ, menmitsu] genau, sorgfaeltig [Add to Longdo]
謄写版[とうしゃばん, toushaban] Mimeograph, Vervielfaeltigungsapparat [Add to Longdo]
閲覧[えつらん, etsuran] sorgfaeltig_durchlesen, sorgfaeltig_durchsehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top