Search result for

loten

(59 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loten-, *loten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา loten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *loten*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dactylotenium Aegyptiumหญ้าปากควาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Those pilots probably have descendants who would suddenly cease to exist in the future:Diese Piloten werden Nachkommen haben, die plötzlich in der Zukunft nicht existieren. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Dr. Zee has programmed the coordinates of Xavier's locations into the auto flight.Dr. Zee hat die Koordinaten von Xaviers Aufenthaltsort in den Autopiloten programmiert. Spaceball (1980)
The fleet can't afford to lose two pilots, two ships:Die Flotte kann es sich nicht leisten zwei Piloten zu verlieren. The Return of Starbuck (1980)
The blare of a Klaxon, the shouts of angry pilots all being rudely mustered to meet the enemy:Das Geheul des Weckrufes, das Geschrei der Piloten die alle zum Appell gerufen wurden. The Return of Starbuck (1980)
The pilots want to abandon ship before their shuttles are trapped inside.Die Piloten wollen das Schiff verlassen, bevor die Shuttles festsitzen. The Super Scouts: Part 1 (1980)
The Commercial Pilots Association wants our heads.Die Linienpiloten machen natürlich uns verantwortlich. The Super Scouts: Part 1 (1980)
I turned around and I could see the German pilot sitting in the cockpit of the plane as it dived down on top of us.Ich drehte mich um und konnte den deutschen Piloten sehen, der im Cockpit des Flugzeugs saß und im Sturzflug auf uns zuraste. The Triumph (1980)
The pilots are probably too busy flying the plane for that.Die Piloten haben wahrscheinlich zu viel zu tun für so was. Airplane! (1980)
We've lost the co-pilot and navigator, too.Wir verloren auch den Kopiloten und den Navigator. Airplane! (1980)
- Both pilots?- Beide PilotenAirplane! (1980)
Disengage the automatic pilot.Entkuppeln Sie den AutopilotenAirplane! (1980)
I'll unlock the automatic pilot.Ich entkupple den AutopilotenAirplane! (1980)
Have her sit in the co-pilot seat.Sie soll sich auf den Sitz des Kopiloten setzen. Airplane! (1980)
Elaine, he wants you to sit in the co-pilot seat.Elaine, setz dich auf den Kopilotensitz. Airplane! (1980)
The other two pilots are fine.Den anderen zwei Piloten geht's gut. Airplane! (1980)
One night, they brought in a badly wounded pilot from one raid.Einmal brachten sie einen schwer verwundeten Piloten herein. Airplane! (1980)
The pilot's name was George Zip.Der Name des Piloten war George Zip. Airplane! (1980)
I know a police captain, a West Pointer... a couple of fighter pilots.Ich kenne Polizeidirektoren, Militärs, KampfpilotenDressed to Kill (1980)
Lacer married a pharmacist from Brougan and had two daughters who married Russian pilots.Lacer heiratete einen Apotheker aus Brougan und hatte zwei Töchter, die russische Piloten heirateten. The Falls (1980)
The characters were pilots, night pilots, airmen, flyers, aeronauts and female aeronauts, birdmen and gullers.Die Hauptrollen teilten sich Piloten, Nachtpiloten, Flieger, Aeronauten und weibliche Aeronauten, Vogelmenschen und Guller. The Falls (1980)
They were obliged to relinquish their pilot's licence.Sie mussten ihre Pilotenscheine abgeben. The Falls (1980)
By assuming the name and identity of Dermontier it might have been easier for Falleur to obtain a pilot's licence.Indem er Namen und Identität von Dermontier annahm, kam Falleur vielleicht leichter an einen Pilotenschein. The Falls (1980)
Here's a photo taken by our reconnaissance pilots less than an hour ago.Aufklärerpiloten aufgenommen. The Final Countdown (1980)
- My God, where are the pilots?- Herrgott, wo sind die PilotenFlash Gordon (1980)
You left with a pilot and returned alone.Du gingst mit einem Piloten und kamst allein zurück. Flash Gordon (1980)
I do happen to know a charter pilot... who is, uh... discreet.Zufällig kenne ich einen Charter- piloten, der sehr diskret ist. Hopscotch (1980)
- You know how? Yeah. They trained me as a ferry pilot for M. A. T. S.Ich musste für meine Firma den Pilotenschein machen. Hopscotch (1980)
She trained a lot of good fighter pilots in her day.Air-Force-Piloten flogen sie. Hopscotch (1980)
- Where are the pilots?- Wo sind die PilotenNightmare City (1980)
They're supplying all of the pilots for a war movie over at 20th.Die vermieten Piloten für einen Kriegsfilm. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
All the pilots are made out of tin.Die Piloten sind aus Blech. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
I'd like you to say hello to your pilot, Captain Noah Dugan.Begrüßen Sie unseren Piloten, Captain Noah Dugan. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
And while you're at it, get yourself another pilot.Und such dir 'nen anderen PilotenThe Last Flight of Noah's Ark (1980)
and off! Away we go to Paris!Wir schnappen uns den Piloten und ab geht's nach Paris. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
And what do you the sticking-up with?Womit wollt ihr denn den Piloten kidnappen? On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
They're gonna need 500 new pilots for the P-80 Shooting Star and I'm gonna be one of them.Die brauchen 500 neue Piloten für die P-80 Shooting Star und ich werde einer von ihnen sein. The Last Ten Days (1981)
These kamikaze pilots, they would rather die than surrender.Diese Kamikaze-Piloten, die würden lieber sterben, als sich zu ergeben. The Last Ten Days (1981)
No pilots hereKeine Piloten hier. The Aviator's Wife (1981)
To a super airline pilot, so I'm told I approve the pilot, because then... I'll be able to come and see youEinen Flugzeugpiloten, also bin ich aufgefordert, den Piloten zu billigen... und dann darf ich kommen und dich sehen. The Aviator's Wife (1981)
Don't concern yourself with the pilot.Vergessen Sie den PilotenFor Your Eyes Only (1981)
For the fun of it, I checked your hor oscope. lt's ex cellent.Ich habe, nur aus Passion, Ihr Horoskop angesehen. Alte Pilotenangewohnheit. Mephisto (1981)
Like the pilots used to say. "There's old pilots and there's bold pilots, but there's damn few old, bold pilots."Wie die Piloten sagen: "Es gibt alte Piloten und dreiste Piloten, "aber es gibt wenige alte, dreiste Piloten." Slammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)
I want options for the government's freight transportEs ging mir nur ums Ausloten politischer Optionen für den Verwaltungsbedarf an Frachttransporten. The Bed of Nails (1982)
The pilots were incapacitatedDie Piloten waren arbeitsunfähig Airplane II: The Sequel (1982)
A few years ago I helped a young pilot through a storm over Chicago.Vor Jahren half ich einem jungen Piloten durch einen Sturm. Airplane II: The Sequel (1982)
The pilot's brain emissions are translated into a computer through sensors in his helmet.Die Gedankenströme des Piloten werden per Computer übersetzt und durch Sensoren im Helm übertragen. Firefox (1982)
The pilot's target is instantly destroyed without pressing a button.Das Ziel des Piloten wird sofort und ohne Knopfdruck zerstört. Firefox (1982)
It is voice-activated. It was installed for their test pilot.Es wird durch die Stimme aktiviert und wurde für ihre Testpiloten installiert. Firefox (1982)
Here, there are pilots' dressing rooms.Hier ist der Umkleideraum für die PilotenFirefox (1982)
I'll be leaving for the airfield soon.Ich fahre bald zum Flugfeld. Sag dem Piloten Bescheid. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugschein {m}; Pilotenschein {m}pilot's licence; pilot's license [Am.] [Add to Longdo]
Testpilot {m} | Testpiloten {pl}test pilot | test pilots [Add to Longdo]
Zelot {m}; Eiferer {m}; Fanatiker {m} | Zeloten {pl}zealot | zealots [Add to Longdo]
auslotento fathom [Add to Longdo]
lotento plumb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  loten [lotən]
     drawlots
     allot
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  loten [loːtən]
     to plumb
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top