Search result for

loirs

(105 entries)
(0.0324 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loirs-, *loirs*, loir
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา loirs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *loirs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I grew up on a farm in the Loire valley.ฉันโตขึ้นมาในฟาร์มใน Loire valley Touch of Eva (2010)
Oh, love the Loire. Which part?โอ้ ฉันรัก Loire ส่วนไหน? Touch of Eva (2010)
This is a Bellefleur family funeral, Arlene, and this is how Bellefleur men are buried, as they have served this country with dignity in each generation since we arrived from La Chante Sur Loire.และนี่มีเบลเฟลอร์ กี่คนที่ถูกฝังอยู่ พวกเขาได้รับใช้ประเทศนี้ อย่างสมเกียรติ ในแต่ละรุ่น ตั้งแต่เรามาถึง Dead Meat (2013)
Navarre a haven for us. Freedom of faith down south, the right to bear arms.Schutzrechte für unsere Leute in Navarre gegen Recht auf Ausübung Eurer neuen Religion, in allen Städten südlich der Loire. Queen Margot (1994)
Wonder what chateau in the Loire Valley these came from.Aus welchem Loire-Schlösschen die Sachen hier wohl stammen? The Peacemaker (1997)
We could just be based there, you know, and just travel around to, like, the wine country, the Loire Valley.Und von dort im ganzen Land herumreisen. In die vielen Weingebiete. An die Loire vielleicht. Whine Country (2000)
Loire.- Loire. Whine Country (2000)
No, an old wives' tale.Eine Redensart aus dem Departement Maine-et-Loire. Man on the Train (2002)
I have a villa in the Loire Valley you can stay in.Ich habe eine Villa in der Loire-Tal Sie bleiben in. The One Where Joey Tells Rachel (2002)
I'm going down the Loire.Ich gehe über die Loire. Folle embellie (2004)
Loire District Asylum.Bezirksirrenanstalt der Loire. Folle embellie (2004)
A few andouillettes and boudins noirs... black blood sausage and a Loire cheese, Selles-sur-Cher.Ich habe hier Würstchen für dich. Und Blutwurst. Und einen Käse von der Loire, "Selles-sur-Cher". Munich (2005)
- The Loire.- Loire. Nein. Fragments of Antonin (2006)
The Loire.Die Loire. Fragments of Antonin (2006)
The Loire.Die Loire. Fragments of Antonin (2006)
We went to the Château du Nozet in the Loire valley, and this is Pouilly Fumé.Wir fuhren zum Château du Nozet im Loire-Tal, und das ist ein Pouilly Fumé. Introducing Lorelai Planetarium (2006)
Yes We have to do a cleaning.Elle va falloir faire le menage. The Anarchist's Wife (2008)
Anyway, Loire Valley wines go with the lighter wines.Im Allgemeinen sind die Weine von der Loire eher leicht. Student Services (2010)
I was a few leagues away and...Ich war einige Meilen von hier an der Loire, und dachte... The Princess of Montpensier (2010)
It's a Sauv blanc, Loire Valley.Das ist Sauvignon Blanc, Loiretal. Robots vs. Wrestlers (2010)
Well, I grew up on a farm in the Loire valley.Nun, ich bin auf einer Farm im Loiretal aufgewachsen. Touch of Eva (2010)
- Love the Loire.Oh, ich liebe die Loire. Touch of Eva (2010)
Do you want to go down to the Loire?Lust, mit mir an die Loire zu kommen? Goodbye First Love (2011)
To ask Sarah Walker to marry you in the Loire Valley.Sarah fragen, ob sie dich in Loire Tal heiratet. Chuck Versus the Balcony (2011)
That you have a vintage shop in the Loire Valley. Make up something.Trödler im Loire-Tal, erfinde irgendetwas. L'art de séduire (2011)
The day of glory has arrived...Le jour de gloire est arrivé A Child's Battle (2011)
I'm Régis from the Saone-et-Loire.Ich bin Regis aus Saone-et-Loire. Bandits (2011)
He is there, in the middle of my territories, his duchy dividing the Loire valley.Sein Herzogtum liegt mitten in meinem Reich, in den Ländern der Loire. Louis XI: Shattered Power (2011)
Cabbage stuffed with salmon in Scotland and carrots from the Loire Valley.Gefüllter Wirsing mit schottischem Lachs und Loire-Karotten. Haute Cuisine (2012)
My idea is to prepare a family meal focused on the Loire and its tributaries.Ich denke an ein Familienessen rund um die Loire und Nebenflüsse. Haute Cuisine (2012)
I would be in the Loire. A record of freshness, of minerality.Ich bleibe im Loire-Gebiet, auf der frischen, mineralischen Seite. Haute Cuisine (2012)
Wines of the Loire Valley. Tin-tin.Ein Hoch auf die Loire! Haute Cuisine (2012)
Visit the Loire valley chateaux.Die Loire-Schlösser besichtigen. Bright Days Ahead (2013)
Have you been to that new place, Vouloir?Warst du schon in dem Laden VouloirThe Date (2013)
"for dinner at Vouloir..." restaurant she mentioned..."Zum Dinner im Vouloir?" Das Restaurant erwähnte sie. The Date (2013)
Get me a reservation, please, at Vouloir.Reservier für mich im VouloirThe Date (2013)
Welcome to Vouloir.Willkommen im VouloirThe Date (2013)
Our day of glory has arrived ♪ le jour de gloire est arrivé!# Le jour de gloire est arrivé! Serial (Bad) Weddings (2014)
This morning, walking along the Loire River I saw a small field mouse. - M-hm!Ich habe heute am Ufer der Loire eine Feldmaus gesehen. Serial (Bad) Weddings (2014)
If you prefer, you can find a hotel south of the Loire, the climate's drier, there.Sie finden sicher ein Hotel südlich der Loire. Das Klima ist dort trockener. Serial (Bad) Weddings (2014)
100,000 Vendée troops crossed the Loire with women, children and injured.In Grasla haben 100000 Vendéer die Loire überschritten. Mit Frauen, Kindern, Verletzten. Le général du roi (2014)
Did they cross the Loire?Sind sie über die Loire gelangt? Le général du roi (2014)
Yes. But not that Tristan had crossed the Loire.Ja, ich wusste nicht, das Tristan die Loire überquert hat. Le général du roi (2014)
He's trying to rally the remaining troops.Er versucht, die zu sammeln, die jenseits der Loire nicht umkamen. Le général du roi (2014)
They've drowned thousands of men, women and priests, tied up and thrown into the Loire!Sie haben Männer, Frauen und Priester zu tausenden ertränkt. Sie warfen sie in die Loire, ihre "Nationale Badewanne". Le général du roi (2014)
In the afternoons we play cards and dominos, or you can rediscover French chateaux through oil painting.Dann gibt es Spielnachmittage gemeinsames Malen der Loireschlösser in Ölfarbe. Memories (2014)
I'm sure we'll be just as happy here as we were in Paris, and Anet, and every castle from here to the Loire Valley.Wir sind es. Sicher sind wir hier ebenso glücklich wie in Paris, Anet und in jedem Schloss bis zum Loire-Tal. Dirty Laundry (2014)
Sancerre from the Loire Valley.Sancerre aus der Region Val de Loire. Uncontrolled Variables (2014)
You have a Turner of the Loire, which cannot be right because the original is hanging in the D'Orsay.- Etwas. Sie besitzen einen Turner von der Loire, der gefälscht sein muss, das Original ist im D'Orsay. Mortdecai (2015)
Mm, or we'll talk about how we'll end the trip In the loire valley, Where we will sip wine along the seine.Oder wir reden darüber, wie wir die Reise im Loire Valley ausklingen lassen, wo wir Wein am Rand der Seine schlürfen werden. Derailed (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
ช่องวิ่ง[n.] (chǿngwing) EN: lane   FR: couloir [m]
ช่องวิ่งด้านใน[n. exp.] (chǿngwing dān nai) EN: inside lane   FR: couloir intérieur [m]
ช่องวิ่งด้านนอก[n. exp.] (chǿngwing dān nøk) EN: outside lane   FR: couloir extérieur [m]
ช่องวิ่งที่ …[n. exp.] (chǿngwing thī …) FR: couloir n° … [m]
ได้เปรียบ[v.] (dāiprīep) EN: have advantage over ; gain an advantage ; get the upperhand ; gain the upperhand ; have the upperhand ; outmatch   FR: avoir l'avantage ; prévaloir
ห้องพักแขก[n.] (hǿng phak khaēk) EN: lobby   FR: couloir [m]
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend   FR: avoir l'intention de ; vouloir
จง[v.] (jong) EN: must ; have to ; should   FR: devoir ; falloir ; être nécessaire
กา[n.] (kā) EN: kettle ; teapot   FR: bouilloire [f]
กาน้ำ[n.] (kānām) EN: kettle ; teakettle; pot   FR: bouilloire [f]
กาต้มน้ำ[n.] (kātomnām) EN: kettle   FR: bouilloire [f]
กาต้มน้ำไฟฟ้า [n. exp.] (kātomnām faifā) EN: electric kettle   FR: bouilloire électrique [f]
แค้นใจ[v.] (khaēnjai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged   FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for   FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
เครื่องลับมีด[n. exp.] (khreūang lap mīt) FR: affiloir [m]
ควร[v.] (khūan) EN: should ; ought to   FR: devoir ; falloir ; il faudrait ; il est recommandé
ควรจะ[v. exp.] (khūan ja) EN: should ; ought to   FR: falloir que ; devoir ; faire mieux de
ควรจะต้อง[v. exp.] (khūan ja tǿng) EN: must   FR: devoir ; falloir ; il faudrait
คูหา[n.] (khūhā) EN: stand ; stall ; booth ; compartment ; cubicle ; polling booth ; voting booth ; room   FR: cabine [f] ; isoloir [m]
คุ้ม[v.] (khum) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover ; get one's money worth   FR: équivaloir ; couvrir
คุ้มค่า[v.] (khumkhā) EN: be worthwhile ; be worth ; be break even ; be enough to cover   FR: valoir ; mériter
คุ้มค่าเหนื่อย[v. exp.] (khumkhā neūay) EN: be worth one's work ; be worthwhile   FR: valoir la peine
คุ้มเหนื่อย[v. exp.] (khum neūay) FR: valoir la peine
ไม่เอา[v. exp.] (mai ao) EN: not accept   FR: ne pas en vouloir ; ne pas accepter ; je n'en veux pas
หมายความ[v.] (māikhwām) EN: mean   FR: signifier ; vouloir dire
มาก่อน[v. exp.] (mā køn) EN: come first   FR: précéder ; venir avant ; venir en tête ; venir d'abord ; primer ; prévaloir
หม้อต้ม[n. exp.] (mø tom) FR: bouilloire [f]
น่า[v.] (nā) EN: worth doing ; merit ; deserve   FR: mériter ; valoir
น้อยใจ[X] (nøijai) EN: feel slighted ; feel resentful ; take offense ; be hurt   FR: être blessé ; être offensé ; être froissé ; en vouloir à qqn
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre
พึง[v.] (pheung) EN: should ; ought to   FR: falloir ; devoir ; convenir
แปลว่า[x.] (plaē wā) EN: mean ...   FR: signifier ; se traduire par ; vouloir dire
สำนึกตัว[v.] (samneuk tūa) EN: repent ; be penitent ; atone   FR: se repentir ; s'en vouloir
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling   FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
ศรี[n.] (sī) EN: glory ; honour splendour ; magnificence ; fame ; renown   FR: gloire [m] ; honneur [m] ; célébrité [f] ; renommée [f]
ศรี[n.] (sī ) EN: majesty ; honour ; glory ; fame ; renown   FR: prospérité [f] ; gloire [f] ; honneur [f]
เท่ากับ[v.] (tao kap) EN: be equal to ; be comparable ; be equivalent   FR: égaler ; équivaloir (à)
ทางเดิน[n.] (thāngdoēn) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle   FR: corridor [m] ; couloir [m] ; sentier [m] ; passage [m]
ทางเดินระหว่างที่นั่ง[n. exp.] (thāngdoēn rawāng thīnang) EN: aisle [m]   FR: couloir [m]
เท่ากับ[v.] (thaokap) EN: be equal to ; be equivalent to ; be comparable   FR: égaler ; être égal à ; équivaloir à ; correspondre à
ถือโทษ[v. exp.] (theū thōt) EN: blame   FR: accuser ; condamner ; blâmer ; en vouloir à qqn
เทียม[v.] (thīem) EN: equal ; emulate ; compare ; be equal to ; imitate ; like ; counterfeit   FR: être égal à ; équivaloir ; émuler ; imiter
ที่คุกเข่า[n. exp.] (thī khukkhao) FR: agenouilloir [m]
ต้อง[v.] (tǿng) EN: have to ; must ; need ; is to be   FR: devoir ; falloir ; avoir à ; il faut
ต้องการ[v.] (tǿngkān) EN: want ; require ; need ; wish ; demand ; desire ; ask for ; must have   FR: vouloir ; avoir besoin de ; désirer ; requérir ; tenir à
อยาก[v.] (yāk) EN: would like ; wish ; thirst for ; crave   FR: vouloir ; désirer ; souhaiter ardemment ; avoir envie (de)
อยากได้[v.] (yāk dāi) EN: want (sth) ; would like ; look for ; should like ; covet   FR: vouloir (qqch) ; souhaiter (qqch) ; désirer obtenir ; avoir envie de ; aspirer à
อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ[v. exp.] (yāk dāi khømūn (kīokap)) EN: would like some information (on)   FR: vouloir des informations (sur, au sujet de, à propos de ) ; désirer des informations
อยากจะเป็น[X] (yāk ja pen) EN: would-be   FR: aspirant ; vouloir être ; vouloir devenir

CMU English Pronouncing Dictionary
LOIRE    L OY1 R
FLOIRENDA    F L OY2 R EH1 N D AH0

French-Thai: Longdo Dictionary
vouloir(vt) ต้องการ Je veux, Tu veux, Il veut, Nous voulons, Vous voulez, Ils veulent

Japanese-English: EDICT Dictionary
クーロワール;クーロアール[, ku-rowa-ru ; ku-roa-ru] (n) couloir (fre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卢瓦尔河[Lú wǎ ěr hé, ㄌㄨˊ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄏㄜˊ, / ] Loire river, France [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top