Search result for

logier

(54 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logier-, *logier*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา logier มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *logier*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Start from the minute you walk into biology.Fang an, sobald du den Biologieraum betrittst. Fast Times at Ridgemont High (1982)
Well, οld Jeffersοn's staying at the Majestic.Weil der alte Jefferson dort logiert. Part 1 (1984)
Ηis daughter-in-law, Mrs Adelaide Jeffersοn, has an adjοining suite.Adelaide Jefferson, seine Schwiegertochter, logiert in der Suite neben ihm. Part 1 (1984)
High-level lives in high places.Hochkarätige Leute logieren hochelegant. Deathlock (1986)
Why can't I stay at the house?Warum kann ich nicht im Haus logieren? The Incredible Theft (1989)
Me in your spare room, the star boarder?Ich in Ihrem übrigen Zimmer, als Logier Gast? My Name Is Bill W. (1989)
See what happens when we don't get a consensus about who crashes here?Das passiert, wenn wir nicht abstimmen, wer logieren darf. The Final Blow (1991)
Well, there are a few very pleasant people from Philadelphia and Baltimore who are picnicking at the inn.Weißt du, es gibt ein paar recht nette Leute aus Philadelphia... und Baltimore, die auch hier logieren. The Age of Innocence (1993)
He's staying here...?Er logiert hier. Murder on the Links (1996)
I am camping down in Littlegreen House.Ich logiere in Littlegreen. Dumb Witness (1996)
At the Matsuba Inn.Ich logiere in der Matsubaya-Herberge. After the Rain (1999)
I've slept everywhere: on the street, in taverns, in mansions, in palaces, at my house, in prison, where I've often been taken in, though the accommodations are uncomfortable.Ich logierte im Rinnstein, in Pensionen, in Spelunken, bei Bürgern, bei Adligen, bei mir - und bei der Justiz, die mich oft im Unglück beherbergte. La fausse suivante (2000)
I'll take these back first.Macht es gut! Ich bring das in den Biologieraum. Godzilla vs. Megaguirus (2000)
On April 4, 1978, he was admitted to Gateway Memorial Hospital... with an extreme priapic condition.Am 4. April 1978 wurde er mit einer extremen prologierten Erektion ins Krankenhaus eingeliefert. Je Souhaite (2000)
Mr. Downs will be in room 37 and Mr. Vargas will be just down the hall in room 42.Für Mr. Downs ist das Zimmer 37 reserviert und Mr. Vargas logiert in Zimmer 42. Original Sin (2001)
Lord Beauterne is staying at Sir Laffont's.Monsieur logiert bei Monsieur Laffont. Brotherhood of the Wolf (2001)
Is this where I'm staying?Soll ich hier logieren'? xXx (2002)
It's not like we're staying in the frigging Four Seasons.Wir logieren schließlich nicht im Hotel Vier Jahreszeiten. The Life of David Gale (2003)
Next year you'll have better quarters, and you'll stay in splendid rooms in Olympia, once you're a sixth former.Nächstes Jahr bist du besser untergebracht und zum Schluss landest du im Olympia, wo wir Primaner logieren. Evil (2003)
Asked me to fly to Zurich to see the minister... still parked up in La Maison Grande, still eating well.Ich sollte in Zürich mit dem Minister verhandeln... der immer noch im La Maison Grande logierte und immer noch gut aß. Layer Cake (2004)
I'll be staying at the hotel.Ich werde im Hotel logieren. The Prestige (2006)
Somebody broke into the class.Im Biologieraum ist eingebrochen worden. Shattered (2006)
Well,we just got back the pathology report.Nun, wir haben gerade den Pathologiereport bekommen. Let the Truth Sting (2007)
- You live in the court?Sie logieren im Hof? - Das nicht gerade. Hunting and Gathering (2007)
We say the spirit medium's proper home is not in this world, but while she is passing through, what better place to lodge than Vincy's Spiritual Hotel?Ein Geistmedium ist ja nicht in dieser Welt zu Hause, doch während es hier lebt, ist das Beste zum Logieren Vincys Spiritual Hotel. Affinity (2008)
I gather you're staying at Longmeadows.Wie ich höre, logieren Sie in Longmeadows. Mrs McGinty's Dead (2008)
It's coming to something when the best family in the county has to take in lodgers.Will schon was heißen, wenn die beste Familie hier Logiergäste nötig hat! Mrs McGinty's Dead (2008)
We've had the Japanese stay at our house ever since we arrived.Die Japaner logieren bei uns, seit wir hier sind. Shanghai (2010)
His Majesty will be in residence at Holyrood Palace in eight weeks' time.Seine Majestät wird in acht Wochen im Holyrood Palast logieren. Burke and Hare (2010)
Why? You're an actress and staying in that fancy hotel.Du bist Schauspielerin und logierst in dem tollen Hotel. Beginners (2010)
Where the Prime Minister and a number of her cabinet were staying.Der Premierminister und seine Mitarbeiter logierten dort. The Iron Lady (2011)
The third always stays nearby.Der Dritte logiert immer in der Nähe. My Week with Marilyn (2011)
I'll let you two settle in. You'll be in stair room no. 2 and once we're airborne, it's all yours.Und machen Sie es sich bitte bequem, Sie logieren in Privatkabine 2! Hijacked (2012)
Do you think there's a reason why someone would want to destroy your biology labs?Können Sie sich vorstellen, warum jemand Ihre Biologieräume zerstört? Before the Frost (2012)
Do you want them to open the house?Logierst du in unserem Haus? Episode #3.1 (2012)
Well, if you mean his threats to evict me from this, the shoddiest and the least renovated of the five-- count them, five-- properties he owns in New York, then yeah, he made his conditionsWenn Sie seine Drohungen meinen, mich von dem hier zu delogieren. das Schäbigste und das zuletzt Renovierteste von den fünf. Zählen Sie sie. Pilot (2012)
Tell anybody who asks he's staying at the Ashford.Sagen Sie allen, die fragen, dass er im Ashford logiert. Q&A (2012)
Why would he be staying at the Ashford?Warum sollte er im Ashford logieren? Q&A (2012)
If you're not trilling it at least once every three years, the Dark Side wins.Wenn du nicht mindestens alle drei Jahre trilogierst, - gewinnt die dunkle Seite. Trilogy Time (2012)
Do you mean to tell me Sister Jude has this Israeli Sherlock Holmes holed up in some motel?Wollen Sie mir sagen... Schwester Jude hat diesen israelischen Sherlock Holmes im Motel einlogiert? The Origins of Monstrosity (2012)
And he's putting them up at The Carlton. Lovely!Sie logieren eine Woche im Carlton. The Love Punch (2013)
- But he lodges in your house.- Aber er logiert in Eurem Haus. The Devil's Violinist (2013)
As soon as we get a full list of international arrivals, we might even be able to make a few phone calls, Amador, find out what hotels anyone suspicious is staying at.Sobald wir eine vollständige Liste der internationalen Touristen haben, können wir vielleicht ein paar Anrufe tätigen, Amador, und herausfinden, in welchen Hotels die Verdächtigen logieren. Mutually Assured Destruction (2013)
Can you help me with that? Well, you wouldn't want to stay in the lodgings you had last time then, sir, eh?Aber Sie möchten ungern dort logieren, wo Sie das letzte Mal waren, oder, Sir? Episode #2.3 (2014)
I'm an American so I stay in the American Hotel.Ich als Amerikaner logiere im American Hotel. A Noble Intention (2015)
I'm sorry, I'm looking for a guy who might be staying here, might have been with a lady and a little girl?Entschuldigung, ich suche einen Mann, der vielleicht hier logiert, vielleicht mit einer Frau und einem kleinen Mädchen. The Octopus (2015)
He stayed here.Hat hier logiert. The Rabbit Hole (2016)
We are staying at the Savoy.- Wir logieren im Savoy. The Hound of the Baskervilles (1939)
Do you know where the man who wrote this letter is lodged?Wissen Sie, wo der Mann logiert, der das schrieb? The Sword and the Rose (1953)
Lodged is the grand word indeed.Logiert ist gut. Meine Schweine hausen besser als der arme Mann. The Sword and the Rose (1953)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
logieren | logiert | logierteto lodge | lodges | lodged [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
泊り客[とまりきゃく, tomarikyaku] Logiergast [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top