Search result for

lobing

(657 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lobing-, *lobing*, lob
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lobing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lobing*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
lobby (n ) large entrance or reception room or area

English-Thai: Longdo Dictionary
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
globalization(n) โลกาภิวัตน์, R. localization
global governance(n) โลกาภิบาล
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lob[N] การตีลูกโด่ง (เทนนิส)
lob[N] คนที่งุ่มง่าม, Syn. a clumsy person
lob[VI] ชักช้างุ่มง่าม
lob[VI] ตีลูกโด่งและไกล (เทนนิส), See also: ยิง (ลูกกระสุน) โด่ง
lob[VT] ตีลูกโด่งและไกล (เทนนิส), See also: ยิง (ลูกกระสุน) โด่ง
flob[SL] น้ำลาย
flob[SL] ถ่มน้ำลาย
glob[N] หยดเล็กๆ
lobe[N] ติ่งหู, Syn. ear lobe
slob[N] คนหยาบคาย (คำหยาบ), See also: คนขี้เกียจ, คนไม่เรียบร้อย, คนหยาบคาย, คนเฟอะฟะ, Syn. jerk, heel, sleet, sloven, Ant. gallant
globe[N] แผนที่โลก
globe[N] โลก, Syn. earth, blue planet
lobby[N] กลุ่มผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ
lobby[VI] ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง, See also: วิ่งเต้น, Syn. solicit, beg
lobby[VT] ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง, See also: วิ่งเต้น
lobby[N] ห้องโถง, See also: ห้องพักแขก ห้องขนาดใหญ่ใช้สำหรับรับรองแขกหรือให้นั่งรอก่อนที่จะไปยังส่วนอื่น, Syn. foyer
global[ADJ] ซึ่งมีรูปร่างกลม, See also: กลมเหมือนโลก, Syn. earthly
global[ADJ] โดยรวม, See also: ทั่วโลก, กว้างๆ, Syn. worldwide
lob at[PHRV] ตีลูกโด่ง (การเล่นเทนนิส)
clobber[VT] กระหน่ำตี (คำสแลง), Syn. maul, batter, beat
clobber[SL] เสื้อผ้า
earlobe[N] ใบหูส่วนล่าง, See also: ติ่งหู
globose[ADJ] ซึ่งมีทรงกลม, See also: กลมเหมือนลูกโลก, Syn. round, globular
globule[N] สิ่งที่กลมเล็ก, See also: หยดเล็กๆ, ทรงกลมเล็กๆ, Syn. blob, dab
kilobit[N] กิโลบิต
lobster[N] กุ้งทะเลขนาดใหญ่
slobber[VI] ทำน้ำลายไหล, See also: ปล่อยน้ำลายไหล, Syn. dribble, drool, saliver
slobber[VT] ทำให้น้ำลายไหล, See also: ทำให้น้ำลายหยด
slobber[VI] แสดงความรู้สึกมากเกินไป
slobber[VT] ทำให้เปื้อนน้ำลาย
slobber[N] น้ำลาย, Syn. foam, froth, saliva, spit
slobber[N] การเขียนหรือพูดแสดงความรู้สึกมากเกินไป
globular[ADJ] ซึ่งมีรูปทรงกลมเล็กๆ, See also: เหมือนทรงกลม, Syn. globelike, globe-shaped
globulin[N] โปรตีนโกลบูลินซึ่งละลายในสารละลายน้ำเกลือ (ทางชีวเคมี)
kilobyte[N] กิโลไบต์
slobbery[ADJ] ซึ่งชุ่มด้วยน้ำลาย, See also: ที่ปล่อยให้น้ำลายไหล
globalise[VT] ทำให้กระจายไปทั่วโลก, See also: เปลี่ยนแปลงทั่วโลก, Syn. generalize, internationalize
globalize[VT] ทำให้กระจายไปทั่วโลก, See also: เปลี่ยนแปลงทั่วโลก, Syn. generalize, internationalize
globefish[N] ปลาปักเป้า
globefish[N] ปักเป้า
globetrot[VI] เดินทางรอบโลก
lob along[PHRV] เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างงุ่มง่าม
lobby for[PHRV] พยายามชักจูงผู้มีอำนาจให้อนุมัติกฎหมาย
trilobite[N] แมลงทะเลชนิดหนึ่ง
hemoglobin[N] ฮีโมโกลบิน, See also: สารสีแดงของเม็ดเลือดแดง
haemoglobin[N] ฮีโมโกลบิน, See also: เม็ดสีนำอ๊อกซิเจนที่อยู่ในเซลล์ของเม็ดเลือดแดง
globetrotter[N] ผู้เดินทางรอบโลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: นักเดินทางรอบโลก, Syn. voyager, tourist
slobber over[PHRV] ปล่อยให้น้ำลายไหลจากปากเมื่อมองเห็น (บางสิ่ง), Syn. drool over
globalisation[N] โลกาภิวัตน์, See also: โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก
globalization[N] โลกาภิวัตน์, See also: โลกานุวัตร, การแพร่หลายไปทั่วโลก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule
clobber {clobberedvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobberingvt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
clobbers}vt. ตีอย่างแรง,ทุบอย่างแรง,ทำให้แพ้อย่างราบคาบ,ข่มขี่,บังคับ,ทาบน
conglobe(คอนโกลบ) {conglobed,conglobing,conglobes} vi.,vt. จับหรือเกาะเป็นลูกหรือก้อนกลม
glob(กลอบ) n. หยด,หยดเล็ก ๆ ,ก้อนกลม
global(โกล'เบิล) adj. ทั่วโลก,ทั้งโลก,ทั้งหมด,เป็นรูปโลก., Syn. universal,worldwide
global variableตัวแปรส่วนกลางตัวแปรที่เรียกใช้ได้จากทุก ๆ ซับรูทีน (subroutine) ในโปรแกรมหลักเดียวกันดู local variable เปรียบเทียบ
globate(โกล'เบท) adj. เป็นรูปโลก
globe(โกลบ) n. โลก,รูปทรงกลม,ลูกโลก v. ทำให้หรือกลายเป็นโลก, Syn. orb,sphere
globe-trottern. ผู้เดินทางรอบโลกบ่อยครั้ง., See also: globe-trotting n.,adj.
globoidadj. คล้าย รูปทรงกลม n. รูปทรงกลม
globularadj. เป็นรูปทรงกลม,ทั่วโลก., See also: globularity,globularness n.
globule(กลอบ'บิว) n. สิ่งที่เป็นรูปทรงกลมเล็ก ๆ, Syn. sphere
haemoglobin(ฮิ'มะโกลบิน,เฮม'มะ) n. ดูhemoglobin., See also: haemoglobic,haemoglobinous adj.
hemoglobin(ฮีมะโกล'บิน) n. สารสีแดงของเม็ดเลือดแดงที่มีหน้าที่นำออกชิเจนจากปอดสู่เนื้อเยื่อ, See also: hemoglobic,hemoglobinous adj.
hemoglobinuria(ฮีมะโกลบินิว'เรีย) n. ภาวะปัสสาวะมีฮีโมโกลบิน., See also: hemoglobinuric adj.
kilobit(กิโลบิต) เท่ากับ 1000 บิต
kilobyte(กิโลไบต์) ใช้ตัวย่อว่า KB มีค่าเท่ากับ 1,024 (2 ยกกลง 10) ไบต์ เช่น ถ้าพูดว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำ 64 เคไบต์ หมายความว่า มีเนื้อที่ในหน่วยความจำ 65,536 ไบต์ สามารถเก็บตัวอักขระได้ 65,536 ตัวอักขระ
lob(ลอบ) {lobbed,lobbing,lobs} vt.,vi. ตีลูก (เทนนิส) โด่งและไกล,ยิง (ลูกกระสุน) โด่ง. n. ลูก (เทนนิส,คริคเก๊ต) โด่ง, Syn. pitch,throw,heave,loft
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb
lobe(โลบ) n. พู,กลีบ,ลอน,ตุ้ม
lobster(ลอบ'สเทอะ) n. กุ้งก้ามกราม,เนื้อของกุ้งดังกล่าว,กั้ง,คนเซ่อ
lobster-eyed(ลอบ'สเทอไอดฺ) adj. ตาโปน
lobstering(ลอบ'สเทอริง) n. กระบวนการจับกุ้งก้ามกราม
lobule(ลอบ'บิว) n. พูเล็ก ๆ ,กลีบเล็ก ๆ ,ลอนเล็ก ๆ, See also: lobular adj. ดูlobule
slob(สลอบ) n. บุคคลอุ้ยอ้าย โง่ เงอะงะ
slobber(สลอบ'เบอะ) vi. ปล่อยให้น้ำลายไหล,แสดงความรู้สึกมากเกินไปvt. ทำให้เปื้อนน้ำลาย n.. น้ำลายไหล,ของเหลวไหลจากปาก,การพูด หรือการกระทำที่แสดงความรู้สึกมากเกินไป
trilobite(ไทร'ละไบทฺ) n. แมลงทะเล ที่สูญพันธุ์ไปแล้วสมัยดึกดำบรรพ์ มีร่างแบนเป็นวงรี, See also: trilobitic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
globe(n) โลก,ลูกโลก,โคม,ชามกลม,โป๊ะตะเกียง,ดาวนพเคราะห์
globular(adj) กลมเหมือนลูกโลก,กลมเหมือนส้ม,เป็นรูปทรงกลม
globule(n) เมล็ดกลมเล็ก,หยาด,รูปทรงกลมเล็กๆ
lobby(n) ห้องโถง,ทางเข้า,ซุ้มประตู,เฉลียง,ห้องรับรอง,ลอบบี้โรงแรม
lobe(n) ตุ้ม,พู,ลอน,กลีบ
lobster(n) กุ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, duplex; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobedรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, multilobate; placenta multipartita; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, multilobed; placenta multipartita; placenta, multilobateรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta duples; placenta, bilobate; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta multipartita; placenta, multilobate; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, bilobate; placenta duples; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, bilobed; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plastoglobuleพลาสโทโกลบูล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pleurisy, interlobularเยื่อหุ้มปอดอักเสบหว่างกลีบ(ปอด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobeแฉก, พู, หยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobeลอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lobeลอน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lobectomyการตัดทั้งกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobed; lobateเป็นแฉก, เป็นพู, เป็นหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobefinปลาครีบเนื้อ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lobotomyการผ่ากลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobular-กลีบย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobulated-แบ่งเป็นกลีบย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobuleกลีบย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobar-กลีบ, -เป็นกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobate; lobedเป็นแฉก, เป็นพู, เป็นหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobby๑. การวิ่งเต้น๒. ที่นั่งผู้เข้าฟัง (ในสภา) [ดู galleries] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobbyingการวิ่งเต้นหาเสียงในการออกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lobbyistนักวิ่งเต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobeกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobuleแฉกเล็ก, พูเล็ก, หยักเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lobuletteกลีบย่อยเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobulose; lobulous-มีกลีบย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobulous; lobulose-มีกลีบย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
slobberingอาการน้ำลายยืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sublobularใต้กลีบย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anther lobes; anther sacลอนอับเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anther sac; anther lobesลอนอับเรณู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ankyloblepharonภาวะหนังตาติดกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bronchovesicular; vesiculobronchial-ถุงลมและหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bilobar; bilobate-สองพู, -สองหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bilobate; bilobular-สองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bilobate; bilobar-สองพู, -สองหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bilobate placenta; placenta duples; placenta, bilobed; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bilobedมีสองพู, มีสองหยัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bilobed placenta; placenta duples; placenta, bilobate; placenta, duplexรกสองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bilobular; bilobate-สองกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bilobular; bilobulate-สองพูย่อย, -สองหยักย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bilobulate; bilobular-สองพูย่อย, -สองหยักย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
binary large object (BLOB)อ็อบเจกต์ฐานสองขนาดใหญ่ (บล็อบ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Bolyai-Lobachevski non-Euclidean geometryเรขาคณิตนอกแบบยุคลิดของโบลไย-โลบาเชฟสกี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
BLOB (binary large object)บล็อบ (อ็อบเจกต์ฐานสองขนาดใหญ่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
multilobarหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multilobate placenta; placenta multipartita; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Globeลูกโลก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Global system for moble communicationจีเอสเอ็ม (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global warmingภาวะโลกร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global Positioning Systemระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global environmental change การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global temperature changes การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spiny lobstersกุ้งมังกร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gamma globulinsแกมมาโกลบุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Globin genesโกลบินยีน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Globulinsโกลบุลิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
globalizationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
globalisationโลกาภิวัตน์, การแพร่กระจายไปทั่วโลก; การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global Positioning Systemระบบหาตำแหน่ง
ระบบสำหรับใช้หาตำแหน่งของผิวโลกโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแล้วคำนวณหาจุดพิกัดบนผิวโลก [สิ่งแวดล้อม]
Ameloblastomaอะเมโลบลาสโทมา [TU Subject Heading]
Arts and globalizationศิลปกรรมกับโลกาภิวัตน์ [TU Subject Heading]
Carboxyhemoglobinคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบิน [TU Subject Heading]
Education and globalizationการศึกษากับโลกาภิวัตน์ [TU Subject Heading]
Eucalyptus globulusน้ำมันเขียว [TU Subject Heading]
Fetal hemoglobinฮีโมโกลบินทารกในครรภ์ [TU Subject Heading]
Global Positioning Systemระบบวัดพิกัดภูมิศาสตร์ [TU Subject Heading]
Global system for mobile communicationsการสื่อสารระบบจีเอสเอ็ม [TU Subject Heading]
Global temperature changesการผันแปรของอุณหภูมิโลก [TU Subject Heading]
Global warmingการอุ่นขึ้นของโลก [TU Subject Heading]
Globalizationโลกาภิวัตน์ [TU Subject Heading]
Globinsโกลบิน [TU Subject Heading]
Hemoglobin A, Glycosylatedไกลโคไซแลท ฮีโมโกลบิน เอ [TU Subject Heading]
Hemoglobin Eฮีโมโกลบิน อี [TU Subject Heading]
Hemoglobin Hฮีโมโกลบิน เอช [TU Subject Heading]
Hemoglobinopathiesโรคเกิดจากฮีโมโกลบินผิดปกติ [TU Subject Heading]
Hemoglobinsฮีโมโกลบิน [TU Subject Heading]
Hemoglobins, Abnormalฮีโมโกลบินผิดปกติ [TU Subject Heading]
Immunoglobulin Mอิมมูโนโกลบุลิน เอ็ม [TU Subject Heading]
Immunoglobulins, Thyroid-stimulatingอิมมูโนโกลบุลินชนิดกระตุ้นต่อมไทรอยด์ [TU Subject Heading]
Lobbyingการวิ่งเต้น [TU Subject Heading]
Lobbyistsนักวิ่งเต้น [TU Subject Heading]
Rho(D) immune globulinโร(ดี) อิมมูน โกลบูลิน [TU Subject Heading]
Globalization โลกาภิวัฒน์
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ความหลากหลายทาง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองในส่วนต่างๆ ของโลกมีความเหมือนกัน และสัมพันธ์ใกล้ชิดเปรียบเสมือนประเทศเดียวกัน เช่น นักลงทุนในลอนดอนสามารถซื้อหุ้นของญี่ปุ่นโดยตรงจากนายหน้าค้าหุ้นในกรุง โตเกียว โดยไม่ต้องผ่านบริษัทตัวแทนที่อยู่ในกรุงลอนดอนอีกทีหนึ่ง สาเหตุใหญ่ที่ทำให้เกิดกระบวนการโลกาภิวัฒน์ เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี ด้านการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการลดระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของประเทศต่างๆ ในด้านต่างๆ ลง (ดู Deregulation) [สิ่งแวดล้อม]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
Global Commission on International Migrationคณะกรรมาธิการว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่าง ประเทศ [การทูต]
globalisation (globalization)โลกาภิวัตน์ [การทูต]
Global System of Trade Preferences among Developing Countriesระบบสากลว่าด้วยสิทธิพิเศษทางการค้าในระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน [การทูต]
Halobutyl rubberยาง XIIR เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการทำปฏิกิริยาฮาโลจิเนชัน (Halogenation) ของยาง IIR กับก๊าซคลอรีน (Cl 2) หรือก๊าซโบรมีน (Br 2) ได้เป็นยางคลอโรบิวไทล์ (CIIR) หรือยางโบรโมบิวไทล์ (BIIR) ตามลำดับ ยางฮาโลบิวไทล์นี้มีปริมาณฮาโลเจนอยู่น้อยมากจึงไม่จัดอยู่ในพวกยางที่มี ขั้ว แต่ยางชนิดนี้คงรูปได้เร็ว มีระดับการคงรูปสูง และมีความต้านทานต่อการเกิด reversion ในระหว่างการคงรูปได้ดี ดังนั้นยางฮาโลบิวไทล์จึงสามารถใช้ผสมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติได้ดีและยังสามารถเกิดการคงรูปร่วมกับยางที่ไม่อิ่มตัวชนิดอื่นๆ ได้ สมบัติของยางชนิดนี้โดยทั่วไปดีกว่ายาง IIR เล็กน้อย คือ มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซต่ำกว่า มีความทนทานต่อโอโซน ความร้อน สภาพอากาศ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีกว่า แต่มี hysteresis สูงกว่า การใช้งานนิยมใช้ผลิตยางโอริงหรือปะเก็นยางชนิดที่ต้องทนต่อสารเคมี ท่อไอน้ำ ยางบุด้านในของยางล้อแบบไม่มียางใน สายพาน ยางบุต่างๆ และจุกปิดขวดยา เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Acne Conglobataสิวหัวช้าง [การแพทย์]
Agammaglobulinemiaอะแกมมาโกลบูลินนีเมีย, แกมมาโกลบูลินในเลือดต่ำ, แกมมาโกลบูลินพร่องในเลือด, อแกมมาโกลบูลินนีเมีย, ไม่มีแกมม่ากลอบบูลินในโลหิต [การแพทย์]
Alobar Holoprosencephalyอโลบาร์โฮโลโปรเซนเซฟาลี [การแพทย์]
Alpha 1 Globulinสารแอลฟา 1 โกลบูลิน [การแพทย์]
Alpha Globublinsแอลฟ่าโกลบูลิน [การแพทย์]
Alpha Globulinsแอลฟ่าโกลบูลิน; แอลฟา โกลบูลิน, สาร; แอลฟาโกลบุลิน [การแพทย์]
Alpha Macroglobulinsแอลฟา มาโครโกลบุลิน; แอลฟา มาโครโกลบูลิน, สาร [การแพทย์]
Ameloblastomaอะมีโลบลาสโตมา; อะมีโลพลาสโตม่า; อะมีโลบลาสโตมา, เนื้องอก; อมีโลบลาสโตมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
globalglobal
global positioning system (n ) GPS (global positioning system) จีพีเอส (ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก) เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลตำแหน่งโลก คือ จีพีเอส ที่ทำให้เราทราบค่าตำแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ของโลก โดยใช้อุปกรณ์รับสัญญาณคือ อุปกรณ์จีพีเอส ดาวเทียมกำหนดตำแหน่งบนโลก มีอยู่สามค่ายคือ 1. NAVSTAR เป็นของประเทศอเมริกา 2. GLONASS เป็นของประเทศรัสเซีย 3. GALILEO เป็นของยุโรป แต่ที่เราใช้สัญญาณในปัจจุบันด้วย จีพีเอสที่สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนั้นใช้ของ NAVSTAR แต่เรานิยมเรียกของค่ายนี้ว่า ดาวเทียมจีพีเอส
lobster (n ) กุ้งมังกร
Rich world behind global pollution (phrase ) Rich world behind global pollution

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Praise him!Lobt ihn! The Unquiet Dead (2005)
Globally.Global. Cloud 9 (2008)
And lobbying for landmark status. So I was telling the truth.และล๊อบบี้ผู้คุมที่ งั้น ฉันจะบอกความจริงเธอนะ Chuck in Real Life (2008)
I'll check the lobby.ผมจะลองไปดูที่ล็อบบี้ There Might be Blood (2008)
That's a temporal lobe seizure.นั่นมันอาการชักของtemporal lobe นั่นนักสืบเอกชนใช่ไหม Not Cancer (2008)
Temporal lobe controls speech, Hearing, memory.สมองส่วน Temporal ควบคุม การพูด การได้ยิน ความจำ Not Cancer (2008)
Thin slices through the parietal And temporal lobes were clean.เฉือนบางๆผ่านparietal และเทมเปอรัลโลป ก็ปกติ Not Cancer (2008)
Occipital lobe, normal.Occipital lobe, ปกติดี Not Cancer (2008)
Occipital lobe's normal.Occipital lobe ปกติ Not Cancer (2008)
But her eyes suck. That lobe should be compensating.แต่ตาเธอห่วย เรื่องนั้นต้องได้รับการชดเชย Not Cancer (2008)
Bilateral lesions in the temporal lobes,ีมีบักเตรีใน เทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
The fact that the m.R.I. Showed no lesions on the temporal lobeเป็นความจริงเหมือนMRIแสดงถึงtemporal lobAdverse Events (2008)
Tends to rule out your lesions on the temporal lobe theory.เป็นการยกเว้นกฎของคุณ\ เหมือนทฤษฎีเทมเปอรัล โลบ Adverse Events (2008)
Classic signs of an upper-Lobe tumor.ลักษณะมาตราฐานของอาการเนื้องอกที่ระบบทางเดินหายใจ Last Resort (2008)
Immunoglobulin "A" deficiency.การขาด อิมมูโนกลอบูลินเอ (สารยับยั้งแบคทีเรีย) Dying Changes Everything (2008)
No, listen, this thing's global.. ไม่ ฟังนะ มันเป็นอย่างนี้ทั่วโลกแล้ว Episode #1.5 (2008)
It's a tincture, made from the lobelia plant.มันเป็นน้ำยาสมุนไพร ค้นจากต้นโลบิเลีย Le Morte d'Arthur (2008)
Then it went global.แล้วมันก็กระจายไปสู่ทั่วโลก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
That "heroes" is a global phenomenon."Heroes" มันเป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกจริงๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Ah, this goddamn global warming's bad for business.ภาวะโลกร้อน.. นี่ไม่ดีสำหรับธรุกิจนี้เลย Babylon A.D. (2008)
And slobbery.แถมน้ำลายยังไหลยืดเชียว Bolt (2008)
But every night, we'd meet again in that lobby.แต่ทุก ๆ คืนเราก็เจอกันที่ ล๊อบบี้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Since 9/11 more than 4500 people have been killed in a rising tide of global terror.ตั้งแต่เหตุการณ์ 11 กันยายน คนนับ 4500 ต้องสังเวยชีวิตในเหตุการณ์ก่อการร้ายทั่วโลก Vantage Point (2008)
Heading to the lobby to assist.ไปที่ล๊อบบี้เพื่อทำการช่วยเหลือ Vantage Point (2008)
I'm lied to a hundred times a day. Petitioned, lobbied.มีคนโกหกข้าวันละเป็นร้อย ทั้งถวายฎีกา ทั้งวิ่งเต้น The Other Boleyn Girl (2008)
What we're dealing with here is potentially a global conflagration that requires constant diligence in order to suppress.สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้ มีแนวโน้มจะสร้างความวุ่นวายไปทั่วโลก เราจึงต้องดำเนินการอย่างจริงจัง Body of Lies (2008)
Mine are global.แต่เราต้องทั้งโลก Body of Lies (2008)
They were downstairs in lobby.มันอยู่ข้างล่างตรงห้องโถง New York, I Love You (2008)
He blames the water shortage on global warming.มันเป็นเพราะภาวะโลกร้อน Quantum of Solace (2008)
The Tierra project is just one small part of a global network, of equal parts that Green Planet has created, to rejuvenate the world on the verge of collapse.โครงการนี้ชื่อว่า เธียร่า เป็นส่วนหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักของเรา กรีนน์ แพลนเน็ต ถูกสร้างขึ้น เพื่อฟื้นฟูโลกนี้ ก่อนจุดจบของโลกจะมาถึง Quantum of Solace (2008)
I mean, everything itched. My legs, my arms, my earlobes.คันทุกๆที่ ที่ขา ที่แขน ที่ติ่งหู The House Bunny (2008)
So, are you busier than the road to Lobatse with cases to solve?งั้นคุณก็เทียบได้กับ แก้ปัญหาได้ยาวถึงถนนโลเบสเซ่เลยสิ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It crashed on the A1 from Lobatse.มันเกิดข้อผิดพลาดในรถออดีรุ่นเอวันจากเมืองโลบัตเซ่ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Going to the lobby?ล๊อบบี้เปล่าครับ The Echo (2008)
Well, I'm Garth from Global Saviors, and...ผมการ์ธจากโกลบอล เซฟเวอร์ Pineapple Express (2008)
To enable that... we need to become partners with a group which has a global network.จะทำอย่างนั้นได้ เราจะต้องเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางไปทั่วโลก Death Note: L Change the World (2008)
The attack is connected with the global terrorist network.ไวรัสระบาดตัวนี้มันเกี่ยวพันถึงเครือข่าบก่อการร้าย Death Note: L Change the World (2008)
Global warming.ภาวะโลกร้อน The Happening (2008)
Music memorabilia in the lobby. Oh, OK.แข็งอย่างกะหิน? Bedtime Stories (2008)
"Hanging out in the lobby."ขึ้นๆลงๆ บนจระเข้ Bedtime Stories (2008)
You're in the lobby?อยู่ที่ล็อบบี้หรอค่ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Half an hour in the lobby? - Yeah.ซักชั่วโมงกว่าๆเจอกันที่ล็อบบี้นะ ได้ๆ The Ruins (2008)
Look, there's a left epidural hematoma which caused injury to the right temporal lobe from shifting in the skull.ดูสิ มีรอยด้านซ้ายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนของสมอง Pathology (2008)
Its blood is red. It must have hemoglobin.เลือดมันเป็นสีแดง มันน่าจะมี ฮีโมโกลบิน The Day the Earth Stood Still (2008)
Global markets are panicked in early trading this morning in response to the crisis in Central Park.,ตลาดเงินทั่วโลก ตื่นตะหนกเมื่อ เปิดตลาดหุ้นขายเช้านี้ จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขี้น ในเซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
Rising global unrest is causing leaders around the world to criticize the US response to the arrival of the spheres.เกิดจราจลไปทั่วโลก ยังผลให้ผู้นำ ทั่วโลก วิจารณ์ถึงการไร้ความรับผิดชอบของอเมริกันถึงการมาของลูกทรงกลมนั่น The Day the Earth Stood Still (2008)
You know,the other day when you and lincoln had your little spat in the lobby and you¡ª all distraught and jilted-- went across the street to the bar, a cynic might think that was staged.รู้มั้ย วันนี้ที่คุณกับลินคอล์น มีปากเสียงกันในลอบบี้น่ะ แล้วข้ามถนนมาที่บาร์ พวกนักปรัชญาอาจคิดว่ามันเป็นการแสดง Dirt Nap (2008)
- Michael. - The lobby of the museum of antiquities.ไมเคิล ที่ล๊อบบี้พิพิธภัณฑ์ของโบราณ The Art of the Deal (2008)
Mr. Villalobos, I'd like you to meet my wife.ขอแนะนำให้รู้จักกับภรรยาของผม Five the Hard Way (2008)
In her right frontal lobe.ที่สมองส่วนหน้าขวา The Price (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lobHave some lobster at any rate.
lobDon't slobber over my face! A-ha-ha-ha. Stop it!
lobHe was poisoned by the globefish he ate.
lobShe has traveled all over the globe.
lobGlobal climatic changes may have been responsible for the extinction of the dinosaurs.
lobI am very fond of lobsters, but they are very, very expensive.
lobWe must look at the problem from a global point of view.
lobYou're not supposed to wear your slippers down to the lobby.
lobThat would lead to the production of more carbon dioxide, the main gas responsible for global warming.
lobGlobal warming can cause serious problems for wild animals, too.
lobI'm going to have to start lobbing. I can't win with passing shots alone.
lobThe dining hall is directly adjacent to the lobby ... or rather, from where you are it's just three steps away?
lobMeet me at the lobby of the Imperial Hotel at 6:30 p.m.
lobLobsters belong to a class of marine animals.
lobI travel to all parts of the globe.
lobHave some frozen lobster at any rate.
lobThe new jet circles the globe in twenty-four hours.
lobHe traveled all over the globe.
lobWhat time should I come to the lobby tomorrow?
lobWe glutted ourselves with lobsters and other seafood.
lobMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.
lobThey feasted on lobster and steak.
lobAir pollution is a serious global problem.
lobThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.
lobA global crisis is at hand.
lobGoods are the great travelers over the earth's surface, far more than humans, which means that hardly an inhabited spot on the globe is untouched by trade.
lobWe export various kinds of computers all over the globe.
lobMoving money and technology from one side of the globe to the other is not enough.
lobI'm worried about the global warming trend.
lobThe equator divides the globe into two hemispheres.
lobLobbyists for the bill funneled bribes into a campaign fund.
lobIt is said that global warming is directly related to carbon dioxide emissions.
lobThe sight of fresh lobster gave me an appetite.
lobThese gases can lead to global warming.
lobWe banqueted on lobster that night.
lobI don't want to eat a live lobster.
lobThe summit talks are to be broadcast around the globe.
lobI'll meet you at the lobby at three.
lobI have a friend waiting for me at the lobby.
lobThe earth is not a perfect globe.
lobBecause of global warming, it's starting to melt in some parts of Alaska.
lobGlobal warming will change the patterns of the weather world-wide.
lobJapan's money power has a global reach now.
lobWe should play a more active role in combating global warming.
lobWe have lobsters only on special occasions.
lobThe Giants got clobbered yesterday.
lobPlease come to the lobby at 7 o'clock.
lobGlobal agricultural output was expanding.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกาภิวัตน์[N] globalization, Example: ทุกวันนี้มีการพูดถึงโลกาภิวัตน์กันอย่างกว้างขวาง, Thai definition: สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันเพิ่มมากขึ้น เพราะผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร, Notes: (บาลี)
ตลาดโลก[N] world market, See also: global market, Example: ผลจากวิกฤตการณ์น้ำมันทำให้น้ำมันในตลาดโลกราคาสูงขึ้น, Thai definition: แหล่งซื้อขายทั่วโลก
กิโลไบต์[N] Kilobyte, See also: Kbyte, Syn. เคไบต์, ขนาดหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์
จีเอสเอ็ม[N] GSM, See also: Global system for Mobile, Syn. ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
ห้องโถง[N] lobby, See also: hall, foyer, Example: เขาลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงของโรงแรม, Thai definition: ห้องที่ปล่อยไว้โล่งๆ ไม่มีอะไรกีดกั้น
โลก[N] earth, See also: world, globe, Example: ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าโลกที่เราอยู่ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ, Count unit: ใบ, Thai definition: ดาวพระเคราะห์ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
วงกลม[N] circle, See also: ring, orb, globe, sphere, Example: โปรแกรมนี้ช่วยให้เราเขียนรูปวงกลมบนจอคอมพิวเตอร์ได้, Thai definition: รูปวงที่กลมรอบมีรัศมีจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบมีขนาดเท่ากันหมด
น้ำลายไหล[V] drool, See also: dribble, salivate, slobber, slaver, drivel, Syn. น้ำลายหก, Example: กลิ่นหอมจากครัวทำให้ผมน้ำลายไหล, Thai definition: อาการที่อยากมาก
กิโลบิต[N] kilobit, See also: 1,024 bits, Example: ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ บนคู่สาย ISDN เพียง 1 คู่สาย ด้วยความเร็วตั้งแต่ 64 กิโลบิต/วินาที ถึง 128 กิโลบิต/วินาที, Thai definition: จำนวน 1,024 บิต, Notes: (อังกฤษ)
กิโลไบต์[N] kilobyte, See also: 1,024 bytes, Example: ดอสที่ยืดได้นี้สามารถใช้หน่วยความจำได้มากกว่า 640 กิโลไบต์, Thai definition: จำนวน 1,024 ไบต์, Notes: (อังกฤษ)
กุ้ง[N] shrimp, See also: prawn, crayfish, crawfish, lobster, Example: เมื่ออยู่ที่ญี่ปุ่นได้บริโภคอาหารต่างๆ ที่ส่งมาจากเมืองไทยเช่นกุ้ง ผลไม้ ไก่ ฯลฯ อยู่ทุกๆ วัน, Count unit: ตัว, กิโลกรัม, Thai definition: ชื่อสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Crustacea อันดับ Decapoda มีหลายวงศ์ หายใจด้วยเหงือก ลำตัวยาว แบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้องๆ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและ อกก้ามและขาอยู่ที่ส่วนหัวและอก มี 10 ขา มีทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม
กุ้งมังกร[N] lobster, Syn. กุ้งหนามใหญ่, หัวโขน, Example: กุ้งมังกรมีขนาดใหญ่กว่ากุ้งชนิดอื่นมาก ที่พบในเมืองไทย เช่น กุ้งมังกรเจ็ดสี กุ้งมังกรแดง, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อกุ้งทะเลขนาดใหญ่ในสกุล Panulirus วงศ์ Palinuridae ที่ตอนหัวมีหนามมาก
ขี้ครอก[N] Urend lobata, See also: Malvaceae, Syn. ขี้อ้น, ต้นขี้ครอก, Example: เขาไม่นิยมปลูกขี้ครอกไว้ใกล้ๆ ที่เลี้ยงสัตว์เพราะมันเป็นพิษต่อสัตว์, Count unit: คน, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Xanthium strumarium Linn. ในวงศ์ Compositae มักขึ้นเป็นวัชพืชในทุ่งนาและริมน้ำ ต้นสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ลำต้นและใบคาย ใบมนเว้า ขอบจัก โคนใบแหลม ดอกเล็กรวมเป็นกระจุก ผลรี มีหนามปลายงอทั่วทั้งผล รากหอมอ่อนๆ ใช้อบผ้าได้
ไข่หิน[N] species of water plant, See also: Nostochopsis lobatus Wood, Syn. ดอกหิน, Example: ที่บริเวณโขดหินฝั่งโน้นจะมีไข่หินจำนวนมากเกาะอยู่, Thai definition: ชื่อสาหร่ายสีเขียวชนิด Nostochopsis lobatus Wood ในวงศ์ Nostochopsidaceae ลักษณะรูปไข่ ค่อนข้างกลมเล็ก สีเขียวแก่ เกิดในน้ำใสสะอาด เกาะอยู่กับหิน กินได้
ปักเป้า[N] globefish, See also: blowfish, puffer, Syn. ปลาปักเป้า, Example: ปลาปักเป้าจะทำการพองตัวขึ้นเมื่อมีศัตรูเข้ามาทำร้าย โดยจะใช้หนามแหลมคมรอบตัวเป็นอาวุธ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Tetraodontidae, Diodontidae และ Triodontidae ลำตัวป้อมหรือกลมมากน้อยแล้วแต่ชนิด สามารถพองตัวได้ ผิวหนังมีหนาม ฟันมีลักษณะเป็นกระดูกแข็ง ไม่มีครีบท้อง
พิภพ[N] world, See also: globe, Syn. โลก, พื้นพิภพ, ปฐพี, Example: ้ชื่อเสียงความเก่งกาจในการรบของเขาก้องไปทั่วพิภพ
แปรงหูหนู[N] Dendrolobiam lanceolatum Schindi, Syn. ต้นแปรงหูหนู, กระดูกเขียด, แกลบหนู, แกลบหูหนู, กระดูกอึ่ง, ขมิ้นยา, ขมิ้นลิง, ลูกประคำผี, หน้านวล, อีเหนียว, เหนียวหมา, Example: แปรงหูหนูเป็นชื่อไม้พุ่มชนิดหนึ่งที่ใช้ทำยาสมุนไพรได้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มที่มักขึ้นในที่โล่งต่ำซึ่งชุ่มแฉะในฤดูฝน ฝักเล็กแบนคอดกิ่วเป็นข้อๆ ใช้ทำยาได้
อุตพิด[N] Typhonium trilobatum Schott, Syn. อุตพิษ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Typhonium trilobatum Schott ในวงศ์ Araceae ดอกบานเวลาเย็น กลิ่นเหม็นเหมือนอุจจาระ
เฮโมโกลบิน[N] hemoglobin, See also: haemoglobin, Syn. ฮีโมโกลบิน, Thai definition: สารที่ให้สีแดงในเม็ดเลือดแดง, Notes: (อังกฤษ)
ทรงกลม[N] sphere, See also: globe, round shape, Example: บอลลูนประกอบด้วยภาชนะก๊าซที่เป็นทรงกลม ทำด้วยวัสดุเบาเป็นพิเศษ
ฉำฉา[N] rain tree, See also: genus Pitaecolobium, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อเรียกไม้เนื้ออ่อน โดยมากเป็นพวกไม้สน (conifers) ที่ใช้ทำหีบบรรจุของมาจากต่างประเทศ
บานไม่รู้โรย[N] Globe amaranth, See also: Gomphrena globosa Linn., Syn. ดอกบานไม่รู้โรย, Example: การทำพานดอกไม้นิยมเอาบานไม่รู้โรยมาจัดเพราะอยู่ทนกว่าดอกไม้อื่นๆ, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Gomphrena globosa Linn.ในวงศ์ Amaranthaceae ลำต้นค่อนข้างแข็งแตกแขนงเป็นพุ่มเล็กๆ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน ดอกกลมๆ สีขาว ชมพู หรือม่วงแดง ดอกทนอยู่ได้นาน
ชะนี[N] gibbon, See also: Hylobates, Example: ชะนีเป็นสัตว์ป่าจึงไม่ควรนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hylobatidae แขนยาวมาก ไม่มีหาง ขนยาวนุ่ม เดินตัวตั้งตรงได้ ชอบห้อยโหนอยู่ตามต้นไม้สูงๆ ร้องเสียงดัง เสียงร้องแสดงถึงอาณาเขตของแต่ละคู่ แต่ละชนิดมีเสียงร้องไม่เหมือนกัน กินผลไม้และใบไม้
ธรณีมณฑล[N] globe, Syn. ลูกโลก, Count unit: ใย, Notes: (สันสกฤต)
โลกาภิวัตน์[N] globalization, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เราสามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้ชั่วปลายนิ้วสัมผัส, Thai definition: การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
โลกาภิวัตน์[N] globalization, Example: ในยุคโลกาภิวัตน์ เราสามารถติดต่อกันข้ามทวีปได้ชั่วปลายนิ้วสัมผัส, Thai definition: การที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด สามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง ซึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
ไข่หิน[N] a kind of algae, See also: green algae of the genus Nostochopsis lobatus Wood, Nostochopsidaceae Family, Syn. ดอกหิน, Example: ที่บริเวณโขดหินฝั่งโน้นจะมีไข่หินจำนวนมากเกาะอยู่, Thai definition: ชื่อสาหร่ายสีเขียวชนิด Nostochopsis lobatus Wood ในวงศ์ Nostochopsidaceae ลักษณะรูปไข่ ค่อนข้างกลมเล็ก สีเขียวแก่ เกิดในน้ำใสสะอาด เกาะอยู่กับหิน กินได้
ทั้งโลก[ADJ] worldwide, See also: all over the world, throughout the world, global, Example: คนทั้งโลกกำลังต่อต้านโรคเอดส์, Thai definition: หมดทั้งโลก, ทั่วทั้งโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain   FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
ห้องพักแขก[n.] (hǿng phak khaēk) EN: lobby   FR: couloir [m]
การทำให้เป็นสากล[n. exp.] (kān thamhai pen sākon) EN: internationalization ; globalization   FR: internationalisation [f]
ความเห็นของประชาคมโลก[n. exp.] (khwāmhen khøng prachākhom lōk) EN: global opinion   
ความต้องการทั่วโลก[n. exp.] (khwām tǿngkān thūa lōk) EN: global demand   FR: demande globale [f]
กิโลไบต์[n.] (kilōbait) EN: kilobyte ; 1,024 bytes ; Kbyte   
กิโลบิต[n.] (kilōbit) EN: kilobit ; 1,024 bits   
กลีบปอด[n. exp.] (klīp pøt) FR: lobe du poumon [m]
กลีบสมอง[n. prop.] (klīp samøng) FR: lobe du cerveau [m]
กลุ่มผลประโยชน์[n. exp.] (klum phonprayōt) EN: lobby ; benefit group   
กระดอง[n.] (kradøng) EN: shell (of lobster, turtle ...)   FR: carapace [f]
กระจุกดาวทรงกลม[n. exp.] (krajuk dāo songklom) EN: globular cluster   
กุ้ง[n.] (kung) EN: shrimp ; prawn ; crayfish ; crawfish ; lobster   FR: crevette [f] ; écrevisse [f]
กุ้งมังกร[n. exp.] (kung mangkøn) EN: lobster   FR: langouste [f]
กุ้งทะเล[n.] (kung thalē) EN: lobster   FR: crevette de mer [f] ; langouste [f]
โลก[n.] (lōk) EN: world ; Earth ; globe   FR: monde [m] ; Terre [f]
โลกาภิวัตน์[n.] (lōkāphiwat) EN: globalization   FR: globalisation [f]
ลูกโลก[n.] (lūklōk) EN: globe ; terrestrial globe ; globe model   FR: globe terrestre [m] ; sphère terrestre [f]
ลูกนัยน์ตา[n.] (lūk nai tā) EN: eyeball   FR: globe oculaire [m]
ลูกตา[n.] (lūktā) EN: eyeball ; eye   FR: globe oculaire [m]
มะแว้ง [n.] (mawaēng) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade   
มะแว้งเครือ[n.] (mawaēng khreūa) EN: Solanum trilobatum ; Purple-Fruited Pea Eggplant ; Thai Cultivated Nightshade   
เม็ดเลือดแดง[n.] (metleūat) EN: blood cell ; corpuscle   FR: globule [m]
เม็ดเลือดแดง[n. exp.] (metleūat daēng) EN: red bood cell ; erythrocyte   FR: globule rouge [m] ; hématie[f]
เม็ดเลือดขาว[n. exp.] (metleūat khāo) EN: white blood cell ; leukocyte   FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]
เม็ดโลหิต[n.] (metlōhit) EN: blood cell ; corpuscle   FR: globule [m]
เม็ดโลหิตแดง[n. exp.] (metlōhit daēng) EN: red blood cell ; erythrocyte   FR: globule rouge [m] ; hématie [f]
เม็ดโลหิตขาว[n. exp.] (metlōhit khāo) EN: white blood cell ; leukocyte   FR: globule blanc [m] ; leucocyte [m]
น้ำลายไหล[v.] (nāmlāi lai) EN: drool ; dribble ; salivate ; slobber ; slaver ; drivel   
หน้านวล[n.] (nānūan) EN: Dendrolobiam lanceolatum Schindi   
นกโกโรโกโส[n. exp.] (nok kōrōkōsō) EN: Coral-billed Ground Cuckoo   FR: Calobate de l'Annam
นกลอยทะเลคอแดง[n. exp.] (nok løi thalē khø daēng) EN: Red-necked Phalarope ; Northern Phalarope   FR: Phalarope à bec étroit [m] ; Petit Phalarope [m] ; Phalarope à bec mince [m] ; Lobipède hyperboré [m] ; Phalarope cendré [m] ; Phalarope lobipède [m]
ผำ [n.] (pham) EN: Wolffia globosa ; Fresh water Alga ; Swamp Algae   
ภาพรวม[n. exp.] (phāp rūam ) EN: overall image ; overview ; synopsis   FR: vue globale [f]
ภาวะโลกร้อน[n. exp.] (phāwa lōk røn) EN: global warming   FR: réchauffement climatique [m] ; réchauffement global [m]
ภาวะเงินฝืดทั่วโลก[n. exp.] (phāwa ngoenfeūt thūa lōk) EN: global deflation   
พิภพ[n.] (phiphop) EN: world ; globe   FR: monde [m] ; univers [m]
พิภพ[n.] (phiphop) EN: world ; globe   
ผีเสื้อหน้าเข็มยักษ์หางย้อย[n. exp.] (phīseūa nā khem yak hāng yøi) EN: Lobed Awlking   
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: total ; add up ; add together ; sum up   FR: ajouter ; totaliser ; globaliser
รวมเข้าด้วยกัน [v. exp.] (rūam khao dūaykan) EN: merge ; amalgamate ; combine   FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir
สารทิศ[n.] (sārathit) EN: all directions ; every direction ; all corners of the globe   
เศรษฐกิจโลก[n. exp.] (sētthakit lōk) EN: world economy ; global economy   FR: économie mondiale [f]
เศรษฐกิจทั่วโลก[n. exp.] (sētthakit thūa lōk) EN: global economy   FR: économie globale [f]
ทรงกลม[n.] (songklom) EN: sphere; globe; round shape   FR: sphère [f] ; globe [m] ; forme sphérique [f]
ทรงกลม[adj.] (songklom) EN: round ; rounded ; spherical ; globular   FR: sphérique ; globulaire
ตลาดโลก[n. exp.] (talāt lōk) EN: world market ; global market   FR: marché mondial [m] ; marché global [m]
ทั้งหมด[adj.] (thangmot) EN: all ; altogether ; total   FR: entier ; global ; total ; tout
ทั่วโลก[adj.] (thūa lōk) EN: global   FR: global

CMU English Pronouncing Dictionary
LOB    L AA1 B
LOBB    L AA1 B
SLOB    S L AA1 B
LOBE    L OW1 B
LOBS    L AA1 B Z
GLOB    G L AA1 B
LOBO    L OW1 B OW0
BLOB    B L AA1 B
LOBES    L OW1 B Z
GLOBO    G L OW1 B OW0
GLOBS    G L AA1 B Z
LOBEL    L OW1 B AH0 L
GOLOB    G OW1 L AH0 B
GLOBE    G L OW1 B
LOBER    L OW1 B ER0
LOBOS    L OW1 B OW0 S
BLOBS    B L AA1 B Z
LOBED    L OW1 B D
LOBUE    L OW1 B W EH0
SLOBS    S L AA1 B Z
LOBBY    L AA1 B IY0
LOBBED    L AA1 B D
LOBBIA    L AA1 B IY0 AH0
LOBERG    L OW1 B ER0 G
LOBATO    L OW0 B AA1 T OW0
GLOBUS    G L OW1 B AH0 S
LOBBAN    L AA1 B AH0 N
BLOBBY    B L AA1 B IY0
GLOBAL    G L OW1 B AH0 L
LOBLAW    L AA0 B L AO1
LOBELL    L OW0 B EH1 L
GLOBES    G L OW1 B Z
ZLOBIN    Z L AO1 B IH2 N
GLOBEX    G L OW1 B AH0 K S
LOBSTER    L AA1 B S T ER0
LOBBING    L AA1 B IH0 NG
LOBDELL    L AA1 B D AH0 L
LOBBY'S    L AA1 B IY0 Z
LOBULES    L AA1 B Y UW2 L Z
SLOBODA    S L AH0 B OW1 D AH0
LOBELLO    L OW0 B EH1 L OW0
LOBBIES    L AA1 B IY0 Z
LOBBIED    L AA1 B IY0 D
CLOBBER    K L AA1 B ER0
SLOBBER    S L AA1 B ER0
KILOBIT    K IH1 L AH0 B IH2 T
LOBAUGH    L AA1 B AO0
GLOBCOM    G L AA1 B K AA0 M
GLOBE'S    G L OW1 B Z
LOBOSCO    L OW0 B OW1 S K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lob    (v) (l o1 b)
blob    (n) (b l o1 b)
lobe    (n) (l ou1 b)
lobs    (v) (l o1 b z)
slob    (n) (s l o1 b)
blobs    (n) (b l o1 b z)
globe    (n) (g l ou1 b)
lobby    (v) (l o1 b ii)
lobed    (j) (l ou1 b d)
lobes    (n) (l ou1 b z)
slobs    (n) (s l o1 b z)
global    (j) (g l ou1 b l)
globes    (n) (g l ou1 b z)
lobbed    (v) (l o1 b d)
clobber    (v) (k l o1 b @ r)
globule    (n) (g l o1 b y uu l)
lobbied    (v) (l o1 b i d)
lobbies    (v) (l o1 b i z)
lobbing    (v) (l o1 b i ng)
lobster    (n) (l o1 b s t @ r)
slobber    (v) (s l o1 b @ r)
clobbers    (v) (k l o1 b @ z)
globular    (j) (g l o1 b y u l @ r)
globules    (n) (g l o1 b y uu l z)
lobbying    (v) (l o1 b i i ng)
lobbyist    (n) (l o1 b i i s t)
lobsters    (n) (l o1 b s t @ z)
slobbers    (v) (s l o1 b @ z)
clobbered    (v) (k l o1 b @ d)
globetrot    (v) (g l ou1 b t r o t)
lobbyists    (n) (l o1 b i i s t s)
slobbered    (v) (s l o1 b @ d)
clobbering    (v) (k l o1 b @ r i ng)
globetrots    (v) (g l ou1 b t r o t s)
hemoglobin    (n) (h ii2 m @ g l ou1 b i n)
slobbering    (v) (s l o1 b @ r i ng)
haemoglobin    (n) (h ii2 m @ g l ou1 b i n)
lobster-pot    (n) - (l o1 b s t @ - p o t)
globetrotted    (v) (g l ou1 b t r o t i d)
globetrotter    (n) (g l ou1 b t r o t @ r)
lobster-pots    (n) - (l o1 b s t @ - p o t s)
globetrotters    (n) (g l ou1 b t r o t @ z)
globetrotting    (v) (g l ou1 b t r o t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Globalisierung(n) |die, nur Sg.| โลกาภิวัตน์, การแพร่หลายไปทั่วโลก
Globus(n) |der, pl. Globen| ลูกโลก
klobig(adj) ใหญ่ เทอะทะ เช่น Die Schuhe sind nicht zu klobig und wie ich finde kann man sehr gut damit reiten.; Das Gebäude ist groß und wirkt zunächst monumental und klobig, bei genauerer Betrachtung erkennt man jedoch, dass es im inneren recht offen konzipiert ist.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
GPS : Globales Positionsbestimmungssystemเครื่องมือบอกพิกัด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschmatzen {n}slobbation [Add to Longdo]
Artischocke {f} [bot.] | Artischocken {pl}artichoke; globe artichoke | artichokes [Add to Longdo]
Auszeichnung {f}; Lob {n}accolade [Add to Longdo]
globale Beleuchtung {f}global illumination [Add to Longdo]
Belobigung {f}; Auszeichnung {f}praise; commendation [Add to Longdo]
Bit {n} | Bits {pl} | Bit mit dem höchsten Stellenwert [comp.] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [comp.] | niedrigstwertiges Bit [comp.] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [comp.] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [comp.] | Kilobit {n} (kBit) | Megabit {n} (MBit) | Gigabit {n} (GBit) | Terabit {n} (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Bombengroßangriff {m} [mil.]clobbering [Add to Longdo]
Brandabschnitt {m}fire lobby [Add to Longdo]
Brautpaar {n}; Verlobteengaged couple [Add to Longdo]
Ehrenbezeigung {f}; Lob {n}compliment [Add to Longdo]
Eigenlob {n}; Selbstlob {n}self-praise [Add to Longdo]
Erderwärmung {f}global warming [Add to Longdo]
Erdkugel {f}terrestrial globe [Add to Longdo]
Fallobst {n}windfall [Add to Longdo]
Feilkloben {m}hand vise [Add to Longdo]
Fiesling {m}slob; bastard; an obnoxious person [Add to Longdo]
Geifer {m}slaver; slobber [Add to Longdo]
Glaskugel {f}globe [Add to Longdo]
Globalisierung {f}globalization [Am.]; globalisation [Br.] [Add to Longdo]
Globalisierungsgegner {m}; Globalisierungsgegnerin {f} [pol.]anti-globalization activist [Add to Longdo]
Globetrotter {m}; Globetrotterin {f}; Weltenbummler {m}; Weltenbummlerin {f}globe-trotter [Add to Longdo]
Globetrotten {n}globe-trotting [Add to Longdo]
Globus {m}; Erdball {m} | Globen {pl}globe | globes [Add to Longdo]
Hämoglobin {n}; roter Blutfarbstoffhemoglobin [Am.]; haemoglobin [Br.] [Add to Longdo]
Halleluja {n}; Loblied {n} [mus.]alleluia [Add to Longdo]
Hummer {m} | Hummer {pl}lobster | lobsters [Add to Longdo]
Hymne {f}; Loblied {n}; Kirchenlied {n}hymn [Add to Longdo]
Interessengruppe {f} | Interessengruppen {pl}lobby | lobbies [Add to Longdo]
Kilobaud {n}kilobaud [Add to Longdo]
Kilobyte {n}kilobyte [Add to Longdo]
Kleeblattfibel {f}three lobed brooch [Add to Longdo]
Klümpchen machento blob [Add to Longdo]
Kommunalobligation {f}assessment bond [Add to Longdo]
Kügelchen {n} | Kügelchen {pl}globule | globules [Add to Longdo]
Kugel {f} | Kugeln {pl}globe | globes [Add to Longdo]
Läppchen {n}lobule [Add to Longdo]
Lappen {m}; lappenförmiges Teil | Lappen {pl}lobe | lobes [Add to Longdo]
Leberlappen {m} [anat.]lobe of the liver [Add to Longdo]
Lederpaste {f}clobber [Add to Longdo]
Lob {n} | mit Lob sparenpraise | to be sparing with praise [Add to Longdo]
Lobbyist {m}lobbyist [Add to Longdo]
Lobgesang {m}; Tribut {n}paean; pean [Am.] [Add to Longdo]
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}canticle | canticles [Add to Longdo]
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}doxology | doxologies [Add to Longdo]
Lobgesang {m} | Lobgesänge {pl}laud | lauds [Add to Longdo]
Lobgesang {m}pean [Add to Longdo]
Lobotomie {f}lobotomy [Add to Longdo]
Lobpreisung {f}; Lobrede {f}; Lobschrift {f}; Eloge {f}eulogy [Add to Longdo]
Lobredner {m} | Lobredner {pl}eulogist | eulogists [Add to Longdo]
Lobredner {m}panegyrist [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.

Japanese-English: EDICT Dictionary
かご漁[かごりょう, kagoryou] (n) fishing baskets (esp. for crabs, lobsters, etc.); lobster pots [Add to Longdo]
きんき;キンキ[, kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
よだれを垂らす;涎を垂らす[よだれをたらす, yodarewotarasu] (exp,v5s) to drool; to dribble; to slobber [Add to Longdo]
アオタ;あおた[, aota ; aota] (n) (See 葦切鮫) blue shark (Prionace glauca, species of circumglobal requiem shark) [Add to Longdo]
アキレス腱滑液嚢炎[アキレスけんかつえきのうえん, akiresu kenkatsuekinouen] (n) achillobursitis [Add to Longdo]
イスラエルロビー[, isuraerurobi-] (n) Israel lobby [Add to Longdo]
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[, uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia) [Add to Longdo]
ウォビゴン[, uobigon] (n) wobbegong (eleven species of carpet shark in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
オオセ科[オオセか, oose ka] (n) Orectolobidae (family containing 11 species in 3 genera of carpet sharks known as wobbegongs) [Add to Longdo]
オオセ属[オオセぞく, oose zoku] (n) Orectolobus (genus containing 9 species of wobbegong carpet sharks in the family Orectolobidae) [Add to Longdo]
オキシヘモグロビン[, okishihemogurobin] (n) oxyhemoglobin [Add to Longdo]
オマール[, oma-ru] (n) (See オマール海老) lobster (fre [Add to Longdo]
オマール海老;オマール蝦[オマールえび;オマールエビ, oma-ru ebi ; oma-ruebi] (n) (See オマール) lobster [Add to Longdo]
カラクサオオセ[, karakusaoose] (n) ornate wobbegong (Orectolobus ornatus, species of Western Pacific carpet shark) [Add to Longdo]
カンピロバクター[, kanpirobakuta-] (n) Campylobacter (lat [Add to Longdo]
ガンマグロブリン[, ganmaguroburin] (n) gamma globulin [Add to Longdo]
キロバイト[, kirobaito] (n) {comp} kilobyte; kB [Add to Longdo]
キロビット[, kirobitto] (n) {comp} kilobit [Add to Longdo]
クモハダオオセ[, kumohadaoose] (n) spotted wobbegong (Orectolobus maculatus, species of Australian carpet shark) [Add to Longdo]
クラバー[, kuraba-] (n) {comp} clobber [Add to Longdo]
グローバリスト[, guro-barisuto] (n) globalist [Add to Longdo]
グローバリズム[, guro-barizumu] (n) globalism; (P) [Add to Longdo]
グローバリゼーション;グローバライゼイション[, guro-barize-shon ; guro-baraizeishon] (n) globalization; globalisation [Add to Longdo]
グローバル[, guro-baru] (adj-na,n) global; (P) [Add to Longdo]
グローバルIPアドレス[グローバルアイピーアドレス, guro-baruaipi-adoresu] (n) {comp} global IP address [Add to Longdo]
グローバルアドレス[, guro-baruadoresu] (n) {comp} global address [Add to Longdo]
グローバルウォー[, guro-baruuo-] (n) global war [Add to Longdo]
グローバルグループ[, guro-baruguru-pu] (n) {comp} global group [Add to Longdo]
グローバルサプライチェーン[, guro-barusapuraichie-n] (n) global supply-chain [Add to Longdo]
グローバルスタンダード[, guro-barusutanda-do] (n) global standards [Add to Longdo]
グローバルデータ[, guro-barude-ta] (n) {comp} global data [Add to Longdo]
グローバルデフレ[, guro-barudefure] (n) global deflation [Add to Longdo]
グローバルトランザクション[, guro-barutoranzakushon] (n) {comp} global transaction [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] (n) {comp} global network addressing domain [Add to Longdo]
グローバルパワー[, guro-barupawa-] (n) global powers [Add to Longdo]
グローバルビレッジ[, guro-barubirejji] (n) global village [Add to Longdo]
グローバルマーケット[, guro-baruma-ketto] (n) global market [Add to Longdo]
グローバルメモリプール[, guro-barumemoripu-ru] (n) {comp} global memory pool [Add to Longdo]
グローバルローミング[, guro-baruro-mingu] (n) {comp} global roaming [Add to Longdo]
グローバル化[グローバルか, guro-baru ka] (n,vs) (See グローバリゼーション) globalization; (P) [Add to Longdo]
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] (n) {comp} global format [Add to Longdo]
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] (n) {comp} global search [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] (n) {comp} global declaration [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] (n) {comp} global variable [Add to Longdo]
グローバル名称[グローバルめいしょう, guro-baru meishou] (n) {comp} global-title [Add to Longdo]
グローブ[, guro-bu] (n) (1) (See グラブ・1) glove (esp. sports); (2) globe; (P) [Add to Longdo]
グロビュール[, gurobyu-ru] (n) globule [Add to Longdo]
グロビン[, gurobin] (n) globin [Add to Longdo]
グロブリン[, guroburin] (n) globulin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三叶虫[sān yè chóng, ㄙㄢ ㄧㄝˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] trilobite [Add to Longdo]
世界经济[shì jiè jīng jì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] global economy; world economy [Add to Longdo]
世界变暖[shì jiè biàn nuǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming [Add to Longdo]
世界贸易[shì jiè mào yì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] world trade; global trade [Add to Longdo]
主厅[zhǔ tīng, ㄓㄨˇ ㄊㄧㄥ, / ] main lobby [Add to Longdo]
休息室[xiū xī shì, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ ㄕˋ, ] lobby; lounge [Add to Longdo]
全局性[quán jú xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ ㄒㄧㄥˋ, ] global [Add to Longdo]
全局语境[quán jú yǔ jìng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄩˊ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] global context [Add to Longdo]
全球[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, ] entire; total; global [Add to Longdo]
全球化[quán qiú huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, ] globalization [Add to Longdo]
全球定位系统[quán qiú dìng wèi xì tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] global positioning system (GPS) [Add to Longdo]
全球性[quán qiú xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˋ, ] global [Add to Longdo]
全球暖化[quán qiú nuǎn huà, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, ] global warming (Taiwan and Hong Kong usage); written 全球變暖|全球变暖 in PRC [Add to Longdo]
全球气候[quán qiú qì hòu, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] global climate [Add to Longdo]
全球气候升温[quán qiú qì hòu shēng wēn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄕㄥ ㄨㄣ, / ] global warming [Add to Longdo]
全球气候变暖[quán qiú qì hòu biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming [Add to Longdo]
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] Center for Global Development (an environmental think tank) [Add to Longdo]
全球卫星导航系统[quán qiú wèi xīng dǎo háng xì tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Globalnaya Navigatsionaya Satelinaya Sistema or Global Navigation Satellite System (GLONASS), the Russian equivalent of GPS; abbr. to 格洛納斯|格洛纳斯 [Add to Longdo]
全球变暖[quán qiú biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming (PRC usage); written 全球暖化 in Taiwan [Add to Longdo]
千位元[qiān wèi yuán, ㄑㄧㄢ ㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, ] kilobit [Add to Longdo]
千字节[qiān zì jié, ㄑㄧㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] kilobyte [Add to Longdo]
卟啉[bǔ lín, ㄅㄨˇ ㄌㄧㄣˊ, ] porphyrin (organic chemical essential to hemoglobin and chlorophyll) [Add to Longdo]
圆球[yuán qiú, ㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] ball; sphere; globe [Add to Longdo]
地球仪[dì qiú yí, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄧˊ, / ] globe [Add to Longdo]
大堂[dà táng, ㄉㄚˋ ㄊㄤˊ, ] lobby [Add to Longdo]
大叶性肺炎[dà yè xìng fèi yán, ㄉㄚˋ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, / ] lobar pneumonia [Add to Longdo]
小龙虾[xiǎo lóng xiā, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄒㄧㄚ, / ] crayfish; langoustine; chicken lobster [Add to Longdo]
屁眼儿[pì yǎn r, ㄆㄧˋ ㄧㄢˇ ㄖ˙, / ] bastard; slob; asshole [Add to Longdo]
懒虫[lǎn chóng, ㄌㄢˇ ㄔㄨㄥˊ, / ] lazy fellow (insult); idle slob [Add to Longdo]
整体[zhěng tǐ, ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] global; overall; as a whole; whole (thing, situation); entirety; integrated [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] flower; earlobe; fig. item on both sides; classifier for flowers, clouds etc [Add to Longdo]
[zhè, ㄓㄜˋ, ] Cudrania triloba [Add to Longdo]
格洛纳斯[gé luò nà sī, ㄍㄜˊ ㄌㄨㄛˋ ㄋㄚˋ ㄙ, / ] GLONASS (Globalnaya Navigatsionaya Satelitnaya Sistema or Global Navigation Satellite System), the Russian equivalent of GPS [Add to Longdo]
[ān, , ] eucalyptus globulus [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, ] ape; Hylobates agilis [Add to Longdo]
球状物[qiú zhuàng wù, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄤˋ ˋ, / ] globe [Add to Longdo]
球状蛋白质[qiú zhuàng dàn bái zhì, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ ㄓˋ, / ] globular protein [Add to Longdo]
球蛋白[qiú dàn bái, ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] globulin [Add to Longdo]
环球化[huán qiú huà, ㄏㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] variant of quánqiúhuà 全球化, globalization [Add to Longdo]
环球定位系统[huán qiú dìng wèi xì tǒng, ㄏㄨㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] global positioning system (GPS) [Add to Longdo]
甲形球蛋白[jiǎ xíng qiú dàn bái, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, ] alpha globulin; alpha fetoprotein (AFP) [Add to Longdo]
百胜餐饮[bǎi shèng cān yǐn, ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ ㄘㄢ ˇ, / ] Tricon Global Restaurants (incl. Pizza Hut and KFC) [Add to Longdo]
白胜餐饮集团[bǎi shèng cān yǐn jí tuán, ㄅㄞˇ ㄕㄥˋ ㄘㄢ ˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Tricon Global Restaurants (incl. Pizza Hut and KFC) [Add to Longdo]
等变压线[děng biàn yā xiàn, ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] isallobar (line of equal pressure gradient) [Add to Longdo]
纵裂[zòng liè, ㄗㄨㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] lobe; longitudinal slit; vertical fracture [Add to Longdo]
罗巴切夫斯基[Luó bā qiè fū sī jī, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄚ ㄑㄧㄝˋ ㄈㄨ ㄙ ㄐㄧ, / ] Nikolai Ivanovich Lobachevsky (1793-1856), one of the discoverers of non-Euclidean geometry [Add to Longdo]
罗式几何[luó shì jǐ hé, ㄌㄨㄛˊ ㄕˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] Lobachevsky's non-Euclidean geometry [Add to Longdo]
罗氏几何[luó shì jǐ hé, ㄌㄨㄛˊ ㄕˋ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] Lobachevsky's non-Euclidean geometry [Add to Longdo]
羽裂[yǔ liè, ㄩˇ ㄌㄧㄝˋ, ] pinnation (splitting of leaves into lobes) [Add to Longdo]
脑回[nǎo huí, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄟˊ, / ] lobe of the brain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB [Add to Longdo]
グローバル[ぐろーばる, guro-baru] global [Add to Longdo]
グローバルアドレス[ぐろーばるあどれす, guro-baruadoresu] global address [Add to Longdo]
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain [Add to Longdo]
グローバルメモリプール[ぐろーばるめもりぷーる, guro-barumemoripu-ru] global memory pool [Add to Longdo]
グローバルローミング[ぐろーばるろーみんぐ, guro-baruro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
グローバル形式[グローバルけいしき, guro-baru keishiki] global format [Add to Longdo]
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] global search [Add to Longdo]
グローバル宣言[グローバルせんげん, guro-baru sengen] global declaration [Add to Longdo]
グローバル変数[グローバルへんすう, guro-baru hensuu] global variable [Add to Longdo]
グローバル名称[グローバルめいしょう, guro-baru meishou] global-title [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
国際ローミング[こくさいローミング, kokusai ro-mingu] global roaming [Add to Longdo]
世界規模[せかいきぼ, sekaikibo] global (scale) [Add to Longdo]
世界情報インフラ[せかいじょうほうインフラ, sekaijouhou infura] global information infrastructure (GII) [Add to Longdo]
世界的[せかいてき, sekaiteki] global [Add to Longdo]
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration [Add to Longdo]
大域モデリング変換[だいいきモデリングへんかん, daiiki moderingu henkan] global modelling transformation [Add to Longdo]
大域的[たいいきてき, taiikiteki] global [Add to Longdo]
大域名[たいいきめい, taiikimei] global name [Add to Longdo]
大域要素[だいいきようそ, daiikiyouso] global entity [Add to Longdo]
ビッグローブ[びっぐろーぶ, bigguro-bu] BIGLOBE [Add to Longdo]
ブロッブ[ぶろっぶ, burobbu] BLOB [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
地球[ちきゅう, chikyuu] Erde, Globus [Add to Longdo]
地球儀[ちきゅうぎ, chikyuugi] Globus [Add to Longdo]
契る[ちぎる, chigiru] schwoeren, geloben, versprechen [Add to Longdo]
婚約[こんやく, konyaku] Verlobung [Add to Longdo]
殊勝[しゅしょう, shushou] loeblich, lobenswert [Add to Longdo]
自慢[じまん, jiman] Prahlerei, Eigenlob, Duenkel [Add to Longdo]
表彰状[ひょうしょうじょう, hyoushoujou] Belobigungsschreiben [Add to Longdo]
褒める[ほめる, homeru] loben [Add to Longdo]
褒め上げる[ほめあげる, homeageru] sehr_loben, lobpreisen [Add to Longdo]
褒め立てる[ほめたてる, hometateru] sehr_loben, lobpreisen [Add to Longdo]
詠歌[えいか, eika] Verfassen_eines_Gedichts, (buddh.) Lobgesang [Add to Longdo]
[さん, san] LOB, ZUSTIMMUNG [Add to Longdo]
賛美[さんび, sanbi] Lobpreisung, Verherrlichung [Add to Longdo]
[しょう, shou] PREIS, -LOB [Add to Longdo]
賞賛[しょうさん, shousan] -Lob, -Preis, Anerkennung [Add to Longdo]
過褒[かほう, kahou] unverdientes_Lob, uebertriebenes_Lob [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top