Search result for

little by little

(50 entries)
(1.0443 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -little by little-, *little by little*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
little by little[IDM] ทีละน้อย, See also: อย่างช้าๆ
little by little[ADV] ทีละน้อย, See also: ทีละเล็กทีละน้อย, ค่อยๆ, Syn. gradually

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Little by little, the cysts replace healthy lung tissue until your lungs stop working.ทีละน้อยทีละน้อย ซีสจะมาแทนเนื้อปอดที่แข็งแรง จนกระทั่งปอดหยุดทำงาน Lucky Thirteen (2008)
What did she do? It's because I'm going easy on her little by little.เธอทำอะไรด้วยงั้นเหรอ เป็นเพราะฉันเล่นงานเธอเบาๆแบบทีละเล็กทีละน้อยหรอก Episode #1.1 (2009)
Little by little.ทีละเล็กทีละน้อย It Hurts Me Too (2010)
Little by little, more and more particles got fed into the hopper till there were a couple of hundred particles as, you know, in the 1950s, '60s, and '70s, and then people started organizing these particlesอนุภาคมากขึ้นได้ป้อนเข้าถัง จนมีสองสามร้อยอนุภาค เป็นคุณรู้ว่าใน ปี 1950, '60s และ' 70s, What Are We Really Made Of? (2010)
And little by little, more and more theorists climb on board, you know?ในตอนหนึ่งของการเย้ยหยัน ที่ดีของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ What Are We Really Made Of? (2010)
What di you mean you can't eat it... it's my favorite....you just melt in in you mouth little by little...หมายความว่าไง ที่ว่ากินไม่ได้น่ะ... มันเป็นของโปรดของผมเลย ... คุณก็แค่เอาใส่ปากให้มันละลายทีละนิด ทีละนิด... Hello Ghost (2010)
That's enough. I don't need little by little.พอได้แล้ว ฉันไม่อยากได้เงินทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้ Oh! My Lady (2010)
I was told that she'll just speak to people she feels close to once in a while, and increase the amount little by little.เธอจะพูดกับคนที่เธอคืดว่าสนิทด้วย และก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ Episode #1.11 (2010)
That way, we'll make time little by little.วิธีนั้น เราค่อยเป็นค่อยไป Miss Ripley (2011)
It took time, but little by little, I became a new man.มันใช้เวลาอยู่.. แต่ ทีละนิดๆ ผมก็เป็นคนใหม่ Get Out of My Life (2012)
To help me recover little by little, and then take me out.เพื่อช่วยให้ฉันหายทีละนิด แล้วพาฉันไปข้างนอก The Best Offer (2013)
Little by little, we'll get there.ทีละเล็กทีละน้อย เดี๋ยวก็รู้ Radioactive (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
little by littleAlthough it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near.
little by littleGreen leaves are coming out little by little.
little by littleHe has recovered little by little.
little by littleHe recovered little by little.
little by littleHe saved money little by little, so that he could build a new house.
little by littleHe will get better little by little.
little by littleHis health is improving little by little.
little by littleI am beginning to like Ken little by little.
little by littleIt's getting darker little by little.
little by littleIt's getting dark little by little outside.
little by littleLearn little by little every day.
little by littleLittle by little our knowledge of English increases.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทีละเล็กละน้อย[ADV] gradually, See also: little by little, Syn. ทีละน้อย, Example: บิดามารดาควรฝึกความเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กทีละเล็กละน้อยโดยให้รู้จักตัดสินใจเอง เช่น ในการเลือกคบเพื่อนหรือการเลือกซื้อเสื้อผ้า
จุบจิบ[ADV] little by little, See also: repeatedly, gradually, Example: ผู้ที่จะลดความอ้วนควรกินข้าวพอควร ให้เลิกกินจุบจิบ, Thai definition: อาการที่กินพร่ำเพรื่อที่ละเล็กทีละน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[X] (chak) EN: rather ; somewhat ; a bit ; gradually ; a little ; slightly ; little by little   
เก็บหอมรอมริบ[v.] (kephømrømrip) EN: save little by little   FR: épargner petit à petit
ค่อย[X] (khǿi) EN: little by little ; graduellement   FR: petit à petit ; graduellement ; doucement
ค่อย ๆ[X] (khǿi-khǿi) EN: little by little   FR: petit à petit ; pas à pas ; peu à peu
ค่อยเป็นค่อยไป[adv.] (khǿi pen khǿi pai) EN: little by little; gradually ; slow but sure ; in due time ; proceedingly   FR: progressivement
ทีละเล็กละน้อย[adv.] (thīla lek la nøi) EN: gradually ; little by little   FR: peu à peu
ทีละเล็กทีละน้อย[adv.] (thīla lek thīla nøi) EN: gradually ; little at a time ; little by little   FR: peu à peu
ทีละน้อย[adv.] (thīla nøi) EN: gradually ; little at a time ; little by little   FR: peu à peu ; graduellement ; progressivement
เหยาะ[v.] (yǿ) EN: add little by little ; add a small quantity ; add some more ; add drop by drop ; sprinkle   FR: ajouter peu à peu ; saupoudrer ; ajouter très peu

Japanese-English: EDICT Dictionary
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
ポツリポツリ;ぽつりぽつり[, potsuripotsuri ; potsuripotsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) intermittently; bit by bit; little by little; by ones and twos; (2) (on-mim) in drops (e.g. of rain) [Add to Longdo]
済し崩し;なし崩し[なしくずし, nashikuzushi] (n) (1) paying back in installments (instalments); amortization plan; (adv) (2) gradual reduction; little by little [Add to Longdo]
削る[はつる, hatsuru] (v5r,vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage [Add to Longdo]
徐々(P);徐徐;除々(iK);除除(iK)[じょじょ, jojo] (adv,adv-to,adj-no) (1) gradually; steadily; quietly; slowly; little by little; (adv) (2) soon; (P) [Add to Longdo]
少しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] (adv) little by little [Add to Longdo]
少し宛;少しづつ[すこしづつ, sukoshidutsu] (exp) little by little; a little for each; gradually [Add to Longdo]
漸く[ようやく, youyaku] (adv) (1) (uk) finally; at last; (2) barely; narrowly; hardly; only just; (3) gradually; little by little; by degrees; (P) [Add to Longdo]
漸次[ぜんじ, zenji] (adv,adj-no) gradually; slowly; little by little; incrementally; (P) [Add to Longdo]
追々;追追;追い追い[おいおい, oioi] (adv) gradually; by degrees; little by little; step by step [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一点一点[yī diǎn yī diǎn, ㄧ ㄉㄧㄢˇ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] little by little; bit by bit; gradually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Little \Lit"tle\, n.
   1. That which is little; a small quantity, amount, space, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
       Much was in little writ.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       There are many expressions, which carrying with them
       no clear ideas, are like to remove but little of my
       ignorance.              --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. A small degree or scale; miniature. " His picture in
    little." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A little, to or in a small degree; to a limited
       extent; somewhat; for a short time. " Stay a
       little." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The painter flattered her a little.  --Shak.
    
 
   {By little and little}, or {Little by little}, by slow
    degrees; piecemeal; gradually.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 little by little
   adv 1: a little bit at a time; "the research structure has
       developed piecemeal" [syn: {piecemeal}, {little by
       little}, {bit by bit}, {in stages}]
   2: by a short distance; "they moved it by inches" [syn: {by
     inches}, {little by little}, {by small degrees}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top