Search result for

litées

(581 entries)
(0.0192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -litées-, *litées*, litée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา litées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *litées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elite[N] กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น, See also: กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น, Syn. ruling class, upper class
elite[ADJ] ซึ่งจำกัดไว้ให้เฉพาะคนรวยหรือคนที่มีอภิสิทธิ์
elite[ADJ] ซึ่งดีที่สุด, See also: ยอดเยี่ยมที่สุด, Syn. best
elite[N] ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว, See also: แบบของตัวพิมพ์ที่มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อ 1 นิ้ว (น้อยกว่า 5 ตัวอักษรต่อ 1 เซนติเมตร)
liter[N] ลิตร (หน่วยวัดปริมาณ 1 ลิตรเท่ากับ 0.264 แกลลอน), Syn. litre
polite[ADJ] สุภาพ, See also: เรียบร้อย, มีกิริยาเรียบร้อย, อ่อนโยน, มีมารยาท, นอบน้อม, Syn. courteous, mannerly, respectful, Ant. rude, uncivil
polite[ADJ] ซึ่งได้รับการอบรมมา, See also: ซึ่งได้รับการปลูกฝังมา, Syn. cultivated, cultured, refined
literal[ADJ] ตามความหมายที่แท้จริงของคำ, Syn. denotative, explicit, Ant. figurative, metaphorical
literal[ADJ] ตามตัวอักษร, See also: ตามตัวหนังสือ
literal[ADJ] ตามที่เป็นจริง, See also: แท้จริง, Syn. truthful, exact, reliable
aerolite[N] อุกกาบาตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน
impolite[ADJ] ไม่สุภาพ, See also: เสียมารยาท, เสียกิริยา, หยาบคาย, Syn. discourteous, ill-mannered, rude, Ant. polite
literacy[N] ความสามารถในการอ่านและเขียน
literary[ADJ] เกี่ยวกับการประพันธ์
literary[ADJ] เกี่ยวกับวรรณคดี, See also: เกี่ยวกับวรรณกรรม
literate[ADJ] มีการศึกษา, See also: มีความรู้, Syn. well-educated
literate[ADJ] มีความรอบรู้ในเรื่องเฉพาะ
literate[ADJ] รู้หนังสือ, See also: อ่านออกเขียนได้, Syn. literary, well-written, Ant. illiterate
literati[N] ผู้มีปัญญา, See also: ผู้มีความรู้
politely[ADV] อย่างสุภาพ, See also: อย่างเรียบร้อย, อย่างมีกิริยาเรียบร้อย, อย่างอ่อนโยน, อย่างมีมารยาท, อย่างอ่อนน้อม, Syn. courteously, gently, graciously
cellulite[N] ประเภทของไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังทำให้ผิวหนังดูไม่เรียบ
Israelite[ADJ] เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิวโบราณ
Israelite[N] ชนชาติยิว, See also: ชาวอิสราเอล, ชาวยิวโบราณ
kiloliter[N] กิโลลิตร
literally[ADJ] อย่างตามตัวอักษร, See also: ตามตัวหนังสือ
literally[ADV] อย่างแท้จริง, See also: อย่างตามจริง, อย่างตรงกับความจริง, Syn. virtually, actually
literatim[ADV] คำต่อคำ, See also: ตัวอักษรต่อตัวอักษร, ตามตัวอักษร, Syn. literally
satellite[N] ดาวเทียม, See also: ดาวเทียมสื่อสาร, Syn. space satellite, orbital rocket
satellite[N] ดาวบริวาร, See also: ดวงจันทร์, Syn. moon, minor planet, asteroid
satellite[N] ประเทศบริวาร, Syn. protectorate, buffer state
satellite[N] บริวาร, See also: ลูกน้อง, ผู้ติดตาม, Syn. follower
satellite[ADJ] เกี่ยวกับดาวเทียม
satellite[VT] ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
socialite[N] คนเด่นในสังคม
alliterate[VI] สัมผัสอักษร
alliterate[VT] สัมผัสอักษร
centiliter[N] เซนติลิตร, See also: หน่วยวัดเท่ากับหนึ่งในร้อยของลิตร
hectoliter[N] หน่วยวัดความจุตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 ลิตร, See also: เฮกโตลิตร
illiteracy[N] การไม่รู้หนังสือ, See also: การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้, Syn. ignorance
illiterate[N] คนไม่รู้หนังสือ (คำหยาบ), See also: คนไร้การศึกษา, คนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
illiterate[ADJ] ซึ่งไม่รู้หนังสือ, See also: ซึ่งไม่ออกเขียนไม่ได้, ซึ่งไม่มีความรู้, ซึ่งไม่มีการศึกษา, Syn. ignorant, uneducated, unlettered, Ant. educated, lettered
impolitely[ADV] อย่างไม่สุภาพ, See also: อย่างไม่มีมารยาท, อย่างหยาบคาย, Syn. discourteously, rudely, Ant. politely
literalism[N] การยึดถือตามตัวอักษร
literature[N] การประพันธ์, See also: การเขียนหนังสือ, การแต่งหนังสือ, Syn. literary production
literature[N] งานประพันธ์, See also: งานวรรณกรรม, งานเขียน, ผลงานวรรณคดี, Syn. writings, letters
literature[N] วรรณคดี, See also: วรรณกรรม
literature[N] สิ่งตีพิมพ์, Syn. printed material
milliliter[N] มิลลิลิตร
obliterate[VT] ทำลายจนสิ้นซาก, Syn. destroy, eradicate, Ant. strenghten, stabilize
obliterate[VT] ลบออกหรือปิดบังจนไม่เห็นร่องรอย, Syn. erase, expunge, Ant. restore

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinolite(แอคทิน' โนไลทฺ) n. amphibole ชนิดสีเขียว
aerolite(แอ' โรไลท) อุกกาบาตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน -aerolitic adj.
agalite(แอก' กาไลท) n. หินลื่น (talc)
alliterate(อะลิท' เทอเรท) vt.,vi. สัมผัสอักษรพยางค์, ทำให้คำแรกสัมผัสอักษรกัน
alliteration(อะลิทเทอเร' เชิน) n. การสัมผัสอักษร, วิธีสัมผัสอักษรพยางค์ (of a word group)
amphibolite(แอมฟิบ' โบไลทฺ) n. หินประเภท amphibolite
anabolite(อะแนบ' โบไลทฺ) n. ผลผลิตของ anabolism (a product of anabolic action)
argillite(อาร์'จะไลทฺ) n. หินขั้นแน่นที่ประกอบดินเหนียวส่วนใหญ่. -argilitic adj.
carmelite nพระโรมันคาทอลิกนิกายหนึ่งที่สวมเสื้อขาว
catabolite(คะแท็บโบไลท์) n. ผลิตผลของcatabolism
centilitern. 1/100 ลิตร
cheralite(เชอ'ระไลท) n. แร่ชนิดหนึ่ง
chessyliten. แร่หินเขียว
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ
cosmopolite(คอซมอพ'พะไลทฺ) n., See also: cosmopolitism n.
decaliter(เดค'คะลีเทอะ) n. หน่วยปริมาตร 10 ลิตร
deciliter(เดส'ซะลีเทอะ) n. 1/10 ลิตร
delitescent(เดล'ลิทส'เซินทฺ) adj. ซึ่งปิดบัง,ซ่อนเร้น,แฝง, See also: delitescence n. ดูdelitescent delitescency n. ดูdelitescent
egalite(เอกะลีเท') n.,Fr. ความเสมอภาค
elite(อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด, Syn. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ
heterocliteadj.,n. (สิ่ง) ผิดปกติ,ไม่สม่ำเสมอ,วิตถาร
illiteracy(อิลิท'เทอระซี) n. การไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,การไร้การศึกษา,การไม่รู้หนังสือ,การไม่มีความรู้ในสาขาหนึ่ง
illiterate(อิลิท'เทอเรท) adj. ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ไม่รู้หนังสือ,ไร้การศึกษา,ไร้ความรู้ในสาขาหนึ่ง n. คนไม่รู้หนังสือ., See also: illiterateness n.
impolite(อิมพะไลทฺ') adj. ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท., See also: impolitely adv. impoliteness n., Syn. uncivil, rude)
israelite(อิซรีอะไลทฺ) n. ชาวยิว,ชาวอิสราเอล,ชาวยิวโบราณ (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) . adj. เกี่ยวกับอิสราเอลหรือยิว, See also: israelitish adj.
liter(ลิท'เทอะ) n. ลิตร., Syn. litre
literacy(ลิท'เทอระซี) n. ความสามารถอ่านออกเขียนได้, การรู้หนังสือ
literal(ลิท'เทอเริล) adj. ตามตัวอักษร,ตามตัวหนังสือ,ตามตัวพยัญชนะ,แท้จริง,ไม่เลยเถิด., See also: literalness n. ดูliteral, Syn. veritable,verbal
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับวรรณคดี,เกี่ยวกับผลงานประพันธ์,เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี,มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง,อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
literature(ลิททะเร'เชอะ) n. วรรณคดี,อักษรศาสตร์,อาชีพนักอักษรศาสตร์,ผลงานประพันธ์,ผลงานวรรณคดี,สิ่งตีพิมพ์,สรรพหนังสือ, Syn. writings,letters
marlite(แมร์'ไลทฺ) n. ดินปูนหรือดินชนิดหนึ่ง
metabolite(มะแทบ'บะไลทฺ) n. ผลิตผลของกระบวนการสันดาปหรือ metabolism
obliterate(อะบลิท'เทอเรท) vt. ขจัดร่องรอยทิ้ง,ขจัด,กำจัด,ลบออก,ถูออก,ขัดออก,ทำให้สูญหาย., See also: obliterable adj. obliteration n. obliterative adj.
polite(พะไลทฺ') adj. สุภาพ,มีมารยาท,นอบน้อม,มีคารวะ,มีกิริยาเรียบร้อย,ได้รับการอบรมมา, See also: politeness n., Syn. courteous,civil
politesse(พอลลิทีส') n. ความสุภาพเรียบร้อย
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
satellite computerคอมพิวเตอร์บริวารหมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ที่ใช้สนับสนุนเครื่องใหญ่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้นว่า กำหนดให้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านทางสถานีปลายทาง (terminal) ให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งเข้าไปประมวลผลในเครื่องใหญ่ต่อไป
socialite(โซ'ชะไลทฺ) n. บุคคลที่เด่นในสังคม
theodolite(ธีออด'ดะไลทฺ) n. เครื่องมือติดกล้องที่ใช้ในการรังวัดปักเขตที่ดิน., See also: theodolitic adj.
transliterate(แทรนซฺลิท'เทอเรท) vt. เปลี่ยนตามพยัญชนะหรือภาษาอื่น,แปล., See also: transliteration n. transliterator n.
zoolite(โซ' อะไลทฺ) n. หินที่เกิดจากซากสัตว์

English-Thai: Nontri Dictionary
aerolite(n) ลูกอุกกาบาต
alliteration(n) การเล่นอักษร,การสัมผัสอักษร
elite(n) หัวหน้า,ยอด,หัวกะทิ,สิ่งที่เลือกแล้ว
illiteracy(n) การไม่รู้หนังสือ
illiterate(adj) ไม่รู้หนังสือ,ไม่มีการศึกษา
impolite(adj) ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย
literacy(n) การรู้หนังสือ
literal(adj) ตามตัวอักษร,แท้จริง
literally(adv) เป็นไปตามตัวอักษร,อย่างแท้จริง
literary(adj) ทางวรรณคดี,เกี่ยวกับการประพันธ์,ในเชิงอักษรศาสตร์
literate(adj) รู้หนังสือ,มีการศึกษา,มีความรู้
literature(n) วรรณกรรม,วรรณคดี,การประพันธ์,อักษรศาสตร์
obliterate(vt) ลบล้าง,กำจัด,ขจัด
polite(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,มีมารยาท,เรียบร้อย,มีสัมมาคารวะ
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyrophylliteไพโรฟิลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phonoliteหินโฟโนไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
popliteal space; cavity, popliteal; fossa, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phylliteหินฟิลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
popliteal-ขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
popliteal cavity; fossa, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
popliteal fossa; cavity, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pendente lite (L.)คดีค้างระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power eliteอภิชนผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post litem motam (L.)ภายหลังเริ่มดำเนินคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Pre-Raphaelite Brotherhoodกลุ่มนิยมแบบก่อนราฟาเอล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-Raphaelites, theกลุ่มนิยมแบบก่อนราฟาเอล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
literacyการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy ratioอัตราส่วนการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy statisticsสถิติการรู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literacy testการทดสอบการรู้หนังสือ (เกี่ยวกับสิทธิเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
literalสัญพจน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
literal construction; literal methodวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal equationสมการเชิงตัวอักษร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
literal meaning of the wordsถ้อยคำสำนวนตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literal method; literal constructionวิธีตีความตามตัวอักษร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
literary criticismวรรณคดีวิจารณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
literateผู้รู้หนังสือ, รู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literature๑. วรรณกรรม๒. วรรณคดี๓. เอกสารข้อมูล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
rhyoliteหินไรโอไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
satelliteบริวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satelliteดาวบริวาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
satellite cityเมืองบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
satellite master antenna television (SMATV)โทรทัศน์สายอากาศรวมรับจากดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satellite phoneโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sapropeliteถ่านหินสาหร่าย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
skystone; cosmolite; meteoriteอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
synthetic zeoliteซีโอไลต์สังเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
styioliteแนวฟันในหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
space, popliteal; cavity, popliteal; fossa, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
state, satellite; satellite stateรัฐบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite solar power stationดาวเทียมผลิตกำลังด้วยรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
satellite state; state, satelliteรัฐบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite townเมืองบริวาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
semi-literateผู้อ่านออกเขียนไม่ได้, อ่านออกเขียนไม่ได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sodaliteโซดาไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
SMATV (satellite master antenna television)เอสเอ็มเอทีวี (โทรทัศน์สายอากาศรวมรับจากดาวเทียม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
saproliteหินผุคงสภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oral literatureวรรณกรรมมุขปาฐะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
obscene literatureวรรณกรรมลามก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obliterateหายไป, บดบัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obliterationการขีดฆ่าข้อความ, การลบล้างข้อความ, การเพิกถอน (พินัยกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath in litemคำสาบานเพื่อพิสูจน์พยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Law and literatureกฎหมายกับวรรณกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Children's literatureวรรณกรรมสำหรับเด็ก, หนังสือสำหรับเด็ก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Information literacyการรู้สารสนเทศ

หมายถึง ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลในการเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ

สมาคมห้องสมุดแห่งอเมริกัน (American Library Association) ได้กำหนดองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศไว้ 4 ประการดังนี้คือ [1]

1. ความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อใดจึงจะต้องการหรือจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ เข้าใจถึงความสำคัญของสารสนเทศว่าใช้ประโยชน์และช่วยในการทำงานหรือการเรียนได้ดีขึ้นอย่างไร หมายรวมถึงการรู้ถึงหัวข้อเรื่อง ขอบเขตที่ต้องการ รูปแบบและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ

2. ความสามารถในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ คือ การรู้ว่าจะได้สารสนเทศที่ต้องการได้จากแหล่งใด และจะค้นคืนอย่างไร

3. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการสรุปแนวคิดหลักจากสารสนเทศที่รวบรวมมาได้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์การประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ คือ ความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง และความทันสมัย รวมถึงการคิดและการวิเคราะห์สารสนเทศที่ได้มา

4. ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการใช้สารสนเทศที่มีอยู่ในการวางแผนและสร้างผลงานของตนเอง และสามารถเผยแพร่ผลงานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ Unesco ก็ได้ให้ความสำคัญและเห็นว่าทุกคนควรมีโอกาสที่จะได้รับทักษะ เพื่อความเข้าใจ การมีส่วนร่วม การได้รับผลประโยชน์จากสังคมความรู้ แต่ด้วยการเกิดภาวะที่สารสนเทศเติบโตขึ้นมากจากหลายแหล่ง และอย่างรวดเร็ว ต้องมีการพิจารณาให้มีการใช้สารสนเทศอย่างฉลาด ซึ่งจะช่วยผู้ใช้พัฒนาทักษะ และความเข้าใจถึงสิ่งที่ต้องการหามีกระบวนการ และการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำได้ผ่าน 3 รูปแบบ คือ The Big 6, Seven Pillars และ Empowering Eight

The Big 6 เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมา พัฒนาโดยบรรณารักษ์ชาวอเมริกัน 2 คน คือ ไมค์ ไอเซนเบิร์ก และ บอบ เบอร์โควิทซ์ คือ 1. Task Definition 2. Information-seeking strategies 3. Location and access 4. Use of information 5. Synthesis และ 6. Evaluation

Seven Pillars The Information Skills Taskforce of the Standing of National and University Libraries in the United States Kingdom (SCONUL) ได้พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1999 คือ 1. Recognize information need 2. Distinguish ways of addressing gap 3. Construct strategies for locating 4. Locate and access 5. Compare and evaluate 6. Organize, apply and communicate และ 7. Synthesis and create

Empowering Eight ผู้เข้าร่วมประชุมในงาน International Workshop on Information Skills for Learning in Columbo, Sri Lanka ได้พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในกลุ่ม South and South East Asia ในปี ค.ศ. 2004 คือ 1. Identify 2. Expore 3. Select 4. Organize 5. Create 6. Present 7. Create และ 8. Apply

แหล่งข้อมูล

[1] American Library Association. Association of College and Research Libraries. Information Literacy Competency Standards for Higher Education. http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm (accessed June 6, 2011).

[2] สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. (2552). Information Literacy. http://www.stks.or.th/web/index.php?option=com_content&task=view&id=2834&Itemid=1 (เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2554) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Celluliteเซลลูไลท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Satelliteดาวบริวาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Metaboliteเมทาบอไลท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zeoliteซีโอไลต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zen literature วรรณกรรมเซ็น [TU Subject Heading]
Zeolites ซีโอไลต์ [TU Subject Heading]
Agricultural literatureวรรณกรรมการเกษตร [TU Subject Heading]
Allusions in literatureการอ้างถึงในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
American literatureวรรณกรรมอเมริกัน [TU Subject Heading]
Animals in literatureสัตว์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Architecture in literatureสถาปัตยกรรมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Art and literatureศิลปะกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Art literatureวรรณกรรมศิลปะ [TU Subject Heading]
Artificial satellitesดาวเทียม [TU Subject Heading]
Artificial satellites in agricultureดาวเทียมในงานเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Artificial satellites in educationดาวเทียมในการศึกษา [TU Subject Heading]
Artificial satellites in remote sensingดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล [TU Subject Heading]
Artificial satellites in surveyingดาวเทียมในการสำรวจ [TU Subject Heading]
Artificial satellites in telecommunicationดาวเทียมในโทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Artificial satellites in water resources developmentดาวเทียมในการพัฒนาแหล่งน้ำ [TU Subject Heading]
Artificial satellites, Americanดาวเทียมอเมริกัน [TU Subject Heading]
Arts in literatureศิลปกรรมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Bible and literatureไบเบิลกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Biography as a literary formการเขียนชีวประวัติ [TU Subject Heading]
Birds in literatureนกในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Black Tai literatureวรรณกรรมไทดำ [TU Subject Heading]
Botany in literatureพฤกษศาสตร์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Buddhism and literatureพุทธศาสนากับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Buddhism in literatureพุทธศาสนาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Buddhist literatureวรรณกรรมพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Capitalism in literatureทุนนิยมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Characters and characteristics in literatureตัวละครและลักษณะนิสัยในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Children's literatureวรรณกรรมสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's literature, Americanวรรณกรรมอเมริกันสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's literature, Englishวรรณกรรมอังกฤษสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's literature, Germanวรรณกรรมเยอรมันสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's literature, Japaneseวรรณกรรมญี่ปุ่นสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Children's literature, Thaiวรรณกรรมไทยสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]
Chinese in literatureชาวจีนในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Chinese literatureวรรณกรรมจีน [TU Subject Heading]
Christian saints in literatureนักบุญชาวคริสต์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Christianity and literatureคริสตศาสนากับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Christianity in literatureคริสตศาสนาในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Civilization, Western, in literatureอารยธรรมตะวันตกในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Classical literatureวรรณคดี [TU Subject Heading]
Communication in literatureการสื่อสารทางวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Computer literacyการรู้จักใช้คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
literatures (n vi vt modal verb adj adv conj colloq name ) literatures
metabolites
metabolites
cryolite[ไครโอไลต์] (n ) แร่ไครโอไลต์ (แร่อลูมิเนียมชนิดหนึ่งในธรรมชาติ)
gabrielite (n) สมาชิกคณะเซนต์คาเบรียล
Literature Review (n phrase) การทบทวนงานวิจัย, การกล่าวถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
See also: S. Related Research,
tantalite[แทนทาไลต์] (n ) แร่แทนทาไลต์ (สินแร่ของธาตุแทนทาลัม มักพบคู่กับแร่ Columbite)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How he calls himself alite?Wie sagt man "alité"? The Adventure of Johnnie Waverly (1989)
Once upon a time... there was a quiet little village... in the French countryside... whose people believed in tranquilite.(Erzählerin) "Es war einmal ein kleiner, stiller Ort." "Mitten auf dem Lande in Frankreich." "Die Menschen dort glaubten an 'Tranquillité'... Chocolat (2000)
The spécialité de maison.Die spécialité de maison. Boo (2001)
I was abducted and I was put in a police car blindfolded and taken to a military installation in Guatemala City known as the Politécnica, which still exists today.wurde ich entführt und wurde in ein Polizeiauto gesteckt mit verbundenen Augen wurde ich in eine Polizeieinrichtung in Guatemala City gebracht, bekannt als Politécnica, die heute noch existiert. The War on Democracy (2007)
It is called Raison et Sensibilité.Der Titel lautet "Raison et Sensibilité". Miss Austen Regrets (2008)
Let's not get lost in the who, what and whens.Halten wir uns doch nicht mit Banalitéten auf. Green Light (2010)
I am told his product was more or less consistent with the quality I had come to expect.Man sagte mir, sein Produkt sei mehr oder weniger gleichbleibend... was die Qualitét betrifft, die ich erwartet hatte. Más (2010)
Egalité!EgalitéHome from Home: Chronicle of a Vision (2013)
I'm trying to give you une demi tasse de realite, darling.Ich versuche Ihnen, une demi-tasse de réalité zu geben, Liebste. The Magical Delights of Stevie Nicks (2014)
A little spécialité de la maison.Eine spécialité de la maison. Crate (2014)
Sensitivity!Feingefühl! SensibilitéMia Madre (2015)
Liberté, egalité, fraternité Or death!Liberté, egalité, fraternité oder den Tod! Emerald Green (2016)
Private Kururugi Suzaku of the district 11 military, case 1075, concerning the suspicion of Prince Clovis' murder.Private Suzaku Kururugi. Fall Nummer 107, Militéirgebiet Area 11. Sie werden vom Verdacht des Mordes an Seiner Hoheit Prinz Clovis aus Mangel an Beweisen freigesprochen.  ()
"All men are created equal." "Liberte, egalite, fraternite. " But in German..."All men are created equal." "Liberté, egalité, fraternité." Aber auf Deutsch... The Stranger (1946)
If not for L'amour, madame, then strike a blow for liberté, égalité and fraternité in the medical department of the United States Army.Wenn nicht für I'amour, Madame, dann für liberté, égalité und fraternité in der Krankenabteilung der US-Army. Operation Mad Ball (1957)
There!Du hast doch eine Einladung bekommen, zum Empfang der Qualité Française? Death of a Corrupt Man (1977)
Overall, french quality, but fortunately there are some friends.Die Qualité Française gibt einen Empfang und auch die Freunde sind da. Death of a Corrupt Man (1977)
Madame Dubaye left at 12, and you almost followed hard on her heels.Madame Dubaye verließ den Empfang der Qualité Française gegen Mitternacht, und Sie sind unmittelbar darauf gegangen. Death of a Corrupt Man (1977)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว่ะ[END] word used to end an expression but impolite, Example: ยามันเม็ดใหญ่กินลำบากว่ะ ต้องเอาไปบดก่อน, Thai definition: เป็นคำต่อท้ายคำพูดที่ไม่ค่อยสุภาพ
ทะลึ่งตึงตัง[ADV] impolitely, See also: impertinently, Example: เด็กๆ เล่นของเล่นส่งเสียงทะลึ่งตึงตัง, Thai definition: ส่งเสียงดังเอะอะเอ็ดตะโรอย่างไม่มีมารยาท
มล.[CLAS] millilitre, See also: ml, milliliter, Syn. มิลลิลิตร, Thai definition: มาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 ลิตร
ล.[CLAS] litre; liter, Syn. ลิตร
จานดาวเทียม[N] dish, See also: dish aerial, satellite dish, Example: อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วยจานดาวเทียม ขนาด 75 ซม.ตัวรับสัญญาณและการ์ด, Thai definition: สายอากาศรูปจานสำหรับรับคลื่นจากเครื่องส่งวิทยุผ่านดาวเทียม
จานดาวเทียม[N] dish, See also: dish arial, satellite dish, Thai definition: สายอากาศรูปจานสำหรับรับคลื่นจากเครื่องส่งวิทยุผ่านดาวเทียม
สุภาพ[V] be polite, See also: be gentle, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. หยาบคาย
ขั้นสูงสุด[ADJ] ultimate, See also: elite, Syn. ลำดับสูงสุด, Example: บทลงโทษขั้นสูงสุดของการค้ายาเสพติด คือ การประหารชีวิต
ผู้ไม่รู้หนังสือ[N] illiterate, Example: ประชากรในหมู่บ้าน ยังมีกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสืออีกมาก, Count unit: คน, Thai definition: คนที่อยู่ในภาวะไม่รู้หนังสือ คืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
วรรณคดีเปรียบเทียบ[N] comparative literature, Example: วรรณคดีเปรียบเทียบเป็นวิชาที่ช่วยเสริมให้เรามีความเข้าใจวรรณคดีในฐานะที่เป็นศิลปะร่วมของมนุษยชาติ, Thai definition: วิชาที่ศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีระหว่างชาติ ภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
วะ[END] word used at the end of a statement among friends but not politely, Example: อย่านอนมันเลยวะ เดี๋ยวก็ได้เวลาทำงานแล้ว, Thai definition: คำอุทานไม่สุภาพต่อท้ายประโยค
ผู้ลากมากดี[N] elite, See also: aristocrat, refined person, noble man/woman, Syn. ผู้ดี, ผู้มีสกุลสูง, ผู้ดีมีสกุล, Ant. ไพร่, Example: ท่าทางของหล่อนสง่าราวกับเป็นพวกผู้ลากมากดี
ม้าดีดกะโหลก[N] ill-mannered woman, See also: girl of impolite manner, Syn. ผู้หญิงแก่น, Example: แม้แม่จะฝึกกิริยามารยาทเธอมากเพียงไร เธอก็ยังเป็นม้าดีดกะโหลกอยู่เช่นเดิม, Thai definition: ผู้หญิงที่มีกิริยากระโดกกระเดก ลุกลน หรือไม่เรียบร้อย, Notes: (สำนวน)
รู้หนังสือ[V] be literate, See also: be educated, Syn. อ่านออกเขียนได้, Example: ในสมัยก่อน เด็กชายเท่านั้นที่มีโอกาสได้รู้หนังสือโดยการเล่าเรียนที่วัด
ลบล้าง[V] wipe out, See also: eradicate, destroy, blot out, wash off, be obliterated, Syn. กำจัด, ขจัด, Example: คุณงามความดีที่เขาทำไว้ถูกลบล้างหมด, Thai definition: ทำให้หมดไปสิ้นไป
ลิตร[CLAS] liter, See also: litre, Example: รัฐบาลได้ตัดสินใจขึ้นภาษีน้ำมันเบนซินอีกลิตรละ 1 บาท, Thai definition: ชื่อหน่วยมาตราตวงตามวิธีเมตริก เท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร เทียบกับอัตราวิธีประเพณีเท่ากับ 1 ทะนานหลวง
วรรณกรรมชิ้นเอก[N] literary masterpiece, Example: วรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมช
วรรณคดี[N] literature, Example: การวิจารณ์วรรณคดีน่าจะเป็นกิจกรรมของผู้เสพวรรณคดีที่มีมาพร้อมกับการแต่ง อันเป็นกิจกรรมของผู้สร้าง, Thai definition: งานที่เขียนหรือแต่งขึ้น และเรื่องเล่าทั่วๆ ไป
อักษรศาสตร์[N] arts, See also: liberal arts, literature, Example: แม้ว่าเธอจะเรียนอักษรศาสตร์มาก็ตาม แต่เธอก็มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากพอๆ กัน, Thai definition: วิชาการหนังสือ เน้นในด้านภาษาและวรรณคดี
เรียบร้อย[V] be polite, See also: be courteous, be well-behaved, be gracious, be well-mannered, Syn. สุภาพ, Example: ลูกสาวคุณเรียบร้อย น่าชื่นชมจริงๆ, Thai definition: มีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยดี
ลบ[V] obliterate, See also: eradicate, erase, extirpate, destroy, blot out, efface, expunge, Syn. ลบเลือน, Ant. ใส่, เพิ่ม, Example: ถ้าลบความรู้สึกเหล่านี้ไปได้ คุณก็จะมีความสุข, Thai definition: ทำให้หายไป
วรรณกรรม[N] literature, See also: literary works, writings, Example: ถ้าเธอได้อ่านเรื่องราวในวรรณกรรมเยาวชนอาจจะทำให้จิตใจดีขึ้นก็ได้, Thai definition: งานหนังสือ
สุภาพ[ADV] politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
สุภาพ[ADJ] polite, See also: courteous, well-behaved, well-mannered, mannerly, respectful, civil, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: หนุ่มชาวเกาะยืนคิดอยู่ครู่ใหญ่ๆ จึงตอบคำถามท่านด้วยเสียงที่สุภาพ, Thai definition: ลักษณะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
สำนวนโวหาร[N] literary style, See also: flowery language, Syn. โวหาร, Example: หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยม เพราะผู้เขียนใช้สำนวนโวหารที่เข้าใจง่าย, Count unit: สำนวน, Thai definition: ถ้อยคำที่เรียบเรียง
หยาบคาย[ADV] rudely, See also: impolitely, Syn. กักขฬะ, Ant. สุภาพ, Example: คนบางคนเมื่อดื่มเหล้ามากๆ จะพูดจาหยาบคาย และก่อความวุ่นวาย, Thai definition: ไม่สุภาพ
ไม่มีการศึกษา[V] be uneducated, See also: be illiterate, be ignorant, Syn. การศึกษาต่ำ, ไม่มีคุณวุฒิ, ไร้การศึกษา, Example: คนพวกนี้ไม่มีการศึกษาอธิบายไปก็ไม่เข้าใจเสียเวลาเปล่าๆ, Thai definition: ไม่ได้เรียนหนังสือตามเกณฑ์ที่กำหนด
กิโลลิตร[N] kilolitre, See also: kiloliter, Syn. กล., Example: คลังเคมีประกอบด้วยถังเคมีรวมทั้งสิ้น 34 ใบ ความจุ 21,300 กิโลลิตร, Thai definition: ชื่อมาตราตวง เท่ากับ 1,000 ลิตร หรือ 1 ลูกบาศก์เมตร, Notes: (ฝรั่งเศส)
ขี้จาบ[ADJ] rude, See also: impolite, uncivil, curt, Syn. หยาบคาย, Example: ยายเกลียดนักเชียวคนขี้จาบ อย่ามาทำแบบนี้ให้เห็นอีกนะ, Thai definition: ที่มีกิริยาหยาบคายไม่สุภาพ, Notes: (ปาก)
คำสุภาพ[N] polite word, See also: refined words, refined expression, Example: วัตถุประสงค์ของการใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพนั้นคือการใช้เพื่อยกย่องผู้อื่นมิใช่ยกย่องตัวเอง
คำหลวง[N] a kind of Thai literature, Example: เรื่องพระนลเป็นวรรณคดีประเภทคำหลวง, Thai definition: คำประพันธ์ซึ่งเป็นชื่อพระราชนิพนธ์ มีโคลงฉันท์กาพย์กลอนปนกัน
คำทับศัพท์[N] transliterated word, Example: คำภาษาอังกฤษที่ดูคล้ายๆ กับคำทับศัพท์แต่ไม่ใช่คำเหล่านี้ก็คือชื่อสินค้าที่เป็นที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้
คำต่อคำ[ADV] verbatim, See also: word for word, word by word, literally, Example: ้เรามีโอกาสซักถามกันได้แบบคำต่อคำ
ความอ่อนน้อม[N] modesty, See also: very polite, respect, Example: เขาเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวและปราศจากความเห็นแก่ตัว, Thai definition: การแสดงกริยาวาจานบนอบ เคารพ ไม่เย่อหยิ่ง
ความอ่อนหวาน[N] suavity, See also: blandness, politeness, mildness, Syn. ความละมุนละไม, Example: จินตภาพของสาวเหนือคือความอ่อนหวานพูดจาไพเราะเจื้อยแจ้ว
พระราชนิพนธ์[N] writings by the king, See also: royal work, literary work by the king, Example: คาวีซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 พิมพ์ใน จ.ศ. 1249, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น, Notes: (ราชา)
มิลลิลิตร[CLAS] millilitre, See also: milliliter, Syn. มล., Example: กระเพาะปัสสาวะมีความจุประมาณ 550 มิลลิลิตร, Thai definition: ชื่อมาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 ลิตร
มิลลิลิตร[CLAS] millilitre, See also: milliliter, Syn. มล., Example: กระเพาะปัสสาวะมีความจุประมาณ 550 มิลลิลิตร, Thai definition: ชื่อมาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 ลิตร
ละมุนละม่อม[ADV] gently, See also: tenderly, softly, politely, smoothly, mildly, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: เขาปฏิเสธความรักจากเธออย่างละมุนละม่อม
ละมุนละม่อม[ADJ] gentle, See also: tender, soft, polite, smooth, mild, Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน, Ant. แข็งกร้าว, Example: ผู้ใหญ่ยังไงก็ชอบผู้หญิงมีกิริยาละมุนละม่อมอ่อนโยน
ละมุนละไม[ADJ] tender, See also: gentle, soft, polite, smooth, graceful, affable, Syn. นุ่มนวล, Ant. แข็งกร้าว, กระด้าง, Example: เธอก้มลงกราบที่ตักแม่ด้วยกิริยาละมุนละไมน่าชื่นใจ
อัชฌาสัย[N] politeness, See also: courteousness, Syn. กิริยาดี
อัชฌา[N] courteousness, See also: politeness, Thai definition: กริยาดี
อัชฌาจาร[N] impoliteness, See also: misbehavior, discourtesy, transgression (of custom), Syn. ความประพฤติชั่ว, การล่วงมารยาท, การละเมิดประเพณี, Notes: (บาลี)
อาจาร[N] manner, See also: politeness, etiquette, courtesy, Syn. จรรยา, มรรยาท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เฮกโตลิตร[CLAS] hectoliter, See also: hectolitre, Thai definition: หน่วยมาตราตวงตามวิธีเมตริก มีอัตราเท่ากับ 100 ลิตร, อักษรย่อว่า ฮล., Notes: (อังกฤษ)
อ่านไม่ออก[V] be illiterate, Thai definition: อ่านหนังสือไม่ออก
สัมผัสอักษร[N] alliteration, See also: initial rhyme, beginning rhyme, head rhyme, Syn. สัมผัสพยัญชนะ, Example: ในการสัมผัสท้ายวรรคบางคนนิยมสัมผัสอักษรเท่านั้น, Count unit: แห่ง, Thai definition: คำคล้องจองที่ใช้อักษรตัวเดียวกัน หรือตัวอักษรประเภทเดียวกัน คือ มีเสียงเหมือนกัน แต่รูปไม่เหมือนกัน
สุภาพอ่อนโยน[ADJ] polite, See also: courteous, genteel, mannerly, well-mannered, Syn. สุภาพ, เรียบร้อย, อ่อนโยน, สุภาพเรียบร้อย, Example: เขาเป็นผู้ชายสุภาพอ่อนโยน ใครที่ได้รู้จักกับเขาก็จะรักเขาทุกคน, Thai definition: ประพฤติตัวเรียบร้อยมีสัมมาคารวะเป็นผู้ดี
เสงี่ยม[ADJ] polite, See also: genteel, mannerly, well-mannered, Syn. สงบเสงี่ยม, Example: เธอถูกอบรมให้เป็นคนเสงี่ยมเจียมตนมาตั้งแต่ยังเด็ก, Thai definition: สำรวมกิริยาวาจาด้วยเจียมตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion   FR: partialité [f]
อคติ[n.] (akhati) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion   FR: préjugé [m] ; a priori [m] ; partialité [f]
อักษรล้วน[n.] (aksøn lūan) FR: allitération [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[n.] (ammāttaya) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate   FR: ne pas savoir lire ; être illettré
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud   FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเขียนได้[v. exp.] (ān øk khīen dāi) EN: be literate   FR: savoir lire et écrire
อสมการ[n.] (asamakān) EN: inequality   FR: inégalité [f]
อัตราการเกิด[n. exp.] (attrā kān koēt) EN: birth rate   FR: taux de natalité [f]
อัตราการตาย[n. exp.] (attrā kān tāi) EN: death rate   FR: taux de mortalité [m]
อยุติธรรม[n.] (ayuttitham) EN: injustice ; partiality   FR: injustice [f] ; partialité [f]
บั้น[n.] (ban) EN: ban (1,000 liter capacity unit)   FR: ban [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
บรรณ[n.] (ban) EN: book ; work ; literature   FR: livre [m] ; ouvrage [m]
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang [1,000 liter capacity unit]   FR: banluang [m] (unité de capacité équivalant à 1.000 litres)
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature   
บริการไม่ดี[n. exp.] (børikān mai dī) EN: bad service ; poor service   FR: service de mauvaise qualité [m]
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
บริวาร[n.] (børiwān) EN: satellite   FR: satellite [m]
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character   FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikkaphāp) EN: individuality ; personality   FR: personnalité [f]
บุคลิกแข็ง[n. exp.] (bukkhalik khaeng) EN: strong character ; strong personality   FR: forte personnalité [f] ; caractère bien trempé [m]
บุคคล[n.] (bukkhon) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure   FR: personne [f] ; individu [m] ; personnalité [f] ; personnage [m]
บุคคลสำคัญมาก[X] (bukkhon samkhan māk) EN: v.i.p. ; very important person   FR: notabilité [f] ; VIP = V.I.P. [m] ; personnalité de marque [f]
ชะคราม [n.] (chakhrām) EN: Seablite   
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb   FR: de première qualité ; excellent
เฉพาะคดี[X] (chaphǿ khadī) EN: ad litem   
ชราภาพ[n.] (charāphāp) EN: old age ; aging ; decrepitude   FR: vieillesse [f] ; sénélité [f] ; décrépitude [f]
ชัด[adv.] (chat) EN: clearly ; distincly   FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality   FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
ชนชาติ[n.] (chonchāt) EN: nationality ; people ; race   FR: nation [f] ; peuple [m] ; communauté [f] ; nationalité [f] ; race [f]
ได้[v.] (dāi = dai) EN: can ; be able to ; be capable of   FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
ด้าย[v.] (dāi) EN: can ; be able to ; be capable of   FR: pouvoir ; avoir la capacité de ; avoir la possibilité de ; parvenir
ดาวบริวาร[n.] (dāo børiwān) EN: satellite   FR: satellite [m]
ดาวเทียม[n.] (dāothīem) EN: artificial satellite   FR: satellite artificiel [m] ; satellite [m]
ดาวเทียมสำรวจ[n. exp.] (dāothīem samrūat) EN: observation satellite   FR: satellite d'observation [m]
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[n. exp.] (dāothīem samrūat sapphayākøn) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite   
ดาวเทียมสื่อสาร[n. exp.] (dāothīem seūsān) EN: communication satellite   FR: satellite de télécommunications [m] ; satellite-relais [m]
โดยพยัญชนะ[adv.] (dōi phayanchana) EN: literally ; word for word   FR: littéralement
ไฮไฟ[n.] (haifai) EN: hi-fi   FR: hi-fi [f] (anglic.) ; haute fidélité [f] (audio)
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR: réfuter
หินไรโอไลต์[n. exp.] (hin raiōlai) EN: rhyolite   FR: rhyolithe [f] ; rhyolite [f]
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
LITE    L AY1 T
LITEM    L IY1 T EH0 M
LITER    L IY1 T ER0
ELITE    EY0 L IY1 T
LITEM    L AY1 T EH0 M
ELITE    AH0 L IY1 T
LITES    L AY1 T S
HALITE    HH AE1 L AY0 T
SLITER    S L IY1 T ER0
ELITES    EY0 L IY1 T S
POLITE    P AH0 L AY1 T
CLITES    K L AY1 T S
ELITES    AH0 L IY1 T S
CALITE    K EY1 L AY2 T
CALITE    K AE1 L AY2 T
LITERS    L IY1 T ER0 Z
PERLITE    P ER1 L AY0 T
SKYLITE    S K AY1 L AY2 T
SUNLITE    S AH1 N L AY2 T
LITERAL    L IH1 T ER0 AH0 L
SOLITEC    S AA1 L AH0 T EH2 K
POLITES    P AH0 L AY1 T S
IMPOLITE    IH2 M P AH0 L AY2 T
LITERARY    L IH1 T ER0 EH2 R IY0
LITERATE    L IH1 T ER0 AH0 T
LITERATI    L IH2 T ER0 AA1 T IY0
BILLITER    B IH1 L IY0 T ER0
POLITELY    P AH0 L AY1 T L IY0
STYLITES    S T IH2 L AY1 T S
LITERACY    L IH1 T ER0 AH0 S IY0
CRYOLITE    K R AY1 AH0 L AY2 T
LALITESH    L AA1 L IH2 T EH2 SH
LAZULITE    L AE1 Z AH0 L AY2 T
HYPOLITE    HH AY1 P AH0 L AY0 T
DECILITER    D EH1 S AH0 L IY2 T ER0
NICCOLITE    N IH1 K AH0 L AY2 T
MILITELLO    M IY0 L IY0 T EH1 L OW0
PUBLITECH    P AH1 B L IH2 T EH2 K
SATELLITE    S AE1 T AH0 L AY2 T
ISRAELITE    IH1 Z R AH0 L AY2 T
MANDALITE    M AE1 N D AH0 L AY2 T
MILILITER    M IH1 L AH0 L IY2 T ER0
LITERALLY    L IH1 T ER0 AH0 L IY0
SOCIALITE    S OW1 SH AH0 L AY2 T
LITERALLY    L IH1 T R AH0 L IY0
CARMELITE    K AA1 R M AH0 L AY2 T
OBLITERATE    AH0 B L IH1 T ER0 EY2 T
SATELLITES    S AE1 T AH0 L AY2 T S
MILLILITER    M IH1 L AH0 L IY2 T ER0
POLITENESS    P AH0 L AY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elite    (n) (i l ii1 t)
liter    (n) (l ii1 t @ r)
elites    (n) (i l ii1 t s)
_elite    (n) (ei1 l ii1 t)
polite    (j) (p @1 l ai1 t)
_elites    (n) (ei1 l ii1 t s)
literal    (n) (l i1 t @ r @ l)
politer    (j) (p @1 l ai1 t @ r)
bakelite    (n) (b ei1 k @ l ai t)
impolite    (j) (i2 m p @ l ai1 t)
literacy    (n) (l i1 t @ r @ s ii)
literals    (n) (l i1 t @ r @ l z)
literary    (j) (l i1 t @ r @ r ii)
literate    (n) (l i1 t @ r @ t)
literati    (n) (l i2 t @ r aa1 t ii)
politely    (a) (p @1 l ai1 t l ii)
politest    (j) (p @1 l ai1 t i s t)
Carmelite    (n) (k aa1 m @ l ai t)
literally    (a) (l i1 t @ r @ l ii)
literates    (n) (l i1 t @ r @ t s)
satellite    (n) (s a1 t @ l ai t)
socialite    (n) (s ou1 sh @ l ai t)
Carmelites    (n) (k aa1 m @ l ai t s)
illiteracy    (n) (i1 l i1 t @ r @ s ii)
illiterate    (n) (i1 l i1 t @ r @ t)
impolitely    (a) (i2 m p @ l ai1 t l ii)
literature    (n) (l i1 t r @ ch @ r)
obliterate    (v) (@1 b l i1 t @ r ei t)
politeness    (n) (p @1 l ai1 t n @ s)
satellites    (n) (s a1 t @ l ai t s)
socialites    (n) (s ou1 sh @ l ai t s)
theodolite    (n) (th i1 o1 d @ l ai t)
unliterary    (j) (uh1 n l i1 t @ r @ r ii)
crocidolite    (n) (k r ou s i1 d @ l ai t)
illiterates    (n) (i1 l i1 t @ r @ t s)
obliterated    (v) (@1 b l i1 t @ r ei t i d)
obliterates    (v) (@1 b l i1 t @ r ei t s)
theodolites    (n) (th i1 o1 d @ l ai t s)
alliteration    (n) (@1 l i2 t @ r ei1 sh @ n)
alliterative    (j) (@1 l i1 t r @ t i v)
illiteracies    (n) (i1 l i1 t @ r @ s i z)
impoliteness    (n) (i2 m p @ l ai1 t n @ s)
obliterating    (v) (@1 b l i1 t @ r ei t i ng)
obliteration    (n) (@1 b l i2 t @ r ei1 sh @ n)
transliterate    (v) (t r a1 n z l i1 t @ r ei t)
Pre-Raphaelite    (n) (p r ii2 r a1 f @ l ai t)
alliteratively    (a) (@1 l i1 t r @ t i v l ii)
transliterated    (v) (t r a1 n z l i1 t @ r ei t i d)
transliterates    (v) (t r a1 n z l i1 t @ r ei t s)
Pre-Raphaelites    (n) (p r ii2 r a1 f @ l ai t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาในวรรณกรรม English: literary language
国文[こくぶん, kokubun] Thai: วรรณคดีของชาติ English: national literature

German-Thai: Longdo Dictionary
Literatur(n) |die, meistens Sg.| วรรณคดี, วรรณกรรม, ผลงานประพันธ์, สิ่งตีพิมพ์

French-Thai: Longdo Dictionary
nationalité(n) |f| สัญชาติ

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite) [Add to Longdo]
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
ざる[, zaru] (aux) (arch) (literary form of -ない) (See ざり・1) not; un- [Add to Longdo]
だ体[だたい, datai] (n) (See である体) literary form imparting the nuance of speech (with sentences ending in "da") [Add to Longdo]
である[, dearu] (v5r-i) to be (formal, literary) [Add to Longdo]
である体[であるたい, dearutai] (n) (See だ体) literary form imparting a formal written nuance (with sentences ending in "de aru") [Add to Longdo]
です[, desu] (aux) (pol) (See だ・1) polite copula in Japanese; (P) [Add to Longdo]
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
にて[, nite] (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) [Add to Longdo]
のみ[, nomi] (suf,prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P) [Add to Longdo]
ますです体[ますですたい, masudesutai] (n) (See ですます体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc. [Add to Longdo]
アーソノライト[, a-sonoraito] (n) arsenolite [Add to Longdo]
アーマライト[, a-maraito] (n) Armalite [Add to Longdo]
アイオライト[, aioraito] (n) iolite (blue gemstone) [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] (n) {comp} address constant literal [Add to Longdo]
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause [Add to Longdo]
イギリス文学[イギリスぶんがく, igirisu bungaku] (n) (See 英文学) English literature [Add to Longdo]
イライト[, iraito] (n) illite [Add to Longdo]
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
インフォメーションリテラシー[, infome-shonriterashi-] (n) information literacy [Add to Longdo]
インマルサット[, inmarusatto] (n) International Maritime Satellite Organization (Organisation); INMARSAT [Add to Longdo]
エクリチュール[, ekurichu-ru] (n) literature (fre [Add to Longdo]
エリート[, eri-to] (n,adj-no) elite (fre [Add to Longdo]
オフィオライト[, ofioraito] (n) ophiolite [Add to Longdo]
カーナライト[, ka-naraito] (n) carnallite [Add to Longdo]
カサレヴサ[, kasarevusa] (n) (See デモティキ) katharevousa (traditional literary form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
ガリレイ衛星;ガリレオ衛星[ガリレイえいせい(ガリレイ衛星);ガリレオえいせい(ガリレオ衛星), garirei eisei ( garirei eisei ); garireo eisei ( garireo eisei )] (n) Galilean satellites [Add to Longdo]
キラー衛星[キラーえいせい, kira-eisei] (n) killer satellite [Add to Longdo]
キンバーライト[, kinba-raito] (n) kimberlite [Add to Longdo]
キンバリー岩[キンバリーがん, kinbari-gan] (n) (obsc) (See キンバーライト) kimberlite [Add to Longdo]
グラニュライト[, guranyuraito] (n) granulite [Add to Longdo]
グランゼコール[, guranzeko-ru] (n) grandes ecoles (French elite tertiary education institutions) [Add to Longdo]
コーライト;コライト[, ko-raito ; koraito] (n) coalite; semi-carbonized coke; semi-coke [Add to Longdo]
コムサット[, komusatto] (n) comsat; communications satellite [Add to Longdo]
コルタン[, korutan] (n) coltan; columbite-tantalite [Add to Longdo]
コロンバイト[, koronbaito] (n) columbite (mineral combining niobite and tantalite) [Add to Longdo]
コンピュータリテラシ[, konpyu-tariterashi] (n) {comp} computer literacy [Add to Longdo]
コンピュータリテラシー;コンピューターリテラシー[, konpyu-tariterashi-; konpyu-ta-riterashi-] (n) {comp} computer literacy [Add to Longdo]
サテライト[, sateraito] (n) satellite; (P) [Add to Longdo]
サテライトオフィス[, sateraitoofisu] (n) satellite office [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhī, , ] (possessive particle, literary equivalent of 的); him; her; it, #76 [Add to Longdo]
[ba, ㄅㄚ˙, ] (modal particle indicating polite suggestion); ...right?; ...OK?, #93 [Add to Longdo]
[bù, ㄅㄨˋ, ] ministry; department; section; part; division; troops; board; (classifier for works of literature, films, machines etc), #246 [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, ] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen, #534 [Add to Longdo]
[shēng, ㄕㄥ, ] to raise; to hoist; to promote; metric liter (also written 公升); measure for dry grain equal to one-tenth dou 斗, #1,089 [Add to Longdo]
[xīng, ㄒㄧㄥ, ] star; satellite; small amount, #1,128 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] dry measure for grain equal to ten dou 斗; ten pecks; one hundred liters, #1,404 [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, ] 100 ml; one-tenth of a peck; measure for dry grain equal to one-tenth of sheng 升 or liter, or one-hundredth dou 斗, #1,458 [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, / ] classifier for small spheres, pearls, corn grains, hearts, satellites etc, #1,604 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] classifier for coins, rings, badges, pearls, sporting medals, rockets, satellites etc, #2,233 [Add to Longdo]
[sū, ㄙㄨ, / ] Perilla frutescens (Chinese basil or wild red basil); place name; to revive; used as phonetic in transliteration; abbr. for Soviet Union 蘇維埃|苏维埃 or 蘇聯|苏联, Jiangsu province 江蘇|江苏 and Suzhou city 蘇州|苏州; surname Su, #2,406 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine), #2,425 [Add to Longdo]
文学[wén xué, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] literature, #2,474 [Add to Longdo]
文艺[wén yì, ㄨㄣˊ ㄧˋ, / ] literature and art, #2,627 [Add to Longdo]
[dǒu, ㄉㄡˇ, ] decaliter; peck; dry measure for grain equal to ten sheng 升 or one-tenth dan 石, #3,161 [Add to Longdo]
[mài, ㄇㄞˋ, / ] wheat; barley; oats; surname Mai; transliteration of Mac-, #3,883 [Add to Longdo]
卫星[wèi xīng, ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] (space) satellite, #4,088 [Add to Longdo]
语文[yǔ wén, ㄩˇ ㄨㄣˊ, / ] literature and language, #4,723 [Add to Longdo]
[pén, ㄆㄣˊ, ] basin; flower pot; unit of volume equal to 12 斗 and 8 升, approx 128 liters, #4,750 [Add to Longdo]
江南[Jiāng nán, ㄐㄧㄤ ㄋㄢˊ, ] south of Changjiang or Yangtze river; south of the lower reaches of Changjiang; often refers to south Jiangsu, south Anhui and north Zhejiang provinces; a province during Qing times; in literature, refers to the sunny south, #5,120 [Add to Longdo]
著作[zhù zuò, ㄓㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, ] to write; literary work; book; article; writings, #5,491 [Add to Longdo]
引擎[yǐn qíng, ˇ ㄑㄧㄥˊ, ] engine (transliteration), #5,822 [Add to Longdo]
精英[jīng yīng, ㄐㄧㄥ , ] cream; elite; essence; quintessence, #6,000 [Add to Longdo]
老人家[lǎo rén jiā, ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, ] polite term for old woman or man, #7,158 [Add to Longdo]
星球[xīng qiú, ㄒㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] celestial body (e.g. planet, satellite etc); heavenly body, #8,644 [Add to Longdo]
客气[kè qi, ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] polite, #8,924 [Add to Longdo]
笔记[bǐ jì, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, / ] take down (in writing); notes; a type of literature consisting mainly of short sketches, #9,877 [Add to Longdo]
才华[cái huá, ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] literary or artistic talent, #10,224 [Add to Longdo]
小品[xiǎo pǐn, ㄒㄧㄠˇ ㄆㄧㄣˇ, ] short, simple literary or artistic creation; essay; skit, #10,226 [Add to Longdo]
卫视[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, / ] satellite TV; abbr. of 衛星電視|卫星电视, #10,733 [Add to Longdo]
好说[hǎo shuō, ㄏㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] (idiom) OK, term used to indicate agreement; (idiom) "you flatter me", polite response to praise, #10,920 [Add to Longdo]
素材[sù cái, ㄙㄨˋ ㄘㄞˊ, ] source material (in literature and art), #12,341 [Add to Longdo]
摩托[mó tuō, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ, ] motor (transliteration); motorbike, #12,552 [Add to Longdo]
文人[wén rén, ㄨㄣˊ ㄖㄣˊ, ] scholar; literati, #13,739 [Add to Longdo]
武侠[wǔ xiá, ˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] martial arts chivalry (Chinese literary, theatrical and cinema genre); knight-errant, #14,524 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] my (polite); poor; ruined; shabby; worn out; defeated, #15,460 [Add to Longdo]
不客气[bù kè qi, ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] you're welcome; impolite; rude; blunt; don't mention it, #16,738 [Add to Longdo]
文盲[wén máng, ㄨㄣˊ ㄇㄤˊ, ] illiterate, #16,949 [Add to Longdo]
格调[gé diào, ㄍㄜˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] style (of art or literature); form; one's work style; moral character, #17,292 [Add to Longdo]
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西 / 西] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey, #17,766 [Add to Longdo]
面世[miàn shì, ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ, ] to be published (of art, literary works etc); to come out; to take shape; to see the light of day, #17,999 [Add to Longdo]
劲旅[jìng lǚ, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄩˇ, / ] strong contingent; elite squad, #18,465 [Add to Longdo]
老伯[lǎo bó, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ, ] uncle (polite form of address for older male), #18,530 [Add to Longdo]
出处[chū chù, ㄔㄨ ㄔㄨˋ, / ] source (esp. of quotation or literary allusion); origin; where sth comes from, #18,729 [Add to Longdo]
斯文[sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ, ] refined; educate; cultured; intellectual; polite; gentle, #19,228 [Add to Longdo]
文联[wén lián, ㄨㄣˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] abbr. for 中國文學藝術界聯合會|中国文学艺术界联合会, China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC), #19,806 [Add to Longdo]
机顶盒[jī dǐng hé, ㄐㄧ ㄉㄧㄥˇ ㄏㄜˊ, / ] set-top box; decoder for digital or satellite TV signal etc, #19,881 [Add to Longdo]
印度支那[Yìn dù zhī nà, ˋ ㄉㄨˋ ㄓ ㄋㄚˋ, ] Indo-China (transliteration), #20,519 [Add to Longdo]
眼帘[yǎn lián, ㄧㄢˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] eyes (in literature); eyesight, #20,751 [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao, #21,589 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
サテライトコンピューター[さてらいとこんぴゅーたー, sateraitokonpyu-ta-] satellite computer [Add to Longdo]
リテラル[りてらる, riteraru] literal [Add to Longdo]
引数表記[ひきすうひょうき, hikisuuhyouki] parameter literal [Add to Longdo]
衛星リンク[えいせいリンク, eisei rinku] satellite link [Add to Longdo]
衛星系[えいせいけい, eiseikei] satellite link [Add to Longdo]
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
解釈済み引数表記[かいしゃくずみひきすうひょうき, kaishakuzumihikisuuhyouki] interpreted parameter literal [Add to Longdo]
字訳[じやく, jiyaku] transliteration (vs) [Add to Longdo]
数字定数[すうじていすう, suujiteisuu] numeric literal [Add to Longdo]
属性値表現[ぞくせいちひょうげん, zokuseichihyougen] attribute value literal [Add to Longdo]
地球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite) [Add to Longdo]
直定数[ちょくていすう, chokuteisuu] literal [Add to Longdo]
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS [Add to Longdo]
定数[ていすう, teisuu] constant, literal [Add to Longdo]
定数表現[ていすうひょうげん, teisuuhyougen] literal constant [Add to Longdo]
文字定数[もじていすう, mojiteisuu] nonnumeric literal [Add to Longdo]
放送用人工衛星[ほうそうようじんこうえいせい, housouyoujinkoueisei] CS, Communication Satellite [Add to Longdo]
翻字[ほんじ, honji] transliteration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一升瓶[いっしょうびん, isshoubin] 1,8_Liter-Flasche [Add to Longdo]
創作[そうさく, sousaku] Schoepfung, literarisch [Add to Longdo]
古典[こてん, koten] Klassiker, klassische_Literatur [Add to Longdo]
古文[こぶん, kobun] klass.Literatur, klass.Stil [Add to Longdo]
大衆文学[たいしゅうぶんがく, taishuubungaku] Unterhaltungsliteratur [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
[もん, mon] Literatur, Text, -Satz [Add to Longdo]
[もん, mon] LITERATUR, TEXT, SATZ [Add to Longdo]
文壇[ぶんだん, bundan] literarische_Welt, literarische_Kreise [Add to Longdo]
文学[ぶんがく, bungaku] Literatur [Add to Longdo]
文学史[ぶんがくし, bungakushi] Literaturgeschichte [Add to Longdo]
文学賞[ぶんがくしょう, bungakushou] Literaturpreis [Add to Longdo]
文献[ぶんけん, bunken] Literatur, Dokumente [Add to Longdo]
文芸[ぶんげい, bungei] (schoene) Literatur, Kunst_und_Literatur [Add to Longdo]
文芸批評[ぶんげいひひょう, bungeihihyou] Literaturkritik [Add to Longdo]
検閲[けんえつ, ken'etsu] Inspektion, Zensur (Film, Literatur) [Add to Longdo]
比較文学[ひかくぶんがく, hikakubungaku] vergleichende_Literaturwissenschaft [Add to Longdo]
漢文[かんぶん, kanbun] chinesischer_Text, chinesische (klass.) Literatur [Add to Longdo]
精華[せいか, seika] -Bluete, Elite, Auslese [Add to Longdo]
精鋭[せいえい, seiei] -Elite, -Auslese [Add to Longdo]
純文学[じゅんぶんがく, junbungaku] schoene_Literatur, Belletristik [Add to Longdo]
著書[ちょしょ, chosho] (literarisches) Werk, Buch, Schrift [Add to Longdo]
通俗文学[つうぞくぶんがく, tsuuzokubungaku] Unterhaltungsliteratur [Add to Longdo]
頭韻[とういん, touin] Stabreim, Alliteration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top