Search result for

listais

(51 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -listais-, *listais*, listai
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา listais มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *listais*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alistair fleming. Forced him to re-grow its organic covering.บังคับเค้าให้ปลูกถ่ายโครงสร้างเนื้อเหยื่อใหม่ The Good Wound (2009)
Alistair Peck.อลิซแตร์ เพ็ค White Tulip (2010)
If I comprehend this correctly, then this Alistair Peck has taken Einstein's theory of relativity and turned it on its ear.ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด นายอลิซแตร์ เพ็ค คนนี้ กำลังใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ White Tulip (2010)
Dr. Alistair Peck.ดร.อลิซแตร์ เพ็ค White Tulip (2010)
Alistair Peck was a professor here for six years.อลิซแตร์ เพ็ค เป็นศจ.ที่นี่มาหกปีแล้ว White Tulip (2010)
They wanted to fire Alistair but he saved them the trouble and left, about a year ago.พวกนั้นต้องการที่จะไล่อลิซแตร์ออก แต่เขาก็จากไปเองเมื่อปีก่อน White Tulip (2010)
Alistair sent me these about six months ago to proofread.อลิซแตร์ส่งนี่มาให้ฉัน เมื่อราวหกเดือนก่อน เพื่อพิสูจน์อักษร White Tulip (2010)
Alistair Peck has conceived of some extraordinary theories and is possibly implementing them.อลิซแตร์ เพ็ค ได้คิดทฤษฎีที่แปลกประหลาดขึ้น และสามารถที่จะทำให้มันเป็นไปได้ด้วย White Tulip (2010)
What if Alistair Peck is going back to save her?ถ้าเกิดอลิซแตร์ เพ็ค อยากจะกลับไปช่วยเธอล่ะ White Tulip (2010)
Alistair Peck is back at his residence.อลิซแตร์ เพ็ค กลับมายังที่พักของเขาแล้ว White Tulip (2010)
It's been almost a year since Alistair died.นี่ก็เกือบปีแล้ว ที่อลิซแตร์ได้ตายไป White Tulip (2010)
Apparently, Alistair felt whatever it is, he could put in your trust.ดูเหมือน ไม่ว่าอลิซแตร์จะรู้สึกยังไง แต่เขาก็เชื่อใจคุณนะ White Tulip (2010)
Alistair Stone -- a wealthy Hong Kong banker relocating to New York looking for a school for your son, Alistair Jr.อลิสแตร์ สโตน -- นายธนารผู้มั่งคั่งจากฮ่องกงที่กำลังย้ายมาที่ นิวยอร์ก Upper West Side Story (2012)
I do like catamarans, but let's go with Peter instead of Alistair.ฉันรู้ฉันชอบล่องเรือใบ, แต่ไปกับ ปีเตอร์ แทนที่จะเป็น อลิสแตร์ Upper West Side Story (2012)
My name, while inconsequential, is Alistair Wesley.ชื่อผม ซึ่งไม่สำคัญ คือ อลิสตาร์ เวสลีย์ Critical (2012)
We know anything more about Alistair Wesley?เรารู้อะไรเพิ่มเกี่ยวกับ อลิสตาร์ เวสลีย์บ้าง? Critical (2012)
Wesley, is it-- Alistair Wesley?เวสลีย์ใช่มั้ย อลิสตาร์ เวสลีย์? Critical (2012)
- Alistair, we need to lift it!- อลิสแตเราต้องยกมัน! Rush (2013)
Alistair Krei!อริสแตร์ เคร! Big Hero 6 (2014)
Alistair Krei.อริสแต เคร Big Hero 6 (2014)
Greta and Tommy and Jake and Alistair.เกรต้า ทอมมี่ เจค อลิสเตอร์... All We Had (2016)
Alistair.อลิสแตร์ Faith Like Potatoes (2006)
Alistair, look here.อลิสแตร์ มองทางนี้ Faith Like Potatoes (2006)
Alistair.อลิสแตร์ Faith Like Potatoes (2006)
Alistair calls me Auntie Angus.อลิสแตร์เรียกฉันว่าป้าแองกัส Faith Like Potatoes (2006)
Quickly, Alistair, come back.เร็วเข้า อลิสแตร์ กลับมา Faith Like Potatoes (2006)
Okay, Alistair. I'll see you later, son.ตกลง อลิสแตร์ แล้วเจอกัน ลูก Faith Like Potatoes (2006)
The tractor is stuck and we have to pull it out, Alistair.แทรกเตอร์ติดหล่ม เราจะดึงมันขึ้น Faith Like Potatoes (2006)
Take her home. - Alistair?ซีเมียน พาคริสตี้ไปบ้าน Faith Like Potatoes (2006)
- Alistair.- อลิสแตร์ Faith Like Potatoes (2006)
Alistair.- อลิสแตร์ Faith Like Potatoes (2006)
Alistair!อลิสแตร์ อลิสแตร์ Faith Like Potatoes (2006)
Alistair?อลิสแตร์ Faith Like Potatoes (2006)
I saw Alistair, Angus.ฉันเห็นอลิสแตร์ Faith Like Potatoes (2006)
- What is it...?Alistair Prescott. Was ist? Part 1 (1984)
[Newscaster] So a happy ending for one man and his dog... and remember, we'll be back with an update in 2 hours, at midnight.UKBC FERNSEHSTUDIOS, LONDON (Mann) 'Ein gutes Ende für einen Mann und seinen Hund. 'Ich bin Alistair Forbes. Morons from Outer Space (1985)
Alistair Cooke says that a lot.Alistair Cook sagt das oft. Santa Claus Is Coming to Steele (1986)
Daniel Alistair Kaffee, born June 8th, 1964 at Boston Mercy Hospital.Daniel Alistair Kaffee, geboren am 8. Juni 1964, in Boston. A Few Good Men (1992)
- Alistair wants it kept secret from his stuffy family, but we're going to be married!Alistair will es vor seiner spießigen Familie geheimhalten, aber wir werden heiraten. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
Alistair's bank want him back in London next month.Alistairs Bank möchte ihn nächsten Monat in London haben. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
Oh, come on, Alistair.Komm, Alistair. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- Should I get out here and take a cab, Uncle Alistair?Soll ich aussteigen und ein Taxi nehmen, Onkel Alistair? One, Two, Buckle My Shoe (1992)
It's Alistair Blunt, isn't it?Sie sind Alistair Blunt, nicht wahr? One, Two, Buckle My Shoe (1992)
Mr. Alistair Blunt.Mr. Alistair Blunt. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- Mr. Alistair Blunt the banker?Mr. Alistair Blunt, der Bankier? One, Two, Buckle My Shoe (1992)
I always said she'd get on in the profession, but she left it to marry Alistair, and I left it to stay in India.Ich sagte immer, sie würde es in ihrem Beruf weit bringen. Aber sie gab es auf und heiratete Alistair. Und ich gab es auf und blieb in Indien. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- All right, Alistair?- Geht es dir gut, Alistair? - Gut? One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- Mr. Alistair Blunt.Mr. Alistair Blunt. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
- Alistair Blunt?Alistair Blunt? Ja. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
11:30, Mr. Alistair Blunt-- you know, the banker.11 Uhr 30: Mr. Alistair Blunt. Sie wissen schon, der Bankier. One, Two, Buckle My Shoe (1992)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALISTAIR    AE1 L AH0 S T EH2 R

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top