ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

line,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -line,-, *line,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
line, fractureรอยแตก, รอยหัก, รอยร้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
line, partyแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Line, Horizontalเส้นขนาน [การแพทย์]
Line, Kerley Bเส้นเล็กๆแผ่กระจายไปทั่วปอดทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]
Line, Kerley'sเส้นเคอร์ลีย์ [การแพทย์]
Line, Main Supplyท่อใหญ่ [การแพทย์]
Line, Radiolucentเส้นโปร่งแสง [การแพทย์]
Line, Redทางสีแดง, เส้นสีแดง [การแพทย์]
Line, Solidเส้นตรง [การแพทย์]
Line, Verticalเส้นดิ่ง [การแพทย์]
Line, Verticleเส้นตั้งฉาก [การแพทย์]
Line, Whiteเส้นสีขาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
line, After a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
line, Hold the line, please.
line, Passengers going to the Chuo Line, please change trains at the next stop.
line, The children were sitting in a line, watching television.
line, The gang leader made all the members toe the line, keeping control through fear.
line, Wait in line, please.

Japanese-English: EDICT Dictionary
オセロット[oserotto] (n) ocelot (feline, Felis pardalis) [Add to Longdo]
サービスエリア[sa-bisueria] (n) service area (usu. an area off a highway to buy gasoline, etc. for vehicles); (P) [Add to Longdo]
サーベルタイガー[sa-berutaiga-] (n) (abbr) sabre-toothed tiger (prehistoric feline, Smilodon californicus) (wasei [Add to Longdo]
タイガー[taiga-] (n) tiger (feline, Panthera tigris) [Add to Longdo]
テレクラ[terekura] (n) (abbr) telephone club (chat line, dating service); (P) [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k, vi, vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k, vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
開く(P);空く(P);明く[あく, aku] (v5k, vi) (1) (esp. 開く) to open (e.g. doors); (2) (esp. 開く) to open (e.g. business, etc.); (3) (esp. 空く) to be empty; (4) (esp. 空く) to be vacant; to be available; to be free; (5) (esp. 明く) to be open (e.g. neckline, etc.); (6) (esp. 明く) to have been opened (of one's eyes, mouth, etc.); (7) (esp. 明く) to come to an end; (v5k, vt) (8) (esp. 明く) to open (one's eyes, mouth, etc.); (v5k, vi) (9) (See 穴が開く) to have a hole; to form a gap; to have an interval (between events); (P) [Add to Longdo]
虎猫[とらねこ, toraneko] (n) ocelot (feline, Felis pardalis); tabby cat; tiger cat; wild cat (feline, Felis tigrina) [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) [Add to Longdo]
始め(P);初め(P)[はじめ, hajime] (n-t, n-adv) (1) beginning; start; outset; opening; (n) (2) (esp. 初め) first (in line, etc.); (3) (esp. 始め) origin; (4) (uk) (esp. 始め; as 〜を始め, 〜を始めとして, etc.) such as ...; not to mention ...; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line [Add to Longdo]
オンライン[おんらいん, onrain] online, on-line [Add to Longdo]
メタリック回線[メタリックかいせん, metarikku kaisen] metallic line, metallic circuit [Add to Longdo]
隠線隠面消法[いんせんいんめんしょうきょ, insen'inmenshoukyo] hidden line, hidden surface removal [Add to Longdo]
回線[かいせん, kaisen] line, circuit [Add to Longdo]
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease [Add to Longdo]
行末[ぎょうまつ, gyoumatsu] end-of-line, line terminator [Add to Longdo]
私設回線[しせつかいせん, shisetsukaisen] leased line, private circuit, private line [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shaft \Shaft\, n. [OE. shaft, schaft, AS. sceaft; akin to D.
   schacht, OHG. scaft, G. schaft, Dan. & Sw. skaft handle,
   haft, Icel. skapt, and probably to L. scapus, Gr. ????, ????,
   a staff. Probably originally, a shaven or smoothed rod. Cf.
   {Scape}, {Scepter}, {Shave}.]
   1. The slender, smooth stem of an arrow; hence, an arrow.
    [1913 Webster]
 
       His sleep, his meat, his drink, is him bereft,
       That lean he wax, and dry as is a shaft. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A shaft hath three principal parts, the stele
       [stale], the feathers, and the head. --Ascham.
    [1913 Webster]
 
   2. The long handle of a spear or similar weapon; hence, the
    weapon itself; (Fig.) anything regarded as a shaft to be
    thrown or darted; as, shafts of light.
    [1913 Webster]
 
       And the thunder,
       Winged with red lightning and impetuous rage,
       Perhaps hath spent his shafts.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Some kinds of literary pursuits . . . have been
       attacked with all the shafts of ridicule. --V. Knox.
    [1913 Webster]
 
   3. That which resembles in some degree the stem or handle of
    an arrow or a spear; a long, slender part, especially when
    cylindrical. Specifically: (a) (Bot.) The trunk, stem, or
    stalk of a plant.
    (b) (Zool.) The stem or midrib of a feather. See Illust.
      of {Feather}.
    (c) The pole, or tongue, of a vehicle; also, a thill.
    (d) The part of a candlestick which supports its branches.
      [1913 Webster]
 
         Thou shalt make a candlestick of pure gold . . .
         his shaft, and his branches, his bowls, his
         knops, and his flowers, shall be of the same.
                          --Ex. xxv. 31.
      [1913 Webster]
    (e) The handle or helve of certain tools, instruments,
      etc., as a hammer, a whip, etc.
    (f) A pole, especially a Maypole. [Obs.] --Stow.
    (g) (Arch.) The body of a column; the cylindrical pillar
      between the capital and base (see Illust. of
      {Column}). Also, the part of a chimney above the roof.
      Also, the spire of a steeple. [Obs. or R.] --Gwilt.
    (h) A column, an obelisk, or other spire-shaped or
      columnar monument.
      [1913 Webster]
 
         Bid time and nature gently spare
         The shaft we raise to thee.    --Emerson.
      [1913 Webster]
    (i) (Weaving) A rod at the end of a heddle.
    (j) (Mach.) A solid or hollow cylinder or bar, having one
      or more journals on which it rests and revolves, and
      intended to carry one or more wheels or other
      revolving parts and to transmit power or motion; as,
      the shaft of a steam engine. See Illust. of
      {Countershaft}.
      [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A humming bird ({Thaumastura cora}) having two of
    the tail feathers next to the middle ones very long in the
    male; -- called also {cora humming bird}.
    [1913 Webster]
 
   5. [Cf. G. schacht.] (Mining) A well-like excavation in the
    earth, perpendicular or nearly so, made for reaching and
    raising ore, for raising water, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. A long passage for the admission or outlet of air; an air
    shaft.
    [1913 Webster]
 
   7. The chamber of a blast furnace.
    [1913 Webster]
 
   {Line shaft} (Mach.), a main shaft of considerable length, in
    a shop or factory, usually bearing a number of pulleys by
    which machines are driven, commonly by means of
    countershafts; -- called also {line}, or {main line}.
 
   {Shaft alley} (Naut.), a passage extending from the engine
    room to the stern, and containing the propeller shaft.
 
   {Shaft furnace} (Metal.), a furnace, in the form of a
    chimney, which is charged at the top and tapped at the
    bottom.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Line \Line\, n. [OE. line, AS. l[imac]ne cable, hawser, prob.
   from L. linea a linen thread, string, line, fr. linum flax,
   thread, linen, cable; but the English word was influenced by
   F. ligne line, from the same L. word linea. See {Linen}.]
   1. A linen thread or string; a slender, strong cord; also, a
    cord of any thickness; a rope; a hawser; as, a fishing
    line; a line for snaring birds; a clothesline; a towline.
    [1913 Webster]
 
       Who so layeth lines for to latch fowls. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. A more or less threadlike mark of pen, pencil, or graver;
    any long mark; as, a chalk line.
    [1913 Webster]
 
   3. The course followed by anything in motion; hence, a road
    or route; as, the arrow descended in a curved line; the
    place is remote from lines of travel.
    [1913 Webster]
 
   4. Direction; as, the line of sight or vision.
    [1913 Webster]
 
   5. A row of letters, words, etc., written or printed; esp., a
    row of words extending across a page or column.
    [1913 Webster]
 
   6. A short letter; a note; as, a line from a friend.
    [1913 Webster]
 
   7. (Poet.) A verse, or the words which form a certain number
    of feet, according to the measure.
    [1913 Webster]
 
       In the preceding line Ulysses speaks of Nausicaa.
                          --Broome.
    [1913 Webster]
 
   8. Course of conduct, thought, occupation, or policy; method
    of argument; department of industry, trade, or
    intellectual activity.
    [1913 Webster]
 
       He is uncommonly powerful in his own line, but it is
       not the line of a first-rate man.   --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   9. (Math.) That which has length, but not breadth or
    thickness.
    [1913 Webster]
 
   10. The exterior limit of a figure, plat, or territory;
     boundary; contour; outline.
     [1913 Webster]
 
        Eden stretched her line
        From Auran eastward to the royal towers
        Of great Seleucia.          --Milton.
     [1913 Webster]
 
   11. A threadlike crease marking the face or the hand; hence,
     characteristic mark.
     [1913 Webster]
 
        Though on his brow were graven lines austere.
                          --Byron.
     [1913 Webster]
 
        He tipples palmistry, and dines
        On all her fortune-telling lines.  --Cleveland.
     [1913 Webster]
 
   12. Lineament; feature; figure. "The lines of my boy's face."
     --Shak.
     [1913 Webster]
 
   13. A straight row; a continued series or rank; as, a line of
     houses, or of soldiers; a line of barriers.
     [1913 Webster]
 
        Unite thy forces and attack their lines. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   14. A series or succession of ancestors or descendants of a
     given person; a family or race; as, the ascending or
     descending line; the line of descent; the male line; a
     line of kings.
     [1913 Webster]
 
        Of his lineage am I, and his offspring
        By very line, as of the stock real. --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
   15. A connected series of public conveyances, and hence, an
     established arrangement for forwarding merchandise, etc.;
     as, a line of stages; an express line.
     [1913 Webster]
 
   16. (Geog.)
     (a) A circle of latitude or of longitude, as represented
       on a map.
     (b) The equator; -- usually called the line, or
       equinoctial line; as, to cross the line.
       [1913 Webster]
 
   17. A long tape, or a narrow ribbon of steel, etc., marked
     with subdivisions, as feet and inches, for measuring; a
     tapeline.
     [1913 Webster]
 
   18. (Script.)
     (a) A measuring line or cord.
       [1913 Webster]
 
          He marketh it out with a line.  --Is. xliv.
                          13.
     (b) That which was measured by a line, as a field or any
       piece of land set apart; hence, allotted place of
       abode.
       [1913 Webster]
 
          The lines are fallen unto me in pleasant
          places; yea, I have a goodly heritage. --Ps.
                          xvi. 6.
     (c) Instruction; doctrine.
       [1913 Webster]
 
          Their line is gone out through all the earth.
                          --Ps. xix. 4.
       [1913 Webster]
 
   19. (Mach.) The proper relative position or adjustment of
     parts, not as to design or proportion, but with reference
     to smooth working; as, the engine is in line or out of
     line.
     [1913 Webster]
 
   20. The track and roadbed of a railway; railroad.
     [1913 Webster]
 
   21. (Mil.)
     (a) A row of men who are abreast of one another, whether
       side by side or some distance apart; -- opposed to
       {column}.
     (b) The regular infantry of an army, as distinguished
       from militia, guards, volunteer corps, cavalry,
       artillery, etc.
       [1913 Webster]
 
   22. (Fort.)
     (a) A trench or rampart.
     (b) pl. Dispositions made to cover extended positions,
       and presenting a front in but one direction to an
       enemy.
       [1913 Webster]
 
   23. pl. (Shipbuilding) Form of a vessel as shown by the
     outlines of vertical, horizontal, and oblique sections.
     [1913 Webster]
 
   24. (Mus.) One of the straight horizontal and parallel
     prolonged strokes on and between which the notes are
     placed.
     [1913 Webster]
 
   25. (Stock Exchange) A number of shares taken by a jobber.
     [1913 Webster]
 
   26. (Trade) A series of various qualities and values of the
     same general class of articles; as, a full line of
     hosiery; a line of merinos, etc. --McElrath.
     [1913 Webster]
 
   27. The wire connecting one telegraphic station with another,
     or the whole of a system of telegraph wires under one
     management and name.
     [1913 Webster]
 
   28. pl. The reins with which a horse is guided by his driver.
     [U. S.]
     [1913 Webster]
 
   29. A measure of length; one twelfth of an inch.
     [1913 Webster]
 
   {Hard lines}, hard lot. --C. Kingsley. [See Def. 18.]
 
   {Line breeding} (Stockbreeding), breeding by a certain family
    line of descent, especially in the selection of the dam or
    mother.
 
   {Line conch} (Zool.), a spiral marine shell ({Fasciolaria
    distans}), of Florida and the West Indies. It is marked by
    narrow, dark, revolving lines.
 
   {Line engraving}.
     (a) Engraving in which the effects are produced by lines
       of different width and closeness, cut with the burin
       upon copper or similar material; also, a plate so
       engraved.
     (b) A picture produced by printing from such an
       engraving.
 
   {Line of battle}.
     (a) (Mil. Tactics) The position of troops drawn up in
       their usual order without any determined maneuver.
     (b) (Naval) The line or arrangement formed by vessels of
       war in an engagement.
 
   {Line of battle ship}. See {Ship of the line}, below.
 
   {Line of beauty} (Fine Arts),an abstract line supposed to be
    beautiful in itself and absolutely; -- differently
    represented by different authors, often as a kind of
    elongated S (like the one drawn by Hogarth).
 
   {Line of centers}. (Mach.)
     (a) A line joining two centers, or fulcra, as of wheels
       or levers.
     (b) A line which determines a dead center. See {Dead
       center}, under {Dead}.
 
   {Line of dip} (Geol.), a line in the plane of a stratum, or
    part of a stratum, perpendicular to its intersection with
    a horizontal plane; the line of greatest inclination of a
    stratum to the horizon.
 
   {Line of fire} (Mil.), the direction of fire.
 
   {Line of force} (Physics), any line in a space in which
    forces are acting, so drawn that at every point of the
    line its tangent is the direction of the resultant of all
    the forces. It cuts at right angles every equipotential
    surface which it meets. Specifically (Magnetism), a line
    in proximity to a magnet so drawn that any point in it is
    tangential with the direction of a short compass needle
    held at that point. --Faraday.
 
   {Line of life} (Palmistry), a line on the inside of the hand,
    curving about the base of the thumb, supposed to indicate,
    by its form or position, the length of a person's life.
 
   {Line of lines}. See {Gunter's line}.
 
   {Line of march}. (Mil.)
     (a) Arrangement of troops for marching.
     (b) Course or direction taken by an army or body of
       troops in marching.
 
   {Line of operations}, that portion of a theater of war which
    an army passes over in attaining its object. --H. W.
    Halleck.
 
   {Line of sight} (Firearms), the line which passes through the
    front and rear sight, at any elevation, when they are
    sighted at an object.
 
   {Line tub} (Naut.), a tub in which the line carried by a
    whaleboat is coiled.
 
   {Mason and Dixon's line}, {Mason-Dixon line}, the boundary
    line between Pennsylvania and Maryland, as run before the
    Revolution (1764-1767) by two English astronomers named
    Charles Mason and Jeremiah Dixon. In an extended sense,
    the line between the free and the slave States; as, below
    the Mason-Dixon line, i.e. in the South.
 
   {On the line},
     (a) on a level with the eye of the spectator; -- said of
       a picture, as hung in an exhibition of pictures.
     (b) at risk (dependent upon success) in a contest or
       enterprise; as, the survival of the company is on the
       line in this project.
 
   {Right line}, a straight line; the shortest line that can be
    drawn between two points.
 
   {Ship of the line}, formerly, a ship of war large enough to
    have a place in the line of battle; a vessel superior to a
    frigate; usually, a seventy-four, or three-decker; --
    called also {line of battle ship} or {battleship}.
    --Totten.
 
   {To cross the line}, to cross the equator, as a vessel at
    sea.
 
   {To give a person line}, to allow him more or less liberty
    until it is convenient to stop or check him, like a hooked
    fish that swims away with the line.
 
   {Water line} (Shipbuilding), the outline of a horizontal
    section of a vessel, as when floating in the water.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Line \Line\ (l[imac]n), n. [OE. lin. See {Linen}.]
   1. Flax; linen. [Obs.] "Garments made of line." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. The longer and finer fiber of flax.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Line \Line\, v. t. [imp. & p. p. {Lined} (l[imac]nd); p. pr. &
   vb. n. {Lining}.] [See {Line} flax.]
   1. To cover the inner surface of; as, to line a cloak with
    silk or fur; to line a box with paper or tin.
    [1913 Webster]
 
       The inside lined with rich carnation silk. --W.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. To put something in the inside of; to fill; to supply, as
    a purse with money.
    [1913 Webster]
 
       The charge amounteth very high for any one man's
       purse, except lined beyond ordinary, to reach unto.
                          --Carew.
    [1913 Webster]
 
       Till coffee has her stomach lined.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. To place persons or things along the side of for security
    or defense; to strengthen by adding anything; to fortify;
    as, to line works with soldiers.
    [1913 Webster]
 
       Line and new repair our towns of war
       With men of courage and with means defendant.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To impregnate; -- applied to brute animals. --Creech.
    [1913 Webster]
 
   {Lined gold}, gold foil having a lining of another metal.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Line \Line\ (l[imac]n), v. t.
   1. To mark with a line or lines; to cover with lines; as, to
    line a copy book.
    [1913 Webster]
 
       He had a healthy color in his cheeks, and his face,
       though lined, bore few traces of anxiety. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   2. To represent by lines; to delineate; to portray. [R.]
    "Pictures fairest lined." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To read or repeat line by line; as, to line out a hymn.
    [1913 Webster]
 
       This custom of reading or lining, or, as it was
       frequently called "deaconing" the hymn or psalm in
       the churches, was brought about partly from
       necessity.              --N. D. Gould.
    [1913 Webster]
 
   4. To form into a line; to align; as, to line troops.
    [1913 Webster]
 
   {To line bees}, to track wild bees to their nest by following
    their line of flight.
 
   {To line up} (Mach.), to put in alignment; to put in correct
    adjustment for smooth running. See 3d {Line}, 19.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top