Search result for

lier

(62 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lier-, *lier*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atelier(แอท'เทลเย) n.,Fr. ห้องศิลป, ห้องทำงานด้านศิลป (workshop, studio)
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o
cavalierlyadv.,adj. หยิ่งยโส,จองหอง, Syn. arrogantly
chandelier(ชานดะเลียร์') n. โคมระย้า,โคมกิ่ง
chevalier(เชฟ'วะเลีย) n. ทหารม้า,อัศวิน
collier(คอล'เยอะ) n. เรือบรรทุกถ่านหิน,คนงานถ่านหิน,คนขายถ่านหิน
colliery(คลอ'ยะรี) n. เหมืองถ่านหิน
electroliern. โคมระย้า
flier(ไฟล'เออะ) n. สิ่งที่บินได้ (เช่นนก,แมลง) ,นักบิน,สิ่งที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูง,ขั้นบันได
fusilier(ฟิว'ซะเลียร์) n. มือปืนคาบศิลา

English-Thai: Nontri Dictionary
cavalier(n) ทหารม้า,ขุนนาง
chandelier(n) โคมระย้า,โคมแขวน,โคมกิ่ง,โคมช่อ
chevalier(n) ขุนนาง,อัศวิน,ทหารม้า
collier(n) คนงานถ่านหิน,คนขุดถ่านหิน,คนขายถ่านหิน,เรือบรรทุกถ่านหิน
colliery(n) เหมืองถ่านหิน
flier(n) นักบิน,สิ่งที่บินได้
gondolier(n) คนแจวเรือ
multiplier(n) ตัวคูณ
plier(n) คีม,ปากคีบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I did not, you lier.ฉันไม่ได้เอาไป เธอโกหก Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
Don't lie to me. I hate liers.อย่าโกหกฉัน ฉันเกลียดคนโกหก Strange Things Happen at the One Two Point (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāidaēn) FR: ville frontalière [f]
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
อัศวิน [n.] (atsawin) EN: knight   FR: chevalier [m]
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Toklom) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up   FR: déplier ; déployer
แบน[adj.] (baēn) EN: flat ; level ; even   FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style   FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
บำรุงบำเรอ[v. exp.] (bamrung-bamroē) EN: pander to ; indulge   FR: se prêter aux exigences de ; se plier à

CMU English Pronouncing Dictionary
LIERMAN    L IH1 R M AH0 N
LIERMANN    L IH1 R M AH0 N

German-Thai: Longdo Dictionary
verlierenหายไป, เสียไป |verlor, verloren|
kontrollieren(vt) |kontrollierte, hat kontrolliert| ควบคุมให้อยู่ในสภาพที่ต้องการ เช่น Preise kontrollieren ควบคุมราคา
destillieren(vt) |destillierte, hat destilliert| กลั่น
Australier(n) |der, pl. Australier| คนออสเตรเลีย เช่น Über 1,3 Millionen Australier haben mindestens einen deutschen Vorfahren., See also: R. Australierin
Australierin(n) |die, pl. Australierinnen| คนออสเตรเลียผู้หญิง เช่น Ich wohnte zusammen mit zwei Australierinnen, einer Britin und einer weiteren Deutschen in einer Wohnung direkt auf dem Gelände, neben dem Internat.

French-Thai: Longdo Dictionary
escalier roulant(n) |m| บันไดเลื่อน เช่น Dirigez-vous vers le nord jusqu'aux escaliers roulants.

Japanese-English: EDICT Dictionary
でもある[, demoaru] (v5r-i) (1) (である with も) (See である) to also be (formal, literary); implies that as well as the earlier stated this is also the case; (2) to be ... or something; (P) [Add to Longdo]
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] (n) {comp} analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] (n) {comp} analog multiplier [Add to Longdo]
オフィシャルサプライヤー[, ofisharusapuraiya-] (n) official supplier [Add to Longdo]
カバリエ[, kabarie] (n) cavalier (fre [Add to Longdo]
サプライア[, sapuraia] (n) {comp} supplier [Add to Longdo]
サプライヤー[, sapuraiya-] (n) supplier; (P) [Add to Longdo]
サプライヤサイト[, sapuraiyasaito] (n) {comp} supplier site [Add to Longdo]
シャンデリア[, shanderia] (n) chandelier; (P) [Add to Longdo]
シュヴァリエ[, shuvarie] (n) chevalier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
サプライア[さぷらいあ, sapuraia] supplier [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier [Add to Longdo]
周波数逓倍器[しゅうはすうていばいき, shuuhasuuteibaiki] frequency multiplier [Add to Longdo]
乗数[じょうすう, jousuu] multiplier factor, multiplier [Add to Longdo]
納入業者[のうにゅうぎょうしゃ, nounyuugyousha] supplier, provider, vendor [Add to Longdo]
分周器[ぶんしゅうき, bunshuuki] frequency demultiplier, frequency divider [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lier \Li"er\ (l[imac]"[~e]r), n. [From {Lie}. ]
   One who lies down; one who rests or remains, as in
   concealment.
   [1913 Webster]
 
      There were liers in a ambush against him. --Josh. viii.
                          14.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 lier [lje]
   tie on
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 lier [lir]
   lyre
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Lier [lir]
   Lyra
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top