ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

let go

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -let go-, *let go*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
let go of(idm) ปล่อย, See also: ปล่อยตัว
let go of(phrv) ปล่อย (จากการเกาะกุม, การยึด, การจับฯลฯ), Syn. let hold of

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, let go of me!เฮย, ปล่อยให้ไปของฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Let go of the brake.- ปล่อยให้ไปของเบรก Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Let go of him!ปล่อยให้ไปของเขา! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
He's clamping. Look at 'im. Let go of the pole.-ให้ตายสิ คุณจะเป็นลมแล้วนะ Day of the Dead (1985)
Let go of the goddamn pole.-บอกให้ส่งไม้มา Day of the Dead (1985)
Go ahead. Let go of what you got, now.ว่ามาเลย คุณอยากพูดอะไร Day of the Dead (1985)
Let go of my staff, sir!เอาของๆข้ามานะ ท่าน Labyrinth (1986)
Like hell. Let go of me.เหมือนตกนรก ปล่อยให้ไปของฉัน Bloodsport (1988)
Let go of the gun!วางปืนลง Basic Instinct (1992)
Let go of that old mule and talk to me.เลิกยุ่งกับเจ้าล่อแก่นั่น แล้วคุยกับฉัน Of Mice and Men (1992)
- Let go of me!- ปล่อยฉันนะ! The Cement Garden (1993)
- Let go of me!- ปล่อยฉันนะ! The Cement Garden (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
let goAs soon as I let go of the leash, the dog ran away.
let goDo not let go of the rope till I tell you.
let goDon't let go.
let goDon't let go. Hold on tight.
let goDon't let go of my hand.
let goDon't let go of my hand, or you'll get lost.
let goDon't let go of the rope.
let goDon't let go of the rope till I tell you.
let goHe let go his secretary.
let goHe let go of her hands and his voice grew serious.
let goHe let go of the rope.
let goI held onto the rope for as long as I could but I finally had to let go.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดไม่ปล่อย[kat mai plǿi] (v, exp) EN: refuse to let go ; take serious action ; act tenaciously
คลายมือ[khlāi meū] (v, exp) EN: loosen one's grip ; let go
ปล่อย[plǿi] (v) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way  FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปล่อยเลยตามเลย[plǿi loēitāmloēi] (v, exp) EN: let go ; do nothing ; acquiesce ; allow to happen
ปล่อยมือ[plǿimeū] (v) EN: relinquish ; loosen the grip ; release ; let go
ปล่อยไป[plǿi pai] (v) EN: let off ; allow one to go (by) ; let one pass (by) ; let go ; set free  FR: libérer
ตัดไม่ขาด[tat mai khāt] (v, exp) EN: can't let go ; linger on

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sā, ㄙㄚ, ] let go, #3,456 [Add to Longdo]
放手[fàng shǒu, ㄈㄤˋ ㄕㄡˇ, ] let go; have a free hand; let go one's hold, #6,490 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿部沙魚[あべはぜ;アベハゼ, abehaze ; abehaze] (n) (uk) Samoan mullet goby (Mugilogobius abei) [Add to Longdo]
往なす;去なす[いなす, inasu] (v5s, vt) to parry; to sidestep; to let go; to chase away [Add to Longdo]
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s, vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P) [Add to Longdo]
見過ごす(P);見過す[みすごす, misugosu] (v5s, vt) to let go by; to let pass; to overlook; to miss; (P) [Add to Longdo]
子離れ[こばなれ, kobanare] (n, vs) parents' ability (or inability) to let go of their children [Add to Longdo]
取り離す;取離す[とりはなす, torihanasu] (v5s, vt) to release; to let go (of) [Add to Longdo]
手放す[てばなす, tebanasu] (v5s, vt) (1) to let go of; to release; to drop; (2) to part with (e.g. a possession); to relinquish; to spare; to sell; (3) to send away (e.g. one's child); to let go; to part with; (4) to temporarily stop working [Add to Longdo]
放す[はなす, hanasu] (v5s, vt) (1) to release; to let go; to free; to set free; to let loose; to turn loose; (2) to add (pieces of eggplant, potato, etc.) to water, broth, etc.; (P) [Add to Longdo]
放る(P);抛る[ほうる(P);ほる, houru (P); horu] (v5r, vt) (1) to let go; to abandon; to leave undone; (2) to throw; to toss; to fling; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 let go
   v 1: release, as from one's grip; "Let go of the door handle,
      please!"; "relinquish your grip on the rope--you won't
      fall" [syn: {let go of}, {let go}, {release}, {relinquish}]
      [ant: {hold}, {take hold}]
   2: be relaxed; "Don't be so worried all the time--just let go!"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top