Search result for

leerer

(59 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leerer-, *leerer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา leerer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *leerer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
FBI, CSIS, RCMP all the leerer agencies.FBI, CSIS, RCMP ทั้งหมด ให้ที่นี่เป็นศูนย์สั่งการ Fast Times (2012)
Listen, empty sex is better than no sex, right?Leerer Sex ist besser als gar kein Sex, nicht wahr? Stardust Memories (1980)
Should you win, you have to beat the crap out of him , attack, mash him.In die Augen! Absolut leerer Kopf! Keine Gedanken! Bomber (1982)
That is an empty dream. I can promise you that.Das ist ein leerer Traum Das kann ich Euch versprechen. Ivanhoe (1982)
At the moment, that's hollow consolation.- Das ist im Moment leerer Trost. Danke. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
Do it for my sake. Starving yourself isn't going to make anything any better, either.Ein leerer Magen macht die Sache auch nicht besser. Psycho II (1983)
MURDOCK: The Lung Chin boys were spilled over the linoleum... like a six-pack of broken promises.Die Lung-Chin-Jungs waren übers Linoleum verteilt wie ein 6er-Pack leerer Versprechen. The Maltese Cow (1984)
The rest of this rock is actually empty space.Der Rest ist leerer Raum. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
No, more empty even than that.Nein, sogar noch leererStar Trek III: The Search for Spock (1984)
An empty belly is a pretty good reason to stay.Nun, ein leerer Magen ist ein guter Grund zum Bleiben. Episode #1.1 (1985)
Nonetheless, I have always made myself a convivial companion, especially when my empty pocket demanded it,Nichtsdestotrotz habe ich mich stets bemüht, ein geselliger Kerl zu sein, besonders, wenn mein leerer Geldbeutel es unausweichlich machte, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
An empty desk is an efficient desk!Ein leerer Schreibtisch zeugt von Effizienz! Brazil (1985)
Now I would like to take her to another desert that would be even more dull... emptier... so that I could be more alone together with her... as alone as possible.Ich möchte sie jetzt in eine andere Wüste bringen, die noch ebener, noch leerer ist, um noch ungestörter mit ihr zusammen zu sein. So allein wie nur möglich. Empty Quarter: A Woman in Africa (1985)
that's where we're going.Es ist nicht nur ein leerer Spruch. On the Road Again (1986)
We're talking an empty beach here.Es ist ein leerer Strand. The Scent of Roses (1986)
The Libyans need to do something to embarrass us otherwise their generals are gonna lose a lot of face in empty threats.Die Libyer wollen uns bloßstellen, sonst verlieren ihre Generäle ihr Gesicht wegen leerer Drohungen. It's in the Water (1986)
I have a lot of vacant lots around the city.Ich habe jede Menge leerer Flächen in der Stadt. The Gift of Life (1987)
Empty wagon parked in the middle of Bayou country with nobody around gave rise to very strong notion:Ein leerer Kombi in dieser Gegend abgestellt und niemand in der Nähe? Das gab Anlass zu einer Vermutung. Family Matter (1987)
It was an empty envelope.Da war ein leerer Umschlag. Rumors of My Death (1987)
An empty suit.Ein leerer Anzug. Amazon Women on the Moon (1987)
Aw, you guys are the greatest.Nein, das ist ein leerer Picknickkorb. Turkey in the Straw: Part 2 (1988)
We'll go over your lines after dinner.Ein leerer Picknickkorb. Wozu? Turkey in the Straw: Part 2 (1988)
Our next suspect has left a trail of broken hearts and empty bank accounts all across this country.Unser nächster Verdächtiger hinterließ landesweit eine Spur gebrochener Herzen und leerer Bankkonten. Wanted: Dead or Alive (1989)
In order to show you that "discipline" For me, no empty concept, I've decided to honour our new fighter pilot with KP.Um euch zu zeigen, dass "Disziplin" für mich kein leerer Begriff ist, habe ich Stone zu einer Woche Küchendienst verdonnert. Moon 44 (1990)
Single-car accident on an empty road in Midlothian, Texas.Selbstunfall auf leerer Straße. JFK (1991)
A blood new envelope and of puses.Wieder ein leerer Sack aus Blut und Eiter. The Baby of Mâcon (1993)
An empty coffin like my mom's...Ein leerer Sarg, wie damals bei Mom. Striking Distance (1993)
Well, it's just an empty space.Da ist doch nur ein leerer Platz. Scared Single (1993)
All that is here is empty space.Hier ist aber nur ein leerer Raum. Face of the Enemy (1993)
I have let my success become my identity. I have foolishly played the great man... and watched my life become more and more empty as a result.Ich ließ mich vom Erfolg verändern, ich spielte den großen Mann und schaute zu, wie mein Leben immer leerer wurde. The Hudsucker Proxy (1994)
It's just an empty lot, boss.ist nur ein leerer Hof, Boss. The Shadow (1994)
But still the place you live in is that much more drab and empty that they're gone.Und dennoch ist es da, wo man lebt, trauriger und leerer, wenn sie weg sind. The Shawshank Redemption (1994)
There is no debt, George.Auch wenn wir selten Fleisch haben, ist das Essen recht gut, wie dein leerer Teller beweist. Summer 1865 - Autumn 1865 (1994)
If one empty cargo bay makes Keiko happy then I'm all for it.Wenn ein leerer Frachtraum Keiko glücklich machen kann, dann bin ich dafür. The House of Quark (1994)
We play to packed or empty houses.Gute Geschäfte oder leerer Saal. Les grands ducs (1996)
All I know about the Sabbath is that Bergdorf's isn't too crowded.Was du mir über den Sabbat sagtest, war, dass die Läden leerer sind. The Mirror Has Two Faces (1996)
We don't know what the changelings will do next but we have to be ready for them. Ben, tell him.Die Straßen werden leerer wirken, wenn sie fort sind. Homefront (1996)
It must have moulted_ It's just empty exoskeletonSie hat sich gehäutet. Das ist nur ein leerer Panzer. War of the Coprophages (1996)
We shop at home, we surf the Web but at the same time we feel emptier and more cut off from each other than at any other time in human history.Wir haben Teleshopping, surfen im lnternet aber gleichzeitig fühlen wir uns leerer und isolierter voneinander als jemals zuvor. Contact (1997)
Now that I've touched you, you seem emptier still?Nun habe ich dich berührt, Sie scheinen immer noch leererThe One with All the Jealousy (1997)
There's an empty bunker.Da ist nur ein leerer Bunker. Three Kings (1999)
The house is the emptiest it ever was. And it makes me think of how it's going to be when uncle Morris throws us all out onto the streets, and plants Norwegian pine and sitka spruce all over everything.Das Haus ist leerer denn je und ich frage mich, wie es sein wird, wenn uns Onkel Morris auf die Straße setzt und norwegische Fichten und Sitka-Fichten pflanzt. My Life So Far (1999)
So take a look at me now# Da ist nur ein leerer Platz. Forces of Nature (1999)
An empty cage.hier ein leerer Käfig. Sleepy Hollow (1999)
You're one to talk, you bloodless, money-grubbing freak.Du hast es gerade nötig, du blutleerer, geldgeiler Freak. American Beauty (1999)
"When a man's an empty kettle he should be on his mettle"Ist ein Mensch ein leerer Kessel, sollte er sein Bestes geben Bicentennial Man (1999)
This one is void - highly iwwegular!Ein leerer Zettel. Wheels (1998)
Like my life is a big empty sack.Als wäre mein Leben nichts weiter als ein leerer Sack. Those Lips, That Hand (1999)
Knowing the Nagus, I'd say a pat on the head and a fistful of empty promises.Bestimmt einen Klaps auf den Kopf und eine Handvoll leerer Versprechungen. The Emperor's New Cloak (1999)
It's empty space with the exception of a small anomaly.Leerer Raum, mit Ausnahme einer kleinen Anomalie. Alice (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vakuum {n}; luftleerer Raum | Vakuen {pl} | kleines Vakuumvacuum; space void of air | vacuums | vacuole [Add to Longdo]
leer; leer stehend; frei {adj} | leerer | am leerstenempty | emptier | emptiest [Add to Longdo]
Bodenentleerer {m}bottom dump truck [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
真空[しんくう, shinkuu] Vakuum, luftleerer_Raum [Add to Longdo]
空白[くうはく, kuuhaku] leerer_Raum, Vakuum [Add to Longdo]
空車[くうしゃ, kuusha] freier-leerer_Wagen (z.B. Taxi) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  leerer [leːrər]
     blanker; emptier
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top