Search result for

lavé

(71 entries)
(0.0522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lavé-, *lavé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lave[VT] ล้าง, See also: ชำระล้าง, Syn. wash
lave[VI] ล้าง, See also: ชำระล้าง, Syn. wash
laver[N] อ่างทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ใช้ในการชำระล้าง (ทางศาสนาของยิว)
lavender[N] กลิ่นจากดอกลาเวนเดอร์
lavender[ADJ] ที่มีสีม่วงอ่อน, Syn. pale-purple
lavender[N] ลาเวนเดอร์, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีดอกสีม่วงเจือฟ้าอ่อน
lavender[N] สีม่วงอ่อน, Syn. pale purple

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lavender(แลฟ'เวินเดอะ) n. สีม่วงอ่อน,พืชไม้ดอกสีม่วงอ่อนที่มีกลิ่นหอมจำพวก Lavendula, ดอกไม้แห้งของพืชดังกล่าว,น้ำหอมกลิ่นลาเวนเดอร์,น้ำชำระล้างกลิ่นลาเวนเดอร์
laver(เล'เวอะ) n. อ่างล้างมือล้างเท้าในพิธีศาสนาของยิว,น้ำมนต์ใช้ในพิธีศีลล้างบาป,สิ่งที่ใช้ชำระล้างบาป
autoclave(ออ'โทเคลฟว) n. เครื่องอบความร้อนสูงด้วยไอน้ำ ใช้ในการฆ่าเชื้อ
clave(เคลฟว) v. กริยาช่อง 2 cleave
conclave(คอน'เคลฟว) n. การประชุมลับ,การประชุมส่วนตัว,สถานที่ราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิกประชุมกันเพื่อเลือกสันตะปาปา,วิทยาลัยของราชาคณะสงฆ์ของศาสนาโรมันคาทอลิก
enclave(เอน'เคลฟว) n. ประเทศที่มีดินแดนทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยดินแดนของประเทศอื่น
enslave(เอนสฺเลฟว') vt. ทำให้เป็นทาส,กดขี่,พิชิต,พิชิตใจ, See also: enslavement n. ดูenslave enslaver n. ดูenslave
master-slave arrangementการจัดแบบ "นาย-บ่าว"หมายถึง การจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะที่เรียกว่า "นาย-บ่าว" กล่าวคือให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นนาย ควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่าว
palaver(พะแลฟ'เวอะ) v.,n. (การ) พูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,เจรจา,หารือ,คะยั้นคะยอ, See also: palaverer n.
slave(สลาฟ,สแลฟ) n. ชาวสลาฟ (ในยุโรปภาคตะวันออก,ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคกลาง)

English-Thai: Nontri Dictionary
lave(vt) ชำระล้าง,ล้าง,อาบน้ำ
lavender(n) ช่อลาเวนเดอร์
laver(n) อ่างสำหรับล้าง
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
conclave(n) ที่ประชุมสงฆ์,หัองประชุม,การประชุมลับ
enslave(vt) ทำให้เป็นทาส,จับไปเป็นทาส,ผูกมัด,กดขี่
slave(n) บ่าว,ทาส,ขี้ข้า,ข้ารับใช้
slave(vi) เป็นทาส
slaveholder(n) เจ้าของทาส,นายทาส
slaver(n) ผู้ค้าทาส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lavenderสีม่วงแก่ [การแพทย์]
Lavendersดอกลาเวนเดอร์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อลาเบส[TM] (Alābēs) EN: Alaves   FR: Alavés [m]
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
อาบน้ำ[v.] (āpnām) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
ชำระ[v.] (chamra) EN: wash ; clean ; have an ablution   FR: nettoyer ; laver ; épurer
ดอกลาเว็นเดอะ[n.] (døk lāwendoe) EN: lavender   FR: lavande [f]
ฟอก[v.] (føk) EN: wash ; bleach ; lighten ; whiten   FR: laver ; savonner
ฟอกผ้า[v. exp.] (føk phā) EN: wash clothes   FR: laver le linge
ฟอกสบู่[v.] (føk sabū) EN: soap ; lather with soap ; wash with soap   FR: savonner ; laver au savon
การเลิกทาส[n. exp.] (kān loēk thāt) EN: abolition of slavery   FR: abolition de l'esclavage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAVE    L EY1 V
LAVEN    L EY1 V AH0 N
LAVEY    L EY1 V IY0
LAVER    L EY1 V ER0
LAVEDA    L AA0 V EY1 D AH0
LAVELL    L AA0 V EY1 L
LAVELY    L EY1 V L IY0
LAVEAU    L AH0 V OW1
LAVERS    L EY1 V ER0 Z
LAVERE    L AA0 V EH1 R EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lave    (v) (l ei1 v)
laved    (v) (l ei1 v d)
laves    (v) (l ei1 v z)
lavender    (n) (l a1 v @ n d @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:

French-Thai: Longdo Dictionary
lave-linge(n) |m| เครื่องซักผ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti) [Add to Longdo]
オートクレーブ[, o-tokure-bu] (n) autoclave [Add to Longdo]
オタリア[, otaria] (n) South American sea lion (Otaria flavescens) (lat [Add to Longdo]
キイロオオトカゲ[, kiiroootokage] (n) yellow monitor (Varanus flavescens, species of asian carnivorous monitor lizard found in India, Pakistan, Nepal and Bangladesh) [Add to Longdo]
キイロハギ;イエロー・タン;イエロータン[, kiirohagi ; iero-. tan ; iero-tan] (n) yellow tang (Zebrasoma flavescens, species of Pacific tang) [Add to Longdo]
クラブサン;クラヴサン[, kurabusan ; kuravusan] (n) clavecin (fre [Add to Longdo]
コンクラーベ[, konkura-be] (n) conclave [Add to Longdo]
シプレ調[シプレちょう, shipure chou] (n) Chypre fragrance (family of scents including sage, lavender, and oak moss, used in perfumes) [Add to Longdo]
スターチス[, suta-chisu] (n) statice (flower); sea-lavender [Add to Longdo]
スレーブドライブ[, sure-budoraibu] (n) {comp} slave drive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熏衣草[xūn yī cǎo, ㄒㄩㄣ ㄧ ㄘㄠˇ, ] lavender [Add to Longdo]
薰衣草[xūn yī cǎo, ㄒㄩㄣ ㄧ ㄘㄠˇ, ] lavender [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スレーブ[すれーぶ, sure-bu] slave [Add to Longdo]
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive [Add to Longdo]
子局[こきょく, kokyoku] slave station [Add to Longdo]
従局[じゅうきょく, juukyoku] slave station [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top