Search result for

lauern

(57 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lauern-, *lauern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lauern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lauern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Everyone is plotting against me.Sie wären auch paranoid, wenn überall Verschwörer lauern würden. The Writing on the Wall (1980)
It's always been there inside me... lurking away... sucking out my joy, rotting my successes.Es war immer in mir drin, lauernd, bedrückend und zerstörerisch. Scanners (1981)
It isn't goblins and ghosts or witches, it's the unconscious mind.Es sind keine Kobolde, Geister oder Hexen. Es ist das lauernde Unbewusste. Halloween II (1981)
Michael, I should point out that KARR may be planning to ambush us.KARR wird uns vielleicht auflauernTrust Doesn't Rust (1982)
Expecting a little trouble over dinner? Huh?Sie würden nur auf einen Fehler von ihm lauernIn the Steele of the Night (1982)
Sneaking up on the little creatures and blowing their heads off.Kreaturen auflauern und ihnen den Kopf wegschießen. Steele Your Heart Away (1984)
They wait for us in the wood, in the shadow, and once you put a foot wrong, they pounce.Im Verborgenen lauern sie uns auf. Ein falscher Schritt, und sie sind da. The Company of Wolves (1984)
But they'II be lying in wait!Aber sie werden uns auflauernBrazil (1985)
- Then there 's ambush.- Man wird uns auflauernHerne's Son: Part 1 (1986)
Some of his boys may be waiting in the wings.Vielleicht lauern da einige seiner Jungs. Night Crawler (1986)
Behind any of which could lurk a bloodthirsty assassin.Und hinter jedem einzelnen könnte ein blutrünstiger Mörder lauernThe Great Mouse Detective (1986)
Who says we're going to ambush Major Powers right here?Wer sagt, dass wir Oberst Powers hier auflauernHeartbreak Ridge (1986)
What foul schemes lurk in that woman's tortured mind.Was für hinterlistige Pläne mögen wohl in dem kranken Gehirn dieser Frau lauernFootrot Flats: The Dog's Tale (1986)
Their hungry, vacant eyes scanning the escalators, pretending to shop near the men's dressing rooms, praying that some man, any man, will walk up and say,Mit hungrigen, leeren Augen tasten sie die Rolltreppen ab... lauern an den Umkleidekabinen... und beten, dass ein Mann, irgendein Mann kommt und fragt: Married... Without Children (1987)
A gate behind which the demons wait for the chance to take back what is theirs!Eine Pforte, hinter der die Dämonen lauern und darauf warten, zurückzuerobern, was einst ihnen gehörte. The Gate (1987)
Alert and sensitive. Alert... and sensitive... to every misstep.Wachsam und feinfühlig. auf jeden Fehltritt lauernd. Roxanne (1987)
- Glide, creep, pussyfoot, gumshoe.- Schleichen, lauern, beobachten. Encounter at Farpoint (1987)
Hurt lurks, pain prowls, sorrow simmers.Schmerzen lauern, Pein pirscht sich an, Kummer köchelt. The True Bride (1988)
There are dangers everywhere for Raymond.Für Raymond lauern überall Gefahren. Rain Man (1988)
Yeah, maybe you were in prison for having a lousy sense of humour.Vielleicht hat man Sie ja eingebuchtet. Bei den KalauernThe Invisible Killer (1989)
- I'll dο it. - Yοu sure? I'd rather.Er versucht, einem aufzulauernMiss Marple: A Caribbean Mystery (1989)
We're out here with the Cong hanging in every tree waiting to grease us.Das liegt am verdammten Dschungel. Die Vietcong hocken in den Bäumen... nur lauern darauf, uns abzuknallen. Casualties of War (1989)
"Danger on every hand."Überall lauern Gefahren. We're No Angels (1989)
Everybody's got a hustle.Überall lauern Finten. Rocky V (1990)
That's enough, thank you.Eigentlich sollte man mich entlohnen... für die vielen Gefahren, die hier auf mich lauernRock and Roll Girl (1990)
Why do you lurk, Chief-Inspector?Warum lauern Sie dort, Chief Inspector? The Adventure of the Western Star (1990)
The victim of his song sends 100 men to do him wrong.Seine Verse erzürnten einen Mächtigen. 100 Mann lauern ihm auf. Cyrano de Bergerac (1990)
Where will they be?Wo lauern sie? Cyrano de Bergerac (1990)
Founding an order called "Lurking Fathers"?Gründen Sie 'nen Orden namens "Lauernde Priester"? The Exorcist III (1990)
There's sharks all around. Folks, who could just as easily prey upon a woman as unusual as you.Überall sind Haie und Geier, die auf eine ungewöhnliche Frau wie dich lauernFrankenhooker (1990)
They could take us somewhere else.Sie könnten uns woanders auflauernDouble Impact (1991)
All right. You four should head them off there.Ihr 4 werdet ihnen dort auflauernMy Own Private Idaho (1991)
And it's not safe, with all them hedge robbers lurking about.Es ist auch nicht sicher, überall lauern Heckenräuber und so. Qpid (1991)
Maybe I'm being a little anal but barefoot season's coming up... and there's a world of rusty nails out there.Der Sommer kommt und überall lauern rostige nägel auf nackte Füße. Saturdays of Thunder (1991)
Really?Draußen lauern meine Leute. Armour of God 2: Operation Condor (1991)
The story of your life could be around the corner.Die Story deines Lebens kann hinter deiner nächsten Ecke lauernHellraiser III: Hell on Earth (1992)
They watch us, smiling, waiting for mistakes Like refs with a yellow cardSie sind da, lächeln, und lauern auf den Fehler, wie ein Schiedsrichter mit der gelben Karte. Tango (1993)
Hogwash! My betrothed must not wait!- Weil da unten große Warane lauernThe Visitors (1993)
I can't lie in wait for the Count, around the corner and stab him in the back with my dagger.Ich kann dem Grafen doch nicht hinter der Ecke auflauern und The Fiery Angel (1993)
What memories was I after? What ghosts was I chasing?Welchen Erinnerungen, welchen Geistern wollte ich auflauernLe parfum d'Yvonne (1994)
You got a lot of ways to die down here, Doc.Wegen des Drucks. Hier lauern einige tödliche Tücken. Better Than Martians (1994)
Plus, you know, they could be just sitting there waiting on us.Außerdem lauern sie uns vielleicht schon auf. Greed for a Pirate's Dream (1994)
Some kind of danger lurking close by.die Ahnung einer ständig lauernden Gefahr. Crying Freeman (1995)
Instead of spying them out, we should lay for them and cut them down as they come through the passes.Wir sollten ihnen auflauern und sie in den Bergen niedermetzeIn. Rob Roy (1995)
"Yet among the myriad microwaves... the infrared messages, the gigabytes of ones and zeros... we find words, byte-sized now... tinier even than science...Doch zwischen den Myriaden Mikrowellen, den infraroten Botschaften, den Gigabytes der Einsen und Nullen finden wir Worte... Häppchen groß nur noch, lauern sie in vager Elektrizität. Twelve Monkeys (1995)
With malicious craft he sought by stealthy looks to find in his mien something to serve his purpose.Mit böslicher List lauerndem Blick sucht er in seiner Miene zu finden, was ihm diene. Tristan und Isolde (1995)
Even wait atop a stack of crates for a former lover to walk underneath?Sogar ihrem Ex-Liebhaber auflauernFearful Symmetry (1995)
They lie in wait for you, so just be careful.Sie lauern dir überall auf, also sei bloß vorsichtig. Devil's Island (1996)
But it sets traps too.Doch es lauern auch Gefahren. Les grands ducs (1996)
Couch we a while, and mark.Lauern wir ein Weilchen und geben Acht. Hamlet (1996)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auflauern | auflauerndto ambuscade | ambuscading [Add to Longdo]
auflauern | auflauerndto bushwhack | bushwhacking [Add to Longdo]
auflauern | auflauernd | aufgelauert | lauerte aufto waylay | waylaying | waylaid | waylaid [Add to Longdo]
heimlich; lauernd; nagend {adj}lurking [Add to Longdo]
lauern; sich versteckt halten | lauernd; sich versteckt haltend | gelauert; sich versteckt gehalten | lauert | lauerteto lurk | lurking | lurked | lurks | lurked [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  lauern [laurn]
     lurk
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top