Search result for

ladre

(42 entries)
(0.0404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ladre-, *ladre*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ladre มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ladre*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From bbc enterprises.Der Preis steht noch nicht fest... und auch die Bestelladresse ist noch nicht ganz sicher. E. Henry Thripshaw's Disease (1972)
Mrs. Carruthers, Gil Godwyn, this is Mavis and Liz LaDreche.Mrs. Carruthers, Gil Godwyn, das sind Mavis und Liz LaDreche. Out to Sea (1997)
No home address?Keine Zustelladresse? Bad Blood (1998)
Can I have your cell phone number?Kann ich Ihre Mailadresse und Handy-Nummer haben? Love Exposure (2008)
You got an e-mail address. - Yes. Memorize.Hast du eine Mailadresse? Recep Ivedik (2008)
Why not?So ne Mailadresse gibt's doch nicht! Recep Ivedik (2008)
Now, send that off from Sadiki's fake e-mail address and we are in business.Jetzt schicken Sie's an Sadikis gefälschte Mailadresse und schon sind wir im Geschäft. Body of Lies (2008)
But make the responses go back to Sadiki's actual account.Aber die Reaktionen darauf müssen an Sadikis echte Mailadresse gehen. Body of Lies (2008)
But inside that box underneath all that crap there was a little handwritten note... with the address to a hotel, date, and time.Aber in der Schachtel, unter all dem Zeug, war ein mit der Hand geschriebener Zettel mit einer Hoteladresse, mit Datum und Uhrzeit. The Proposal (2009)
Ketchup?Dann mussten wir die gleichen Pakete wieder einsammeln und an ihre Originaladresse liefern. A Person of Interest (2009)
Because you got e-mails for everybody at the Phoenix.Weil du die ganzen Mailadressen von Phoenix hast. The Social Network (2010)
That night, when I finished, I sent the article to an online publication, with my email address attached.Nach der Fertigstellung des Artikels in der Nacht, sendete ich diesen einer Internet-Zeitschrift, mit meiner Emailadresse angefügt. What in the World Are They Spraying? (2010)
Do you want me to double check the target number for you?Soll ich die Zieladresse nochmal checken? Green Zone (2010)
Don't list me as your emergency contact.Gib mich nicht als Notfalladresse an. No Strings Attached (2011)
I saw that he listed you as an emergency contact.Sie waren als Notfalladresse angegeben. No Strings Attached (2011)
Well, I could take a stab at tracking down the blog's Internet protocol address.Ich könnte mal probieren, die Protokolladresse des Blogs aufzuspüren. Get Gellar (2011)
Ritter e-mailed the CEO about the de-icing problems, and on Ritter's copy, there were only two e-mail addresses included in the CC.Ritter hat dem Geschäftsführer wegen dem Enteisungsproblem gemailt, und bei Kopie von Ritter, waren zwei Emailadressen bei der Blindkopie eingefügt. Marthas and Caitlins (2011)
Gil's last five locations-- 1262 Healey Ave.Gils fünf letzte Zieladressen... 1262 Healey Ave. Everett, Washington. Sayonara, Hiawatha (2012)
I have a doctor's email.Hier ist die Mailadresse von einem Arzt. Home for the Weekend (2012)
You hacked my e-mail?Sie haben meine Mailadresse gehacked? While You Were Sleeping (2012)
Not unlike this one, sent to Daniel's personal e-mail.Nicht unähnlich dieser hier, die an Daniels private Mailadresse ging. Sabotage (2013)
I have a second email.Ich habe eine zweite Emailadresse. Reasonable Doubt (2013)
I'm still trying to make sure I have the right signal address before I try and jam the security system.Ich brauche die richtige Signaladresse, bevor ich das Sicherheitssystem blockiere. 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2014)
I need a destination address for a pick-up from a viking motel, about an hour ago.ich brauche die Zieladresse einer Abholung vom Viking Motel, von vor einer Stunde. Mommy Dearest (2014)
X-Ray One to Control, that's a CID car pulling up at the target's address.X - Ray One an Control, ein CID-Wagen taucht vor der Zieladresse auf. Beauty Hath Strange Power (2014)
CID car pulling up at the target's address.CID-Wagen taucht vor der Zieladresse auf. Beauty Hath Strange Power (2014)
Control - all signs stand by, unknown leaving target address.Control... alle Rufzeichen auf Empfang, Unbekannter verlässt die Zieladresse. Beauty Hath Strange Power (2014)
Hey, make sure I get all of your e-mails.Ihr müsst mir eure E-Mailadressen geben. Criminal Activities (2015)
We have tried in vain to trace the domain and email address.Wir haben vergeblich versucht, die Domain und die Mailadresse zu verfolgen. Del IX (2015)
- Can you track money from an email address?Kann man die Überweisungen und die Mailadresse nachverfolgen? Episode #3.7 (2015)
- Well, Reiden was hacked yesterday, and somehow, some of their documents found their way into your e-mail address. - How... ?Nun, Reiden wurde gestern gehackt und irgendwie... haben einige ihrer Dokumente den Weg zur Ihrer Emailadresse gefunden. Blame It on Leo (2015)
I don't know! She said you just had to send your account number and address.Sie sagte, sie braucht nur deine Kontonummer und eine Abholadresse. Hva er det som gjør deg kåt? (2015)
Uh, except I don't have the names of any of the guests, o-only e-mail addresses.Sicher. Nur dass ich die Namen von keinem der Gäste habe, nur E-Mailadressen. Scared to Death (2016)
That's all we have time for, ladies and gentlemen.{/an8}deren E-Mailadressen in unserem Willkommenspaket zu finden sind. {/an8}Die Zeit ist nun leider um, Ladies und Gentleman. The Return of Doctor Mysterio (2016)
Okay, so send the footage to these three e-mails, right?Okay, also dieses Material an diese drei Mailadressen senden, richtig? All In (2016)
Sorry about the fake radio call, but I didn't have your e-mail address, and I thought we should meet.Sorry wegen dem gefälschten Funkruf, aber ich hatte Ihre Emailadresse nicht und dachte, dass wir uns treffen sollten. A Matter of Trust (2016)
The school is at 3889 Mayfield Drive, the warehouse is at 77 North Roscoe Boulevard, and the dam is at 77036 West Route Six.Die Schuladresse ist 3889 Mayfield Drive, das Lager ist 77 North Roscoe Boulevard, der Damm ist 77036 West Route 6. Dam Fine Mess (2016)
Angela will have his e-mail address.- Angela wird ja seine Mailadresse haben? - Sie hat keinen Computer. Episode #1.1 (2016)
No last name, no phone number, just an expired e-mail address.Kein Nachname, keine Telefonnummer. Nur eine ungültige Mailadresse. Man Eat Man (2017)
Can you run a search on a guy with just a first name and an expired email address?Kannst du jemanden anhand eines Vornamens und einer ungültigen Mailadresse finden? Man Eat Man (2017)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nulladresse {f}zero address [Add to Longdo]
Zustellungsadresse {f}; Zustelladresse {f}address for service [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top