Search result for

ladet

(51 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ladet-, *ladet*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ladet มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ladet*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Put this slime in the back.- Ladet den Drecksack hinten ein. The Warriors (1979)
Continue unloading.Ladet weiter ab. Space Croppers (1980)
You guys unload the stuff.Ihr Jungs ladet die Sachen aus. The Blues Brothers (1980)
Load your guns!Laden! LadetThe Medal (1980)
Unload your rifles.Entladet eure Gewehre. Gallipoli (1981)
Load her up from there.Ladet sie dort ein. My Bloody Valentine (1981)
Get that last batch loaded.Ladet den letzten Schwung auf. Deadly Maneuvers (1982)
- Charge the battery.- Ladet die Batterie. 48 Hrs. (1982)
Load this one last.-Ladet den als letzten auf. Custom K.I.T.T. (1983)
Space Cadet.Space CladetNobody Does It Better (1983)
Spare no one.Ladet diese Bücher aus! Danton (1983)
Load them on.Ladet ihn auf. Yellowbeard (1983)
Put them in the van.Ladet sie in den Wagen. Curtain Call (1984)
I'd mind if you don't invite meNur, wenn ihr mich einladetWheels on Meals (1984)
Either the horse got it, or I did.Ladet endlich das Pferd auf. Knight by a Nose (1985)
"Charge!" was the captain's cry,"Ladet!" der Hauptmann rief The Falcon and the Snowman (1985)
Load all the treasures!Ladet die Schätze auf! The Legend of Suram Fortress (1985)
- Let's get those guns unloaded!(Mann 2) Strengt euch an! (Mann 3) Ja, Sir! (Mann 1) Entladet sie! May 1864 - Late Autumn 1864 (1986)
- Unloading.Entladet sie! The Time of the Wolf: Part 1 (1986)
All right, get them reloaded.Alles klar, ladet sie nach. The Pharoah's Engineer (1986)
no, actually, the guest is coming here... to see you.- Aber sicher. Ihr wolltet nie, dass man mich sieht und auf einmal ladet ihr jemanden ein. Going Out of My Head Over You (1987)
How about you two do-gooders take us to the nearest bar and fill us full of booze, and then maybe we can discuss dinner.Wie wär's, wenn ihr zwei Welt- verbesserer uns in eine Bar einladet und uns da mit Schnaps abfüllt und dann können wir vielleicht über Essen reden. Time in a Bottle (1988)
Load the container.Verladet den Container. Lethal Weapon 2 (1989)
Dump the body in, shall we say, Chinatown.Ladet die Leiche in Chinatown ab. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
Once you've fired, reload.Man ladet wieder auf! Ah ja! My Father's Glory (1990)
Invite her to dinner.Ladet sie ein. Beauty and the Beast (1991)
Wrap it up. Load it in the van.Pack es um und ladet es in den Wagen. High Control (1991)
Oh, invite all the sharks to a partyLadet alle Haie zu einer Party ein You Better Shop Around: Part 1 (1991)
Would you hurry up and get those kids loaded already?Beeilt euch und verladet die Kinder. Batman Returns (1992)
Come here!Ladet alle Waffen ein. Hard Boiled (1992)
Load everything on the elevator.Ladet alles in den Lift. Lethal Weapon 3 (1992)
Unload the van.Entladet das Auto. Sneakers (1992)
- Have them over for lunch.- Ladet sie zum Essen ein. - Auf keinen Fall. Heavy Meddle (1992)
We've been waiting. Load the ship immediately!Wir haben lange genug gewartet, beladet das Schiff, sofort! Ninja Scroll (1993)
Please invite me to the bris.Ladet mich aber auch zu den Beschneidungsfeiern ein. Robin Hood: Men in Tights (1993)
Yes! Unload the boat. Unload the boat.Entladet das Boot. Drop Zone (1994)
Drop him close to sector four.Ladet ihn bei Sektor 4 ab. No Escape (1994)
Load up the vehicle.Ladet das Ding auf. The Stinger (1994)
Now, the new management of the circus invites you to forget this good, wholesome fun andjoin us in a celebration of absolute chaos and truejesters!Die neue Zirkusleitung ladet Sie ein, diesen guten und gesunden Spaß zu vergessen, und der Feier des Chaos und... der echten Narren beizuwohnen! Batman Forever (1995)
Bring everybody in.Ladet alle ein. Dead Man (1995)
We need you to overload the Gibson so we can kill da Vinci and copy the worm.Wir wollen, daß ihr den Gibson so überladet, daß wir 'da Vinci' töten und den Wurm kopieren können. Hackers (1995)
You men, get the ship unloaded, you men build the fort.Entladet das Schiff und baut ein Fort. Pocahontas (1995)
She's into acquisition mode.Der Satellit ladet auf. Under Siege 2: Dark Territory (1995)
Unload the puppies!Ladet die Welpen aus. 101 Dalmatians (1996)
We heard you was loading a ship without the assistance of bona fide union labor.Es heißt, ihr beladet ein Schiff ohne gewerkschaftliche Hilfe. Eraser (1996)
while Voyager takes on supplies, Lieutenant Torres and I are investigating some intermittent sensor readings we picked up this morning.Während die Voyager Vorräte ladet, untersuchen Torres und ich periodisch auftretende Sensorenwerte. The Swarm (1996)
Get the yeast on the dock.Ladet die Hefe auf die Rampe. Hoodlum (1997)
Are you using alternate or direct current to charge it?Ladet ihr ihn mit Wechselstrom oder Gleichstrom? The Torment of Tantalus (1997)
You and Jacob invite him out for drinks. Get him drunk. You take him back to his place.Du und Jacob ladet ihn auf einen Drink ein, macht ihn betrunken, und bringt ihn nach Hause. A Simple Plan (1998)
Invite the Duke of Anjou.Ladet den Herzog ein! Elizabeth (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entladet; entlädtunloads [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top