Search result for

kurbeln

(56 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kurbeln-, *kurbeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kurbeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kurbeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But at least we will have another pair of strong hands to help turn the generator:Aber wenigstens werden wir ein weiteres paar starker Hände haben, die helfen den Generator zu kurbelnThe Return of Starbuck (1980)
You get that barrier up!Hey, jetzt aber los! Kurbeln Sie die Schranke hoch! On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Come on... get to it!Na los, du alte Schachtel! Na los, immer schön weiterkurbelnOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Go on... I'm ready.Du kannst kurbeln, ich bin soweit. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
I'm desperate, i gotta move some cars.Ich muss das geschäft ankurbelnUsed Cars (1980)
Would you mind rolling the window down, old girl? We're getting done like a couple of kippers here.Liebling, könntest du deine Scheibe etwas runterkurbelnThe Cannonball Run (1981)
Miss Wulla Jean put in a jukebox to spark up business.Es gab eine Musikbox, die das Geschäft ankurbeln sollte. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
Why, they attract a lot of business to the community.Sie kurbeln die Geschäfte in unserer Gemeinde an. The Best Little Whorehouse in Texas (1982)
Crank it.- Was? Du musst es ankurbelnChildren of the Corn (1984)
Yeah, somebody's got to turn that foreign sale around before it's too late.- Ja, ihr müsst dieses Auslandsgeschäft wieder ankurbeln! Okay! Buy Out (1985)
If me and Charley can just get them started... they could put it all together again...Wenn Charley und ich sie ankurbeln, wird's wie in alten Zeiten sein. Knight Song (1985)
Now, I say we put our mouth where our money is... and get this campaign in full gear now.Jetzt sollten wir Taten folgen lassen und den Wahlkampf ankurbelnSteele of Approval (1985)
Crank it again, will you?Kurbeln Sie noch einmal, ja? Out of Africa (1985)
Crank it again.Kurbeln Sie noch einmal. Out of Africa (1985)
Sounds like a good way for those people to get their economy going.Es ist eine große Chance für die Leute, um ihre Wirtschaft anzukurbelnPlaying for Keeps (1986)
I hate the water. Nothing like a morning swim to get the old circulation going, right, Max?Es geht doch nichts über Schwimmen am Morgen, um den Kreislauf anzukurbeln, stimmt's, Max? Firewalker (1986)
Let's go. Put your window down!- Kurbeln Sie das Fenster runter! Planes, Trains & Automobiles (1987)
Manual traverse left!Kanone von Hand kurbelnThe Beast of War (1988)
Crank it, come on!Kurbeln. Los. Twenty Questions (1990)
You want to get your career going?Du willst deine Karriere ankurbelnThe Fisher King (1991)
Take your hands off the wheel.Hände vom Steuer, und kurbeln Sie das Fenster runter. Trespass (1992)
We'll sell some tools too. Oops.Das wird unseren Verkauf mächtig ankurbelnWhat About Bob? (1992)
Will someone get some air to his brain?Kann dem mal einer das Hirn ankurbelnBenny & Joon (1993)
I don't need a murder to enliven my life at all.Ich brauche keinen Mord um mein Leben zu anzukurbelnManhattan Murder Mystery (1993)
Good, but we need to find a hotter button, to give the campaign a boost.Gut, aber wir müssen die Kampagne irgendwie ankurbelnSpeechless (1994)
Get cranking.Fang an zu kurbelnTank Girl (1995)
Turn around, Fritz.(Man hört das Kurbeln einer alten Kamera.) The Deathmaker (1995)
Crank it!KurbelnWaterworld (1995)
Crank it!KurbelnWaterworld (1995)
If you're between stations, you gotta hoof it to the next stop.Wenn man stecken bleibt, muss man KurbelnDream Weaver (1995)
I thought I could get my career in gear with an exclusive.Ich dachte, eine Exklusivstory würde meine Karriere ankurbelnNever on Sunday (1996)
As a way of boosting business at the bar.Um das Geschäft in der Bar anzukurbelnLooking for par'Mach in All the Wrong Places (1996)
When I increased the Judas's metabolism, I must have sped up its breeding cycle.Mit dem Ankurbeln des Stoffwechsel der Judas-Züchtung, muss ich den Vortpflanzungszyklus beschleunigt haben. Mimic (1997)
If I can jump-start your immune system, if I can get your cytolytic cells to recognise your tumour as something to attack, then there's a chance.Wenn ich Ihr Immunsystem ankurbeln kann, sodass Ihre zytolytischen Zellen den Tumor als Feind erkennen, dann haben Sie eine Chance. Redux II (1997)
I want to get this city back in business as soon as possible. Please.Wir kurbeln die Wirtschaft der Stadt wieder an. Godzilla (1998)
If you don't like it, driver, you can raise the partition.Wenn's Ihnen nicht passt, kurbeln Sie das Fenster hoch. Return to Paradise (1998)
Well, nothing like a bit of interoffice rivalry to get those competitive juices flowing.Es geht doch nichts über kleine interne Rivalitäten, um die Leistung anzukurbelnThe Truth Is Out There... and It Hurts (1998)
You know, honey as flattered as I am that you saw me first I just don't think we should be cranking anything up.Sie wissen, Honig Als geschmeichelt, wie ich bin Dass du mich zum ersten Mal sah Ich glaube nicht, dass wir sein sollten Kurbeln etwas auf. The One with the Cop (1999)
Slowly roll down your window.Kurbeln Sie das Fenster runter. Matryoshka (1999)
- Morning. You want to bring business to this town, you have to plan for a Waterford that does not exist.Wenn Sie die Wirtschaft hier ankurbeln wollen, müssen Sie ein Waterford planen, das noch nicht existiert. State and Main (2000)
I thought this tape was gonna be a fuckin'... conversation stimulator, man!Ich dachte mit dieser Kassette könnte ich die Konversation ankurbelnHigh Fidelity (2000)
Is shut down. Could not make a jump style?- Kann man ihn nicht wieder ankurbelnFaust (2000)
A jump style?Wieder ankurbelnFaust (2000)
Dr. DeCamp is a specialist to "build bridges.- Dr. De Camp ist unsere Spezialistin im "Ankurbeln" von Patienten. Faust (2000)
-You just want to help her career.- Du willst ihre Karriere ankurbelnThe Group (2000)
-Put the window down.RunterkurbelnMonsoon Wedding (2001)
I think that all these measures which make the stock market soarIch glaube, daß all diese Maßnahmen, die die Börse ankurbeln und dort die Kurse steigen lassen, La sociologie est un sport de combat (2001)
They make a guy look the way they want him to look for the sake of their story, to boost the ratings.Die stellen jemanden da, wie sie es wollen, wegen Ihrer Geschichte, um die Einschaltquoten anzukurbelnMedium Rare (2001)
Mr. Gibson, open the window.Herr Gibson, kurbeln Sie das Fenster runter. Waiting for Gibson (2002)
And it takes ducats to make ducats.Wir müssen eine Menge Dukaten in die Adern pumpen, es so richtig ankurbelnThe Devil Knows Why (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ankurbeln; stimulieren | ankurbelnd; stimulierend | angekurbelt; stimuliertto stimulate | stimulating | stimulated [Add to Longdo]
ankurbelnto crank up [Add to Longdo]
wieder beleben; wieder ankurbelnto revive [Add to Longdo]
drehen; kurbeln; spulen | drehend; kurbelnd; spulend | gedreht; gekurbelt; gespultto wind {wound; wound} | winding | wound [Add to Longdo]
herunterdrehen; herunterkurbelnto wind down [Add to Longdo]
verstärken; ankurbeln | verstärkend | verstärktto boost | boosting | boosted [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top