Search result for

kroch

(67 entries)
(0.9811 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kroch-, *kroch*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kroch มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kroch*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Microchip.Mikrochip. Yes And (2015)
Just go back to whatever hole you crawled out of.Geh wieder in das Loch zurück, aus dem du gekrochen bist. Time After Time (1979)
It's right before the beheading and the rats are crawling all over her.Kurz vor ihrer Hinrichtung. Die Ratten krochen schon auf ihr herum. The Mirror Crack'd (1980)
We've been wondering where you were hiding.Wir haben uns schon gewundert, wohin du dich verkrochen hast. The Hot Rod (1981)
If I couldn't sleep at night, I used to crawl between them.Wenn ich nicht schlafen konnte, bin ich zu ihnen ins Bett gekrochen. The Pearls (1981)
He knows nothing of the potential of the micro-chip or the silicon revolution.Er weiß nichts vom Potential des Mikrochips, der Silikonrevolution. Time Bandits (1981)
What are we gonna do?Der hat sich im Haus verkrochen! Dark Night of the Scarecrow (1981)
We were doing just fine until you decided to come crawling home.Bei uns lief's gut, bis du heimgekrochen kamst. My Bloody Valentine (1981)
When he crawled under the porch to die, I stayed there with him.Als er unter die Veranda kroch, um zu sterben, bin ich dort bei ihm geblieben. Possession (1981)
- I guess you must have crawled.- Sie müssen wohl gekrochen sein. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
All because of tiny microchips.Und das alles wegen winzigen Mikrochips. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
Now you go get Michael Knight out of jail, and I'll get the microchip design out of the computer.Hol Knight aus dem Gefängnis. Ich besorge das Mikrochip-Design. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
I'm gonna go back up to secure the microchip design.Ich hole das Mikrochip-Design. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
I don't want to see you againEr hat mich beleidigt! Komm nie wieder angekrochen! Dragon Lord (1982)
Well, if you can't supply me with a 1 020-J computer, which I asked for... and instead you, uh, you give me that clunker full of microchips... that even Einstein couldn't manage, well, then I'm finished!Sie haben mir ja diesen "A-1020-J" nicht besorgt, den ich wollte, sondern diese Schrottkiste voller Mikrochips, mit der Einstein Probleme hätte. - Also, das war's dann. Steele Framed (1983)
She's on his neck. - Did it bite?Sie ist an ihm hochgekrochen. The Island of the Bloody Plantation (1983)
I would have grovelled and begged for mercy.Ich wäre vor ihm gekrochen und hätte um Gnade gewinselt. Trading Places (1983)
I wouldn't trust this overgrown pile of microchips further than I could throw it.Ich möchte mein Vertrauen nicht in diesen Riesenberg von Mikrochips legen. WarGames (1983)
They'll be joined by microchips from Japan and a titanium housing from Canada to make the world's first laser handgun.Dazu kommen Mikrochips aus Japan und eine Titaniumhülle aus Kanada, um die 1. Laser-Pistole der Welt zu bauen. A Good Knight's Work (1984)
In fact, I've come to the conclusion that Homo sapiens would be much better off had you remained crawling on all fours.Ich bin sogar zu dem Schluss gekommen, dass Homo Sapiens besser auf allen Vieren weitergekrochen wäre. A Knight in Shining Armor (1984)
- Are you suggesting Rachel slipped... hit her head on the rock, and then crawled into the bushes to die?Soll sie auf den Kopf gefallen und ins Schilf gekrochen sein? Small Town Steele (1984)
The word's around the Bulgarians never paid for the microchips you sold them.Es heißt, die Bulgaren hätten Sie nie für Ihre Mikrochips bezahlt. Charity Begins at Home (1984)
Last night, Eva slipped out of bed and went to the other room.Gestern Nacht kroch Eva aus dem Bett und ging ins andere Zimmer. Lost and Found (1984)
I don't know from under what stone you crawled or where you get these ridiculous ideas about me, but it seems painfully obvious you haven't the slightest fucking idea who you're dealing with.Ich weiß nicht, unter welchem Stein du hervorgekrochen bist oder woher du diese lächerlichen Geschichten über mich hast, aber es scheint mir offensichtlich, dass du keinerlei Vorstellung davon hast, mit wem du es hier zu tun hast. Beverly Hills Cop (1984)
She crept inside... to the world below.Sie kroch wieder zurück in den Brunnen, zurück in die Unterwelt. The Company of Wolves (1984)
Yeah, it's gonna be bigger than the microchip.Das wird größer als der Mikrochip. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Ghostbusters (1984)
Did you lick his ass good?Bist du ihm in den Hintern gekrochen? Moscow on the Hudson (1984)
If I were Ginny, I'd have this guy crawling on his knees.Wäre ich Ginny, würde dieser Typ angekrochen kommen. Sixteen Candles (1984)
And don't come slithering back.Und komm nicht zurückgekrochen. Supergirl (1984)
I think my first word was microchip.Ich glaub, mein erstes Wort war Mikrochip. The Wrong Crowd (1985)
Yeah, completely baffled by a guy in New Orleans once who stole some microchips.Einmal stahl einer Mikrochips in New Orleans. Forged Steele (1985)
Brackin, what rock did you crawl out from under, huh?Brackin, wo kommen Sie denn rausgekrochen, mhm? Burn Out (1985)
Charles has developed an improved method.Wir haben sie auf einem Mikrochip. The Conversion (1985)
I've moved the conversion chamber to the Legation.Gib mir den Mikrochip und ich werde ihn installieren lassen. The Conversion (1985)
Sorry, one size fits all. See that the cargo boxes containing the microchip... and the spare parts for the converter are unloaded and brought to Legation at once.Die Transportboxen mit dem Mikrochip und den Ersatzteilen für den Konverter ausladen und der Gesandtschaft bringen. The Conversion (1985)
And they are holed up here...- Ja, sicher Stanley. - '... und sie haben sich hier verkrochen.' Morons from Outer Space (1985)
Vodka - rather shaken - and one microchip.Wodka - ziemlich geschüttelt - und einen Mikrochip. A View to a Kill (1985)
No lecture, Q. We're all aware of the microchip.Fassen Sie sich kurz, Q. Wir wissen, was ein Mikrochip ist. A View to a Kill (1985)
Until recently, all microchips were susceptible to damage from the intense magnetic pulse of a nuclear explosion.Bis vor kurzem waren alle Mikrochips sehr anfällig für den intensiven magnetischen Impuls einer atomaren Explosion. A View to a Kill (1985)
One burst in outer space over the UK and everything with a microchip in it, from the modern toaster to sophisticated computers and our defence systems, would be rendered useless.Eine Explosion im Weltraum reicht, um alles, was einen Mikrochip enthält, vom Toaster bis zu Computern und unserem Verteidigungssystem, unbrauchbar zu machen. A View to a Kill (1985)
Mortner implanted one of these microchips into Pegasus.Mortner hat Pegasus so einen Mikrochip implantiert. A View to a Kill (1985)
You see, these microchips are programmed to control an injection of additional natural horse steroids.Sehen Sie, diese Mikrochips steuern eine Injektion mit zusätzlichen natürlichen Pferdesteroiden. A View to a Kill (1985)
There's a world surplus of microchips and Zorin is hoarding them!Zorin hortet eine Überproduktion von Mikrochips! A View to a Kill (1985)
Today we make microchips from silicon, which is common sand.Heute machen wir Mikrochips aus Silikon, also gewöhnlichem Sand. A View to a Kill (1985)
We are now in the unique position to form an international cartel to control not only production but distribution of these microchips.Wir sind nun in der einmaligen Lage, ein internationales Kartell zu bilden, um nicht nur die Produktion zu regeln, sondern auch den Vertrieb der Mikrochips. A View to a Kill (1985)
This is the heartland of electronic production in the United States, which accounts for what - 80% of the world microchip market.Das ist das Herz der Elektronikindustrie in den USA, in dem etwa 80% der Mikrochips des Weltmarkts produziert werden. A View to a Kill (1985)
I'm not surprised you decided to crawl out of your hole at night.Es überrascht mich nicht, dass Sie nachts aus Ihrem Versteck gekrochen kommen. Knight of the Rising Sun (1986)
No one that drunk could have crawled out of here that fast.Keiner, der so betrunken ist, kann so schnell hier rausgekrochen sein. Beg, Borrow or Steele (1986)
No microchips, no bearer bonds.Keine Mikrochips, keine Pfandbriefe. Suburban Steele (1986)
Yeah, well, let's hope Miller hasn't crawled too far under a rock.Ja, hoffentlich ist Miller nicht zu weit unter einen Stein gekrochen. It's in the Water (1986)

CMU English Pronouncing Dictionary
SKROCH    S K R AA1 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mikrochip {m} [electr.]microchip [Add to Longdo]
gekrault; krochcrawled [Add to Longdo]
gekrochengroveled [Add to Longdo]
gekrochentoadied [Add to Longdo]
gekrochentruckled [Add to Longdo]
kriechen | kriechend | gekrochen | er/sie kriecht | ich/er/sie kroch | er/sie ist/war gekrochen | ich/er/sie kröche | auf allen vieren kriechento crawl; to creep {crept; crept} | crawling; creeping | crawled; crept | he/she crawls; he/she creeps | I/he/she crawled; I/he/she crept | he/she has/had crawled; he/she has/had crept | I/he/she would crawl; I/he/she would creep | to crawl on all fours [Add to Longdo]
kriechen | kriechend | kriecht | krochto grovel | groveling | grovels | groveled [Add to Longdo]
kriechen | kriechend | kriecht | krochto truckle | truckling | truckles | truckled [Add to Longdo]
kriechen; schleichen; beschleichen | kriechend; schleichend | gekrochen; geschlichen | kriecht; schleicht | kroch; schlichto creep {crept; crept} | creeping | crept | creeps | crept [Add to Longdo]
kriechen; katzbuckeln (vor) | kriechend; katzbuckelnd | kriecht; katzbuckelt | kroch; katzbuckelteto fawn (upon); to cringe | fawning; cringing | fawns; cringes | fawned; cringed [Add to Longdo]
krochwormed [Add to Longdo]
krochsnaked [Add to Longdo]
sich verkriechen | verkriechend | verkrochento creep away; to hide oneself away | creeping away | crept away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  kroch [krɔx]
     crawled; cringed; groveled; snaked; truckled; wormed
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top