Search result for

kins

(96 entries)
(0.0719 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kins-, *kins*, kin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kinship[N] ตระกูล, See also: ญาติ, เผ่าพันธุ์, โคตร, วงศาคณาญาติ, Syn. family
kinsman[N] ญาติพี่น้อง (คำเก่า), Syn. male relative, Ant. kinswoman, female relative
kinsfolk[N] ญาติพี่น้อง, Syn. kinsfolk, relative, family
kinswoman[N] ญาติผู้หญิง (คำเก่า), Syn. female relative, Ant. kinsman, male relative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kinship(คิน'ชิพ) n. ความเป็นญาติมิตร,ความสัมพันธ์ทางครอบครัว,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ,ความสัมพรรค, Syn. blood,family,affinity
kinsman(คินซ'เมิน) n. ญาติผู้ชาย
kinswoman(คินซ'วูมเมิน) n. ญาติผู้หญิง, Syn. female relative pl.kinswomen
buckskinsกางเกงขี่ม้าที่ทำด้วยหนังกวาง
parkinson's diseasen. โรคประสาทชนิดหนึ่งที่มีอาการสั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
kinsfolk(n) ญาติพี่น้อง,เครือญาติ
kinship(n) ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
kinsman(n) ญาติผู้ชาย
kinswoman(n) ญาติผู้หญิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
kinshipความเป็นญาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kinshipความเป็นญาติ [ดู relationship] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kinshipความเป็นญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinship groupกลุ่มญาติพี่น้อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kinship systemระบบเครือญาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kinshipเครือญาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The only person with whom I felt kinship died 300 years before the birth of Christ.คนเดียวที่ผมรู้สึกต่อติดได้ด้วย... ...ตายไปตั้งแต่ 300 ปี ก่อนพระคริสต์จะอุบัติ Watchmen (2009)
- Oh, that was Chimsey. - Kinsey. Yeah.อ๋อ นั่นคือ Chimsey คินซีส์ ใช่ The Blind Side (2009)
Brandon, just a couple hours ago you told me you were Kinsey Six gay.แบรนดอน เธอเพิ่งบอกฉันตะกี้ ว่าเธอเป็นเกย์ ไม่ไบด้วย Easy A (2010)
You share no kinship with these prisoners.แกไม่ได้เป็นญาติกับนักโทษเหล่านั้น Great and Unfortunate Things (2010)
Hey, Mrs. Kinsky.คุณคินสกี้ The Glamorous Life (2010)
I didn't feel any kinship... with the pig.ฉันไม่ได้รู้สึกเอ่อ... อะไรเกี่ยวกับพวกหมูนักนะ Blink (2010)
Uh, you feel more kinship with cows?อู้ว หรือคุณอยากได้พวกตระกูลวัวมั๊ย? Blink (2010)
That's a finger. I'm not Neighbor Kinsky right now.ซูซาน ฉันไม่ใช่คินสกี้ "เพื่อนบ้าน"เธออีกต่อไปแล้ว แต่ฉันเป็นคินสกี้ "นักธุรกิจ" I Guess This Is Goodbye (2010)
I'm Business Kinsky.ไม่งั้นฉันไปจริงนะ I Guess This Is Goodbye (2010)
You wouldn't happen to know where mitzi kinsky is, would you?คุณรู้ไหมว่าตอนนี้มิซซี่ไปอยู่ที่ไหน ? Down the Block There's a Riot (2010)
Well, first, you should know that Mitzi Kinsky agreed to sell me her house yesterday.งั้น, อย่างแรก, คุณต้องรู้ว่ามิซซี่ คินสกี้ ขายบ้านให้้ผมแล้วเมื่อวานนี้ Down the Block There's a Riot (2010)
But what about, uh, Mitzi Kinsky?แต่อย่าง เอ่อ มิทซี คินสกี้ล่ะ Pleasant Little Kingdom (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kinsA diametrically opposed kinship pattern is to be observed among certain South Sea Island communities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธภาพ[N] relationship, See also: kinship, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, ความผูกพัน
สายสัมพันธ์[N] relation, See also: kinship, correspondence, Syn. ความสัมพันธ์
พันธุ์[N] relatives, See also: kinsman, Syn. กำพืด, ตระกูล, พวก, สาย, Example: เขาคงหมดหวังที่จะมีลูกให้สืบพันธุ์สืบทายาดต่อไป, Thai definition: พวกพ้อง, พี่น้อง, วงศ์วาน, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
ระบบเครือญาติ[N] system of relatives, See also: kinship, relationship, Example: หัวใจที่แท้จริงของการรดน้ำในวันสงกานต์ คือ การยืนยันความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ
ความเป็นญาติ[N] kinship, See also: family relationship, Syn. ความเป็นเครือญาติ, Example: ที่บ้านอ้างเหตุผลความเป็นญาติไม่ให้เขาทั้งสองคนรักกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอมิลี ดิกคินสัน[n. prop.] (Ēmilī Dikkhinsan) EN: Emily Dickinson   FR: Emily Dickinson
ความเป็นญาติ[n. exp.] (khwām pen yāt) EN: kinship ; family relationship   FR: parenté [f] ; lien de parenté [m]
หมู่ญาติ[n.] (mūyāt) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen   FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]
พี่น้อง[n.] (phīnøng) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters   FR: frères et soeurs [mpl] ; cousins et cousines [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; parents [mpl] ; parentèle [f] (vx)
ระบบเครือญาติ[n. exp.] (rabop khreūa yāt) EN: system of relatives ; kinship ; relationship   
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; kinship ; correspondence   
วงศาคณาญาติ[n.] (wongsākhanāyāt) EN: relations ; kin ; kinsman ; relatives   
วงศ์วาน[n.] (wongwān) EN: family ; relations ; relatives ; kin kinsfolk   
ญาติ[n. exp.] (yāt) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old)   FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman   FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KINST    K IH1 N S T
KINSEL    K IH1 N S AH0 L
KINSEY    K IH1 N Z IY0
KINSER    K IH1 N S ER0
KINSMAN    K IH1 N Z M AE2 N
KINSELL    K IH1 N S AH0 L
KINSHIP    K IH1 N SH IH2 P
KINSLOW    K IH1 N S L OW2
KINSLER    K IH1 N S AH0 L ER0
KINSLEY    K IH1 N Z L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kinship    (n) (k ii1 n sh i p)
kinsman    (n) (k i1 n z m @ n)
kinsmen    (n) (k i1 n z m @ n)
Kinshasa    (n) (k i1 n sh aa1 s @)
kinsfolk    (n) (k i1 n z f ou k)
kinswoman    (n) (k i1 n z w u m @ n)
kinswomen    (n) (k i1 n z w i m i n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinshasa (Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo)Kinshasa (capital of Democratic Republic of the Congo) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
たこつぼ型心筋症[たこつぼがたしんきんしょう, takotsubogatashinkinshou] (n) (See たこつぼ心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
たこつぼ心筋症[たこつぼしんきんしょう, takotsuboshinkinshou] (n) (See たこつぼ型心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.) [Add to Longdo]
カナリア色;金糸雀色[カナリアいろ(カナリア色);きんしじゃくいろ(金糸雀色), kanaria iro ( kanaria shoku ); kinshijakuiro ( kin ito suzume shoku )] (n) canary; daffodil yellow [Add to Longdo]
グループ料金制[グループりょうきんせい, guru-pu ryoukinsei] (n) {comp} group rate system [Add to Longdo]
スキンシップ[, sukinshippu] (n) (1) child-rearing with frequent physical contact (wasei [Add to Longdo]
チキンスープ[, chikinsu-pu] (n) chicken soup [Add to Longdo]
ディキンソニア[, deikinsonia] (n) Dickinsonia (lat [Add to Longdo]
パーキンソン[, pa-kinson] (n) Parkinson [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男性亲属[nán xìng qīn shǔ, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] kinsman [Add to Longdo]
金沙萨[Jīn shā sà, ㄐㄧㄣ ㄕㄚ ㄙㄚˋ, / ] Kinshasa (capital of Zaire) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
グループ料金制[グループりょうきんせい, guru-pu ryoukinsei] group rate system [Add to Longdo]
課金制[かきんせい, kakinsei] rate structure [Add to Longdo]
課金制御データ[かきんせいぎょデータ, kakinseigyo de-ta] billing control data [Add to Longdo]
禁止[きんし, kinshi] inhibit (vs) [Add to Longdo]
使用禁止[しようきんし, shiyoukinshi] unavailable, disabled [Add to Longdo]
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]
書き込み禁止[かきこみきんし, kakikomikinshi] read-only (a-no) [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]
通話料金制[つうわりょうきんせい, tsuuwaryoukinsei] message-rated (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
均斉[きんせい, kinsei] Symmetrie [Add to Longdo]
均質[きんしつ, kinshitsu] gleichartig, homogen [Add to Longdo]
禁制[きんせい, kinsei] Verbot, Tabu [Add to Longdo]
禁止[きんし, kinshi] Verbot [Add to Longdo]
禁酒[きんしゅ, kinshu] Abstinenz, Alkoholverbot [Add to Longdo]
緊縮[きんしゅく, kinshuku] das_Schrumpfen, Einschraenkung, Sparmassnahmen [Add to Longdo]
謹慎[きんしん, kinshin] gutes_Benehmen, Stubenarrest [Add to Longdo]
近視[きんし, kinshi] Kurzsichtigkeit [Add to Longdo]
金銭[きんせん, kinsen] Geld, Kasse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top