Search result for

keiler

(50 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -keiler-, *keiler*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา keiler มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *keiler*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two minutes and countingZwei Minuten noch bis zur großen Keilerei. Battle Creek Brawl (1980)
I won't have any brawling here.Es gibt keine Keilerei bei mir! Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
The security guards are rushing in, trying to stop this slaughter.Die Saalordner versuchen, die Keilerei zu beenden. Rocky III (1982)
You didn't get away with banging heads for Team USA, you're not gonna get away with it playing for the Raiders.Du bist im Nationalteam nicht mit Keilereien durchgekommen, bei den Raiders kommst du damit auch nicht durch. Thin Ice (1988)
Women, fights, booze.Weiber, Suff und Keilerei. Chodník cez Dunaj (1989)
Remember, wound a boar and climb a tree."Vor verletztem Keiler rettet dich ein Baum!" My Father's Glory (1990)
My uncle dreamt tonight that the boar had shown his tusks. Therefore he sends to know if you will shun the danger that his soul does fear.-Mein Onkel träumte heute nacht, der Keiler hätte sein Zähn' gezeigt und fragt, ob Ihr ihm helft in seiner Angst. Richard III (1995)
Tell your uncle I shall see him at the meeting where he shall see "the boar" will use us kindly.Sag deinem Onkel, wenn wir uns nachher treffen, wird er schon sehn, wie umgänglich der Keiler ist. Richard III (1995)
Wretched, bloody, and usurping swine.Der grimmige, blutige, tyrannische KeilerRichard III (1995)
Teasing is mixed up with roughhousing. It's mixed up with attraction.Einander ärgern geht mit Keilereien, aber auch mit Zuneigung einher. Saturn Dreaming of Mercury (1999)
I just kept my head down and let the mens fight it out.Ich habe die Keilerei den Männern überlassen. Prodigy (2000)
We've waited for this a long time!Herbei! Herbei! 's gibt Keilerei! Die Meistersinger von Nürnberg (2001)
-Then we have ourselves a rowdy-dow.- Da gibt's 'ne wunderbare Keilerei. Gangs of New York (2002)
Golly, the whole left side of his body is as useless as tits on a boar hog. -He lingered in a vegetative state for years.Die linke Körperhälfte war so nutzlos wie Titten an 'nem KeilerIntolerable Cruelty (2003)
The doctor explained that German soldiers come here as studs or purebred boars to scientifically impregnate German females with German semen.Der Arzt erklärte mir, dass die Soldaten hierher kommen, um wie edle Keiler oder Zuchthengste die deutschen Mädchen mit germanischem Samen zu befruchten. I Served the King of England (2006)
As a running boar.Als laufender KeilerDeutschland. Ein Sommermärchen (2006)
You know, a boar's head or two.Sie wissen schon, einen Keilerkopf oder 2. Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Boss, I'll work with anything for money just tell me and will fuck a cow, i will...Für Geld mache ich fast alles, außer 'nen Keiler zu ficken. Promise Me This (2007)
Don't worry, just watch out for wild pigs.Soll ich dir mal was sagen? Nimm dich in acht vor dem KeilerPromise Me This (2007)
I do everything for money. Just say it... Take off your socks, and put this on.Für Geld mach' ich alles, außer einen Keiler zu ficken oder mich von einem ficken zu lassen. Promise Me This (2007)
Boss...Chef, da ist ein KeilerPromise Me This (2007)
- Boar are thick.- Recht viele Keiler unterwegs. Par Avion (2007)
- I was shooting at a boar!- ich wollte einen Keiler schießen. Par Avion (2007)
I was following a boar, Claire.Ich verfolgte einen Keiler, Claire. Par Avion (2007)
Desmond's never gone boar hunting and the boar never come close to the beach.Er hat noch nie Keiler gejagt, und die Keiler kommen nie so nahe an den Strand. Par Avion (2007)
-Here we go. This is gonna be a brawl.- Das gibt 'ne saftige Keilerei. Felon (2008)
It's clobbering time.Ach, es ist Zeit für Keilerei. The Fight (2008)
Don't get involved in fights, don't think you're better than othersMeide Keilereien und sei nicht hochmütig. Und bleib... The Legend Is Born: Ip Man (2010)
♪ The boar's great tusks, they boded illDie großen Hauer des Keilers, sie verhießen nichts Gutes Fire and Blood (2011)
♪ The lion ripped his balls off, and... ♪ The boar did all the rest ♪Der Löwe riss ihm die Eier ab, und... Der Keiler tat sein Übriges Fire and Blood (2011)
JOLLY BOAR INNZUM LACHENDEN KEILER Astérix and Obélix: God Save Britannia (2012)
Since that boar killed his brother, every lord wants a coronation.Seit der Keiler seinen Bruder getötet hat, will jeder Lord eine Krönung. The North Remembers (2012)
I'd like to do both. But where's the fun in clobbering a ball of wet fur?Ich würde gerne beides machen, aber wem macht schon eine Keilerei mit einem ängstlichen Fellpüschel Spaß? Survival of the Fittest (2012)
- After the fight. - No.Und nach der Keilerei? Love Battles (2013)
Do not you want more?Der Keiler ist voll Was wollen wir mehr? Phoenix (2014)
It's a wild boar.Das ist ein wilder KeilerMy Old Lady (2014)
Christmas dinner is just one big brawl.Unser Weihnachtsessen ist immer eine riesige Keilerei. Charlie, Lacey & the Dangerous Plumber (2014)
All that chivalry is worthless, motherfucker. Like tits on a boar hog.- Deine Ritterlichkeit ist überflüssig, genauso wie Titten bei einem Keiler31 (2016)
Oh, murdered by a boar.Oh, ermordet von einem KeilerThe Door (2016)
- I'm not blaming you, but, you know, the doctor did say hat it was from previous roughhousing,- Nicht deine Schuld, aber der Arzt meinte schon, dass es von Keilereien kommt, Soccer Gigi TV Mikey (2016)
No more fucking banging with this guy, right?Lass dich nicht auf 'ne beschissene Keilerei mit dem Kerl ein, klar? Wolf Tickets (2017)
No more banging.Keine Keilerei. Wolf Tickets (2017)
Last night, down in the compartment, I stopped three of them fights worse than that.Gestern gab es 4 Keilereien. Ich kann sie nicht mehr im Zaum halten. Mister Roberts (1955)
"the candidate must conquer a wild boar with his bare hands.""Der Kandidat muss mit bloßer Hand einen wilden Keiler bezwingen." The Court Jester (1955)
Release the boar!Lasst den Keiler los! The Court Jester (1955)
There's a roughhouse in the next suite.Nur eine Keilerei in der angrenzenden Suite. Kiss Them for Me (1957)
Didn't you hear about it?Haben Sie nichts davon gehört? Eine schwere Keilerei. Saturday Night and Sunday Morning (1960)
But people like that should be careful, though, never to pick on the wrong bloke.Ja, aber bei so 'ner Keilerei soll man vorsichtig sein, da kann man leicht mal an den Verkehrten kommen. Saturday Night and Sunday Morning (1960)
Those dummies, now we're short three guys.Schon drei futsch für die Keilerei. War of the Buttons (1962)
I promise.Schöne Keilerei. Spur der Steine (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top