Search result for

jutas

(83 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jutas-, *jutas*, juta
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jutas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jutas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coadjutant[N] ที่ช่วยเหลือ, Syn. cooperating
coadjutant[N] ผู้ช่วย, Syn. assistant, helper, coadjutor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjutant(แอด' จูเทินทฺ) adj.,n. ผู้ช่วย, ยาเสริม, สิ่งช่วย, Syn. serving to help, auxiliary)
adjutant general(pl. adjutants general) เสนาธิการผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
coadjutantadj. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน n. ผู้ช่วย,ผู้ร่วมมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
ADJUTANT:นายทหารคนสนิท: 47 Ronin (2013)
ADJUTANT:นายทหารคนสนิท: 47 Ronin (2013)
During rifle practice, I sneezed... and brought down a warrant-officer.Erste Schießübung, ich muss niesen und streckte den Adjutanten nieder. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
You'll serve as Captain Lewis' aide-de-camp.Sie sind Captain Lewis Adjutant. Private Benjamin (1980)
The one who had his aide shot?Denjenigen, der seinen Adjutanten erschießen ließ? The Medal (1980)
My adjutant, Lieutenant Kosztolanyi.Mein Adjutant, Leutnant Kosztolänyi, The Medal (1980)
Major Beckwith, General Cork's assistant.Major Beckwith, der Adjutant des Generals. The Skin (1981)
I'm Major Sanderson, General Duncton's adjutant.Ich bin Maj. Sanderson. Gen. Dunctons Adjutant. Deadly Maneuvers (1982)
My aide, Captain Hirsch.Mein Adjutant Hirsch. - Guten Abend. The Scarlet and the Black (1983)
Anyuta, be quick and make a copy of this.Anjuta, mache sofort eine Kopie. Vassa (1983)
You can go, Anyuta.Geh, AnjutaVassa (1983)
calm down. Anyuta, calm her down.Beruhige dich, Anjuta, beruhige sie. Vassa (1983)
If all goes well, I may have to make you my personal adjutant.Wenn alles gutgeht, mache ich Sie zum meinem persönlichen Adjutanten. The Overlord (1984)
He's more than just an aide, he's a friend.Er ist mehr als nur Adjutant. Er ist ein Freund. A Relative Situation (1985)
You've heard the evidence against... ex-Fleet Adjutant Commander Lydia.Sie haben die Aussagen gegen die Ex-Flotten-Adjutantin Kommandantin Lydia gehört. The Champion (1985)
Thus, I'm taking over your command.Somit übernehme ich dein Kommando. Ich wurde zu Charles' Adjutant ernannt. The Conversion (1985)
Put me through to Legation. I want to make sure that Lydia has a reception befitting an adjutant.Ich will sicherstellen, dass Lydia wie ein Adjutant empfangen wird. The Conversion (1985)
Lydia 's shuttle will be arriving at the landing pad at 1400 hours.Lydias Shuttle kommt um 14 Uhr an. Als Charles' Adjutant steht ihr eine VIP-Behandlung zu. The Conversion (1985)
She can't do anything without reporting to me.Sie kann nichts tun, ohne mich zu informieren. Ich bin Charles' Adjutant. The Conversion (1985)
Lydia, my adjutant was kidnapped by the Resistance.Lydia, meine Adjutantin, wurde vom Widerstand gekidnappt. The Conversion (1985)
Guards, put Adjutant Lydia under arrest.Wachen, verhaftet Adjutant Lydia. The Littlest Dragon (1985)
Operator, get me the President's agent.Nein, gib mir den Adjutanten des Präsidenten. The Running Man (1987)
Consider she was a wardress in a prison... and your adjutant, Colonel, has confirmed my suspicion... in a telephone call to the American police... that Lady Westholme, prior to her marriage, was a criminal... who served a prison sentence in that very same prison.Bedenken Sie, dass sie Gefängniswärterin war, und Ihr Adjutant, Colonel, hat durch einen Anruf bei der amerikanischen Polizei meinen Verdacht bestätigt, dass Lady Westholme vor ihrer Ehe eine Kriminelle war, die in genau diesem Gefängnis eine Strafe absaß. Appointment with Death (1988)
Or my wife or my aide.Oder meine Frau oder der Adjutant. The Bourne Identity (1988)
-How long's your aide been with you?- Wann hat der Adjutant angefangen? The Bourne Identity (1988)
Oh, this is my royal adjutant, General Benson.Das ist mein königlicher Adjutant, General Benson. Dirty Rotten Scoundrels (1988)
I was ADC to her father back in '92 when she was seven years old.Ich war Adjutant ihres Vaters. Sie war damals 7. Problem at Sea (1989)
No, he's an ex- sergeant and always drunk as a lord.- Nicht wirklich. Er ist ein ehemaliger Adjutant, immer blau, mit einem steifen Bein. My Mother's Castle (1990)
Neither, sir. The junior adjutant to the diplomatic delegation.Der Junioradjutant der diplomatischen Delegation. Unification I (1991)
Junior adjutant!Junioradjutant. Unification I (1991)
Count Von Katterling headed the mission.Graf von Katteren, der Leiter der Aktion, überließ diese Arbeit seinem Adjutanten. Armour of God 2: Operation Condor (1991)
He designated his aide. To lead 18 guards to the mission. But all of them.Der Adjutant und 18 ausgesuchte Männer führten die Mission aus, aber unmittelbar nach deren Abschluss verschwanden sie. Armour of God 2: Operation Condor (1991)
This is the aide. In charge of the mission.Das ist der Adjutant mit den 18 Männern, die das Gold verstecken sollten. Armour of God 2: Operation Condor (1991)
Making those prank calls. You're Hans' grand-daughter.- Und du bist die Enkelin vom Adjutanten. Armour of God 2: Operation Condor (1991)
Elsa's grandfather is the aide.- Elsa, die Enkelin des Adjutanten. Armour of God 2: Operation Condor (1991)
Besides, she is... Closely related to the aide, I'm...Und die Enkelin des Adjutanten... nein. Armour of God 2: Operation Condor (1991)
I like my aides to be presentable.Meine Adjutanten sollen präsentabel sein. Scent of a Woman (1992)
Twenty-six years in the service, never let an aide shine my shoes.In 26 Jahren Dienst hat mir nie ein Adjutant die Schuhe poliert. Scent of a Woman (1992)
- Get me the Adjutant General's office.- Geben Sie mir den Generaladjutanten. Blue Sky (1994)
My aide, a man named Elim, tracked them to a Cardassian shuttle bound for Terok Nor.Mein Adjutant, ein Mann namens Elim, fand sie auf einem cardassianischen Shuttle mit Kurs nach Terok Nor. The Wire (1994)
Elim wasn't my aide.Elim war nicht mein Adjutant. The Wire (1994)
I spoke with your aide, Cmdr Wrightwell.Ich sprach mit Ihrem Adjutanten, Commander Wrightwell. Journey's End (1994)
Sir William, in the name of God we appoint thee guardian and high protector of Scotland and thy captains as aides-de-camp.Sir William, im Namen Gottes ernennen wir Euch zum Schutzherrn und Hohen Protektor Schottlands und Eure Hauptmänner zu Adjutanten. Braveheart (1995)
You'll have to stay in there and keep the program running for now. Understood.Das ist meine Adjutantin, Commander Benteen. Our Man Bashir (1995)
Ensign Parsons ordered his pejuta cold.Fähnrich Parsons hat sich kalten pejuta bestellt. Cathexis (1995)
Today it's cold pejuta, hold the lemon.Heute trinkt er kalten pejuta, ohne Zitrone. Cathexis (1995)
A personal one, over a hot cup of pejuta.Eine persönliche. Bei einer Tasse heißem Pejuta versöhnen Sie sich. Parallax (1995)
- Based on what? The death of my adjutant?- Weil meine Adjutantin starb? The Walk (1995)
My advisers counseled against it for security reasons.Meine Adjutanten haben mir aus Sicherheitsgründen abgeraten. Falling Toward Apotheosis (1996)
Is this a secure line?Sarish Rez, Adjutant des Premierministers. Paradise Lost (1996)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกรุม[N] Leptoptilos javanicus, See also: adjutant stork, bird of the stork family, adjutant bird, Leptoptilos argula, Leptoptilos j, Syn. นกตะกรุม, Example: จังหวัดนราธิวาสยังเป็นที่อยู่ของนกตะกรุมเป็นจำนวนมาก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกกระสาชนิด Leptoptilos javanicus ในวงศ์ Ciconiidae รูปร่างคล้ายนกตะกรามแต่ขนาดเล็กกว่า หัวและคอสีเหลือง ไม่มีถุงลมและพู่ขนสีขาวที่คอ
องครักษ์[N] aide-de-camp, See also: protector, adjutant, Syn. ราชองครักษ์, Example: บรรดาราชองครักษ์จะต้องตามเสด็จในหลวงไปทุกแห่งหน, Count unit: คน, Thai definition: นายทหารชั้นสัญญาบัตรรักษาพระองค์พระมหากษัตริย์เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกตะกราม[n. exp.] (nok takrām) EN: Greater Adjutant   FR: Marabout argala [m] ; Grand Marabout [m]
นกตะกรุม[n. exp.] (nok takrum) EN: Lesser Adjutant   FR: Marabout chevelu [m] ; Petit Marabout [m] ; Marabout d’Asie [m]
องครักษ์[n.] (ongkharak) EN: bodyguard ; protector ; aide-de-camp ; adjutant   FR: garde du corps [m] ; aide de camp [m]
ตะกรุม[n. exp.] (takrum) EN: Lesser Adjutant   FR: marabout [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADJUTANT    AE1 JH AH0 T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjutant    (n) (a1 jh u t @ n t)
adjutants    (n) (a1 jh u t @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adjutant {m} [mil.]adjutant; aide-de-camp [Add to Longdo]
Großer Adjutant {m} [ornith.]Greater Adjutant Stork [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受胎[じゅたい, jutai] (n,vs) conception; fertilization; fertilisation; (P) [Add to Longdo]
受胎告知[じゅたいこくち, jutaikokuchi] (n) the Annunciation [Add to Longdo]
受胎調節[じゅたいちょうせつ, jutaichousetsu] (n,adj-no) birth control [Add to Longdo]
受託[じゅたく, jutaku] (n,vs) being entrusted with; taking charge of; (P) [Add to Longdo]
受託会社[じゅたくがいしゃ, jutakugaisha] (n) trustee company [Add to Longdo]
受託開発[じゅたくかいはつ, jutakukaihatsu] (n) (1) entrusted development; (2) original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
受託者[じゅたくしゃ, jutakusha] (n) trustee; assignee; consignee [Add to Longdo]
受託収賄罪[じゅたくしゅうわいざい, jutakushuuwaizai] (n) (the crime of) bribery [Add to Longdo]
受託販売[じゅたくはんばい, jutakuhanbai] (n) consignment sale [Add to Longdo]
処女受胎[しょじょじゅたい, shojojutai] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus) [Add to Longdo]
人工受胎[じんこうじゅたい, jinkoujutai] (n) artificial insemination [Add to Longdo]
総務[そうむ, soumu] (n) general affairs; general business; manager; director; adjutant general; (P) [Add to Longdo]
通報受端[つうほうじゅたん, tsuuhoujutan] (n) {comp} message sink [Add to Longdo]
副官[ふくかん;ふっかん, fukukan ; fukkan] (n) adjutant; aide; aide-de-camp [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通報受端[つうほうじゅたん, tsuuhoujutan] message sink [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
受胎[じゅたい, jutai] Empfaengnis, Befruchtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top