Search result for

jugules

(56 entries)
(0.0427 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jugules-, *jugules*, jugule
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jugules มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jugules*)
English-Thai: Longdo Dictionary
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jugular[N] เส้นเลือดใหญ่ช่วงคอที่นำเลือดจากศีรษะไปยังหัวใจ, Syn. jugular vein

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jugular(จัก'กิวละ) adj. เกี่ยวกับคอ,เกี่ยวกับหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอ,จากสมอง. n. หลอดเลือดดังกล่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jugular-คอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glomus Jugulare, Tumors ofทูเมอร์ของโกลมัสจูถูแลร์ [การแพทย์]
Jugular Notchรอยบุ๋มบริเวณคออยู่ระหว่างรอยต่อไหปลาร้า 2 ข้าง [การแพทย์]
Jugular Phlebogramหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอ [การแพทย์]
Jugular Veinsหลอดเลือดดำคอ, หลอดเลือดดำจูกูลาร์, หลอดเลือดดำจูกูลาร์ที่คอ, หลอดโลหิตดำจุกุล่า [การแพทย์]
Jugular Veins, Collapseหลอดเลือดดำใหญ่ที่คอแฟบลง [การแพทย์]
Jugular Veins, Distendเส้นโลหิตดำโป่ง [การแพทย์]
Jugular Veins, Engorgedเส้นโลหิตดำโป่ง [การแพทย์]
Jugular Veins, Externalหลอดเลือดดำที่คอ, เส้นเลือดดำที่คอ [การแพทย์]
Jugular Veins, Internalเส้นเลือดที่คอ, หลอดเลือดดำอินเทอร์นาลจูกูลาร์ [การแพทย์]
Jugular, Internalหลอดเลือดดำชั้นผิวไหลลงสู่ชั้นลึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- His neck. Distended jugular.นั่นอะไีร\ คอเขามีเส้นเลือดใหญ่ขยายตัว Last Resort (2008)
The blood is drained through the jugular vein and replaced with embalming fluid through onethe major arteries.แล้วแทนที่ด้วยน้ำยาดองศพ เข้าไปในเส้นเลือดใหญ่ ปกติก็จะใช่เวลาสักสองสามชั่วโมง Cold Comfort (2009)
I'd go for the jugularผมคงเอาให้ถึงตาย Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
A shard of glass sliced up and into the jugular.รอยกระจกที่แตก รูปแบบนั้น Devil (2010)
The desire to rip out your jugular every time he's with you?แรงปรารถนาที่จะตัดหลอดเลือดที่คอ ทุกครั้งที่เขาอยู่กับเธอ Memory Lane (2010)
Severed the jugular and exited. But there was no bullet found At the scene, so where'd the bullet go?แต่ไม่เจอกระสุน มันหายไปไหน? Bullet Proof (2010)
He will then proceed to jump behind his target while she is pre-occupied, and apply a fatal impend weapon into her jugular artery!แล้วไอ้หมอนั่นก็จะกระโจนจากข้างหลังแล้วกระโดดล็อกคอ แล้วใช้อาวุธร้ายแรงนั่นจู่โจมที่คอหอย Agents of Secret Stuff (2010)
- his jugular.ที่คอเขา. Traffic (2011)
Inserting the angio needle into his jugular vein.เราจะสอดสายเข้าไปในหลอดเลือดดำที่คอ Traffic (2011)
Jugular, superior thyroid, common carotid, left and right-- you name it, it's been severed.ผ่านคอ ต่อมไทรอยด์ เส้นเลือดข้างคอ ซ้ายไปขวา ถูกเชือดกระจุยเลยล่ะ Demons (2011)
Another couple of inches, it would've had my jugular.อีกสองนิ้ว ถึงเส้นเลือดใหญ่แน่ Occupation (2011)
Oh, it says be really careful not to cut the jugular.โอ ต้องระวังมาก ๆ นะ อย่าไปตัดโดนส่วนอื่นของคอล่ะ The Thing with Feathers (2012)
I shoot Mr. Marlow twice, severing jugulars and carotids with near-surgical precision.ผมยิงคุณมาร์โลว์สองนัดซ้อน กระสุนทะลุหลอดเลือดใหญ่บริเวณคอทั้งแดงและดำ ตามตำแหน่งกายวิภาค Apéritif (2013)
I remember, it's that goddamn scorpion going for my jugular.แล้วผมก็จำได้ว่า ไอ้แมงป่องเวรนั้นกำลังไต่คออยู่ Dark Harbor (1998)
Pinch the carotid and the jugular, cut off blood to the brain.and Kathy Meyers? I'm saying that he's been Power Trip (2008)
That's your external jugular vein.นั่นมันคือเส้นเลือดใหญ่ Resurrection (2008)
Now would you take the flap veins and join them to the internal jugular,please?ทีนี้คุณช่วยเอาเฟลบเวนไปต่อกับจีกกูล่าที่ได้ไหม? All by Myself (2008)
Look at his neck, at the jugular vein.Kuck mal am Hals. Hier an der Jugularis. Anatomy (2000)
The external jugular.Und das Jugulum externum? Dear Doctor (2002)
- I'll throw in an EJ. - Yeah, right.- Ich geh in die Jugularis Externa. Graduation Day (2006)
Pulse, 84. Systolic, 86, after a liter into the EJ.Puls 84, systolisch 86 nach 1 I über die Jugularis Externa. Graduation Day (2006)
EJ?Jugularis externa? Graduation Day (2006)
The one in your neck... I don't remember that one. ...went right through, severed your jugular.Der Schuss in den Hals ging glatt durch und trennte die Jugularis. No Reason (2006)
Transjugular hepatic biopsy.Transjuguläre Leberbiopsie Fetal Position (2007)
Is that the lJ? .Ist das die Jugularis Interna? Life After Death (2008)
Prep the cordis for the lJ.Den Zugang für die Jugularis vorbereiten. Oh, Brother (2008)
I'll hang an IJ.Ich lege einen Jugulariskatheter. Dream Runner (2009)
Do a transjugular liver biopsy.Führen Sie eine transjugulare Leberbiopsie durch. Under My Skin (2009)
Corporal Porter died from massive blood loss after his jugular vein and carotid artery were severed.Corporal Porter starb an einem massiven Blutverlust, nachdem seine Jugularvene und Karotisarterie durchtrennt wurden. Special Delivery (2010)
But the jugular veins were more - Except for Connor Freeman, who escaped and died in the mine explosion.Aber die Jugularvenen wurden fachgerechter durchtrennt. The Verdict in the Victims (2015)
Well, that confirms that she bled out through her jugular vein like the other victims.Das passt dazu, dass sie durch ihre Jugularvene verblutet ist, genau wie die anderen Opfer. The Verdict in the Victims (2015)
If we only knew what caused those two sharp punctures over the jugular vein.Wenn wir bloß wüssten, woher diese zwei Einstiche über der Jugularvene stammen. Dracula's Daughter (1936)
Two little punctures near the jugular vein, like insect bites.Zwei kleine Einstiche, ähnlich wie Insektenstiche, bei der Jugularvene. Dracula's Daughter (1936)
"Marks. Two small punctures, near jugular vein. Resembling pinpricks.Entschuldigung. "Stellen-- zwei Einstiche bei der Jugularvene, die Nadelstichen ähneln. Dracula's Daughter (1936)
I think it's the jugular unit.Ich denke, es ist die Jugular-Einheit. Westworld (1973)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกหัวขวานด่างท้องดำ[n. prop.] (nok hūa khwān tāng thøng dam) EN: Black-and-Buff Woodpecker   FR: Pic à jugulaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUGULAR    JH UW1 G Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jugular    (j) (jh uh1 g y u l @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halsader {f}jugular [Add to Longdo]
Jugularvene {f}; Drosselvene {f} [anat.]jugular vein [Add to Longdo]
versuchen, den Lebensnerv zu treffen; aufs Ganze gehento go for the jugular [fig.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
頚静脈;頸静脈[けいじょうみゃく, keijoumyaku] (n) jugular vein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top