ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

josy

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -josy-, *josy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา josy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *josy*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is Josy, my girlfriend.- Josy, meine Freundin. Pardon Mon Affaire, Too! (1977)
Josy needs it.Josy braucht sie. Pardon Mon Affaire, Too! (1977)
I'm working here because Josy needs to concentrate on her project.Ich arbeite hier, weil Josy sich auf ein Projekt konzentrieren musste. Pardon Mon Affaire, Too! (1977)
Josy says my room's a mess.Josy sagt, mein Zimmer sei keine Rumpelkammer. Pardon Mon Affaire, Too! (1977)
I saw Josy get bigger and bigger. Lucien was the father.Unschlüssig verfolgte ich, wie Josy rundlicher wurde, durch Luciens Hingabe geschwängert. Pardon Mon Affaire, Too! (1977)
- Did you call Josyane? Do you think I'm crazy?- Hast du mit Josyane telefoniert? The Umbrella Coup (1980)
Hello, Josyane?Hallo, Josyane? The Umbrella Coup (1980)
Come, Josyane.Ach, Josyane! The Umbrella Coup (1980)
But he lives with a woman called Josyane Leblanc.Aber er lebt mit einer gewissen Josyane Leblanc zusammen. The Umbrella Coup (1980)
Poor Josyane.Arme Josyane. The Umbrella Coup (1980)
- Yes, I will. See, Josyane...Also, Josyane... The Umbrella Coup (1980)
Josyane is...Ich lebe getrennt. Josyane... The Umbrella Coup (1980)
- Why? Josyane's vulnerable.Josyane ist ein schutzloses Wesen. The Umbrella Coup (1980)
Bravo! How did you get rid of Josyane?Wie hast du das mit Josyane hingebogen? The Umbrella Coup (1980)
- Yes, why didn't Josyane come along?- Ja, warum ist Josyane nicht mitgekommen? The Umbrella Coup (1980)
Josyane doesn't see anything either.Josyane sieht doch auch nichts. The Umbrella Coup (1980)
You know, Josyane...Du weißt, Josyane... The Umbrella Coup (1980)
Oh God, that's Josyane.Großer Gott! Das ist Josyane. The Umbrella Coup (1980)
Let Josyane do.Deine Josyane hilft dir schon. The Umbrella Coup (1980)
I was just congratulating Josy.Ich beglückwünsche gerade die schöne JosyTouchez Pas au Grisbi (1954)
Josy knows the way home.Josy kennt den Weg. Touchez Pas au Grisbi (1954)
Josy and Angelo going at it like there was no tomorrow.Josy und Monsieur Angelo, die sich heftig küssen. Touchez Pas au Grisbi (1954)
Now tell me why you told Josy.Erklär mir, warum du mit Josy geredet hast. Touchez Pas au Grisbi (1954)
Nope. We even let him have Josy.Nein, wir überlassen ihn JosyTouchez Pas au Grisbi (1954)
About Josy, what would you do in my shoes?Max... Wegen Josy? Was würdest du an meiner Stelle tun? Touchez Pas au Grisbi (1954)
I want Miss Josy in Room 16.Geben Sie mir Mademoiselle Josy, auf der 16. Touchez Pas au Grisbi (1954)
You'd best ask Miss Josy when she comes in.Fragen Sie Mademoiselle Josy, wenn sie zurückkommt. Touchez Pas au Grisbi (1954)
I'm talking to Josy.Ich rede mit JosyTouchez Pas au Grisbi (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top