Search result for

joies

(655 entries)
(0.0561 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joies-, *joies*, joie , joy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา joies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *joies*)
English-Thai: Longdo Dictionary
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
adjoining room(n ) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
join[VT] เข้าร่วม, See also: ร่วมวง, สมทบ, ร่วม, Syn. unite, combine
join[VT] เข้าร่วมเป็นสมาชิก
join[VT] เชื่อม, See also: ต่อ, โยง, ประสาน, Syn. connect, link, cement, Ant. separate, divide
join[VT] รวมเข้าด้วยกัน (ถนน, แม่น้ำ), See also: บรรจบกัน
join[N] รอยต่อ, See also: รอยเชื่อม, ข้อต่อ, Syn. joint, connection
join[PHRV] มีส่วนร่วม, See also: ประสมโรง, Syn. take part in, participate
joint[N] ข้อต่อ (กระดูก), Syn. node
joint[ADJ] ที่ร่วมกัน, Syn. mutual, cooperative, joined
joint[N] บุหรี่สอดไส้กัญชา (คำแสลง), Syn. spliff, reefer
joint[N] รอยต่อ, See also: รอยเชื่อม, Syn. connection
joint[N] สถานที่ดื่มกินและเต้นรำราคาถูก (คำไม่เป็นทางการ)
joist[N] รอด, See also: ไม้ที่สอดรูเสาสำหรับรับกระดานพื้นเรือน
adjoin[VT] ติด, See also: ชิด
adjoin[VI] มีเขตแดนติดกัน, Syn. beside, be adjacent to
adjoin[VT] มีเขตแดนติดกับ
enjoin[VT] กำหนด, See also: กำหนดให้มี, Syn. enforce, impose
enjoin[VT] ไม่อนุญาต, See also: ห้าม, Syn. forbid, prohibit
enjoin[VT] สั่งการ (คำทางการ), See also: สั่ง, บังคับบัญชา, Syn. command, order
joiner[N] ช่างไม้ทำกรอบประตูหรือหน้าต่าง, Syn. woodworker
joiner[N] ผู้ที่เป็นสมาชิกของหลายองค์กรหรือสมาคมเพื่อผลทางสังคม
rejoin[VI] กลับเข้าร่วมอีก, See also: ร่วมกันใหม่, รวมกันใหม่, Syn. reassemble
rejoin[VT] ร่วมกันใหม่, See also: ผนึกกันใหม่, Syn. reassemble
rejoin[VT] ต่อเข้ากันใหม่
rejoin[VI] ตอบกลับ, See also: โต้กลับ, โต้แย้ง, Syn. answer, confute, retort
conjoin[VT] ทำให้รวมกัน, Syn. combine, unite
conjoin[VI] รวมกัน, Syn. combine, unite
disjoin[VT] ไม่เข้าร่วม, See also: ทำให้แตกแยก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join, connect
disjoin[VI] ไม่เข้าร่วม, See also: แตกแยก, แบ่งแยก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join, connect
join in[PHRV] มีส่วนร่วม, See also: เข้าร่วม, Syn. join in with
join on[PHRV] เชื่อมต่อ, See also: รวมเข้าด้วยกัน, ทำให้ติดกัน
join on[PHRV] จับเข้าคู่กัน, See also: ทำให้ติดกัน, ยึดไว้ด้วยกัน, Syn. couple on, join onto, join to
join to[PHRV] จับเข้าคู่กัน, See also: ทำให้ติดกัน, ยึดไว้ด้วยกัน, Syn. couple on, join on, join to
join up[PHRV] ทำให้เข้าใกล้กันมากขึ้น, See also: เกือบติดกัน, เกือบต่อกันมากขึ้น, Syn. close up
join up[PHRV] รวมกัน, See also: เชื่อมต่อกัน, รวมตัวกัน, Syn. link up, marry up
join up[PHRV] เข้าร่วมเป็นทหาร, Syn. enlist, enrol
joinder[N] การเชื่อมต่อกัน, See also: การร่วมกัน, Syn. joining
joinery[N] งานไม้โดยเฉพาะกรอบประตูหรือหน้าต่าง, See also: ื่ื
jointed[ADJ] ที่มีรอยต่อรอยเชื่อมกัน, Syn. combined
jointly[ADV] อย่างร่วมกัน, See also: พร้อมกัน, ด้วยกัน, Syn. collectively, together
rejoice[VI] ปิติยินดี, See also: ปลื้มใจ, ดีใจ, มีความสุข, Syn. be glad, delight, enjoy, exult
rejoice[VT] ทำให้ปิติยินดี, See also: ทำให้ปลื้มใจ, ทำให้เป็นสุข, Syn. make happy, gladden, please
subjoin[VT] วางข้างท้าย, See also: ใส่ข้างหลัง, เติมท้าย, Syn. append, postfix, suffix
banjoist[N] นักเล่นแบนโจ
conjoint[ADJ] ที่รวมกัน, Syn. combinded, united
disjoint[VI] ไม่ต่อเนื่อง, See also: แยกจากกัน, Syn. dislocate, Ant. unite, join
disjoint[VT] ไม่ต่อเนื่อง, See also: แยกจากกัน, Syn. dislocate, Ant. unite, join
enjoin on[PHRV] สั่ง, See also: บัญชา, บังคับให้
join onto[PHRV] จับเข้าคู่กัน, See also: ทำให้ติดกัน, ยึดไว้ด้วยกัน, Syn. couple on, join to, join to
join with[PHRV] เห็นใจ, See also: สงสาร
rejoinder[N] คำตอบ, Syn. response, reply, answer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjoin(อะจอยน์') vt.,vi. ประชิดกับ, ติดกับ, ข้างเคียงกับ, Syn. border)
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน
butt jointn. หัวต่อโลหะหรือไม้โดยไม่มีรอยทาบ
conjoin(คันจอย') {conjoined,conjoining,conjoins} vt.,vi. รวมกัน,เชื่อมกัน,ประสานกัน., See also: conjoinedly adv. conjoiner n., Syn. connect,join,attach,unite
conjoint(คันจอยทฺ') adj. ซึ่งรวมกัน,ซึ่งเชื่อมกัน,ซึ่งประสานกัน, See also: conjointness n.
disjoinvt. แยก,ถอด,รื้อ
disjointvt.,vi. แยกข้อต่อ,แยกส่วนต่อ,ทำให้ข้อต่อหลุด,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
enjoinvt. สั่งการ,บัญชา,สั่ง,กำชับ,กำหนด,สั่งห้าม,ห้าม., See also: enjoiner n. ดูenjoin enjoinment n. ดูenjoin
join(จอยนฺ) {joined,joining,joins} vt.,vi.,n. (การ) เชื่อม,ติด,ต่อ,ร่วม, Syn. connect,merge,unite
joinder(จอย'เดอะ) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,การร่วมฟ้อง,การเชื่อมต่อกัน
joiner(จอย'เนอะ) n. ผู้ร่วม,สิ่งร่วม,ผู้เชื่อมต่อ,ช่างไม้,สิ่งเชื่อมต่อ
joinery(จอย'เนอรี) n. ศิลปกรเชื่อมต่อ,วิชาช่างไม้
joint(จอยทฺ) {jointed,jointing,joints} n. ข้อต่อ,รอยต่อ,หัวต่อ,เดือย,ปล้อง,ข้อ,ตาไม้,ส่วนตอ,ตะเข็บ,ที่บรรจบ adj. ร่วมกัน,สัมพันธ์กัน,ในเวลาเดียวกัน,เชื่อม vt.,vi. เชื่อมกัน,ต่อกัน, Syn. juncture
joint resolutionn. มติร่วม,มติร่วมของสภา
joint sessionn. การประชุมร่วมกันของสมาชิกจากสองสภา
jointly(จอยทฺ'ลี) adv. ร่วมกัน,พร้อมกัน, Syn. together
jointure(จอยน'เซอ) n. ทรัพย์สินของสามีที่ตายซึ่งภรรยาหม้ายมีสิทธิ์จะได้รับ
joist(จอยซฺทฺ) {joisted,joisting,joists} n. ตงรองพื้น,รอดรองพื้น,รอดตง,กระทง. vt. ตีตงรองพื้น,ตีรอดรองพื้น
misjoinder(มิสจอย'เดอะ) n. การเข้าร่วมด้วย
rejoice(รีจอยซฺ') vi. ดีใจ,ยินดี,ปลื้มปีติ,รื่นเริง vt. ทำให้ดีใจ,ทำให้ยินดี,ทำให้ปลื้มปีติ, See also: rejoiceful adj., Syn. delight,gladden
rejoicing(รีจอย'ซิง) n. ความดีใจ,ความยินดี,ความปลื้มปีติยินดี,ความรื่นเริง, See also: rejoicingly adv., Syn. exultation,jubilation
rejoin(รีจอยน์') vt.,vj. รวมกันอีก,กลับมารวมกันอีก,ผนึกกันใหม่,ตอบ,โต้ตอบ,โต้แย้ง,แก้ฟ้อง, Syn. reunite
rejoinder(รีจอย'เดอะ) n. การโต้ตอบ,คำโต้ตอบ,การโต้แย้ง,คำโต้แย้ง, Syn. reply,riposte
spline jointn. ข้อต่อบากมุม
tongue-and-groove jointn. ข้อต่อรางลิ้น
wristjoint(ริสทฺ'จอยทฺ) n. ข้อต่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
adjoin(vi,vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
conjoin(vt) ประสานกัน,เชื่อมกัน,รวมกัน,ต่อกัน
conjointly(adv) โดยประสานกัน,โดยร่วมกัน
disjoin(vt) รื้อ,ถอดออก,ทำให้ขาดจากกัน
disjoint(vt) ไม่ปะติปะต่อ,ทำให้เคลื่อน,ทำให้ขาดกัน
enjoin(vt) บัญชา,บังคับ,สั่งการ,กำชับ,ห้าม
join(vt) รวม,เข้าร่วม,ต่อกัน,พบ,บรรจุ,เข้าเป็นสมาชิก
joiner(n) ผู้เข้าร่วม,ผู้ร่วม,ช่างไม้
joint(adj) รวมกัน,ชุมนุมกัน,เชื่อมโยง
joint(n) ข้อต่อ,ดุ้น,เดือย,ตาไม้,ตะเข็บ,ที่ชุมนุม
jointly(adv) ร่วมกัน,โดยร่วมมือกัน,พร้อมกัน
joist(n) ไม้ขื่อ,รอด,ตง
rejoice(vi,vt) ร่าเริง,ยินดี,ดีใจ,ปลื้มปีติ,มีวาสนา,รื่นเริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pairwise disjointไม่มีส่วนร่วมทุกคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
primary cartilaginous joint; synchondrosisข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่นในเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plain butt jointรอยต่อชนหน้าเรียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lap jointรอยต่อเกย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resolution, jointมติร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rejoinderคำให้การต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinsurance of joint accountการประกันภัยต่อบัญชีร่วม มีความหมายเหมือนกับ reinsurance of common account [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return, jointการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมกัน (ของสามีภริยา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule, jointข้อบังคับการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
shoulder jointข้อไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symphysis; joint, secondary cartilaginousแนวประสานกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spline jointข้อต่อร่องฟัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
synarthrosis; joint, fibrousข้อต่อชนิดเนื้อเส้นใยคั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secondary cartilaginous joint; symphysisแนวประสานกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
short bell branch jointรอยต่อเฉียงปากบานใน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
synchondrosis; joint, primary cartilaginousข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่นในเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synovial joint; diarthrosisข้อต่อมีไขข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarf jointรอยต่อทาบแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
slot lap jointรอยต่อเกยรอบช่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
single-glut butt jointรอยต่อชนชิ้นเสริมเดี่ยว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
synovial capsule; articular capsule; joint capsuleปลอกหหุ้มข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
slip joint; sliding jointข้อต่อเลื่อน [มีความหมายเหมือนกับ spline joint] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
self-adjointผูกพันในตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
session, jointการประชุมร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sleeve joint; muff jointปลอกต่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
sliding joint; slip jointข้อต่อเลื่อน [มีความหมายเหมือนกับ spline joint] [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
open joint preparation; open weld preparationการเตรียมรอยต่อแบบห่าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
open weld preparation; open joint preparationการเตรียมรอยต่อแบบห่าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
owner, jointเจ้าของรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articular capsule; joint capsule; synovial capsuleปลอกหุ้มข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
amphiarthrosis; joint, cartilaginousข้อต่อชนิดกระดูกอ่อนคั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjacent; adjoiningข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjoining; adjacentข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankle jointข้อเท้า [มีความหมายเหมือนกับ ankle ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjoining ownersบรรดาเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjoining propertyทรัพย์สินที่อยู่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjointผูกพัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjoint equationสมการผูกพัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjoint matrixเมทริกซ์ผูกพัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
adjoint operatorตัวดำเนินการผูกพัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
joint creditorเจ้าหนี้ร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint cumulative distributionการแจกแจงสะสมร่วม [มีความหมายเหมือนกับ joint distribution function] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
joint debtorลูกหนี้ร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint defendantจำเลยร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint denialการปฏิเสธแบบร่วม [มีความหมายเหมือนกับ NOR] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
joint distribution functionฟังก์ชันการแจกแจงร่วม [มีความหมายเหมือนกับ joint cumulativedistribution] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
joint enterpriseวิสาหกิจร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint familyครอบครัวร่วม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
joint hull surveyการสำรวจตัวเรือร่วมกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint insured clauseข้อกำหนดผู้เอาประกันภัยร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Joint authorผู้แต่งร่วม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Conjoint analysis (Marketing)การวิเคราะห์คอนจอยท์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Joints (Engineering)ข้อต่อ (วิศวกรรมศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Joint ventureการร่วมทุน [เศรษฐศาสตร์]
Artificial jointข้อเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Bolted jointsข้อต่อสลักเกลียว [TU Subject Heading]
Elbow jointข้อต่อข้อศอก [TU Subject Heading]
Finger jointข้อนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Hip jointข้อสะโพก [TU Subject Heading]
Joint custody of childrenอำนาจปกครองบุตรร่วม [TU Subject Heading]
Joint diseasesโรคข้อ [TU Subject Heading]
Joint venturesการร่วมค้า [TU Subject Heading]
Jointsข้อต่อ [TU Subject Heading]
Joints (Engineering)ข้อต่อ (วิศวกรรมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Knee jointข้อเข่า [TU Subject Heading]
Riveted jointsข้อต่อหมุดย้ำ [TU Subject Heading]
Shoulder jointข้อไหล่ [TU Subject Heading]
Temporomandibular jointข้อขมับและขากรรไกรล่าง [TU Subject Heading]
Temporomandibular joint diskแผ่นรองข้อต่อข้อขมับและขากรรไกรล่าง [TU Subject Heading]
Temporomandibular joint disordersความผิดปกติของข้อขมับและขากรรไกรล่าง [TU Subject Heading]
Timber jointsข้อต่อไม้ [TU Subject Heading]
Twins, Conjoinedฝาแฝดติดกัน [TU Subject Heading]
Welded jointsข้อต่อเชื่อม [TU Subject Heading]
Joint Family ครอบครัวร่วม
เป็นหน่วยครอบครัวที่มีขนาดใหญ่ ประกอบด้วยครอบครัวเดี่ยวหลายครอบครัวรวมกัน สมาชิกทุกคนของกลุ่มวงศาคณาญาติ [สิ่งแวดล้อม]
Joint Product Cost ต้นทุนผลิตสินค้าร่วม
ต้นทุนในการผลิตสินค้า 2 ชนิด หรือมากกว่าที่เกิดจากกระบวนการผลิตเดียวกันและไม่สามารถแยกออกได้ว่า ส่วนใดเป็นต้นทุนการผลิตที่เกิดจากสินค้าชนิดใด [สิ่งแวดล้อม]
Joint Product Cost ต้นน้ำลำธาร
พื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำ มีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน มีการกัดชะพังทลายของดินได้ง่าย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2530 กำหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ, 1 บี และชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร และถึงแม้ว่าสภาพป่าของพื้นที่นั้นจะมีต้นไม้อยู่น้อยเพียงใดก็ตาม ก็มิให้กำหนดเป็นป่าเสื่อมโทรมตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2528 [สิ่งแวดล้อม]
Joint รอยแยก
รอยแยกของเนื้อหินเปลือกโลกที่เกิดจาก ความเค้นและความเครียด จึงทำให้เปลือกโลกพยายามแยกตัวออก เพื่อให้หมดภาวะความกดดัน ดังนั้น จึงพบเห็นเสมอว่าหินเกือบทุกแห่ง มีรอยแยก รอยร้าวอยู่ ถ้าหินสองฟากรอยแตกไม่เหลื่อมตัวกัน เรียกรอยแตกนั้นว่า รอยแยก ถ้าเหลื่อมตัวกันไป ก็เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) โดยที่รอยแยกนั้นเกิดจากความกดดันดังกล่าวแล้ว แนวและความเอียงเทของรอยแยกจึงมักสม่ำเสมอทั่วผืนหินแถบนั้น และแสดงทิศทางการกระทำจากแรงเค้นด้วย แนวรอยแยกในผืนหินแถบหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าทิศทางเดียวก็ได้ เพราะเกิดต่างกรรมต่างวาระกัน [สิ่งแวดล้อม]
Sheeting Joint รอยแยกแผ่น
เป็นรอยแยกชนิดหนึ่งที่เกิดในหินที่เป็นเนื้อ เดียวกัน เช่น หินแกรนิต ประกอบด้วยรอยแตกหนึ่งชุด ซึ่งขนานกับ พื้นผิวภูมิประเทศ และมีแนวค่อนข้างราบ รอยแตกจะถี่มาก ในบริเวณใกล้ผิวดิน และจะค่อนข้างห่างในที่ลึก [สิ่งแวดล้อม]
ASEAN-India Joint Cooperation Committeeคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-อินเดีย เป็นการประชุมระดับอธิบดี จัดขึ้นทุก ๆ 18-24 เดือน โดยอินเดียและประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนสลับกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อหารือและกำกับดูแลความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับอินเดีย [การทูต]
ASEAN-New Zealand Joint Management Committeeคณะกรรมการบริหารร่วมอาเซียน-นิวซีแลนด์ ประกอบด้วยผู้แทนระดับอธิบดีของอาเซียนและนิวซีแลนด์ ประชุมกัน ปีละครั้ง เพื่อทบทวนติดตามและนำเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างกัน [การทูต]
ASEAN-Pakistan Joint Sectoral Cooperation Committeeคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเฉพาะด้านอาเซียน-ปากีสถาน เป็นการประชุมระดับอธิบดี จัดขึ้นทุก ๆ 18-24 เดือน โดยปากีสถานและประเทศผู้ประสานงานของอาเซียนสลับกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อหารือและกำกับดูแลความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับปากีสถาน [การทูต]
ASEAN-Russia Joint Cooperation Committeeคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-รัสเซีย เป็นการประชุมระดับอธิบดี จัดขึ้นทุก ๆ 18-24 เดือน มีคณะทำงาน 2 คณะ คือ (1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (2) ด้านเศรษฐกิจ [การทูต]
ASEAN-Canada Joint Cooperation Committeeคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-แคนาดา เป็นการประชุมระดับอธิบดี จัดขึ้นทุกปี เพื่อทบทวน ติดตามและขยายความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ [การทูต]
ASEAN-European Community Joint Cooperation Committeeคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-ประชาคมยุโรป " จัดตั้งขึ้นตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประชาคมยุโรป (ASEAN-EC Cooperation Agreement) ที่ลงนามกันเมื่อปี พ.ศ. 2523 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างสองฝ่าย โดยมีคณะอนุกรรมการ 6 คณะ ได้แก่ ด้าน การค้า เศรษฐกิจอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และยาเสพติด " [การทูต]
Joint Commissionคณะกรรมาธิการร่วม " เป็นกลไกความร่วมมือในระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก JC มีบทบาทในการดูแลและส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม และสังคม โดยแต่ละฝ่ายจะสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ซึ่งอาจมีขึ้นปีละครั้งหรือ 2-3 ปีต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสะดวกของทั้งสองฝ่าย JC อาจมีกลไกย่อยหรือคณะกรรมการภายใต้ JC เพื่อกำกับดูแลเฉพาะเรื่องหรือมีคณะกรรมการในระดับส่วน ภูมิภาค เช่น ไทยกับมาเลเซียมีคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee - GBC) มีบทบาทในการดูแลความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงบริเวณชายแดน และมีคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนทางบก (Land Boundary Committee - LBC) เพื่อดูแลการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างประเทศทั้งสอง นอกจากนั้น ยังมีคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee - JTC) ระหว่างไทยกับบางประเทศ เป็นกลไกเพื่อส่งเสริมการค้าและขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน " [การทูต]
Joint Consultative Meetingการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจ อาเซียน และคณะกรรมการประจำอาเซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน [การทูต]
Joint Development Areaพื้นที่พัฒนาร่วม " หมายถึง พื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซีย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะแปรปัญหาเขตทับซ้อนในไหล่ทวีป ซึ่งมีพื้นที่ 7,250 ตารางกิโลเมตร ให้เป็นพื้นที่พัฒนาร่วม โดยการแสวงหาและนำเอาทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ดังกล่าวมาใช้และแบ่งปันผล ประโยชน์ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันในลักษณะ 50 : 50 ซึ่งนับว่าเป็น ตัวอย่างที่ดีในการแก้ไขกรณีพิพาทเกี่ยวกับเขตทับซ้อนทางทะเลสำหรับประเทศ อื่น ๆ " [การทูต]
Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for border areasคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับ พื้นที่ ชายแดนไทย-มาเลเซีย [การทูต]
Joint Ministerial Meetingการประชุมร่วมระดับรัฐมนตรีอาเซียน เป็นการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอา เซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน [การทูต]
joint committeeคณะกรรมการร่วม [การทูต]
Joint Declaration for a Socially Cohesive and Caring ASEANปฏิญญาร่วมว่าด้วยสังคมที่เป็นปึกแผ่นและเอื้ออาทรในอาเซียน เป็นคำประกาศของอาเซียนซึ่งมีการลงนามที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้มีการดำเนินโครงการด้านโครงข่ายรองรับทาง สังคมในภูมิภาคนี้ร่วมกันอย่างจริงจัง ในอันที่จะเป็นการนำอาเซียนไปสู่การเป็นสังคมที่มีความเป็นปึกแผ่นและเอื้อ อาทรตามวิสัยทัศน์อาเซียนปี พ.ศ. 2563 [การทูต]
Joint Strategy for Economic Partnershipยุทธศาสตร์ร่วมเพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย-เวียดนาม เป็นแผนแม่บทเพื่อกำกับการดำเนินความสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจไทย-เวียดนาม ในทุกมิติ ครอบคลุมด้านการค้า การลงทุน การผลิต การเงิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ [การทูต]
Japan - Thailand Joint Taks Forc on Counter Trafficking in pesonsคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย - ญี่ปุ่นว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างกัน ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ครอบคลุมความร่วมมือใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การป้องกันการค้ามนุษย์ ( prevention) (2) การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) และ (3) การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (protection) [การทูต]
Thailand ? Cambodia Joint Development Study for Economic Cooperation Planโครงการจัดทำแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผน ปฏิบัติการระหว่างไทย-กัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา ตลอดจนสาขาทางเศรษฐกิจที่ควรมีความร่วมมือต่อกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-กัมพูชาในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว รวม 5 สาขา ได้แก่ โครงสร้างทางกายภาพ (ถนนและไฟฟ้า) อุตสาหกรรมการเกษตรและประมง อุตสาหกรรมเบา การพัฒนาการท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงทางการค้า โดยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทและลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจดัง กล่าว ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี เริ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป [การทูต]
Joint Development Areaแหล่งก๊าซ JDA, แหล่งก๊าซ JDA เป็นแหล่งก๊าซฯ ในพื้นที่เหลื่อมล้ำบริเวณไหล่ทวีปของสองประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบันแหล่งก๊าซฯ JDA ซึ่งครอบคลุมประเทศไทยและได้มีการตกลงที่จะพัฒนาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน แล้ว คือพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thai Joint Development Area) [ปิโตรเลี่ยม]
Joint costต้นทุนร่วม [การบัญชี]
Joint ventureการร่วมค้า [การบัญชี]
Acromioclavicular Jointข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้า, ข้อต่ออโครมิโอคลาวิคิวลาร์ [การแพทย์]
Acromioclavicular Joint Dislocationข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้าหลุด [การแพทย์]
Acromioclavicular Joint Sprainข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้าแพลง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cardan joint (n ) ข้อต่ออ่อน
Center swivel joint (n ) ข้อต่อจุดหมุนส่วนกลาง
Insulated Rail Joint (jargon ) รอยต่อรางชนิดเหล็กประกับรางแบบมีฉนวน
joie de vivre (n ) ความสุขของการใช้ชีวิต
Rail Joint (jargon ) รอยต่อรางรถไฟ
revolute jointsข้อต่อหมุนระนาบเดียว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm glad you changed your mind and decided to join us.และฉันก็ดีใจนะที่เธอเปลี่ยนใจมาร่วมงานกับพวกเรา Chuck in Real Life (2008)
Please join me in congratulating lily and bart bass.ร่วมแสดงความยินดีกับ ลิลี่ และ บาส แบลส There Might be Blood (2008)
He wanted me to join the service.พ่ออยากให้ผมเป็นทหาร Dead Space: Downfall (2008)
If he had joint pain in his hands, He couldn't have played.เขาเจ็บที่มือเขาเล่นไม่ได้ Not Cancer (2008)
Join me on the dark side.มาสู่ด้านมืดกับฉัน Birthmarks (2008)
Have you had any joint pain?คุณมีอาการปวดข้อหรือเปล่า Joy (2008)
All my joints hurt.ฉันท้อง ข้อทั้งหมดของฉันปวดไปหมด Joy (2008)
She had a lace pattern rash, joint pain, and a history of drug abuse.เธอมีผื่นเป็นแนวและปวดข้อ และมีประวัติใช้ยาอันตราย Joy (2008)
The patient's joints don't hurt, abdominal pain went away when the fetus did, and no palpable lymph nodes.คนไข้ไม่เจ็บข้อ อาการปวดท้องจะหายไปเมื่อตัวอ่อน และคลำไม่พบว่าต่อมน้ำเหลืองโต Dying Changes Everything (2008)
Um, she has lots and lots of palpable lymph nodes, joint and abdominal pain.อืม เธอมีอาการต่อมน้ำเหลืองโต ปวดข้อและปวดในช่องท้อง Dying Changes Everything (2008)
Only two things feel good in the joint.มีเพียงสองสิ่งที่รู้สึกดีในการชุมนุม นั่นคือ ชักว่าว... Pilot (2008)
But when you decide to join us, my apprentice will contact me.หากฝ่าบาทมีประสงค์จะร่วมมือกับข้าฯเมื่อใด รับสั่งมากับคนของข้าฯได้เลย Ambush (2008)
If he escapes, join the Republic.ถ้าเขาหนีรอดได้ เซิญฝ่าบาทเข้าร่วมกับสหพันธฯ ตามพระประสงค์ Ambush (2008)
I'm sorry, but I will be joining the Republic.โทษทีนะ แต่ข้าคงต้องเข้าร่วมกันสหพันธรัฐ Ambush (2008)
All the more reason for you to rejoin the defensive escorts.นั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าควรจะกลับมายังกองกำลังคุ้มกัน Rising Malevolence (2008)
Rex, old boy, it's time you joined the party.เร็กซ์ ถึงตาท่านแล้ว สหาย Downfall of a Droid (2008)
Unfortunately, because of the relentless demands of battle, many young clones must join the struggle before their intensive training has been completed.ซ้ำร้าย เพราะ ต้องการกำลังพลอย่างมากในการรบ โคลนหนุ่มน้อย จำนวนมากจำต้องเข้าร่วมสงคราม ก่อนที่กระบวนการฝึกจะเสร็จสิ้น Rookies (2008)
It's my life's ambition to join the knights of Camelot.มันเป็นเป้าหมายสูงสุดของผม คือการที่จะได้เข้าร่วมเป็นอัศวินของคาเมลอต Lancelot (2008)
Succeed and you join the elite.ผ่านการทดสอบเจ้าจะได้เข้าร่วมเป็นนักรบชั้นยอด Lancelot (2008)
Ladies and gentlemen, please join me in a toast to our new recruit, our new knight of Camelot, Sir Lancelot.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ เชิญดื่มอวยพรให้กับสมาชิกใหม่ อัศวินคนใหม่แห่งคาเมลอต เซอร์แลนซาลอต Lancelot (2008)
That's up to you, but the rest of us are staying. Join us, Will.ใช่สิ งั้นเจ้าก็ทำเองสิ The Moment of Truth (2008)
You should join us for training.ท่านน่าจะมาเทรนพวกข้าบ้าง Excalibur (2008)
I think I'll join, too-ผมด้วย! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Care to join us, you too?ไม่มากินด้วยกันเหรอ? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
I have made a grave mistake joining with the separatists.ข้าได้ทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง ที่เข้าร่วมกับพวกแบ่งแยก Bombad Jedi (2008)
Hyewon joined Dohwaseo under false pretence of a man and by doing so, brought the court into contemptขุนนางของสำนักโดวาโซ ได้กระทำผิดต่อบทบัญญัติของสำนัก อันเป็นการกระทำ ซึ่งนำความเสื่อมเสียมาสู่ราชสำนัก Portrait of a Beauty (2008)
You should join me.เจ้าควรร่วมมือกับข้า Le Morte d'Arthur (2008)
You think I would join forces with such a selfish and cruel magic?เจ้าคิดว่าข้าควรร่วมมือเวทย์มนต์ที่โหดเหี้ยมและเห็นแก่ตัวนี้หรือ? Le Morte d'Arthur (2008)
From past seasons to join in.จากซีซั่นที่แล้วถึงจะดูได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Then why didn't you join another Orchestra after that?แล้วทำไมคุณไม่ไปรวมกับวงออร์เคสตราวงอื่นหลังจากนั้นล่ะ? Beethoven Virus (2008)
This is Byeol Kim. She will be joining our class starting today.นี่ืคือ คิมพยอล ตั้งแต่วันนี้เธอจะมาเรียนกับเรา Baby and I (2008)
Please join us at the moving library.โปรดร่วมกับพวกเราเรื่องห้องสมุดเคลื่อนที่ Heartbreak Library (2008)
When our troops stationed at the border reach the capital, they will join the Council troops and begin a full offensive.เมื่อกองทหารของเราแผ่ขยายไปทั่วเมืองหลวง พวกเขาจะร่วมมือกันกับทหารชองสภา แลเริ่มโจมตีเต็มรูปแบบ The Kingdom of the Winds (2008)
But, just like our people are trying to come here to Jolbon, there will be chieftains willing to join our cause.แต่,ถ้าหากประชาชมยังพยายามที่จะมาโชบล นั่นจะทำให้หัวหน้าเผ่ามาร่วมมือกับเรา The Kingdom of the Winds (2008)
If you can't, then join forces with me.ถ้าเจ้าไม่กล้า ก็จงทำตามที่ข้าบอก The Kingdom of the Winds (2008)
I joined the Noelites... and I ended up in the convent.ฉันเข้าร่วมกับนีโอไล้ท์ และมาใช้ชีวิตในโบสถ์ Babylon A.D. (2008)
Henry Jones, Jr., and Marion Ravenwood, insomuch in that you two have agreed to live together in holy matrimony, have promised your love for each other by these vows the joining of your hands and the giving of these rings,เฮนรี่ โจน/นัน มอแรน เรเวนวูด ทั้งสองต่างเห็นดีในงานแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ สัญญาจะรักกันไปตลอดกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
How kind of you to join us, Moon Princess.เธอจะร่วมดื่มกับเรานิดหน่อยก็พอได้นะ เจ้าหญิงจันทรา The Secret of Moonacre (2008)
Can't I join, can I?ไปด้วยได้มั้ย? My Sassy Girl (2008)
When their son was old enough, he joined the army.เมื่อบุตรชายพวกเขาโตเป็นหนุ่ม เขาไปร่วมรบกับกองทัพ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Join the club.ขอต้อนรับคนหัวอกเดียวกัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-At the hotel. He's now at the Joint Chiefs.-โรงแรมครับ ตอนนี้เขาอยู่กับเหล่าผู้บัญชาการ Vantage Point (2008)
You talked to Joint Chiefs, what do they recommend?คุณคุยกับพวกสมาชิกแล้ว แนะนำยังไงบ้าง? Vantage Point (2008)
Get the Joint Chiefs on the line, now.ติดต่อหัวหน้าสมาชิก ทางโทรศัพท์,เดี๋ยวนี้ Vantage Point (2008)
Well, let's just say Mr. Ames that the life term you've joined us for may be a lot shorter than you think.ถ้าจะให้พูดนะคุณเอมส์ ชีวิตคุณน่ะหดลงเหลือไม่เท่าไหร่หรอก Death Race (2008)
Join them! Subscribe to the final stage now!มาเลย ลงทะเบียนสำหรับด่านสุดท้ายเดี๋ยวนี้ Death Race (2008)
I wanted to go to college after but my dad wanted me to join the Army.ฉันอยากไปเรียนมหา'ลัยต่อจากนั้น... ...แต่พ่อฉัน อยากให้ฉันเข้าร่วมในกองทัพ The Lazarus Project (2008)
You will join the court of the French queen and stay there until your father has forgiven you.เจ้าจะต้องไปราชสำนัก แห่งพระราชินีฝรั่งเศส ...และอยู่ที่นั่น จนกว่าพ่อของเจ้าจะให้อภัย The Other Boleyn Girl (2008)
A joint Chinese venture with Wayne Enterprises will be a powerhouse.หากบริษัทเราได้ร่วมกับ เวนย์ เอนเตอร์ไพรส์ เราจะยิ่งกล้าแข็ง The Dark Knight (2008)
This joint venture was your idea, and the consultants love it.การร่วมทุนครั้งนี้เป็นความคิดของคุณนี่นา แล้วก็ ที่ปรึกษาชอบมันมาก The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joiWe joined the country club.
joiHe was egging an innocent young man on to join him in his crooked deal.
joiAll you have to do is to join us.
joiI rejoice in your success.
joiWe are happy to have you join our team.
joiWould you care to join me?
joiWe took it for granted that he would join us.
joiMay I join you?
joiI think I might join you, but I haven't decided yet.
joiI took it for granted that you would join.
joiThe joint of my left shoulder aches.
joiHe joined the club last year.
joiI hope you can join us at these very important July DCA meetings and complement your stay by exploring some of the many affordable charms of Tokyo.
joiThe blocks of stone were jointed with cement.
joiI'd like to join a night bus tour.
joiHe could not join us because he was ill.
joiI'd like to join your group.
joiThat is why she didn't join them.
joiDo you intend to join that tennis club?
joiBill joined our company three years ago.
joiWe joined in on the chorus.
joiWill you join me for a drink?
joiI overslept and consequently couldn't join them.
joiWould you please stop singing so loudly? This is not a cheap (karaoke) joint.
joiMy joints ache when it gets cold.
joiThere is an anteroom adjoining the library.
joiHe was not able to join in the discussion.
joiThey agreed on a joint statement.
joiHow about asking her to join our trip abroad?
joiShe watches the other kids playing but she never joins in.
joiCome over here and join us.
joiHe rejoiced at her success.
joiJoin me with them in their movement.
joiI guess it doesn't make any difference which swimming club I join.
joiThere's no membership fee for joining.
joiThe two buildings adjoin.
joiYou will have to join the project.
joiThere is no persuading him to join the club.
joiI took it for granted that you would join us.
joiGermany adjoins Holland.
joiEach of the boys was eager to join in the race.
joi"May I join you?" "Why not?"
joiI'm afraid I have water in my knee joint.
joiWill you join our baseball club?
joiI'm going to join a demonstration.
joiHe rejoiced at the successful business transaction.
joiWould you join me for lunch?
joiThe living room adjoins the dining room.
joiHe's going to join our club.
joiIf you can't lick him, join him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลื้มปิติ[V] rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
ร่วมวง[V] join, See also: unite, combine, Syn. ร่วมกลุ่ม, Ant. แยกวง, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้, Thai definition: ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
รับสมัคร[V] enrol, See also: accept, recruit, join up, sign up, Example: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
สมทบทุน[V] join donating, See also: participate in donation, Example: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา, Thai definition: รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป
เป็นหนึ่งเดียว[V] unite, See also: join together, Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้, Thai definition: สามัคคีกลมเกลียว
ไร่นาสวนผสม[N] joint plantation, Count unit: ไร่
สนธิ[V] join
สมทบ[V] join, See also: associate, Syn. รวมเข้าด้วยกัน, ร่วมกัน
สวนผสม[N] joint garden
ร่วมทุน[V] jointly own business, See also: share investment, Syn. ร่วมหุ้น, Example: คุณพ่อได้ร่วมทุนกับเพื่อนๆ อีกสองคนเปิดร้านหนังสือ, Thai definition: ร่วมลงทุน
มีความยินดี[V] be glad, See also: be delighted, be pleased, be happy, rejoice, Syn. ยินดี, Example: ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาบรรยายในวันนี้
สนธิ[N] connection, See also: junction, joint, intercourse, Syn. ที่ต่อ, การติดต่อ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สบ[V] meet, See also: come upon, find, join, encounter, assemble, Syn. พบ, ปะ, Example: เมื่อมีจังหวะและสบโอกาส ข้าพเจ้าจึงไม่ปฏิเสธคำชวนไปเที่ยวตามวัดต่างๆ, Notes: (เขมร)
สมาน[V] unite, See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile, Syn. เชื่อม, ผูกพัน, Example: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย
สโมสร[V] meet, See also: talk, associate, join together, congregate, Syn. สังสรรค์, Example: ตั้งแต่ย้ายมาทำงานที่นี่ เขาไม่มีเวลาสโมสรกับเพื่อนฝูงเลย, Thai definition: ร่วมชุมนุมกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสนาธิการทหาร[N] Chief of Joint Staff, Example: ท่านนายพลจบจปร.รุ่นเดียวกับเสนาธิการทหารคนปัจจุบัน
อนุโมทนา[V] say amen, See also: express gratitude, rejoice with, offer congratulations, Example: ผมขออนุโมทนาที่ท่านคิดอย่างนั้น, Thai definition: ยินดีตาม, ยินดีด้วย, พลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แล่น[V] connect, See also: join, Example: เรือนไทยหลังนี้มีนอกชานแล่นถึงกัน, Thai definition: เชื่อมถึงกัน
สัมพันธ์[V] be related, See also: be connected, be joined, be linked, be associated, Syn. สัมพันธน์, ผูกพัน, เกี่ยวข้อง, Example: เราควรเลือกคนที่เราจะสัมพันธ์ด้วย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เข้าพวก[V] join, See also: enlist, Syn. เข้ากลุ่ม, Example: พวกพ่อค้ามักไปเข้าพวกกับชนชั้นนำในประเทศเพื่อเอาเปรียบคนยากจน, Thai definition: รวมเป็นพวก
ร่วม[V] join in, See also: participate, associate with, be affiliated with, partake, have a portion of, Example: กองทัพอากาศสหรัฐได้ทำโครงการร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ราว 20 แห่ง, Thai definition: มีส่วนรวมอยู่ด้วยกัน, มีส่วนรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, มีส่วนรวมในที่แห่งเดียวกัน
โยง[V] tie, See also: bind, fasten, attach, secure, tether, join, Example: หางเสือขึ้นลงนั้นมีลวดโยงมายังคันบังคับเครื่อง, Thai definition: ผูกให้ติดกันเพื่อลากหรือจูงไป
เกลือกกลั้ว[V] associate with, See also: roll over, fool around, live in filth, join, Syn. คลุกคลี, พัวพัน, ยุ่งเกี่ยว, คบหาสมาคม, Example: แม้โอกาสชนะเลือกตั้งของตนจะสูงสักเพียงไร ก็จะไม่มีวันลงไปเกลือกกลั้วกับกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งเป็นอันขาด
ข้างเคียง[ADJ] adjacent, See also: nearby, adjoining, close, near, next, Syn. ข้างๆ, ใกล้กัน, Example: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพักในห้องข้างเคียงกับห้องของท่านรองผู้ว่าฯ, Thai definition: ที่อยู่ชิดกัน, ที่อยู่ใกล้กันโดยไม่มีสิ่งอื่นคั่น
ข้าวหลาม[N] glutinous rice roasted in bamboo joints, Example: นวลจันทร์ซื้อข้าวหลามจากตลาดหนองมนมาฝากเพื่อน, Count unit: กระบอก, Thai definition: ข้าวเหนียวที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุก
ขื่อมุก[N] joint connecting the two shells of a pearl oyster, Example: นักดำน้ำชี้ขื่อมุกให้พวกเราดูเป็นตัวอย่าง, Thai definition: ส่วนขวางปากหอยมุก
ขื่อ[N] crossbeam, See also: joist, lintel, Example: คติการถือผีของชาวไทยไม่กล้านอนขวางขื่อเพราะกลัวผีจะลงมาเหยียบอก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อไม้เครื่องบนสำหรับยึดหัวเสาด้านขวาง
ข้อพับ[N] foldable joint, Example: การกดจุดควรเน้นที่บริเวณข้อพับทั้ง 4 ด้าน, Thai definition: ส่วนของแขนขาหรือข้อต่อของกระดูกที่พับได้
ข้อไหล่[N] shoulder joint, Syn. ข้อต่อไหล่, Example: ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้หลายแนวทางมี ข้อไหล่ ข้อสะโพก เป็นต้น, Count unit: ข้อ, ข้าง, Thai definition: ส่วนที่เชื่อมระหว่างบ่ากับต้นแขน
เข้าขา[V] get along well with, See also: cooperate with each other, join, Syn. เข้ากัน, Example: พิธีกรรายการนี้เข้าขากันดี ทำให้การดำเนินรายการราบรื่นดี, Thai definition: เข้ากันได้ดี, ลงรอยกันได้ไม่ขัดกัน
เขี้ยวตะขาบ[N] centipede fang shaped pliers, See also: double-spiked fastener used to join planks, Example: เขี้ยวตะขาบที่อยู่บนหลังคาขึ้นสนิมจนจะพังอยู่แล้ว, Thai definition: เหล็กที่ทำเป็นหมุดใช้ยึดกระดาน
เข้าชื่อ[V] petition, See also: have jointly signed, submit a joint letter, Syn. ลงชื่อ, Example: ฝ่ายค้านจะเข้าชื่อกันเพื่อขับไล่รัฐมนตรีบางคนออก, Thai definition: รวมกันลงชื่อเพื่อแสดงความจำนง
เข้าคู่[V] pair, See also: become partners, join, couple, match, mate, Syn. จับคู่, Example: เด็กที่เล็กเกินไปจะไม่รู้ว่าภาพไหนจะเข้าคู่กับภาพไหน, Thai definition: เอาของสิ่งหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับของอีกสิ่งหนึ่งให้เป็นคู่กัน
เข้าร่วม[V] join, See also: participate, attend, cooperate, Syn. ร่วม, Ant. แยกตัว, Example: นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัย, Thai definition: มีส่วนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย
เข้าไม้[V] put boards together, See also: joint boards together, connect pieces of wood, dovetail pieces of wood, Syn. เข้าปากไม้, เข้าลิ้น, Example: ลุงของเขาเข้าไม้ในการประดิษฐ์เครื่องเรือนได้อย่างแนบเนียนมาก, Thai definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท
เข้าปากไม้[V] splice, See also: connect, splice two timbers, dovetail pieces of wood together, join, Syn. เข้าไม้, Example: ช่างที่ชำนาญแล้วจะเข้าปากไม้ได้สวยงามพอดี, Thai definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท
จด[V] be contiguous, See also: adjoin, border, Syn. ติด, เชื่อม, Ant. ห่าง, แยก, Example: ทิศเหนือของประเทศไทยจดประเทศพม่า, Thai definition: จ่อให้ถึงกัน, ถึง, จนถึง
ปะติดปะต่อ[V] put together, See also: link up, join together, Example: เราเอากิ่งไม้มาปะติดปะต่อทำกระท่อมเล็กๆ บนต้นไม้ได้สำเร็จ, Thai definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ปะติดปะต่อ[V] link up, See also: join together, piece together, Syn. ต่อ, เชื่อม, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai definition: เอาเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ปลาบปลื้ม[V] be delighted, See also: be pleased, be glad, joy, exult, rejoice, Syn. ปลื้มใจ, ปลื้มเปรม, ปลื้มปิติ, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีรับสั่งอย่างไม่ถือพระองค์ ทำให้คณะของสื่อมวลชน และพสกนิกรที่มาเข้าเฝ้าปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: มีความรู้สึกยินดีแล่นวาบเข้าหัวใจ
ปากกบ[N] beveled joint, Example: กระจกบานนี้มีปากกบที่สวยงาม, Thai definition: รอยมุมของของที่เป็นเหลี่ยมประกบกัน
ปากปลิง[N] fruit pole, See also: joint between fruit and stem, Example: ทุเรียนลูกนี้ปากปลิงยังไม่หลุดแสดงว่ายังไม่แก่นัก, Thai definition: ขั้วผลไม้ที่ติดกับก้าน
เผาขน[ADV] at close range, See also: adjoiningly, Example: แม้ตำรวจจะสาดกระสุนปืนเข้าใส่คนร้ายในระยะเผาขน แต่คนร้ายก็ยังหลบหนีไปได้อีก, Thai definition: อย่างใกล้ในระยะประชิดตัว
เผาขน[ADV] at close range, See also: adjoiningly, Syn. ประชิด, Ant. ไกล, Example: ้ตำรวจสาดกระสุนปืนเข้าใส่คนร้ายในระยะเผาขน, Thai definition: ใกล้ในระยะประชิดตัว
พร้อมใจ[V] conjoin, See also: unite, join together, Syn. ร่วมใจ, ร่วมกัน, พร้อมเพรียง, Example: ประชาชนพร้อมใจกันบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายแก่ในหลวง, Thai definition: เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
พัว[V] join, See also: link, connect, Thai definition: ติดกัน
มุทิตา[N] rejoicing with others in their happiness or prosperity, See also: kindliness, sympathetic joy, feelings of pleasure, gladness of another's success, Example: สมาธิภาวนาจะผุดขึ้นเป็นปัญญาให้เราใช้เมตตากรุณาและมุทิตาอย่างเหมาะสม, Thai definition: ความมีจิตพลอยยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น เป็นข้อหนึ่ง ในพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)
ผสมโรง[V] join, See also: take part, Example: เขาผสมโรงไปกับเราด้วย, Thai definition: ร่วมกระทำด้วย
ส่วนต่อ[N] junction, See also: joint, Example: ส่วนต่อจากเรตินาเป็นส่วนของมัดประสาทที่เรียกว่า optic nerve
อุปพันธ์[N] connection, See also: joining, Syn. การติดต่อ, การร่วม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
บัญชีร่วม[n. exp.] (banchī ruam) EN: joint account   
บรรจบ[v.] (banjop) EN: meet ; join ; converge ; come together   FR: rejoindre ; converger ; confluer
บริษัทร่วมทุน[n. exp.] (børisat ruam thun) EN: joint venture   
เฉลิมฉลอง[v.] (chaloēmchaløng) EN: celebrate ; commemorate ; rejoice   FR: célébrer ; commémorer
ฉลอง[v.] (chaløng) EN: celebrate ; congratulate ; rejoice   FR: célébrer ; fêter
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เชื่อมต่อ[v.] (cheūamtø) EN: join ; connect   
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: take part ; join in   FR: participer (à)
ด้วยกัน[adv.] (dūaykan) EN: together ; in company with ; together with ; along   FR: ensemble ; conjointement
หัวขั้ว[n.] (hūakhūa) EN: pedicle; stub; joint; extreme end; end of a stalk ; base of fruit ; stem joint   
หัวต่อ[v.] (hūatø) EN: jump head ; turn head ; joint ; junction   
จอยท์เวนเจอร์[n.] (jøi-wēnjoē) EN: joint venture   FR: joint venture [f] (anglic.) ; joint-venture [f] (anglic.)
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy   FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
จด[v.] (jot) EN: be contiguous ; adjoin ; border ; touch ; abut ; reach out to ; be in contact with   FR: être limitrophe ; border ; se toucher
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link   FR: point de contact [m]
กรรมสิทธิ์รวม[n. exp.] (kammasit rūam) EN: co-ownership ; joint ownership ; common property ; joint property   
กำยาน[n.] (kamyān) EN: gum benjamin ; gum benzoin ; benzoin ; styrax benzoides ; styrax benzoin   FR: benjoin [m] ; styrax [m] ; encens [m]
กัน[X] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly   FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproque
การลงทุนร่วม[n. exp.] (kānlongthun ruam) EN: joint venture   
การลงทุนร่วมกัน[n. exp.] (kānlongthun ruam kan) EN: joint venture   
การประชุมร่วม[n. exp.] (kān prachum ruam) EN: joint meeting   
การร่วมทุน[n. exp.] (kān ruam thun) EN: joint venture ; co-investment   
การแถลงร่วมกัน[n. exp.] (kān thalaēng ruam kan) EN: joint declaration   FR: déclaration commune [f]
คณะกรรมการร่วม[n. exp.] (khanakammakān ruam) EN: joint committee   
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside   FR: adjacent ; proche ; voisin
เข้าคิว[v.] (khaokhiū) EN: queue up ; stand in line ; join the line   FR: faire la queue
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo   FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
เข้าเป็นสมาชิก[v. exp.] (khao pen samāchik) EN: join   
เข้าร่วม[v. exp.] (khaoruam) EN: join ; participate ; attend ; cooperate   FR: se joindre ; s'associer ; participer
ข้อ[n.] (khø) EN: articulation ; joint ; knuckle ; node   FR: articulation [f] ; joint [m]
คนช่วย[n.] (khonchūay) EN: assistant   FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aidant [m] (vx)
ข้อพับ[n.] (khøphap) EN: foldable joint   
ข้อต่อ[n.] (khøtø) EN: joint   
ข้อต่อไหล่[n. exp.] (khøtø lai) EN: shoulder joint   
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: joint ; connecting point   
ความดีใจ[n.] (khwām dījai) EN: gladness ; pleasure ; delight ; joy ; happiness ; willingness   FR: joie [f] ; bonheur [m]
ความปิติยินดี[n.] (khwām pitiyindī) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness   
ความรับผิดร่วมกัน[n. exp.] (khwām rapphitruam kan) EN: joint liability   
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnroēng) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry   FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m]
ความสนุก[n.] (khwām sanuk) EN: enjoyment ; fun   FR: joie [f] ; plaisir [m] ; agrément [m]
ความสุข[n.] (khwāmsuk) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment   FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)
ความยินดี[n.] (khwām yindī) EN: joy ; gladness ; pleasure ; happiness   FR: joie [f] ; plaisir [m] ; enchantement [m]
กิจการร่วมค้า[n. exp.] (kitjakān ruam khā) EN: joint venture   
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity   FR: voisin ; proche ; avoisinant
เกลือกกลั้ว[v.] (kleūakklūa) EN: associate with ; roll over ; fool around ; live in filth ; join   
กลุ่มบริษัทกิจการร่วมค้า[n. exp.] (klum børisat kitjakān ruam khā) EN: joint venture ; consortium   
กงสี[n.] (kongsī) EN: company ; joint-stock company ; corporation ; firm ; cartel ; family business ; combine ; ring ; pool   FR: compagnie [f] ; cartel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JOIN    JH OY1 N
JOIE    ZH W AA1
JOICE    JH OY1 S
JOINS    JH OY1 N Z
JOINT    JH OY1 N T
JOIST    JH OY1 S T
JOINTS    JH OY1 N T S
JOISTS    JH OY1 S T S
JOINES    JH OY1 N Z
JOINER    JH OY1 N ER0
JOINED    JH OY1 N D
LAJOIE    L AE1 JH W AA0
REJOIN    R IY0 JH OY1 N
ADJOIN    AH0 JH OY1 N
ENJOIN    AH0 N JH OY1 N
ENJOIN    EH0 N JH OY1 N
REJOINS    R IY0 JH OY1 N Z
REJOICE    R IH0 JH OY1 S
ADJOINS    AH0 JH OY1 N Z
CONJOIN    K AA2 N JH OY1 N
JOINTLY    JH OY1 N T L IY0
JOINTED    JH OY1 N AH0 D
JOINTED    JH OY1 N T AH0 D
JOINERY    JH OY1 N ER0 IY0
JOINING    JH OY1 N IH0 NG
DISJOINT    D IH2 S JH OY1 N T
REJOINED    R IY0 JH OY1 N D
ENJOINED    EH0 N JH OY1 N D
REJOICED    R IH0 JH OY1 S T
REJOINDER    R IY0 JH OY1 N D ER0
REJOINING    R IY0 JH OY1 N IH0 NG
REJOINDER    R IH0 JH OY1 N D ER0
ADJOINING    AH0 JH OY1 N IH0 NG
REJOICING    R IH0 JH OY1 S IH0 NG
CONJOINED    K AA2 N JH OY1 N D
JOINTNESS    JH OY1 N T N AH0 S
ENJOINING    EH0 N JH OY1 N IH0 NG
DISJOINTED    D IH2 S JH OY1 N T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
join    (v) (jh oi1 n)
joins    (v) (jh oi1 n z)
joint    (v) (jh oi1 n t)
joist    (n) (jh oi1 s t)
adjoin    (v) (@1 jh oi1 n)
enjoin    (v) (i1 n jh oi1 n)
joined    (v) (jh oi1 n d)
joiner    (n) (jh oi1 n @ r)
joints    (v) (jh oi1 n t s)
joists    (n) (jh oi1 s t s)
rejoin    (v) (r ii2 jh oi1 n)
rejoin    (v) (r i1 jh oi1 n)
adjoins    (v) (@1 jh oi1 n z)
conjoin    (v) (k @1 n jh oi1 n)
enjoins    (v) (i1 n jh oi1 n z)
joiners    (n) (jh oi1 n @ z)
joinery    (n) (jh oi1 n @ r ii)
joining    (v) (jh oi1 n i ng)
jointed    (v) (jh oi1 n t i d)
jointly    (a) (jh oi1 n t l ii)
re-join    (v) - (r ii2 - jh oi1 n)
rejoice    (v) (r i1 jh oi1 s)
rejoins    (v) (r ii2 jh oi1 n z)
rejoins    (v) (r i1 jh oi1 n z)
subjoin    (v) (s uh1 b jh oi1 n)
adjoined    (v) (@1 jh oi1 n d)
conjoins    (v) (k @1 n jh oi1 n z)
conjoint    (j) (k @1 n jh oi1 n t)
disjoint    (v) (d i1 s jh oi1 n t)
enjoined    (v) (i1 n jh oi1 n d)
jointing    (v) (jh oi1 n t i ng)
jointure    (n) (jh oi1 n ch @ r)
re-joins    (v) - (r ii2 - jh oi1 n z)
rejoiced    (v) (r i1 jh oi1 s t)
rejoices    (v) (r i1 jh oi1 s i z)
rejoined    (v) (r ii2 jh oi1 n d)
rejoined    (v) (r i1 jh oi1 n d)
subjoins    (v) (s uh1 b jh oi1 n z)
adjoining    (v) (@1 jh oi1 n i ng)
conjoined    (v) (k @1 n jh oi1 n d)
disjoints    (v) (d i1 s jh oi1 n t s)
enjoining    (v) (i1 n jh oi1 n i ng)
jointures    (n) (jh oi1 n ch @ z)
re-joined    (v) - (r ii2 - jh oi1 n d)
rejoicing    (v) (r i1 jh oi1 s i ng)
rejoinder    (n) (r i1 jh oi1 n d @ r)
rejoining    (v) (r ii2 jh oi1 n i ng)
rejoining    (v) (r i1 jh oi1 n i ng)
subjoined    (v) (s uh1 b jh oi1 n d)
clip-joint    (n) - (k l i1 p - jh oi n t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
付く[つく, tsuku] Thai: ติด English: to adjoin
組み合わせる[くみあわせる, kumiawaseru] Thai: ประกบเข้าด้วยกัน English: to join together
加わる[くわわる, kuwawaru] Thai: เข้าร่วม English: to join in

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrichte {f} (Holzbearbeitung)jointer [Add to Longdo]
Adjunkte {f} [math.]adjoint [Add to Longdo]
Aktienkapital {n} | nicht ausgegebenes Aktienkapitalcapital stock; joint stock | unissued capital stock [Add to Longdo]
Anhang {m}subjoinder [Add to Longdo]
Anschlussblech {n}joint plate [Add to Longdo]
Antrag {m}; Gesuch {n} | Anträge {pl}; Gesuche {pl} | gemeinsamer Antrag | einen Antrag stellen | einen Antrag stellen | einen Antrag ablehnen | einen Antrag annehmen | einen Antrag durchbringen | über einen Antrag entscheidenmotion | motions | joint motion | to bring forward a motion | to make a motion | to reject a motion | to carry a motion | to carry a motion | to decide on a motion [Add to Longdo]
Arbeitsfuge {f}construction joint [Add to Longdo]
Arbeitsgemeinschaft {f}joint venture [Add to Longdo]
Ausfugmasse {f}jointing compound [Add to Longdo]
Balken {m}joist [Add to Longdo]
Begründung {f} von Miteigentumestablishment of joint ownership [Add to Longdo]
Beitritt {m}joining [Add to Longdo]
Betonierfuge {f}construction joint [Add to Longdo]
Dachpfettenstoß {m}purling joint [Add to Longdo]
Deckenbalken {m}; Deckenträger {m}floor joist [Add to Longdo]
Deckensprung {m}expansion joint for ceiling grid [Add to Longdo]
Dehnfuge {f} [techn.]expansion joint [Add to Longdo]
Dehnungsfuge {f}; Bewegungsfuge {f}expansion joint [Add to Longdo]
Dichtmasse {f}sealing agent; sealing compound; jointing compound [Add to Longdo]
Dichtstoff {m}jointing compound [Add to Longdo]
Eckstoß {m}angle joint [Add to Longdo]
Eckstück {n}elbow joint [Add to Longdo]
Ereignis {n} [math.] | disjunkte Ereignisse | komplementäres Ereignisevent | disjoint events | complementary event [Add to Longdo]
Erwiderung {f}rejoinder [Add to Longdo]
Expansionsmuffe {f}; Kompensator {m}expansion joint [Add to Longdo]
Freude {f}joice [Add to Longdo]
Fügen {n}joining [Add to Longdo]
Fuge {f}; Verbindungsstelle {f} | versetzte Fugejoint | staggered joint [Add to Longdo]
Fugenmasse {f}joint sealer [Add to Longdo]
Gelenk {n}joint [Add to Longdo]
in Gemeinschaft mittogether with; jointly with [Add to Longdo]
Gemeinschaftskonto {n}joint account [Add to Longdo]
Gemeinschaftsprojekt {n}joint project [Add to Longdo]
Gesamtschuldner {m}joint debtors [Add to Longdo]
Grundkapital {n}; Gesellschaftskapital {n}joint stock; share capital; original capital [Add to Longdo]
Gütergemeinschaft {f}joint property [Add to Longdo]
Gummidichtung {f} [techn.]rubber seal; rubber grommet; rubber-joint [Add to Longdo]
Gummikompensatoren {pl} [techn.]rubber expansion joints [Add to Longdo]
Hüftgelenk {n} [anat.]hip joint [Add to Longdo]
Inhaber {m}; Inhaberin {f}; Besitzer {m}; Besitzerin {f} | gemeinsame Inhaberproprietor | joint proprietors [Add to Longdo]
Joint {m} (Haschischzigarette)joint [Add to Longdo]
Jointventure {n}; Joint Venture {n}; Gemeinschaftsunternehmen {n} [econ.]joint venture [Add to Longdo]
mit Jubel und Trubelwith rejoicings and embraces [Add to Longdo]
Kaltdehnen {n}joining by thermal expansion [Add to Longdo]
Kaltlötung {f}cold joint [Add to Longdo]
Kaltlötung {f}dry joint [Add to Longdo]
Kardangelenk {n}; Kreuzgelenk {n}cardan joint [Add to Longdo]
Keule {f}; Braten {m}leg; joint [Add to Longdo]
Kläger {m}; Klägerin {f} | Kläger {pl}; Klägerinnen {pl} | gemeinsame Klägerplaintiff | plaintiffs | joint plaintiffs [Add to Longdo]
Kniegelenk {n}knee joint [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส

Japanese-English: EDICT Dictionary
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor [Add to Longdo]
つなぎ合わせる;繋ぎ合わせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together [Add to Longdo]
つなぎ目[つなぎめ, tsunagime] (n) joint; link; tie-together point [Add to Longdo]
アナログジョイスティック[, anarogujoisuteikku] (n) {comp} analog joystick [Add to Longdo]
エキスパンションジョイント[, ekisupanshonjointo] (n) expansion joint [Add to Longdo]
エンジョイ[, enjoi] (n,vs) enjoy; (P) [Add to Longdo]
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery) [Add to Longdo]
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
ジョイ[, joi] (n) joy; (P) [Add to Longdo]
ジョイス[, joisu] (n) {comp} JOIS [Add to Longdo]
ジョイスティック[, joisuteikku] (n) joy stick [Add to Longdo]
ジョイスト[, joisuto] (n) joist [Add to Longdo]
ジョイパッド[, joipaddo] (n) {comp} joypad [Add to Longdo]
ジョイフル[, joifuru] (n) joyful [Add to Longdo]
ジョイン[, join] (n) {comp} join [Add to Longdo]
ジョイント[, jointo] (n,vs) joint; (P) [Add to Longdo]
ジョイントコンサート[, jointokonsa-to] (n) joint concert [Add to Longdo]
ジョイントベンチャー[, jointobencha-] (n) joint venture; JV [Add to Longdo]
テーピング[, te-pingu] (n,vs) taping (e.g. an injured joint); (P) [Add to Longdo]
バットジョイント[, battojointo] (n) (See 突き合わせ継ぎ手) butt joint [Add to Longdo]
ビスケットジョイント[, bisukettojointo] (n) biscuit joint [Add to Longdo]
フィンガージョイント[, finga-jointo] (n) finger joint [Add to Longdo]
プログレッシブJPEG[プログレッシブジェーペッグ, puroguresshibujie-peggu] (n) {comp} progressive Joint Photographic Expert Group [Add to Longdo]
ユニバーサルジョイント[, yuniba-sarujointo] (n) universal joint [Add to Longdo]
ラップジョイント[, rappujointo] (n) lap joint [Add to Longdo]
リベッテッドジョイント[, ribetteddojointo] (n) riveted joint [Add to Longdo]
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P) [Add to Longdo]
一緒にする[いっしょにする, isshonisuru] (exp,vs-i) (1) to unite; to join; to do together; (2) to confuse with [Add to Longdo]
一緒になる[いっしょになる, isshoninaru] (exp,v5r) to come together; to join [Add to Longdo]
一節[いっせつ(P);ひとふし, issetsu (P); hitofushi] (n) a verse (e.g. in the Bible); stanza; paragraph; passage; a joint; section; a tune; note; strain; measure; (P) [Add to Longdo]
一節切り[ひとよぎり, hitoyogiri] (n) one-jointed bamboo musical instrument [Add to Longdo]
一致協力[いっちきょうりょく, icchikyouryoku] (n,vs) combined (concerted) efforts; solidarity; joining forces (with) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing [Add to Longdo]
演奏に合わせる[えんそうにあわせる, ensouniawaseru] (exp,v1) to join in a (musical) performance [Add to Longdo]
横箸[よこばし, yokobashi] (n) joining both chopsticks together and using them as a spoon (breach of chopstick etiquette) [Add to Longdo]
黄犬契約[おうけんけいやく;こうけんけいやく, oukenkeiyaku ; koukenkeiyaku] (n) yellow dog contract (employment contract which forbids the employee to join a labor union) [Add to Longdo]
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P) [Add to Longdo]
加入[かにゅう, kanyuu] (n,vs,adj-no) becoming a member; joining; entry; admission; subscription; affiliation; adherence; signing; (P) [Add to Longdo]
外部結合[がいぶけつごう, gaibuketsugou] (n) (1) {comp} outer join (e.g. in relational database); left outer join; (2) external coupling; external linkage [Add to Longdo]
各自負担[かくじふたん, kakujifutan] (n) joint and several liability; each individual being responsible for the payment of his share of the purchase price, expense, etc. [Add to Longdo]
顎関節[がくかんせつ, gakukansetsu] (n) jaw joint [Add to Longdo]
掛け金;掛金[かけがね, kakegane] (n) (1) latch; lock; sneck; (2) (arch) joint of the jaw [Add to Longdo]
[かま, kama] (n) (1) sickle; (2) (abbr) (See 鎖鎌) sickle-and-chain (weapon); (3) (abbr) (See 鎌槍) type of spear with curved cross-blades; (4) (abbr) (See 鎌継) gooseneck tenon and mortise joint; (5) (arch) noisiness; (6) (uk) part of a fish around the gills; (P) [Add to Longdo]
鎌継ぎ;鎌継[かまつぎ, kamatsugi] (n) gooseneck tenon and mortise joint [Add to Longdo]
管継手;管継ぎ手[くだつぎて, kudatsugite] (n) pipe joint [Add to Longdo]
間続き[まつづき, matsuduki] (n,adj-no) adjoining; adjoining rooms [Add to Longdo]
関節[かんせつ, kansetsu] (n,adj-no) joints (knee joint, elbow joint, etc.); (P) [Add to Longdo]
関節形成術[かんせつけいせいじゅつ, kansetsukeiseijutsu] (n) arthroplasty; joint surgery [Add to Longdo]
関節痛[かんせつつう, kansetsutsuu] (n) arthralgia; joint pain [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
三联书店[sān lián shū diàn, ㄙㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, / ] Joint Publishing Co.,, Hong Kong [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge [Add to Longdo]
二节棍[ér jié gùn, ㄦˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, / ] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts) [Add to Longdo]
交接[jiāo jiē, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝ, ] join; connect [Add to Longdo]
使高兴[shǐ gāo xìng, ㄕˇ ㄍㄠ ㄒㄧㄥˋ, 使 / 使] please; make happy; gratify; rejoice [Add to Longdo]
入世[rù shì, ㄖㄨˋ ㄕˋ, ] to join the WTO; cf China joined WTO in 2003, after 15 years' negotiations [Add to Longdo]
入盟[rù méng, ㄖㄨˋ ㄇㄥˊ, ] to join (e.g. union or alliance) [Add to Longdo]
入联[rù lián, ㄖㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] to join an alliance; admission to the United Nations [Add to Longdo]
两节棍[liǎng jié gùn, ㄌㄧㄤˇ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄣˋ, / ] nunchaku (weapon with two rods joined by a short chain, used in martial arts) [Add to Longdo]
公决[gōng jué, ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ, / ] public decision (by ballot); majority decision; a joint decision; referendum [Add to Longdo]
公私合营[gōng sī hé yíng, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄜˊ ˊ, / ] joint public private operation [Add to Longdo]
共同[gòng tóng, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ, ] common; joint; jointly; together; collaborative [Add to Longdo]
共管[gòng guǎn, ㄍㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˇ, ] to administer jointly [Add to Longdo]
共襄[gòng xiāng, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ, ] communal undertaking; joint project [Add to Longdo]
共襄善举[gòng xiāng shàn jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄢˋ ㄐㄩˇ, / ] joint charity project; communal philantrophic undertaking [Add to Longdo]
共襄盛举[gòng xiāng shèng jǔ, ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄥˋ ㄐㄩˇ, / ] to cooperate on a great undertaking; joint project; communal undertaking [Add to Longdo]
共赴[gòng fù, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄨˋ, ] joint participation; to go together [Add to Longdo]
凹凸[āo tū, ㄠ ㄊㄨ, ] bumpy; uneven; slotted and tabbed joint [Add to Longdo]
加入[jiā rù, ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ, ] to become a member; to join; to mix into; to participate in; to add in [Add to Longdo]
加盟[jiā méng, ㄐㄧㄚ ㄇㄥˊ, ] to become a member of an alliance or union; to align; to join; participate [Add to Longdo]
汇合[huì hé, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄜˊ, / ] confluence; to converge; to join; to fuse; fusion [Add to Longdo]
汇演[huì yǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄢˇ, / ] joint performance [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, / ] cooperate; harmonize; to help; to assist; to join [Add to Longdo]
卯榫[mǎo sǔn, ㄇㄠˇ ㄙㄨㄣˇ, ] mortise and tenon (slot and tab forming a carpenter's joint) [Add to Longdo]
[cān, ㄘㄢ, / ] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House [Add to Longdo]
参加[cān jiā, ㄘㄢ ㄐㄧㄚ, / ] to participate; to take part; to join [Add to Longdo]
参军[cān jūn, ㄘㄢ ㄐㄩㄣ, / ] to join the army [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] Chinese musical note; fit; to join [Add to Longdo]
合伙[hé huǒ, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄛˇ, ] to act jointly; to form a partnership [Add to Longdo]
合影[hé yǐng, ㄏㄜˊ ˇ, ] joint photo; group photo [Add to Longdo]
合击[hé jī, ㄏㄜˊ ㄐㄧ, / ] combined assault; to mount a joint attack [Add to Longdo]
合演[hé yǎn, ㄏㄜˊ ㄧㄢˇ, ] to act together; to put on a joint performance [Add to Longdo]
合营[hé yíng, ㄏㄜˊ ˊ, / ] to operate jointly; a joint venture; cooperative [Add to Longdo]
合缝[hé fèng, ㄏㄜˊ ㄈㄥˋ, / ] to form a seam; to join up [Add to Longdo]
合股[hé gǔ, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ, ] joint stock; ply (e.g. 2-ply yarn) [Add to Longdo]
合葬[hé zàng, ㄏㄜˊ ㄗㄤˋ, ] to bury husband and wife together; joint interment [Add to Longdo]
合资[hé zī, ㄏㄜˊ ㄗ, / ] joint venture [Add to Longdo]
合龙[hé lóng, ㄏㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] closure (civil engineering); join of segments to complete a project (dam, bridge, dike etc) [Add to Longdo]
同符合契[tóng fú hé qì, ㄊㄨㄥˊ ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ, ] same sign, joint aim (成语 saw); fig. completely compatible; identical [Add to Longdo]
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, / ] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than [Add to Longdo]
[níng, ㄋㄧㄥˊ, / ] enjoin [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, / ] enjoin [Add to Longdo]
团结[tuán jié, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] (hold a) rally; join forces [Add to Longdo]
土库曼[Tǔ kù màn, ㄊㄨˇ ㄎㄨˋ ㄇㄢˋ, / ] Turkmenistan; Republic of Turkmenistan, former Soviet republic adjoining Iran [Add to Longdo]
[ruán, ㄖㄨㄢˊ, ] adjoin [Add to Longdo]
塔吉克[Tǎ jí kè, ㄊㄚˇ ㄐㄧˊ ㄎㄜˋ, ] Tajik (nationality); Tajikistan, former Soviet republic adjoining Xinjiang and Afghanistan [Add to Longdo]
如胶似漆[rú jiāo sì qī, ㄖㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄙˋ ㄑㄧ, / ] stuck together as by glue (of lovers); joined at the hip [Add to Longdo]
对接[duì jiē, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄝ, / ] to join up; to dock; a joint (between components) [Add to Longdo]
[kāo, ㄎㄠ, ] coccyx; tailbone at end of spine; rear joint of meat animal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョイスティック[じょいすていっく, joisuteikku] joy stick [Add to Longdo]
ジョイン[じょいん, join] join [Add to Longdo]
共同開発[きょうどうかいはつ, kyoudoukaihatsu] joint development [Add to Longdo]
共同実験[きょうどうじっけん, kyoudoujikken] joint test [Add to Longdo]
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership [Add to Longdo]
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
結合情報量[けつごうじょうほうりょう, ketsugoujouhouryou] joint information content [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] attachment (vs), connection, joint [Add to Longdo]
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office [Add to Longdo]
ジョイス[じょいす, joisu] JOIS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
女医[じょい, joi] Aerztin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top