Search result for

insurge

(53 entries)
(0.0335 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insurge-, *insurge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insurgent[N] กบฏ, See also: ผู้ก่อกบฏ, ผู้ต่อต้านรัฐบาล, ผู้ประท้วง, Syn. rebel, revolter
insurgent[ADJ] ซึ่งต่อต้านรัฐบาล, See also: ซึ่งก่อกบฏ, ซึ่งเป็นกบฏ, Syn. rebellious
insurgence[N] การจลาจล, See also: การก่อจลาจล, การประท้วง, Syn. rebellion, revolt, Ant. obedience, compliance
insurgency[N] การจลาจล, See also: การก่อจลาจล, การประท้วง, Syn. rebellion, revolt, Ant. obedience, compliance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insurgence(อินเซอ'เจินซฺ) n. การจลาจล,การกบฏ, Syn. rebellion
insurgency(อินเซอ'เจินซี) n. การจลาจล,การกบฏ,
insurgent(อินเซอ'เจินทฺ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อการกบฏ,adj. จลาจล,กบฏ,ลุกลาม,เป็นระลอก, Syn. rebellious

English-Thai: Nontri Dictionary
insurgence(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม,การกำเริบ
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
insurgent(n) กบฏ,อาการกำเริบ,ผู้ก่อการจลาจล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insurgencyการก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
insurgencyการก่อการกำเริบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insurgentผู้ก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insurgencyการก่อความไม่สงบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Insurgents.พวกกบฏ Gandhi (1982)
It will necessarily break the back of the insurgency.มันจำเป็นต้องกำจัดพวกกบฏ In the Valley of Elah (2007)
Just by taking it out does not mean the rest of the insurgency will fall.แค่กำจัดมันออกไป ไม่ได้หมายถึง กบฏที่เหลือจะแพ้ In the Valley of Elah (2007)
Insurgents believed to number in the thousands have been preparing defenses attacking U.S. Troops, and rigging booby traps.เชื่อว่า กบฏกว่าพันเตรียมการต่อสู้อยู๋... ...โจมตีกองสหรัฐ วางกับดักง่ายๆ In the Valley of Elah (2007)
The operation is aimed at crushing the insurgents in their strongholds.ปฏิบัติการมุ่งโจมตีฐานตั้งมั่นกองกบฏ In the Valley of Elah (2007)
But how many insurgents are still there?แต่ยังคงมีกองกบฏเหลืออยู่เท่าไหร่ In the Valley of Elah (2007)
- It's the insurgents.มันอาจจะเป็นพวกปฏิวัติ\ The Fourth Man in the Fire (2008)
Only this fella I saw, he didn't look like no insurgent.แต่ไอ้เด็กผู้ชายที่ฉันเห็น มันไม่เหมือนพวกกบฎเลยว่ะ The Fourth Man in the Fire (2008)
Emperor and Supreme Head of the provinces of the Orient, having been informed of the events... which recently took place in the City of Alexandria... do hereby declare and command that the insurgents shall be pardoned and freed. From now on, you shall be known as...จักรพรรดิ์และเจ้าเหนือหัวของดินแดนแห่งตะวันออก Agora (2009)
But then some Iraqi guys... maybe insurgents, I don't fucking know...แต่สักพักมีคนอิรักหลายคนเข้ามา อาจเป็นพวกกบฏ ผมเองก็ไม่รู้ Buried (2010)
I'm a driver for CRT, my convoy was ambushed... by terrorists or insurgents.ผมเป็นคนขับรถของซีอาร์ที ขบวนรถของผมโดนลอบโจมตี โดยผู้ก่อการร้าย หรือพวกกบฏ ผมก็ไม่รู้ Buried (2010)
- Insurgents grabbed him.- พวกก่อความไม่สงบจับเค้าไป Buried (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบฏ[N] rebel, See also: insurgent, revolutionary, Syn. ผู้ทรยศ, ขบถ, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Count unit: คน, คณะ, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, Notes: (สันสกฤต)
ผู้ปฏิวัติ[N] revolutionist, See also: insurgent, rebel, Example: จอมพลสฤษดิ์ ผู้ปฏิวัติการบริหารประเทศได้เชื้อเชิญญี่ปุ่นให้เข้ามาร่วมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ, Thai definition: ผู้เปลี่ยนแปลงระบบ
กบฏ[N] rebel, See also: insurgent, mutiny, insurrection, treason, rebellion, revolt, Syn. ขบถ, จลาจล, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยพิเศษเพื่อปราบปรามกบฏ, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, ผู้ทรยศ
การกบฏ[N] treason, See also: insurgent, Example: การกบฏอั้งยี่นี้นับได้ว่าแตกต่างจากการกบฏทั้งหลายแหล่, Thai definition: การประทุษร้ายต่ออาณาจักร, การทรยศ
ขบถ[N] rebel, See also: insurgent, betrayer, traitor, Syn. กบฎ, ผู้ทรยศ, Example: รัฐบาลได้ปราบขบถทางภาคใต้ลงโดยรวดเร็ว, Thai definition: ผู้ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary   FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
ขบถ[v.] (khabot) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray   FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
พวกกบฏ[n. exp.] (phūak kabot) EN: rebels ; insurgents   FR: rebelles [mpl] ; insurgés [mpl]
ผู้ก่อการร้าย[n.] (phūkøkānrāi) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit   

CMU English Pronouncing Dictionary
INSURGENT    IH2 N S ER1 JH AH0 N T
INSURGENCY    IH2 N S ER1 JH AH0 N S IY0
INSURGENTS    IH2 N S ER1 JH AH0 N T S
INSURGENTS'    IH2 N S ER1 JH AH0 N T S
INSURGENCIES    IH2 N S ER1 JH AH0 N S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insurgent    (n) (i1 n s @@1 jh @ n t)
insurgents    (n) (i1 n s @@1 jh @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆賊[ぎゃくぞく, gyakuzoku] (n) rebel; traitor; insurgent [Add to Longdo]
硬軟両派[こうなんりょうは, kounanryouha] (n) stalwart and insurgent factions [Add to Longdo]
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor [Add to Longdo]
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate [Add to Longdo]
反徒;叛徒[はんと, hanto] (n) rebels; insurgents [Add to Longdo]
反乱者;叛乱者[はんらんしゃ, hanransha] (n) rebel; insurgent [Add to Longdo]
武装勢力[ぶそうせいりょく, busouseiryoku] (n) armed group; armed insurgents [Add to Longdo]
暴徒[ぼうと, bouto] (n) insurgent; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反叛分子[fǎn pàn fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄆㄢˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] insurgent; rebel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top