ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

infiltrate

IH1 N F IH0 L T R EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -infiltrate-, *infiltrate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
infiltrate(vi) ซึม, Syn. percolate, soak into, filter through
infiltrate(vt) แทรกซึม, Syn. penetrate, permeate
infiltrate into(phrv) แทรกซึมเข้าไป, See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป, ซึมเข้าไป
infiltrate through(phrv) แทรกซึมผ่าน, See also: แทรกผ่าน, ทุะลุผ่าน, ซึมผ่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
infiltrate(อินฟิล'เทรท) v. ซึมทะลุ,แทรกซึม n. สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป., See also: infiltrative adj. infiltrator n., Syn. pervade, permeate

English-Thai: Nontri Dictionary
infiltrate(vt) แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infiltrate๑. แทรกซึม๒. สิ่งแทรกซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infiltrated fossils; introduced fossilsซากดึกดำบรรพ์แทรกปน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infiltrateแทรก, การแทรก, แทรกแซง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Following a lot of helicopter searching, the team can infiltrate the weapon to a point here, covering the Northern approaches in "Route One".ตามแสงไฟนำทางของเฮลิคอปเตอร์ ทีมสามารถแทรกซึมมาที่จุดนี้ วางกำลังทางด้านเหนือและเส้นทางอีกสายหนึ่ง The Jackal (1997)
Why don't you start by telling them what happened to the last agent that tried to infiltrate that family?ทำไมนายไม่บอกพวกเขาไปเลยล่ะ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหน้าที่คนล่าสุด ที่พยายามแฝงตัวกับพรรคพวกนั่น Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
You see, I found it would be very difficult... to infiltrate the main control room of the satellite command center.นายก็รู้ ว่ามันอาจจะยาก... ...ในการแทรกซึมเข้าไปในห้องควบคุมหลัก ของศูนย์บัญชาการดาวเทียม Appleseed Ex Machina (2007)
patchy infiltrates on the x-ray.มีรอยซึมเป็นหย่อมๆบนฟิล์ม X-Ray 97 Seconds (2007)
Whoever did this finally managed to infiltrate our defense network, which is what they tried to do in Qatar, only this time it worked.ไม่ว่ามันจะเป็นพวกไหน มันเจาะระบบกลาโหมเข้ามาขโมยข้อมูล เหมือนที่กาตาร์ ,แต่คราวนี้ทำสำเร็จ Transformers (2007)
So you want us to infiltrate the Grand Saville?จะให้เราแฝงตัว เข้าไปในแกรนด์ เซวิลล์เหรอ Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
I'm not scheming to infiltrate your organization for my oWn devious purposes.ไม่ต้องห่วงค่ะ ฉันไม่ได้คิดจะแทรกซึมเข้าบริษัทคุณ เพื่อผลประโยชน์ตัวเองหรอก Resident Evil: Degeneration (2008)
This is our best opportunity to infiltrate FULCRUM, but if you don't think he's ready...นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะ แทรกซึมเข้าไปยังฟัลครัม แต่ถ้าเธอคิดว่าเขาไม่พร้อม... Chuck Versus the Gravitron (2008)
Uh, three months ago she was tasked To infiltrate the east coast representatives3 เดือนก่อน เธอได้รับ มอบหมายให้แฝงตัวเข้ากลุ่ม The Ghost Network (2008)
My best agent, Asajj Ventress, will infiltrate the Jedi ship and either free Gunray or silence himสายลับที่ดีที่สุดของข้า อาซาจ เวนเทรส จะแฝงตัวเข้าไปในยานของเจได แล้วช่วยกันเรย์ออกมา หรือไม่ก็ปิดปากเขา Cloak of Darkness (2008)
And who foiled his plan to infiltrate the Olympics with gymnastic cyborgs?แล้วใครที่ยับยั้งแผนการชั่วร้ายของการทำลายโอลิมปิคด้วยหุ่นยนต์? ใคร ? Bolt (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทรกซึม(v) infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai Definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
แผ่ซ่าน(v) infiltrate, See also: penetrate, spread throughout, permeate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แผ่กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างทันทีที่เห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai Definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว
แผ่ซ่าน(v) infiltrate, See also: penetrate, dissipate, Syn. ซึมซาบ, กระจาย, แทรก, ซึม, Example: ความแค้นของเขาแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเมื่อเห็นหน้าศัตรูเก่า, Thai Definition: ซึมซาบกระจายไปทั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ดลอด[letløt] (v) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate  FR: s'esquiver ; s'échapper
แทรก[saēk] (x) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce  FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกซึม[saēkseum] (v) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant  FR: s'imprégner ; s'imbiber

CMU English Pronouncing Dictionary
INFILTRATE IH1 N F IH0 L T R EY2 T
INFILTRATED IH1 N F IH0 L T R EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
infiltrate (v) ˈɪnfɪltrɛɪt (i1 n f i l t r ei t)
infiltrated (v) ˈɪnfɪltrɛɪtɪd (i1 n f i l t r ei t i d)
infiltrates (v) ˈɪnfɪltrɛɪts (i1 n f i l t r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infiltrate \In*fil"trate\, v. i. [imp. & p. p. {Infiltrated}; p.
   pr. & vb. n. {Infiltrating}.] [Pref. in- + filtrate: cf. F,
   s'infiltrer. Cf. {Infilter}.]
   1. To enter by penetrating the pores or interstices of a
    substance; to filter into or through something.
    [1913 Webster]
 
       The water infiltrates through the porous rock.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter secretly (into an organization, territory, etc.)
    for hostile purposes, such as spying or sabotage; as, the
    FBI infiltrated into the U. S. communist party's upper
    echelons; also used transitively; as, to infiltrate the
    opponent's organization; to infiltrate one's agents into a
    hostile country.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Infiltrate \In*fil"trate\, v. t.
   To penetrate gradually; -- sometimes used reflexively. --J.
   S. Mill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 infiltrate
   v 1: cause (a liquid) to enter by penetrating the interstices
   2: enter a group or organization in order to spy on the members;
     "The student organization was infiltrated by a traitor" [syn:
     {infiltrate}, {penetrate}]
   3: pass into or through by filtering or permeating; "the
     substance infiltrated the material"
   4: pass through an enemy line; in a military conflict [syn:
     {infiltrate}, {pass through}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top