ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in any case

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in any case-, *in any case*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in any case[IDM] ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In any case this is the highest technologyตอนนี้ ใครๆ ก็สนใจกันทั้งนั้น เพราะว่ามันดูเทห์มากๆ เลยค่ะ Sex Is Zero (2002)
In any case I am very happyคุณทำให้ชั้นมีความสุข Sex Is Zero (2002)
In any case I'm alone.และก็ ฉันมาคนเดียว The American (2010)
In any case you have to come out Look like it or notยัไงก็ต้องออกไปดู ชอบไม่ชอบค่อยว่ากัน 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Your express instructions were to avoid e-mails in any case involving Pelant.ขอแนะนำอย่างชัดเจน คือหลีกเลี่ยงการส่งอีเมลล์ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับพาลานท์ The Future in the Past (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in any caseChances come rarely in any case.
in any caseDown there hurts, down there. Er, what do you call them? Testicles? In any case a male's 'important parts'.
in any caseHe isn't going to be forgotten in any case.
in any caseI am against your opinion in any case.
in any caseI don't know whether she believed me or not but in any case it seems she doesn't automatically dismiss talk of the supernatural.
in any caseIn any case, catch the train tomorrow.
in any caseIn any case, I did my duty.
in any caseIn any case I just want to make clear the fact that these are not normal people.
in any caseIn any case, I'll call you tomorrow.
in any caseIn any case, I'll have to go there tomorrow.
in any caseIn any case, I must finish this work by tomorrow.
in any caseIn any case, it's no business of yours.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะดีชะร้าย[CONJ] in any case, See also: perhaps, maybe, anyhow, Syn. เผื่อว่า, บางที, Example: ในยามสับสนไม่รู้ว่าใครเป็นคนดี ใครเป็นคนร้าย ชะดีชะร้ายอาจจะมองคนไม่ดีเป็นคนดี, Thai definition: ีแสดงถึงความไม่แน่นอน, โดยปกติมักใช้ในลักษณะเหตุการณ์ที่สังหรณ์หรือกริ่งเกรงว่าอาจจะเกิดขึ้นตามที่คาดไว้
ดีร้าย[ADV] anyhow, See also: in any case, good and bad, Syn. ชะรอย, บางที, Example: ดีร้ายมันคงจะกลับมาอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม[xp] (maiwā nai karanī dai kotām) EN: in any case   
ในกรณีนั้น[n. exp.] (nai karanī nan) EN: in that case ; in any case ; when   
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless   FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtām) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; nevertheless   FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかなる場合でも[いかなるばあいでも, ikanarubaaidemo] (exp) in any case; whatever the case may be [Add to Longdo]
とまれ[, tomare] (adv) (See 兎も有れ) anyway; in any case [Add to Longdo]
どうせ[, douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P) [Add to Longdo]
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another [Add to Longdo]
どの場合にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be [Add to Longdo]
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case [Add to Longdo]
何しろ[なにしろ, nanishiro] (adv,conj) at any rate; anyhow; anyway; in any case; (P) [Add to Longdo]
何はともあれ[なにはともあれ, nanihatomoare] (exp) at any rate; in any case; at the very least; if nothing else [Add to Longdo]
何れにしても;孰れにしても[いずれにしても, izurenishitemo] (conj) (uk) anyhow; at all events; in any case [Add to Longdo]
然もあらばあれ[さもあらばあれ, samoarabaare] (exp) be that the case, do so; do as you please; in any case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Any \A"ny\, a. & pron. [OE. [ae]ni[yogh], [ae]ni, eni, ani, oni,
   AS. [=ae]nig, fr. [=a]n one. It is akin to OS. [=e]nig, OHG.
   einic, G. einig, D. eenig. See {One}.]
   1. One indifferently, out of an indefinite number; one
    indefinitely, whosoever or whatsoever it may be.
    [1913 Webster]
 
   Note: Any is often used in denying or asserting without
      limitation; as, this thing ought not be done at any
      time; I ask any one to answer my question.
      [1913 Webster]
 
         No man knoweth the Son, but the Father; neither
         knoweth any man the Father, save the Son. --Matt.
                          xi. 27.
      [1913 Webster]
 
   2. Some, of whatever kind, quantity, or number; as, are there
    any witnesses present? are there any other houses like it?
    "Who will show us any good?" --Ps. iv. 6.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is often used, either in the singular or the plural,
      as a pronoun, the person or thing being understood;
      anybody; anyone; (pl.) any persons.
      [1913 Webster]
 
         If any of you lack wisdom, let him ask of God, .
         . . and it shall be given him.   --Jas. i. 5.
      [1913 Webster]
 
         That if he found any of this way, whether they
         were men or women, he might bring them bound unto
         Jerusalem.             --Acts ix. 2.
      [1913 Webster]
 
   {At any rate}, {In any case}, whatever may be the state of
    affairs; anyhow.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Case \Case\, n. [F. cas, fr. L. casus, fr. cadere to fall, to
   happen. Cf. {Chance}.]
   1. Chance; accident; hap; opportunity. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       By aventure, or sort, or cas.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which befalls, comes, or happens; an event; an
    instance; a circumstance, or all the circumstances;
    condition; state of things; affair; as, a strange case; a
    case of injustice; the case of the Indian tribes.
    [1913 Webster]
 
       In any case thou shalt deliver him the pledge.
                          --Deut. xxiv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       If the case of the man be so with his wife. --Matt.
                          xix. 10.
    [1913 Webster]
 
       And when a lady's in the case
       You know all other things give place. --Gay.
    [1913 Webster]
 
       You think this madness but a common case. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       I am in case to justle a constable,  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Med. & Surg.) A patient under treatment; an instance of
    sickness or injury; as, ten cases of fever; also, the
    history of a disease or injury.
    [1913 Webster]
 
       A proper remedy in hypochondriacal cases.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) The matters of fact or conditions involved in a
    suit, as distinguished from the questions of law; a suit
    or action at law; a cause.
    [1913 Webster]
 
       Let us consider the reason of the case, for nothing
       is law that is not reason.      --Sir John
                          Powell.
    [1913 Webster]
 
       Not one case in the reports of our courts. --Steele.
    [1913 Webster]
 
   5. (Gram.) One of the forms, or the inflections or changes of
    form, of a noun, pronoun, or adjective, which indicate its
    relation to other words, and in the aggregate constitute
    its declension; the relation which a noun or pronoun
    sustains to some other word.
    [1913 Webster]
 
       Case is properly a falling off from the nominative
       or first state of word; the name for which, however,
       is now, by extension of its signification, applied
       also to the nominative.        --J. W. Gibbs.
    [1913 Webster]
 
   Note: Cases other than the nominative are oblique cases. Case
      endings are terminations by which certain cases are
      distinguished. In old English, as in Latin, nouns had
      several cases distinguished by case endings, but in
      modern English only that of the possessive case is
      retained.
      [1913 Webster]
 
   {Action on the case} (Law), according to the old
    classification (now obsolete), was an action for redress
    of wrongs or injuries to person or property not specially
    provided against by law, in which the whole cause of
    complaint was set out in the writ; -- called also
    {trespass on the case}, or simply {case}.
 
   {All a case}, a matter of indifference. [Obs.] "It is all a
    case to me." --L'Estrange.
 
   {Case at bar}. See under {Bar}, n.
 
   {Case divinity}, casuistry.
 
   {Case lawyer}, one versed in the reports of cases rather than
    in the science of the law.
 
   {Case stated} or {Case agreed on} (Law), a statement in
    writing of facts agreed on and submitted to the court for
    a decision of the legal points arising on them.
 
   {A hard case}, an abandoned or incorrigible person. [Colloq.]
    
 
   {In any case}, whatever may be the state of affairs; anyhow.
    
 
   {In case}, or {In case that}, if; supposing that; in the
    event or contingency; if it should happen that. "In case
    we are surprised, keep by me." --W. Irving.
 
   {In good case}, in good condition, health, or state of body.
    
 
   {To put a case}, to suppose a hypothetical or illustrative
    case.
 
   Syn: Situation, condition, state; circumstances; plight;
     predicament; occurrence; contingency; accident; event;
     conjuncture; cause; action; suit.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in any case
   adv 1: used to indicate that a statement explains or supports a
       previous statement; "Anyhow, he is dead now"; "I think
       they're asleep; anyhow, they're quiet"; "I don't know
       what happened to it; anyway, it's gone"; "anyway, there
       is another factor to consider"; "I don't know how it
       started; in any case, there was a brief scuffle"; "in any
       event, the government faced a serious protest"; "but at
       any rate he got a knighthood for it" [syn: {anyhow},
       {anyway}, {anyways}, {in any case}, {at any rate}, {in
       any event}]
   2: making an additional point; anyway; "I don't want to go to a
     restaurant; besides, we can't afford it"; "she couldn't
     shelter behind him all the time and in any case he wasn't
     always with her" [syn: {besides}, {in any case}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top