Search result for

hysterie

(56 entries)
(1.5276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hysterie-, *hysterie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hysterie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hysterie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jealousy has nothing to do with hysteria!Eifersucht hat mit Hysterie nichts zu tun! Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
I took advantageof the general hysteria. And that's why I got to Mrs. Carlyle.Ich hab nur die allgemeine Hysterie ausgenutzt, um Mrs. Carlyle zu erpressen! The Red Circle (1960)
Don't expect me to get hysterical over one Jewish child... and don't you get hysterical, either.Für ein jüdisches Kind lohnt sich all die Hysterie nicht. Begreifen Sie das. Exodus (1960)
Nervous hysteria.Nervöse HysterieVoyage to the Bottom of the Sea (1961)
Rallying a nation of television viewers into hysteria, to sweep us up into the White House with powers that will make martial law seem like anarchy!Wir treiben die TV-Zuschauer bis zur Hysterie. Sie werden uns ins Weiße Haus fegen mit einer Gewalt, die, aus Verzweiflung geboren, einem Orkan gleichen wird. The Manchurian Candidate (1962)
Now, now! No hysteria!Keine HysterieCarry On Jack (1964)
Lily. I'm a full-grown man. I refuse to be caught up in this... hysteria.Lily, ich bin ein erwachsener Mensch und weigere mich, mich an dieser Hysterie zu beteiligen. A Walk on the Mild Side (1964)
Mostly it was mere hysteria.Es gab eine regelrechte HysterieDoctor Zhivago (1965)
No hysteriaville, no gas.Keine Hysterie, kein Gefasel. That Darn Cat! (1965)
Well, it's probably just another one of those jellyfish scares.Es ist wahrscheinlich nur wieder so eine QuallenhysterieHerman, the Master Spy (1965)
Even if it kills you?Ein Zeichen von HysterieDon't Forget to Write (1966)
I want no wave of hysteria to destroy what is good and right.Ich will nicht, dass Hysterie entsteht und zerstört wird, was gut und richtig ist. What Are Little Girls Made Of? (1966)
If I don't do something soon, there'll be mass hysteria.Erledige ich ihn nicht bald, gibt es eine MassenhysterieThe Monster of Wameru (1968)
Mass hysteria!MassenhysterieThe Zombie Walks (1968)
I don't know. It's some kind of a hysteria.Das ist eine Art HysterieRosemary's Baby (1968)
But up to now, I have never seen him red-faced with hysteria.Aber bis jetzt sah ich ihn noch nie rot vor HysterieTurnabout Intruder (1969)
- Don't get hysterical again!- Jetzt geht diese Hysterie wieder los. A Swedish Love Story (1970)
Why are you leading your people into a mass hysteria?Warum treibt ihr eure Leute in die MassenhysteriePunishment Park (1971)
Save that till later!Und keine Hysterie hier! The Dawns Here Are Quiet (1972)
The funeral was tolerable. No one wept or grew hysterical. Thank you.Die Beerdigung war ganz erträglich, kein Geheule, keine HysterieCries & Whispers (1972)
There's too much at stake to throw away on hysterics now.Es steht zu viel auf dem Spiel, um es irgendwelcher Hysterie zu opfern. High Plains Drifter (1973)
Hysterics?HysterieHigh Plains Drifter (1973)
I can remember some hysterics one night not too long ago.Ich erinnere mich an einige Hysterie in einer Nacht vor kurzem. High Plains Drifter (1973)
H is for hysteria.H steht für HysterieH Is for House (1973)
You know what we might have here? Mass hysteria.Wäre es nicht möglich, dass wir hier einen eindeutigen Fall von Massenhysterie haben. Invasion of the Bee Girls (1973)
Once that kind of crowd hysteria passes... the actual physical danger begins to pass... you realize what isolationism is.Wenn so eine Massenhysterie abklingt, hört auch die körperliche Gefahr auf und du verstehst, was Isolation heißt. Jimi Hendrix (1973)
But at times you needed that hysteria to it.Aber manchmal beschwor man diese Hysterie herauf. The Men Who Made the Movies: Vincente Minnelli (1973)
There was some hysteria at the beginning, but most agreed to let the children be taken off first.Anfangs gab es etwas Hysterie, aber die meisten stimmten zu, die Kinder zuerst zu retten. One of Our Planets Is Missing (1973)
Sexual frustration brings hysterical phenomena.Doktor Sinibaldi spricht von einem Fall von Hysterie, der durch sexuelle Frustration hervorgerufen wurde. The Antichrist (1974)
Panic broke out, and 12 of the doctors were treated for hysteria.Eine Panik brach aus, und zwölf der Ärzte wurden wegen Hysterie behandelt. The Prisoner of Second Avenue (1975)
So just calm down, and stop behaving hysterically.Also beruhige dich und lass die HysterieThe Fortune (1975)
With this hysteria, I figure eight to ten years.Bei der momentanen Hysterie ist mit 8-10 Jahren zu rechnen. The Lost Honor of Katharina Blum (1975)
I'm tired of all this hysteria about Howard Beale.Ich bin diese Hysterie über Howard Beale leid. Network (1976)
He appears to have made a study of it, in addition to his other work, hysteria in children.Er scheint sich damit zu befassen. Und mit der Hysterie bei Kindern. The Seven-Per-Cent Solution (1976)
I'm interested in hysterical cases, and I use hypnosis to dig into their unconscious mind where I believe the hysterical symptoms originate.Ich interessiere mich für Hysteriefälle. Ich nutze Hypnose, um in das Unterbewusste einzudringen. Ich denke, die Hysterie hat da ihren Ursprung. The Seven-Per-Cent Solution (1976)
A patient comes to you. He is suffering from Belden's Hysteria.Ein Patient kommt zu dir und leidet an Beldenscher HysterieHigh Anxiety (1977)
The time has come, as I promised... a time when I reveal to you... my loyal followers... the ancient secret of war... the key to creating hysteria... fear... gods.Die Zeit ist gekommen, wie ich es versprochen habe. Eine Zeit, in der ich euch, meinen ergebenen Anhängern das uralte Geheimnis des Krieges offenbaren werde. Der Schlüssel für die Erschaffung von Hysterie von Furcht von Göttern. Wizards (1977)
Goddamn wife and her Goddamn road maps, and her wrong turns, ... and her Goddamn hysterical screaming, and her....Ihre gottverdammte Hysterie bringt mich noch ins... The Hills Have Eyes (1977)
Do you know what mass hysteria looks like, Mr. Bennell?- Nein, nein. Haben Sie schon mal eine Massenhysterie erlebt? Invasion of the Body Snatchers (1978)
Hysteria isn't gonna get us out. Please be quiet!Hysterie bringt uns hier nicht raus. Over the Edge (1979)
Lister I implore you' no last minute scenes.Ich bitte Sie, nur ohne HysterieThe Conductor (1980)
I appreciate how upset you are, but this is no reason for hysterics.Ich verstehe, dass Sie das mitnimmt, aber es besteht kein Grund zur HysterieAn American Werewolf in London (1981)
Hysteria is contagious.Hysterie ist ansteckend. The Entity (1982)
Dogs and cats living together. Mass hysteria.- Menschenopfer, MassenhysterieGhostbusters (1984)
This is Lew Landers, WDHB's Action Central News at the site of Dorry's Tavern or what used to be Dorry's Tavern, in Kingston Falls where officials blame mass hysteria for the escalating series of unexplained accidents, fires and explosions that rocked this once-peaceful town on Christmas Eve.Hier spricht Lew Landers aus Dorrys Taverne, Kingston Falls oder was einst Dorrys Taverne war. Massenhysterie brach infolge einer Serie von unerklärlichen Unfällen, Explosionen und Bränden am Heiligabend aus. Gremlins (1984)
This is Lew Landers, WDHB's Action Central News at the site of Dorry's Tavern or what used to be Dorry's Tavern, in Kingston Falls where officials blame mass hysteria for the escalating series of unexplained accidents, fires and explosions that rocked this once-peaceful town on Christmas Eve.Hier spricht Lew Landers aus Dorrys Taverne, Kingston Falls oder was einst Dorrys Taverne war. Massenhysterie brach infolge einer Serie von unerklärlichen Unfällen, Explosionen und Bränden am Heiligabend aus. Gremlins (1984)
The car crash, Babée's hysteria...Die Autorämpelei, Babée, die Hysterie... Rive droite, rive gauche (1984)
You know, since he moved in he come over less and less when you do bering a case of opressed histeria.Seit er eingezogen ist, kommst du immer seltener her. Und wenn du kommst, bist du in einem Zustand unterdrückter HysterieRe-Animator (1985)
We're going to cash in on the antique craze.Wir machen uns die ganze Antikhysterie zunutze. The Boy Who Could Be King (1986)
Mass hysteria?MassenhysterieThe Naked Now (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hysterie {f}hysteria [Add to Longdo]
Hysterie {f}hysterics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Hysterie [hɵsteːriː] (n) , s.(f )
     hysteria; hysterics
  

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  hysterie [histeri]
     hysteria
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top