Search result for

hupst

(50 entries)
(1.0373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hupst-, *hupst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hupst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hupst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If anybody comes, honk. Okay?Wenn jemand kommt, hupst du. Children of the Corn (1984)
When Mom gets here, honk the horn.Wenn Mama kommt, dann hupst du. Better Off Dead... (1985)
You mean to tell me I'm in this shit because some white cop... threw some white asshole's brother offa roof?Ich steck hier drin, weil ein Weißer einen Weißen vom Dach schupste? Die Hard: With a Vengeance (1995)
- You gonna honk?-Hupst du? American Buffalo (1996)
What are you honking at me for?Warum hupst du? Whose Car Is It Anyway? (1996)
If you get scared you honk that horn, okay?Wenn du Angst bekommst, hupst du einfach. Volcano (1997)
No, he was pushed.Nein, er wurde geschupstA Town Without Pity (2000)
You think somebody whacked Gergan 'cause they found out he was a cop?Denken Sie, dass jemand Goergen geschupst hat, weil Sie rausgefunden haben, dass er ein Bulle ist? A Word to the Wise (2000)
If you see anything, honk the horn. Drive.Wenn du etwas siehst, hupst du. Joy Ride (2001)
You should have honked.Wieso hupst du nicht? The Trumpet of the Swan (2001)
You see anything, you hit that horn twice.Wenn du was Verdächtiges siehst, hupst du zwei Mal. Road to Perdition (2002)
- Shit, what are you honking about?? Scheiße, warum hupst Du wie ein Irrer .Ich hol Dich später ab Double Vision (2002)
- Hello?Du kommst, hupst 2-mal, fährst um den Block und dann springe ich ins Auto. A-Tisket, A-Tasket (2002)
Honk once, I come back, we go.Wenn du kurz hupst, komme ich sofort zurück. Palindromes (2004)
- Why don't you honk?Warum hupst du nicht? Turtles Can Fly (2004)
If you see Dode, then honk four times, long-short, long-short.Wenn du Dode siehst, hupst du viermal. Lang-kurz, lang-kurz Brick (2005)
"Oops, I got hit by the pitch.""oh ich wurde geschupstSlapsgiving (2007)
Look, my son has had enough to deal with, you know, without being poked and prodded.Mein Sohn hat genug um die Ohren, ohne rumgestossen und geschupst zu werden. Casus Belli (2007)
If you see anything, honk your horn. Okay?Falls du irgendwas siehst, hupst du einfach, ok? The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
You're late... and I get honked at?Du bist spät dran und hupst noch? Animal Heart (2009)
And kenny sorta shoved him, And the guard fell backwards.Und Kenny hat Ihn ziemlich geschupst, und der Wachmann ist rückwärts runtergefallen. Home (2009)
Why were you honking her boobs?Warum hupst du ihre Titten? Debra (2010)
Look, you stay in the car, be on the lookout.Du bleibst im Auto. Und passt auf. Wenn du etwas siehst, hupst du! Torrente 4 (2011)
If anybody comes, you honk the horn.Wenn jemand kommt, hupst du. God Bless America (2011)
She sits by the pool, hoping someone will push her in.Sie sitzt am Becken und hofft, dass jemand sie reinschupstTouched by an 'A'-ngel (2011)
I've had enough of you pushing me around.Ich habe genug von dir, wie du mich die ganze Zeit herumschupstLos Ciegos (2012)
Hey, she pushed me first.Hey, sie hat mich zuerst geschupstTaking Out the Trash (2013)
I was trying to be all tough and cold turkey and I made him run in the other direction.Ich wollte hart und abweisend sein und schupste ihn in die andere Richtung. - Schupste? Cold Turkey (2013)
And when I got home, I had already turned, and my mom tried to stop me, and without meaning to, I shoved her.Als ich nach Hause kam, hatte ich mich schon verwandelt. Meine Mutter versuchte, mich zu beruhigen, und ohne es zu wollen, schupste ich sie. Never Turn Back (2013)
Who are you honking at?- Weswegen hupst du? - Wegen dir. The Locket (2013)
Did somebody push her in?Hat jemand sie reingeschupstInto the Deep (2013)
Did somebody push her in?Hat jemand sie reingeschupstThe Mirror Has Three Faces (2013)
True, but having met Alison, I could see that chick shoving someone down the stairs.Stimmt, aber als ich Alison kennenlernte, sah ich, wie sie ein Mädchen die Treppen runterschupste. The Mirror Has Three Faces (2013)
Mickey, toot the horn.Mickey, du hupstWhat We Did on Our Holiday (2014)
- for no reason and he took...- Er hat mich sinnlos geschupst Episode #1.1 (2014)
I couldn't look at her face, so I pushed her in and covered her up and I didn't tell anybody about what I did or what I thought you did.Ich konnte nicht auf ihr Gesicht schauen, also schupste ich sie darein und bedeckte sie. Ich habe niemandem davon erzählt, was ich tat, oder was ich dachte, du getan hast. No One Here Can Love or Understand Me (2014)
What are you so scared of that you'd push Hanna away?Wovor hast du so Angst, dass du Hanna wegschupstNo One Here Can Love or Understand Me (2014)
And, uh... if you beep at me again, Mom... I'm gonna shove that cup so far up your ass you're gonna be shitting mochaccino for a month.Und, uh... wenn du mich noch einmal anhupst, Mutti... Poor Little Lambs (2014)
Honking won't speed things up.Wenn du hupst, geht es nicht schneller. Männerhort (2014)
Why are you honking, maniac?Warum hupst du, du Depp? Telling Tales (2015)
If you do see a police car, honk twice, short taps.Siehst du einen Polizeiwagen, hupst du zweimal kurz. Walter Taffet (2015)
But when you've been yanked out of one nightmare and then shoved into another....Aber wenn man aus einem Alptraum rausgezogen wird und in einen anderen geschupst wird... She's No Angel (2015)
You can just drive around back to load in the dock. Someone can give you a hand.Du fährst einfach nach hinten für Lieferanten und hupst, dann kommt jemand und hilft. Fair Haven (2016)
If you see someone, just honk the horn, okay? Gus!Warte im Wagen und bei Gefahr hupst du. Flares (2016)
Who the fuck are you tooting at?Verdammt, warum hupst du so? Was soll der Scheiß? Quo vado? (2016)
If you see anyone you lean on the horn okay.Wenn du jemanden siehst, hupst du, ok? The Law of Vacant Places (2017)
What are you honking the horn for?Warum hupst du? Double Indemnity (1944)
If there's any trouble, give us the horn hard.Wenn es Probleme gibt, hupst du. White Heat (1949)
If a boy wants a date, he can come to the door like a gentleman and ask if I'm in.Glaub nicht, dass ich angerannt komme, wenn du hupstPicnic (1956)
Always get jostled, always get shoved always get pushed around.Immer angerempelt und immer geschupst zu werden, und immer herumgestoßen zu werden. The Mind and the Matter (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top