ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humorlos

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humorlos-, *humorlos*, humorlo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา humorlos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *humorlos*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's no better than I. Not at all handsome. My age and no sense of humor.Er ist nicht besser als ich, überhaupt nicht schön, wir sind gleich alt und er ist humorlos. The Eye of the Monocle (1962)
You're the type they're looking for, young, intelligent, good-looking... and as we both know, not entirely without humor.Du bist der Typ, den sie dort suchen, jung, intelligent, gut aussehend, und, wie wir wissen, nicht gänzlich humorlos. Where Eagles Dare (1968)
"Unimaginative, timid, lacking in initiative, spineless easily dominated, no sense of humour tedious company and irrepressibly drab and awful.""Fantasielos, schüchtern, ohne Initiative, ohne Rückgrat... willfährig, humorlos... zäher Gesellschafter, unverbesserlich eintönig, furchtbar." Untitled (1969)
Jeanne won't see the joke.Wenn Sie das der humorlosen Jeanne erzählen... The Things of Life (1970)
He's very ambitious, but he has no sense of humour.Doch. Sehr enthusiastisch, aber total humorlos, wie Sie. Perched on a Tree (1971)
""She's been overindulged and has no sense of humour."Sie denken, die Frau Jacobi ist verwöhnt und humorlos. Scenes from a Marriage (1973)
the capacity for happiness and the capacity for suffering. Finally, as he was approaching the age of 47, a happy and not unhumorous idea came to him,Schließlich kam er, im Alter von etwa 47 Jahren, auf einen glücklichen und nicht humorlosen Einfall, der ihm oft Freude machte. Steppenwolf (1974)
Haller has not alone insulted the majesty of art... in that he confounded our beautiful picture gallery with so-called reality... and stabbed to death the reflection of a girl with the reflection of a knife. he, as I said, placed inside our Magic Theatre... has in adition displayed the intention of using our theatre as a mechanism of suicide, showing himself devoid of humour.Der Angeklagte hat nicht nur die hohe Kunst beleidigt, ... indem er unsren schönen Bildersaal mit der so genannten Wirklichkeit verwechselte... und ein gespiegeltes Mädchen mit einem gespiegelten Messer totgestochen hat, er hat sich ... außerdem... humorloserweise unseres magischen Theaters... als einer Selbstmordmechanik... zu bedienen die Absicht gezeigt. Steppenwolf (1974)
You're not one of those intent-on-the-truth types, are you?Sind Sie ein humorloser Wahrheitsfanatiker? Night Moves (1975)
No sense of humor.Dafür gibt's nur ein Wort - humorlos. The Lost Honor of Katharina Blum (1975)
Are you inquiring into whether Ii have a sense of humour?Sie finden mich wahrscheinlich humorlos. Dear Inspector (1977)
Isn't that humorless?Ist das nicht humorlos? Rich and Famous (1981)
Now, that's humorless.Das nenne ich humorlos. Rich and Famous (1981)
Humorless harm seems closer, wouldn't you agree, Nathan?Humorlos trifft es eher, meinst du nicht, Nathan? The Sanction (1984)
Lighten up, Victor.- Nicht so humorlos, Victor. Cuba Libre (1987)
This job at Illustra's destroying your sense of humour.Dein Job macht dich humorlos. Du musst etwas ändern! Mannequin (1987)
You have no taste, no sense of humor and you smell.Sie sind geschmacklos, humorlos, und Sie stinken. The Witches of Eastwick (1987)
What the hell kind of name is that?Eine humorlose Figur. Oh Brother, Where Art Thou? (1991)
Could you possibly be any more humorless about this?Könnten Sie vielleicht noch humorloser damit umgehen? The Paper (1994)
Maybe I'll be the host and you'll be the humorless assistant.Vielleicht bin ich der Moderator und du der humorlose Assistent. A House Divided (1995)
As far as I'm concerned, we can float out here sans comedy and die a miserable, humorless death.Was mich angeht, können wir hier, ohne Scherze zu treiben... einen elenden, humorlosen Tod sterben. Ship Happens (1995)
- He's a pompous, arrogant, humorless ass!- Er ist ein arroganter, humorloser Esel! One Fine Day (1996)
Forget it! You are pathetic!Du bist humorlos! The Dirty Joke (1997)
- I'm pathetic?- Ich, humorlos? The Dirty Joke (1997)
Humourless people like you scare the hell out of me.Humorlose Leute wie Sie machen mir eine Heidenangst. Jose Chung's 'Doomsday Defense' (1997)
Cos I'm a stuck-up tight-ass with no sense of fun?Weil ich eine gehemmte und humorlose Verrückte bin? Who Are You? (2000)
Pretty nasty beast, apparently.Humorloses Monster, wie es scheint. Bridget Jones's Diary (2001)
Right, a real drag!Er ist humorlos. The Closet (2001)
I think she is a humourless ice queen.Ja. Wenn du mich fragst, ist sie ein humorloser Eisblock. Evolution (2001)
I'm just a humourless ice maiden in need of a good humping.Ich bin ja nur ein humorloser Eisblock, der mal wieder geschaukelt werden muss. Evolution (2001)
What I said was I didn't trust people without a sense of humour.Ich habe gesagt, dass ich humorlosen Leuten nicht traue. 2001 (2001)
This is totally humorless.Das ist total humorlos. Lorelai's Graduation Day (2002)
- Our dreary broker has arrived.Unser humorloser Broker ist eingetroffen. Layer Cake (2004)
They've got no sense of humor.Die sind da ziemlich humorlos. - Muss ich da abgeben? Sleeper (2005)
Oh, don't be so po-faced!Sei nicht immer so humorlos. After the Funeral (2005)
He became obsessed with his own legal problems, and his act turned into long, humorless rants about fascist cops and the violation of his rights.Er wurde von seinem eigenen legalen Problem heimgesucht. Und sein Handeln hat sich in eine lange, humorlose Tirade über faschistische Cops und dem Verstoß gegen seine Rechte geändert. Finding Judas (2006)
Rowley called it dull and humorless.Rowley nannte es langweilig und humorlos. Long Weekend (2007)
Indignant?Humorlos? Chapter Seven: Carpe Threesome (2008)
Totally humorless, totally orthodox.Total humorlos. Total angepasst. The King of Ping Pong (2008)
Un-fun. Not my type.Nein, zu ernst, humorlos. Rise Up (2008)
Oh, it was kind of snarky... and bitter... and witless.Ich fand sie irgendwie bissig verbittert und humorlos. How to Lose Friends & Alienate People (2008)
The concrete void of insulin Metrazol electricity hydrotherapy psychotherapy occupational therapy pingpong and amnesia, who in humorless protest, overturned only one symbolic pingpong table, resting briefly in catatonia, returning years later truly bald except for a wig of blood,...und die statt dessen bedacht wurden mit der konkreten Leere von Insulin Metrasol Elektroschock Hydrotherapie Psychotherapie Beschäftigungstherapie Tischtennis Amnesie, die in humorlosem Protest eine einsame symbolische Tischtennisplatte umwarfen und mal kurz zu Katatonikern wurden, die Jahre später, jetzt wirklich kahl bis auf eine Perücke aus Blut, und Tränen und Finger, zurückkehrten in die sichtbar todgeweihte Gesellschaft der Wahnsinnigen Howl (2010)
-Humourless.-Humorlos. Young Goethe in Love (2010)
The former being an utter delight, And the latter being a humorless snoot.Ersterer war überaus entzückend... und letzterer ein humorloser Banause! Not in My House (2010)
Always wants to be first, hardly any sense of humor.Immer eifrig vorneweg, fast komplett humorlos. Berlin ist das Paradies (2010)
So, all you've done is prove to them that I'm a meaningless secretary and you're another humorless bitch.Also war alles, was du ihnen bewiesen hast, dass ich eine bedeutungslose Sekretärin bin... und du ein humorloses Miststück bist. The Summer Man (2010)
How come you're so humorous today?So humorlos hab ich dich noch nie erlebt. Vampire Warriors (2010)
Foreman, if you need to be berated by a humorless hardass.Foreman, wenn Sie von einem humorlosen harten Knochen beleidigt werden wollen. You Must Remember This (2011)
You're so finicky, André!Du bist so was von humorlos, André! La peur de l'eau (2011)
- It's only fun.- So was von humorlos! My Little Princess (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top