Search result for

hopsen

(50 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hopsen-, *hopsen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hopsen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hopsen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're supposed to be cruisin'.Sollten wir nicht ein bisschen rumhopsenCheech and Chong's Next Movie (1980)
That drop dancing they do, I'm surprised they don't break something.So wie sie herumhopsen, ist es ein Wunder, dass nichts kaputtgeht. Night Crawler (1986)
After a few weeks in bed, I'm gonna have her hopping around the house.... [EKG BEEPING]Nach ein paar Wochen im Bett, wird sie wieder im Haus herumhopsen... (EKG PIEPST) Mission of Gold (1987)
- Well, honey, if you cut back on the heavy aerobics and all that jumping and yelling...Sie müssten weniger Aerobics machen. Nicht so viel rumhopsen... Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991)
Spring... summer, fall.Springen, hopsen, hüpfen. What About Bob? (1991)
Stop jumping on the bed before she comes in.Hör auf zu hopsen, bevor sie reinkommt. Crooklyn (1994)
Jessica, stop jumping up and down, please.Jessica, hör auf, so herumzuhopsenFour Weddings and a Funeral (1994)
Take greeny, flippy, bulgy-eyed one away.Bringt das grüne, hopsende, glupschäugige Dingsbums weg. Muppet Treasure Island (1996)
I found this toy in the city.Auf Ihr kann jeder rumhopsen, der will. Ooru naito ronga 3: Sanji (1996)
You look on TV and see Japanese cats hopping around, doing hip-hop, singing your record.Du schaust fern und siehst Japaner... herumhopsen, Hip-Hop machen, deine Platte singen. Black & White (1999)
You toddle off to bed, while I make sure that Eddie doesn't trouble you again!Hopsen Sie zurück in Ihr Bett, ich stelle derweil sicher, dass Eddie Sie nicht noch mal stört! Guest House Paradiso (1999)
You want to hop into a stall and--Was, du willst hier reinhopsen und einfach... Love's Illusions (1999)
They're bouncy, trouncy, flouncy, pouncy Fun, fun, fun, fun, funSie singen, springen, ringen, schwingen, hopsen herund hin. The Tigger Movie (2000)
No, but you shouldn't be hopscotching around town... trying to get the baby out.Nein. Aber für die Geburt musst du nicht durch die Stadt hopsenThe Festival of Living Art (2003)
It's right hand, left hand, shoulder pop, jump.Rechte Hand, linke Hand, Schulter und hopsenMy Drama Queen (2003)
You know, they calls it hippity-hop music, but it don't make me want to go hippity-hop.Sie heißt Hippity-Hop-Musik, aber mich bringt sie nicht zum HopsenThe Ladykillers (2004)
You know, the funny thing about James... [smattering of applause]Dann noch der Abschnitt, wo... Alles war gut. Hast du mal ein Karnickel über eine Granate hopsen sehen? The Best Man (2005)
That's right, keep bouncing.Jawohl, schön weiterhopsenThe Ladies Who Lunch (2005)
We are starving and he wants us to hippity-hop.Wir verhungern. Und er möchte, dass wir herumhopsenHappy Feet (2006)
-I went to prison because...Weil ... Hopsen Sie mit mir. Snow Cake (2006)
Okay. Now, bounce me up.Und jetzt bringen Sie mich zum HopsenSnow Cake (2006)
Please, please, please bounce me.Bringen Sie mich zum HopsenSnow Cake (2006)
Bounce, bounce, bounce, bounce!Hopsen, hopsen, hopsenSnow Cake (2006)
You got a bunch of dudes in tights flopping around for three hours.Ein Haufen Typen in Strumpfhosen hopsen drei Stunden rum. The Break-Up (2006)
I could have hopped into bed with a couple of Asian babes, too.Ich hätte auch mit Asiatinnen ins Bett hopsen können. The Gymnast (2006)
Used to be easy. When the Time Lords kept their eye on everything, you could pop between realities, home in time for tea.Es war einfach... als die Timelords noch ein Auge auf alles hatten konntest du durch die Realitäten hopsen und zum Tee wieder zu Hause sein. Rise of the Cybermen (2006)
So, Abigail, you want to hop up on the table for me?Ähm, Abigail, würdest du für mich auf den Tisch hopsenMerry Little Christmas (2006)
This firm, my fi, hummed... with precion, an equilibrium that was upset when one of my junior associates began singing in staff meetings and leaping from the furniture.Dieses Unternehmen, mein Unternehmen, brummte... mit Präzision, eine Balance, die aus dem Lot geriet, als einer unserer Junior-Partner anfing bei Mitarbeiter-Versammlungen zu singen und auf den Möbeln rumzuhopsenThe Path (2008)
This is bad, koron!Oh, ich muss zu Gan hopsenYatterman (2009)
We get your type in here from time to time - weirdos, jumping from one fly-by-night hobbyist cult to another.Solche wie dich haben wir hier manchmal. Irre. Die zwischen all den flüchtigen Sekten hin und her hopsenThe Revenant (2009)
Greg Heffley, you want to jumpety-jump?Greg Heffley, sollen wir rumhopsenDiary of a Wimpy Kid (2010)
Will you please stop dancing?Hör sofort auf rumzuhopsenHop (2011)
One little coup and suddenly I'm everybody's chump.Ein kleiner Putsch und plötzlich hopsen alle auf mir rum. Hop (2011)
Do monkeys hop?Hopsen Affen? The Office Job (2011)
I could hazard a guess.Du wirst nach Whitehall hopsen müssen. The Last Waltz (2012)
Hopscotch a few buildings over.Hopsen über ein paar Dächer. The Plague Dogs (2012)
Where Belgians would be found stomping and hopping, twisting and swinging, until money and beer ran out.Wo man Belgier stampfen, hopsen, tanzen und herumwirbeln sah so lange bis das Geld alle war. The Sound of Belgium (2012)
- Daisy, don't scamper.- Daisy, nicht so herumhopsenThe Great Gatsby (2013)
You mean, without Nina and Ella jumping on our heads? Exactly.Du meinst, ohne Nina und Ella, die rumhopsenBefore Midnight (2013)
–Rabbit. –He should have hopped faster.- Er hätte schneller hopsen sollen. Oeuf (2013)
We could always pop back later and tub it up.Da könnten wir nachher reinhopsenThe Limo (2013)
Now we're bouncing, we're bouncing.Jetzt hopsen wir. The Bronze (2015)
I've never had this much fun bouncing.Ich hatte noch nie so viel Spaß beim HopsenThe Bronze (2015)
But with the grandchildren he can bounce.Aber mit den Enkeln kann er hopsenTraumfrauen (2015)
Will you have the bellhop hop up with some hop Scotch?Der Hotelhüpfer soll mit Scotch herhopsenA Day at the Races (1937)
- Hop in, Your Highness. Hop in. - Yes, sir.- Machen wir, Hoheit, hopsen Sie rein! It's a Wonderful Life (1946)
- Oh, to the devil with you! I've been working and slogging all day. - You think I'm going to kick up my heels all night to amuse you?Zum Teufel, ich klotze den ganzen Tag... und soll dann zu Ihrem Vergnügen herumhopsenCaptain from Castile (1947)
I think it's silly switching around like that, getting all het up.Wie sie alle herumhopsen und aus der Puste kommen. They Live by Night (1948)
I could dance, sing. I could jump for joy like a puppy and clap my hands.Ich würde tanzen, singen, herumhopsen wie ein Hündchen. Porcile (1969)
Never mind.- Hops. - Wir gehen hopsenTeresa Brewer (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top