Search result for

hnlich

(126 entries)
(1.3032 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hnlich-, *hnlich*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hnlich มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hnlich*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There is some resemblance between you and the man in those pictures.Gut, es besteht auch eine Ähnlichkeit zwischen dir und diesem Mann. Time After Time (1979)
Well, I think my ankle's gone the same way.Mein Knöchel scheint ein ähnliches Schicksal ereilt zu haben. Zombie (1979)
We don't usually make them available to captive... things.Sie sind gewöhnlich nicht für die Gefangenen da. Unidentified Flying Oddball (1979)
I have seen similar phenomena in chickens, My Lord.Ich habe bei Hühnern schon Ähnliches beobachtet. Unidentified Flying Oddball (1979)
Your martial arts are almost up to standard.Kein gewöhnlicher Mensch kann euch jetzt schlagen. Knockabout (1979)
No, Master said ordinary people is no match for us.Was ich meine, ist, dass kein gewöhnlicher Mensch uns jetzt noch schlagen kann. Knockabout (1979)
- I do. But where to find ordinary people?Aber wo finden wir gewöhnliche Menschen? Knockabout (1979)
Who's an ordinary person here?Wer ist hier ein gewöhnlicher Mensch? - Woher soll ich das wissen? Knockabout (1979)
Who are you? We are ordinary people.- Wir sind gewöhnliche Menschen. Knockabout (1979)
Ordinary persons are no match for us.- Kein gewöhnlicher Mensch schlägt uns. Knockabout (1979)
We are not ordinary persons.Unfähigen geben wir unsere Namen nicht. Wir sind ja keine gewöhnlichen Menschen. Knockabout (1979)
They're not ordinary persons, no wonder they beat us.Die waren uns nur überlegen, weil es keine gewöhnlichen Menschen sind. Knockabout (1979)
Teacher... Two extraordinary persons just came.Es sind keine gewöhnlichen Menschen. Knockabout (1979)
Don't let them have chance to get together. Or else they aren't ordinary people any longer.Macht, dass sie nicht zusammen kämpfen, denn dann haben sie mehr Macht... als gewöhnliche Menschen. Knockabout (1979)
Do you think there is no similar system of eternal subordination to the same principle of the infinite wisdom of God, our Lord who rules the universe?Was glaubt ihr, gibt es darin nicht etwa ein ähnliches System des Gehorsams gegenüber der unendlichen Weisheit Gottes, der ein Herr des Weltalls ist? Nightmares (1979)
Even this housefly serves the same idea of boundless happiness and harmony.Selbst die gewöhnliche Fliege dient derselben Idee, der ewigen Glückseligkeit und Harmonie. Nightmares (1979)
But remember, not an ordinary school, but an Imperial-Royal Lycee.Aber merk dir: das ist keine gewöhnliche Schule, sondern ein Kaiserlich- Königliches Gymnasium. Nightmares (1979)
Going to be dressed like you today.Ich wollte was Ähnliches wie du heute tragen, damit wir wie Geschwister aussehen. Caligula (1979)
Well, this was the same as the Green Berets.Oh, das war so ähnlich wie die Green Berets. Don't Go in the House (1979)
On that night, find a virgin, descendant from the tribe and from mortal being, whose soul can be sacrificed to eternal damnation in exchange for yours.In dieser Nacht müsst ihr eine Jungfrau finden, die von unserem Volk abstammt und eine gewöhnliche Sterbliche ist. Damit ihre Seele im Austausch gegen eure geopfert werden kann. Don't Go Near the Park (1979)
You have the look of the Queen in her youth.Du hast Ähnlichkeit mit der jungen Königin. Don't Go Near the Park (1979)
And you, the sweet virgin, you half descendant from my tribe, have descendant from mortal being.Du süße Jungfrau. Du bist ein Teil meines Stammes. Du bist eine gewöhnliche Sterbliche. Don't Go Near the Park (1979)
We need time to bring Earth to a level of technology that can help us.Wir brauchen Zeit um die Erde auf einen ähnlichen Technologiestand zu bringen. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
You know, even though Dr. Zee has designed these to look as much like Earth machines as possible,Dr. Zee hat diese Maschinen so entworfen, dass sie denen auf der Erde möglichst ähnlich sind. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Why is that significant?Ist das so außergewöhnlichGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Why is that significant?Was ist daran ungewöhnlichGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
"A beverage derived from a bean, usually served hot."Ein Getränk, gewonnen aus einer Bohne, wird gewöhnlich heiß getrunken. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
But, Doctor, you were a man who was held hostage and yet you don't seem very angry:Doktor, für einen Mann, der als Geisel fungierte, klingt das sehr versöhnlichGalactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Now, sometimes in cases like this, when men subdue woman, hold them captive, the law is likely to consider the possibility of brainwashing.Jamie, hat man sie vielleicht in diesem Fall auf irgendeine Weise beeinflusst? Verstehen sie, was ich meine? War es vielleicht eine Gehirnwäsche oder ähnliche Prozedur? Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
OFFICER: I've never seen anything like it, sir.Ich hab noch nie etwas ähnliches gesehen, Sir. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
It is not dissimilar to the process earthlings have been using for years.Es ist dem Verfahren, das die Erdbewohner anwenden ziemlich ähnlichSpace Croppers (1980)
The average cop on the street couldn't handle it.Der gewöhnliche Polizist von der Straße versteht das nicht. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
He didn't look anything like these guys.Und sah auch keinem ähnlichThe Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
The same thing happened near Niagara Falls and in Virginia.So was ähnliches ist in der Nähe der Niagarafälle und in Virginia passiert. The Super Scouts: Part 2 (1980)
In each of our lives, if we are lucky we encounter a few extraordinary people who forever alter our perceptions and color our thoughts.Wenn wir Glück haben, treffen wir im Leben außergewöhnliche Leute, die unser Weltbild verändern und unsere Fantasie anregen. The Idol (1980)
- My, what an unusual gift. - I think it's cute.- Was für ein ungewöhnliches Geschenk. The Idol (1980)
It's a relatively simple operation, and usually quite safe.Es ist ein einfacher Eingriff, für gewöhnlich ohne Komplikationen. The Inspiration (1980)
I felt the same way when Liv first brought them here.Mir ging es ähnlich, als Liv sie bei uns aufnahm. The Inspiration (1980)
Green is too ordinary.Grün ist zu gewöhnlichThe Last Straw (1980)
I find this procedure a bit unusual, Sheriff Bridges.Ich halte dieses Vorgehen für sehr ungewöhnlich, Sheriff Bridges. The Outrage: Part 2 (1980)
Mr. Godsey's premonitions usually follow after he's had a visit to the Baldwin ladies' Recipe room.Vorahnungen hat Mr. Godsey für gewöhnlich, nachdem er die Medizin der Baldwin-Schwestern probiert hat. The Premonition (1980)
Still, in all, it is a most unusual name, Zadok.Trotzdem ein ungewöhnlicher Name, Zadok. The Remembrance (1980)
But you'd have to fix it up, make it livable.Aber du musst es wohnlich machen. The Travelling Man (1980)
Well, some ordinary people around.Tja, es wird bestimmt noch ein paar gewöhnliche Menschen geben. The Economy Drive (1980)
Hu Huigan has a similar background to youHu Huigan geht es ähnlich wie dir. Two Champions of Death (1980)
I guess his style is quite commonSeine Technik ist recht gewöhnlichTwo Champions of Death (1980)
They had a daughter like you. The same hair.Sie hatten eine Tochter, die Ihnen ähnlich war. The Conductor (1980)
You're quite unlike your mother.Du bist deiner Mutter gar nicht ähnlichThe Conductor (1980)
Apple. What could be suspect in an apple?Ein ganz gewöhnlicher Apfel. Le guignolo (1980)
Lord, it was pleasant to deal with your music.Meine Herren, das Konzert war mir eine außergewöhnliche Freude. Le guignolo (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ähnlichsimular [Add to Longdo]
Ähnlichkeit {f}likeness [Add to Longdo]
Ähnlichkeit {f} | Ähnlichkeiten {pl}resemblance | resemblances [Add to Longdo]
Ähnlichkeit {f} | Ähnlichkeiten {pl}similarity | similarities [Add to Longdo]
Ähnlichkeit {f} [math.]similarity [Add to Longdo]
Ähnlichkeit {f} | Ähnlichkeiten {pl}similitude | similitudes [Add to Longdo]
Ansehnlichkeit {f}sightliness [Add to Longdo]
Familienähnlichkeit {f}family likeness [Add to Longdo]
das Gewöhnlicheordinariness [Add to Longdo]
Lebensgemeinschaft {f}; eheähnliches Zusammenlebencohabitation [Add to Longdo]
Lipid {n}; fettähnlicher Stoff [biochem.]lipid [Add to Longdo]
Nutzungsdauer {f} | betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer {f} | betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer {f} | tatsächliche Nutzungsdauer {f} | erwartete mittlere Nutzungsdauerlife; useful life | asset depreciation range | average useful life | actual life | anticipated average life [Add to Longdo]
Preisnachlass {m} | ungewöhnlich hoher Preisnachlassprice deduction; discount | abnormal discount [Add to Longdo]
außer der Reihe; zusätzlich; nicht wie gewöhnlichout of the usual way of things [Add to Longdo]
Reinraum {m} | modularer Reinraum | Reinraum {m} für die Herstellung pharmazeutischer und ähnlicher Produkteclean room; cleanroom | modular cleanroom | health care cleanroom [Add to Longdo]
Schadstoffbelastung {f} | außergewöhnliche Schadstoffbelastungconcentration of noxious substances | unusual concentrations of noxious substances [Add to Longdo]
pockenähnliche Narbe {f}; verhärtete Hautpartie {f}callosity [Add to Longdo]
Unähnlichkeit {f} | Unähnlichkeiten {pl}dissimilarity | dissimilarities [Add to Longdo]
Unversöhnlichkeit {f}irreconcilability [Add to Longdo]
Versöhnlichkeit {f}forgivingness [Add to Longdo]
Versöhnlichkeit {f}placability [Add to Longdo]
Versöhnlichkeit {f}placableness [Add to Longdo]
ähnlich {adj} (zu)similar (to) [Add to Longdo]
ähnlichlikewise [Add to Longdo]
ähnlichrelated [Add to Longdo]
ähnlich {adj} [math.]similar [Add to Longdo]
ähnlich {adv}similarly [Add to Longdo]
ähnlich; verwandt {adj}akin [Add to Longdo]
nicht ähnlichunresembling [Add to Longdo]
ameisenähnlichformicate [Add to Longdo]
analog; ähnlich; entsprechend {adj}analogical [Add to Longdo]
anomal; von der Regel abweichend; regelwidrig; ungewöhnlich {adj} | anomaler | am anomalstenanomalous | more anomalous | most anomalous [Add to Longdo]
anomal; aberrant {adj}; mit ungewöhnlichem Verlaufaberrant [Add to Longdo]
ansehnlichgood-looking [Add to Longdo]
ansehnlichpersonable [Add to Longdo]
ansehnlichrespectable [Add to Longdo]
ansehnlich {adv}respectably [Add to Longdo]
ansehnlich {adv}personably [Add to Longdo]
ansehnlicherbetterlooking [Add to Longdo]
ansehnlicherbetter-looking [Add to Longdo]
ansehnlichstbest looking [Add to Longdo]
ausgezeichnet; außergewöhnlich; vortrefflich {adj}rare [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; bemerkenswert; ungemein {adj} | außergewöhnlicher; ungewöhnlicher; bemerkenswerter | am außergewöhnlichsten; am ungewöhnlichsten; am bemerkenswertestenexceptional | more exceptional | most exceptional [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; ausgesprochen {adv}exceptionally [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; merkwürdig; eigenartig; seltsam {adj}extraordinary [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; merkwürdig; eigenartig; seltsam {adv}extraordinarily [Add to Longdo]
außergewöhnlich; äußerstextreme [Add to Longdo]
bemerkenswert; auffallend; ungewöhnlich {adj}remarkable [Add to Longdo]
beträchtlich; ansehnlichconsiderable [Add to Longdo]
bevorstehen; nahekommen; (fast) erreichen; ähnlich seinto approach [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なみ, nami] gewoehnlich, durchschnittlich [Add to Longdo]
似る[にる, niru] aehnlich_sein, aehneln [Add to Longdo]
住み心地[すみごこち, sumigokochi] Wohnlichkeit [Add to Longdo]
[ぼん, bon] NORMAL, GEWOEHNLICH [Add to Longdo]
凡人[ぼんじん, bonjin] Durchschnittsmensch, gewoehnlicher_Sterblicher [Add to Longdo]
凡庸[ぼんよう, bonyou] mittelmaessig, gewoehnlich [Add to Longdo]
[にょ, nyo] GLEICH, AEHNLICH, (SO) WIE, ALS OB [Add to Longdo]
[にょ, nyo] GLEICH, AEHNLICH, (SO) WIE, ALS OB [Add to Longdo]
妙技[みょうぎ, myougi] aussergewoehnliche_Geschicklichkeit [Add to Longdo]
尋常[じんじょう, jinjou] normal, gewoehnlich, einfach [Add to Longdo]
[とこ, toko] normal, gewoehnlich, wiederholt [Add to Longdo]
[よう, you] MITTELMAESSIG, GEWOEHNLICH [Add to Longdo]
普通[ふつう, futsuu] -normal, gewoehnlich [Add to Longdo]
[よう, you] Art_und_Weise, Aehnlichkeit, Zustand [Add to Longdo]
殊の外[ことのほか, kotonohoka] uebermaessig, aeusserst, ungewoehnlich [Add to Longdo]
珍しい[めずらしい, mezurashii] -selten, ungewoehnlich [Add to Longdo]
甚だ[はなはだ, hanahada] hoechst, aeusserst, ausserordentlich, ungemein, ungewoehnlich [Add to Longdo]
甚だしい[はなはだしい, hanahadashii] hoechst, aeusserst, ausserordentlich, ungemein, ungewoehnlich [Add to Longdo]
異常[いじょう, ijou] ungewoehnlich, unnormal [Add to Longdo]
相似[そうじ, souji] Aehnlichkeit, Analogie [Add to Longdo]
空似[そらに, sorani] zufaellige_Aehnlichkeit [Add to Longdo]
絶倫[ぜつりん, zetsurin] aussergewoehnlich, unvergleichlich [Add to Longdo]
[しょう, shou] AEHNLICH_SEIN [Add to Longdo]
軟化[なんか, nanka] weich_werden, versoehnlich_werden [Add to Longdo]
通常[つうじょう, tsuujou] gewoehnlich, regelmaessig [Add to Longdo]
類似[るいじ, ruiji] Aehnlichkeit, Analogie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top