ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hnlich

   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hnlich-, *hnlich*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hnlich มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hnlich*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow contains fallout, the exclusive, patented ingredient.Wow enthält ungewöhnliche, exklusive, patentierte Zugaben. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- Oh, it's close enough.- Aber etwas ganz Ähnliches. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- A remarkable woman.Eine ungewöhnliche Frau! Witness for the Prosecution (1957)
Check on anything that seems to be extraordinary, no matter what it is.Stellen Sie fest, was hier Ungewöhnliches vorgefallen ist, ganz gleich, was es ist. Fiend Without a Face (1958)
- And at odd hours.Und zu ungewöhnlichen Stunden. Fiend Without a Face (1958)
- Odd hours?Zu ungewöhnlichen Stunden? Fiend Without a Face (1958)
As for the deaths, gentlemen, we are equally at a loss to give an answer.Was die Todesfälle betrifft, meine Herren wissen wir genauso wenig eine Antwort wie Sie und sind deswegen ähnlich besorgt. Fiend Without a Face (1958)
We were chosen for the resemblance?Wurden wir wegen der Ähnlichkeit ausgesucht? Inspector Maigret (1958)
Your resemblance to the victims.Wegen der Ähnlichkeit mit den Opfern. Inspector Maigret (1958)
He's already given me the "Monsieur Maigret."- Das sieht ihm ähnlichInspector Maigret (1958)
The shape is distinctive, the edge is thick.Eine ungewöhnliche Form, ein dicker Rand. Inspector Maigret (1958)
Nothing extraordinary in that.Das ist nichts Außergewöhnliches. Inspector Maigret (1958)
You must admit it's surprising.- Das ist doch ungewöhnlich, oder? Inspector Maigret (1958)
Unfortunately, people always come to resemble those they live with.Man wird den Leuten ähnlich, mit denen man lebt. Inspector Maigret (1958)
Bravo, it's all so... extraordinary.Bravo, es ist alles so... ungewöhnlichMon Oncle (1958)
A perfect hostess. Exceptional qualities.Eine wunderbare Gastgeberin... mit aussergewöhnlichen Qualitäten. Mon Oncle (1958)
An extraordinary horseman!Ein aussergewöhnlicher Reiter! Mon Oncle (1958)
Our cameras are quite ordinary, but they are fastened to the longest extension chords in history.Wir benutzen gewöhnlich Kameras, aber wir benutzen die längsten Verlängerungskabel, die es gibt. Dip in the Pool (1958)
As usual, we will take the 10 numbers on either side of it to make up the range.Wie gewöhnlich benutzen wir die zehn Zahlen auf beiden Seiten davon. Dip in the Pool (1958)
Number 515? You're sure they don't seem lower than usual?Sind Sie sicher, dass sie nicht niedriger sind als gewöhnlichDip in the Pool (1958)
Shouldn't wonder if the pool runs a bit higher than usual.Der Einsatz ist etwas höher als gewöhnlichDip in the Pool (1958)
People are much like wine, don't you think?Es gibt gute und schlechte Weine, ähnlich wie bei den Menschen. Little White Frock (1958)
As a matter of fact, that's not a surprising thing for a krait to do.Nicht ungewöhnlich für so ein Tier. Poison (1958)
Well, you know, 8 and 3 look a lot alike.Die 8 und die 3 sehen sich auch sehr ähnlichPoison (1958)
Yes, it's unusually hot for around here.Ja, es ist ungewöhnlich heiß für diese Gegend. The Right Kind of House (1958)
It's not unusual.Das ist nicht ungewöhnlichThe Right Kind of House (1958)
Sinbad says you are a man of unusual powers.Sindbad sagt, Ihr besitzt außergewöhnliche Kräfte. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Remember, not only will you triumph over good and evil but you will be the most exotic woman in all of Bagdad.Keine Angst, du wirst nicht nur über Gut und Böse triumphieren du wirst auch die ungewöhnlichste Frau von ganz Bagdad sein. The 7th Voyage of Sinbad (1958)
Well, it's a little the same.Na ja, so ähnlichAnother Time, Another Place (1958)
He's displayed the most unusual talents.Er verfügt über die ungewöhnlichsten Talente. The Magician (1958)
That would be so shabby.Das wäre zu gewöhnlichElevator to the Gallows (1958)
A friend of mine got one just like this in Germany.Toll, meine Freundin hat einen ähnlichen aus Deutschland mitgebracht. Elevator to the Gallows (1958)
Yes, of sorts.Ja, so was ähnliches. The Barbarian and the Geisha (1958)
They're ordinary and humdrum.Sie sind gewöhnlich und stumpfsinnig. Bell Book and Candle (1958)
It was most extraordinary.Äußerst ungewöhnlichBell Book and Candle (1958)
I've always lived for, and by, the special not the ordinary.Ich lebte immer für und durch das Besondere, nie das Gewöhnliche. Bell Book and Candle (1958)
I owe it to you that I'll have the privilege of marrying a very exceptional girl.Und dank lhnen habe ich das Privileg, ein aussergewöhnliches Mädchen zu heiraten. The Big Country (1958)
Looking back on it now isn't this identical to the case involving Misaki? Yes.Wenn ich's mir nochmal ansehe ist dieser neue Fall doch Misakis äußerst ähnlichThe H-Man (1958)
Ryujin-Maru II is a pretty common name, you know.Ryujinmaru Il ist ein gewöhnlicher Name für ein Schiff. The H-Man (1958)
Boy, if that's what it is, then this is just an ordinary night.Oh Mann, wenn das hier auch so ein Fall ist, dann ist das auch nur eine ganz gewöhnliche Nacht. The Blob (1958)
- How peculiar.- Wie ungewöhnlichBonjour Tristesse (1958)
Besides, it's usually too late.Außerdem ist es gewöhnlich zu spät. Bonjour Tristesse (1958)
And Christ, bleeding and dying, took time in his agony to turn and pardon a common thief.Der sterbende Erlöser vergab im Todeskampf einem gewöhnlichen Verbrecher. The Bravados (1958)
By telling me what you have and feeling as you do, you're already a step ahead of a lot of other men that have been in your shoes.So, wie Sie mir Ihre Gefühle darlegen, sind Sie anderen Männern in ähnlichen Situationen schon weit voraus. The Bravados (1958)
General, do you expect to defend New Orleans with this ill-clad rabble of yours?General, wie wollen Sie New Orleans mit diesem unansehnlichen Gesindel verteidigen? The Buccaneer (1958)
- Then we sure look alike.- Dann sehen wir uns ähnlichThe Defiant Ones (1958)
It's like that in jail, ain't it?So ähnlich wie im Gefängnis, hm? The Defiant Ones (1958)
It's like that.So ähnlichThe Defiant Ones (1958)
It is established that victims consciously detest being dominated by vampirism but are unable to relinquish the practice similar to addiction to drugs.Es ist erwiesen, dass die Opfer es verabscheuen, vom Vampirismus beherrscht zu werden, jedoch unfähig sind, dieses Verhalten aufzugeben, ähnlich der Abhängigkeit von Drogen. Horror of Dracula (1958)
It's not uncommon.Nichts Ungewöhnliches. Horror of Dracula (1958)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ähnlichkeit {f}likeness [Add to Longdo]
Ähnlichkeit {f} | Ähnlichkeiten {pl}resemblance | resemblances [Add to Longdo]
Ähnlichkeit {f} | Ähnlichkeiten {pl}similarity | similarities [Add to Longdo]
Ähnlichkeit {f} [math.]similarity [Add to Longdo]
Ähnlichkeit {f} | Ähnlichkeiten {pl}similitude | similitudes [Add to Longdo]
Ansehnlichkeit {f}sightliness [Add to Longdo]
Familienähnlichkeit {f}family likeness [Add to Longdo]
das Gewöhnlicheordinariness [Add to Longdo]
Lebensgemeinschaft {f}; eheähnliches Zusammenlebencohabitation [Add to Longdo]
Lipid {n}; fettähnlicher Stoff [biochem.]lipid [Add to Longdo]
Nutzungsdauer {f} | betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer {f} | betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer {f} | tatsächliche Nutzungsdauer {f} | erwartete mittlere Nutzungsdauerlife; useful life | asset depreciation range | average useful life | actual life | anticipated average life [Add to Longdo]
Preisnachlass {m} | ungewöhnlich hoher Preisnachlassprice deduction; discount | abnormal discount [Add to Longdo]
außer der Reihe; zusätzlich; nicht wie gewöhnlichout of the usual way of things [Add to Longdo]
Reinraum {m} | modularer Reinraum | Reinraum {m} für die Herstellung pharmazeutischer und ähnlicher Produkteclean room; cleanroom | modular cleanroom | health care cleanroom [Add to Longdo]
Schadstoffbelastung {f} | außergewöhnliche Schadstoffbelastungconcentration of noxious substances | unusual concentrations of noxious substances [Add to Longdo]
pockenähnliche Narbe {f}; verhärtete Hautpartie {f}callosity [Add to Longdo]
Unähnlichkeit {f} | Unähnlichkeiten {pl}dissimilarity | dissimilarities [Add to Longdo]
Unversöhnlichkeit {f}irreconcilability [Add to Longdo]
Versöhnlichkeit {f}forgivingness [Add to Longdo]
Versöhnlichkeit {f}placability [Add to Longdo]
Versöhnlichkeit {f}placableness [Add to Longdo]
ähnlich {adj} (zu)similar (to) [Add to Longdo]
ähnlichlikewise [Add to Longdo]
ähnlichrelated [Add to Longdo]
ähnlich {adj} [math.]similar [Add to Longdo]
ähnlich {adv}similarly [Add to Longdo]
ähnlichsimular [Add to Longdo]
ähnlich; verwandt {adj}akin [Add to Longdo]
nicht ähnlichunresembling [Add to Longdo]
ameisenähnlichformicate [Add to Longdo]
analog; ähnlich; entsprechend {adj}analogical [Add to Longdo]
anomal; von der Regel abweichend; regelwidrig; ungewöhnlich {adj} | anomaler | am anomalstenanomalous | more anomalous | most anomalous [Add to Longdo]
anomal; aberrant {adj}; mit ungewöhnlichem Verlaufaberrant [Add to Longdo]
ansehnlichgood-looking [Add to Longdo]
ansehnlichpersonable [Add to Longdo]
ansehnlichrespectable [Add to Longdo]
ansehnlich {adv}respectably [Add to Longdo]
ansehnlich {adv}personably [Add to Longdo]
ansehnlicherbetterlooking [Add to Longdo]
ansehnlicherbetter-looking [Add to Longdo]
ansehnlichstbest looking [Add to Longdo]
ausgezeichnet; außergewöhnlich; vortrefflich {adj}rare [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; bemerkenswert; ungemein {adj} | außergewöhnlicher; ungewöhnlicher; bemerkenswerter | am außergewöhnlichsten; am ungewöhnlichsten; am bemerkenswertestenexceptional | more exceptional | most exceptional [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; ausgesprochen {adv}exceptionally [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; merkwürdig; eigenartig; seltsam {adj}extraordinary [Add to Longdo]
außergewöhnlich; ungewöhnlich; merkwürdig; eigenartig; seltsam {adv}extraordinarily [Add to Longdo]
außergewöhnlich; äußerstextreme [Add to Longdo]
bemerkenswert; auffallend; ungewöhnlich {adj}remarkable [Add to Longdo]
beträchtlich; ansehnlichconsiderable [Add to Longdo]
bevorstehen; nahekommen; (fast) erreichen; ähnlich seinto approach [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なみ, nami] gewoehnlich, durchschnittlich [Add to Longdo]
似る[にる, niru] aehnlich_sein, aehneln [Add to Longdo]
住み心地[すみごこち, sumigokochi] Wohnlichkeit [Add to Longdo]
[ぼん, bon] NORMAL, GEWOEHNLICH [Add to Longdo]
凡人[ぼんじん, bonjin] Durchschnittsmensch, gewoehnlicher_Sterblicher [Add to Longdo]
凡庸[ぼんよう, bonyou] mittelmaessig, gewoehnlich [Add to Longdo]
[にょ, nyo] GLEICH, AEHNLICH, (SO) WIE, ALS OB [Add to Longdo]
[にょ, nyo] GLEICH, AEHNLICH, (SO) WIE, ALS OB [Add to Longdo]
妙技[みょうぎ, myougi] aussergewoehnliche_Geschicklichkeit [Add to Longdo]
尋常[じんじょう, jinjou] normal, gewoehnlich, einfach [Add to Longdo]
[とこ, toko] normal, gewoehnlich, wiederholt [Add to Longdo]
[よう, you] MITTELMAESSIG, GEWOEHNLICH [Add to Longdo]
普通[ふつう, futsuu] -normal, gewoehnlich [Add to Longdo]
[よう, you] Art_und_Weise, Aehnlichkeit, Zustand [Add to Longdo]
殊の外[ことのほか, kotonohoka] uebermaessig, aeusserst, ungewoehnlich [Add to Longdo]
珍しい[めずらしい, mezurashii] -selten, ungewoehnlich [Add to Longdo]
甚だ[はなはだ, hanahada] hoechst, aeusserst, ausserordentlich, ungemein, ungewoehnlich [Add to Longdo]
甚だしい[はなはだしい, hanahadashii] hoechst, aeusserst, ausserordentlich, ungemein, ungewoehnlich [Add to Longdo]
異常[いじょう, ijou] ungewoehnlich, unnormal [Add to Longdo]
相似[そうじ, souji] Aehnlichkeit, Analogie [Add to Longdo]
空似[そらに, sorani] zufaellige_Aehnlichkeit [Add to Longdo]
絶倫[ぜつりん, zetsurin] aussergewoehnlich, unvergleichlich [Add to Longdo]
[しょう, shou] AEHNLICH_SEIN [Add to Longdo]
軟化[なんか, nanka] weich_werden, versoehnlich_werden [Add to Longdo]
通常[つうじょう, tsuujou] gewoehnlich, regelmaessig [Add to Longdo]
類似[るいじ, ruiji] Aehnlichkeit, Analogie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top