ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hit a snag

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hit a snag-, *hit a snag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hit a snag[IDM] ประสบปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've hit a snag.เราพบปัญหาเล็กน้อย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Yeah,until I hit a snag.ใช่ จนฉันเจอปัญหาเล็กน้อย Cheating Death (2008)
Uh, we hit a snag, but we're gonna be out soon.เราติดขัดเล็กน้อย แต่ใกล้จะออกไปแล้ว Scott Free (2011)
But his plan to purge the streets hit a snag when Tyler Faris threatened to reveal his secret identity, causing Lone Vengeance to cut him down in a single, fearsome blow.แต่แผนการกวาดล้างอาชญากรของเขาต้องชะงักลง เพราะไทเลอร์ ฟาริสขู่ว่าจะ จะเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของเขา Heroes and Villains (2011)
I hit a snag.ฉันมีอุปสรรค It's Gonna Kill Me, But I'll Do It (2011)
We hit a snag in the plan.เราเจออุปสรรคนิดนึง Crystal (2012)
I hit a snag.ฉันเขาไปขวางหรอกหรือ Booked Solid (2013)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
触礁[chù jiāo, ㄔㄨˋ ㄐㄧㄠ, / ] hit a snag, #47,460 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top