Search result for

hilft

(59 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hilft-, *hilft*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hilft มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hilft*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Help!Hilft mir niemand? Bus Stop (1956)
We must!Es hilft nichts. First Spaceship on Venus (1960)
Voodoo won't solve anything.Voodoo hilft niemandem. Zombie (1979)
. Or we remain here, fire off some flares and hope that somebody will help us.Oder wir bleiben hier, feuern eine Leucht- rakete ab und hoffen, dass uns jemand hilftZombie (1979)
And helps us.Und hilft uns. Don't Go Near the Park (1979)
But if it's any help, I can assure you it wasn't the Russians.Aber wenn's ihnen hilft, ich versichere ihnen, es waren keine Feinde. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
So, please Lord, please send somebody to help my dad.Bitte, lieber Gott, schicke jemand, der meinem Vater hilftSpace Croppers (1980)
Wouldn't do any good.Das hilft nichts. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
A lot of good that's gonna do.Hilft uns auch nicht weiter. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
Oh, I'm not proud of running but sometimes there doesn't seem to be anything else you can do short of some kind of miracle from a higher power.Ich bin nicht stolz darauf, aber manchmal hat man keine andere Möglichkeit, wenn kein Wunder oder eine höhere Macht einem hilftThe Outrage: Part 2 (1980)
Do you really think this is going to help, Daddy?Denkst du wirklich, das hilft, Daddy? The Triumph (1980)
I know it's not gonna be easy saying goodbye but it helps that we're going together.Ich weiß, es wird nicht leicht, sich zu verabschieden, aber es hilft, dass wir alle zusammen gehen. The Valediction (1980)
And it helps, knowing that you'll be here running things for us because we need you, now and when we get back.Es hilft auch, dass wir wissen, dass ihr hier alles am Laufen haltet, denn wir brauchen euch, jetzt und bei unserer Heimkehr. The Valediction (1980)
Can't be everywhere.- MHK? Mir hilft keiner, Minister. The Economy Drive (1980)
On your wedding night If the bride prefers to use the flying daggers I don't think your brother-in-law could helpWenn in deiner Hochzeitsnacht die Braut ihre Wurfmesser benutzt, hilft dir auch dein Schwager nicht mehr. Two Champions of Death (1980)
That's not what I meant.Das hilft nicht. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
And if you are not clever enough, call on Reinhold, he will teach you.Gut. Wenn du nicht weiterfindest, wende dich an Reingold, er hilft dir. Oblomov (1980)
? - Hey, the cabbage works.- Der Kohl hilft wirklich. Solo Sunny (1980)
Staying in a hotel and being able to get a drink right away seems to help.In einem Hotel zu wohnen und schnell einen Drink zu kriegen, hilft anscheinend. Tom Horn (1980)
It'll help you better prepare storing foods for the up and coming monsoon months.Das hilft euch bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln in den kommenden Monsunmonaten. Airplane! (1980)
The first officer is ill, and the captain needs someone to help him with the radio.Der erste Offizier ist krank, und der Captain braucht jemand, der ihm beim Funk hilftAirplane! (1980)
He's helping me redecorate the guest house.Er hilft mir dabei, das Gästehaus neu einzurichten. American Gigolo (1980)
I wasn't there, but my alibi completely denies it.Ich war nicht da, aber meine Alibizeugin hilft mir nicht. American Gigolo (1980)
This is Julian Kay, the one who is helping with the decorating.Das ist Julian Kay, er ist derjenige, der mir hilft, das Gästehaus zu dekorieren. American Gigolo (1980)
If that doesn't work, pop her in the ass and squeeze the bulb.Hilft das nicht, steck ihr das in den Hintern und drücke hier. Any Which Way You Can (1980)
Doctors, lovers... pills, drugs... alcohol, work.Ärzte, Liebhaber... Pillen, Drogen... Alkohol, Arbeit... nichts hilftFrom the Life of the Marionettes (1980)
That doesn't help.Es hilft nicht. From the Life of the Marionettes (1980)
Doesn't help.Hilft nicht. From the Life of the Marionettes (1980)
And Mr. Vannister will bail out, because Mr. Vannister is good.Und Herr Vannister hilft aus, denn Herr Vannister ist gutherzig. The Lady Banker (1980)
Tonight Jake and Elwood are going out to sing and play... to raise money to help you children.Heute Nacht werden Jake und Elwood da draußen singen und spielen ... um das Geld aufzutreiben, das euch Kindern hilftThe Blues Brothers (1980)
I'm not getting any help from the police. I'm not getting any help from our government.Die Polizei hilft mir nicht, die Regierung auch nicht. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
"She takes him to the station, but he denies her "a helping hand for a few seeds"Ich bringen zum Bahnhof, und er hilft nicht mal mit den Samen! City of Women (1980)
It don't do no good.Das hilft auch nichts. Coal Miner's Daughter (1980)
Nothing does.Nichts hilftCoal Miner's Daughter (1980)
Let Josyane do.Deine Josyane hilft dir schon. The Umbrella Coup (1980)
Will he help us?Hilft er uns? The Last Metro (1980)
This is serious. This wad is for the farmer who´ll take you across the borderline.Das zweite Bündel ist für den Bauern, der dir über die Demarkationslinie hilftThe Last Metro (1980)
That's it.Wenn dir das was hilftThe Exterminator (1980)
[Screaming]Hilft mir denn keiner? Nein! Hör auf! The Exterminator (1980)
She is helping him prepare a French version...Jetzt hilft sie ihm bei einer französischen Fassung... The Falls (1980)
He's just helping a friend.Er hilft nur einer Freundin aus. Fame (1980)
He's not helping out anyone unless he checks his knife.Er hilft keinem aus, außer er lässt das Messer hier. Fame (1980)
That helps me with the groceries.Die mir mit den Einkäufen hilftFame (1980)
- It can do us no good now.- Das hilft jetzt auch nichts mehr. The Fog (1980)
I hear it and I try to block it out with my hands, only it doesn't work.Ich höre es und will mir die Ohren zuhalten, aber das hilft auch nichts. Friday the 13th (1980)
What happens if he doesn't help you?Was ist, wenn er dir nicht hilftGloria (1980)
Paco show you, free on the house.Paco hilft euch. Umsonst. Herbie Goes Bananas (1980)
- Maybe Aunt Louise'll bail us.- Vielleicht hilft uns Tante Louise. Herbie Goes Bananas (1980)
Maybe she'll listen to what I have to say.Vielleicht hilft das. Hopscotch (1980)
If you can squeeze, it'll help her a lot.Es hilft, wenn Sie hier drücken. The Hunter (1980)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
assistiert; hilftassists [Add to Longdo]
behilft; bewirtschaftetmanages [Add to Longdo]
helfen | helfend | geholfen | du hilfst | er/sie hilft | er hat geholfen | ich/er/sie half | wir halfen | er/sie hat/hatte geholfen | ich/er/sie hülfe | hilf!to help | helping | helped | you help | he/she helps | he has helped | I/he/she helped | we helped | he/she has/had helped | I/he/she would help | help! [Add to Longdo]
helfen; unterstützen | helfend; unterstützend | geholfen; unterstützt | hilft; unterstützt | half; unterstützteto aid | aiding | aided | aids | aided [Add to Longdo]
Dem Blinden hilft keine Brille.A blind man won't thank you for a mirror. [Add to Longdo]
Wer schnell hilft, hilft doppelt.To give quickly is to give double. [Add to Longdo]
Ich hoffe, es hilft!HIH : (I) hope it helps! [Add to Longdo]
Ich hoffe, das hilft dir.HTH : Hope that helps. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  hilft [hilft]
     aides; aids; assists; helps
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top