ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

here.

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -here.-, *here.*
Possible hiragana form: へれ.
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just a moment. Not here. Bring him outside.รอเดี๋ยว ทำในนี้ไม่ได้ เอาเขาออกไป The Great Dictator (1940)
It's right here. Here it is.มันอยู่นี่ไง แค่ตกพื้น The Great Dictator (1940)
Come here. They'll see you.มานี่ เดี๋ยวพวกมันเห็นคุณ The Great Dictator (1940)
Lay it down here. Quick.ปูพรม เร็ว The Great Dictator (1940)
Here. Run along now.ที่นี่ วิ่งไปตามนี้ Pinocchio (1940)
- Over here. - Oh,Jiminy!มากกว่าที่นี่ โอ้ จิมืนี! Pinocchio (1940)
- Here. - Thanks!ที่นี่ ขอบคุณ! Pinocchio (1940)
He ain't here. He-เขา. Pinocchio (1940)
I'll dress in here. I shan't be long.ขอผมแต่งตัวก่อนไม่นานหรอก Rebecca (1940)
Here. Have this. Put it over your head.- เอ้านี่ คลุมศรีษะไว้ Rebecca (1940)
Giles, you're very much in the way here. Go somewhere else.ไจลส์คุณนี่ขัดคอเสียจริง ไปที่อื่นไป Rebecca (1940)
Nothing else to do around here. Maxim, when are you going to have parties here again, like the old days?เเม็กซิม เมื่อไรจะจัดงานเลี้ยงเหมือนเมื่อก่อนอีกล่ะ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
here.A big ship is at anchored near here.
here.According to the guidebook, this is the best restaurant around here.
here.A fierce battle was fought here.
here.After the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
here.All but for he are here.
here.All my friends are invited here.
here.All you have to do is sign your name here.
here.All you have to do is to write your name and address here.
here.A lot of soldiers were killed here.
here.Another half hour, and our master will be back here.
here.Anything goes here.
here.Are you saying that our plan was accepted? I hope you're not showing me any premature happiness here.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Her \Her\, Here \Here\, pron. pl. [OE. here, hire, AS. heora,
   hyra, gen. pl. of h[=e]. See {He}.]
   Of them; their. [Obs.] --Piers Plowman.
   [1913 Webster]
 
      On here bare knees adown they fall.   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Here \Here\, n.
   Hair. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Here \Here\ (h[~e]r), pron.
   1. See {Her}, their. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Her; hers. See {Her}. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Here \Here\ (h[=e]r), adv. [OE. her, AS. h[=e]r; akin to OS.
   h[=e]r, D. hier, OHG. hiar, G. hier, Icel. & Goth. h[=e]r,
   Dan. her, Sw. h[aum]r; fr. root of E. he. See {He}.]
   1. In this place; in the place where the speaker is; --
    opposed to {there}.
    [1913 Webster]
 
       He is not here, for he is risen.   --Matt.
                          xxviii. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. In the present life or state.
    [1913 Webster]
 
       Happy here, and more happy hereafter. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To or into this place; hither. [Colloq.] See {Thither}.
    [1913 Webster]
 
       Here comes Virgil.          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
       Thou led'st me here.         --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. At this point of time, or of an argument; now.
    [1913 Webster]
 
       The prisoner here made violent efforts to rise.
                          --Warren.
    [1913 Webster]
 
   Note: Here, in the last sense, is sometimes used before a
      verb without subject; as, Here goes, for Now (something
      or somebody) goes; -- especially occurring thus in
      drinking healths. "Here's [a health] to thee, Dick."
      --Cowley.
      [1913 Webster]
 
   {Here and there}, in one place and another; in a dispersed
    manner; irregularly. "Footsteps here and there."
    --Longfellow.
 
   {It is neither, here nor there}, it is neither in this place
    nor in that, neither in one place nor in another; hence,
    it is to no purpose, irrelevant, nonsense. --Shak.
    Herea-bout

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 here
  yesterday

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top