Search result for

hellst

(54 entries)
(0.0518 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hellst-, *hellst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hellst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hellst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was never the smartest kid in class. But my talents helped you get into the House of Lords, correct?Ich war nie die hellste Kerze im Ständer aber meine Talente brachten dich ins Oberhaus, richtig? Patrick Still Lives (1980)
Good news the director, the perpetrators have been arrested!Vielleicht nicht unser hellster Constable, aber in diesem Fall wurden die Täter gefasst. BMX Bandits (1983)
Brightest thing I've said to him has been, "good morning."Das Hellste, was ich rausbrachte, war: "Guten Morgen." The Man Who Loved Women (1983)
Brightest thing I've thought has been...Das Hellste, was ich dachte, war... The Man Who Loved Women (1983)
Well, I may not be the swiftest guy in the world even when I'm not hungover but I do seem to remember a process where you ask me questions and I give answers, and I ask questions and you give answers and that's the way we find out things.Nun ich bin vielleicht nicht der hellste, auch wenn ich nicht verkatert bin, aber ich erinnere an ein Vorgehen, bei dem ihr mir Fragen stelltet, und ich antwortete, und ich fragte, und ihr antwortetet. So kommen wir ans Ziel. Ich glaube, ich las das in einer Gebrauchsanweisung. 2010: The Year We Make Contact (1984)
So even the big ones, the brightest of stars, have a time when they dim, and for Murphy--Und auch die ganz Großen, die hellsten Sterne von allen verglühen irgendwann und für Murphy... Bless the Boys in Blue (1985)
Mario's not the smartest guy in the world, boss, but he ain't that dumb.Mario ist nicht gerade der Hellste, Chef, aber so doof ist er auch wieder nicht. Car Wars (1985)
But you have one of the finest minds I have ever encountered.Du warst einer der hellsten Köpfe, die mir je begegnet sind. Ugly Duckling (1986)
Say, which one is the brightest star?Sag, welcher ist der hellste Stern? Night of the Creeps (1986)
What about the brightest star, anyway?Was ist nun mit dem hellsten Stern? Night of the Creeps (1986)
You're my bri9htest li9htDenn du, du bist mein hellstes Licht. Ariel (1988)
I saw the best minds of my generation Destroyed by madness-"Die Hellsten wurden wahnsinnig." Hairspray (1988)
When Phil got killed, Larry, who wasn't too much in the brains department either, went down the next day and joined up.Als Phil getötet wurde, fuhr Larry, der auch nicht der Hellste war, Born on the Fourth of July (1989)
Oh, for a muse of fire... that would ascend the brightest heaven of invention.Oh Muse des Feuers, gäbe es dich doch! Auf das du steigst empor in den hellsten Himmel der Phantasie. Henry V (1989)
...downtown will go up in the brightest display of fireworks......die Innenstadt im hellsten Feuerwerk explodieren, Ghost in the Machine (1990)
On the best day in the city, we didn't get light like this.Selbst an den hellsten Tagen in der Stadt hatten wir nie solch ein Licht. Arachnophobia (1990)
Why did this have to happen now during prime time... when TV's brightest stars come out to shine?Warum muss das zur Hauptsendezeit passieren... wenn die hellsten Fernsehsternchen auf der Mattscheibe flimmern? Brother, Can You Spare Two Dimes? (1992)
He's the smartest kid in school.Er ist der hellste Kopf an der Schule. Spellbound (1992)
Oh, if you don't come out and light up my night I'm gonna have to come in there and get you.Wenn du nicht rauskommst und meine Nacht erhellst, muss ich da reinkommen und dich holen. The Lacquered Box (1993)
And then you push this button, and out it comes from the mechanism, the brightest, blinding light ever that you seeing.Und du drückst auf diesen Knopf und dieser Mechanismus löst das hellste, blendendste Licht aus, das du je gesehen hast. Beverly Hills Cop III (1994)
You'll be pleased to know, sir, that the Hacker Hellstorm was delivered to and installed in Toronto yesterday. Good work.Sie werden zufrieden sein, dass der Hacker Hellstorm gestern in Toronto angeliefert und installiert wurde. Canadian Bacon (1995)
Sir, what exactly is the Hacker Hellstorm?Sir, was genau ist der Hacker Hellstorm? Canadian Bacon (1995)
The Hacker hellstorm is a devastating weapon, a destabilizing weapon.Der Hacker Hellstorm ist eine verheerende Waffe. Eine Entstabilisierungswaffe. Canadian Bacon (1995)
So the Hellstorm is harmless, yes?Also ist der Hellstorm ganz harmlos, ja? Canadian Bacon (1995)
That was a good movie.Das war ein guter Film. Willkommen beim Hacker Hellstorm, Canadian Bacon (1995)
You have reached the Hellstorm communications center.Sie sind nun im Hellstorm-Kommunikationszentrum. Canadian Bacon (1995)
American missiles... now under the control of the Hacker Hellstorm.Alle amerikanischen Raketen werden nun vom Hacker Hellstorm kontrolliert. Canadian Bacon (1995)
Hellstorm activated.Hellstorm aktiviert. Canadian Bacon (1995)
Oh, shit. The Hacker Hellstorm. The what?- Mist, der Hacker Hellstorm. Canadian Bacon (1995)
The Hacker Hellstorm.- Der was? Der Hacker Hellstorm. Canadian Bacon (1995)
What is the Hacker Hellstorm? Vargo...- Was ist der Hacker Hellstorm? Canadian Bacon (1995)
No, no, no. I got that part. What I don't understand is how the Canadians have a fully functional and operational Hellstorm.Nein, das hab ich schon verstanden, aber nicht, wie die Kanadier an einen funktionsbereiten Hellstorm kommen? Canadian Bacon (1995)
The Hacker Hellstorm can do that and a lot more.Der Hacker Hellstorm kann das und darüber hinaus noch viel mehr. Canadian Bacon (1995)
All right, now I want to know where exactly did you install this, this Hellstorm thing?Okay, sagen Sie mir... Wo genau haben Sie dieses Hellstorm-Dingsda aufgebaut? Canadian Bacon (1995)
Now, you know that I built Hellstorm number 1.Sie wissen ja, dass ich Hellstorm 1 gebaut habe. Canadian Bacon (1995)
But what you don't know is that I also built Hellstorm number 2.Aber Sie wissen nicht, dass ich auch Hellstorm 2 gebaut habe. Canadian Bacon (1995)
It's to defend us against Hellstorm 1.Er verteidigt uns gegen Hellstorm 1. Canadian Bacon (1995)
This is the Hacker Hellstorm Weather forecasting center.Hier spricht die Hacker-Hellstorm-Wettervorhersage. Canadian Bacon (1995)
I'm talking about the Hacker Hellstorm.Ich spreche vom Hacker Hellstorm. Canadian Bacon (1995)
That guy is so dense!Er ist wirklich nicht der Hellste. Whisper of the Heart (1995)
That which brightly shone down on my head with the glitter of dazzling light, the noonday sun of worldly fame, with its rays of empty rapture,Die mit des Schimmers hellstem Schein mir Haupt und Scheitel licht durchschien, der Weltenehren Tagessonne, mit ihrer Strahlen eitler Wonne, Tristan und Isolde (1995)
"Our brightest blazes of gladness are commonly kindled by unexpected sparks.""Unsere hellsten Feuer des Glücks "werden oft durch unerwartete Funken entzündet." It's My Party (1995)
They say that Lucifer was the brightest star in heaven.Es heißt, dass Luzifer der hellste Stern im Himmel war. Super Mann (1995)
That we go on as we go on now, him stopping by at any hour, always the brightest part of our lives, a natural and easy member of the family?Dass wir so weitermachen wie bisher, er besucht uns jederzeit, immer der hellste Teil unseres Lebens, ein natürliches Mitglied der Familie. Emma (1996)
It's a grouping of the brightest stars in the northern sky.Das hellste Sternbild im nördlichen Sternenhimmel. Men in Black (1997)
Ask Libra, we have Alpha. There goes bright star.Neben der Waage haben wir Alpha, den hellsten Stern der Jungfrau. Mrs Dalloway (1997)
And see how Altair, the brightest star of equality Eagle... shines in the east for us today.Schauen Sie, wie Altair, der hellste Stern von Aquila, dem Sternbild Adler, heute im Osten für uns erstrahlt. Mrs Dalloway (1997)
Not much more, but he values his life.Izzy ist zwar nicht der Hellste, aber er hängt am Leben. The Post-Modern Prometheus (1997)
Toneti's a bit dim.Toneti ist wohl nicht der hellste, hm? Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
The last cool star of dawn was... foretelling the brightest sunshine;Hellstes Sonnenlicht verhieß Des Morgens tauzart einz'ger Stern Eternity and a Day (1998)

CMU English Pronouncing Dictionary
HELLSTROM    HH EH1 L S T R AH0 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hell {adj} | heller | am hellstenlight; clear | clearer | clearest [Add to Longdo]
hell; klar; heiter {adj} | heller | am hellstenbright | brighter | brightest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top