Search result for

hasts

(479 entries)
(9.6831 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hasts-, *hasts*, hast
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hasts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hasts*)
English-Thai: Longdo Dictionary
stochastic(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, S. random,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hast[AUX] กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 2 ของ have (คำโบราณ)
hast[VT] กริยาช่องที่ 1 เอกพจน์ บุรุษที่ 2 ของ have (คำโบราณ)
haste[N] ความรีบเร่ง, See also: ความเร่งด่วน, ความรีบร้อน, ความตะลีตะลาน, Syn. quickness, rapidity, swiftness
haste[N] ความหุนหันพลันแล่น, See also: การปราศจากความไตร่ตรอง
hasty[ADJ] รีบเร่ง, See also: เร่งด่วน, Syn. hurry, quick, rapid, Ant. creeping, slow, unhurried
aghast[ADJ] ตกตะลึง
aghast[ADJ] น่าสะพรึงกลัว, See also: ซึ่งทำให้อกสั่นขวัญหนี, Syn. horrified, terrified
chaste[ADJ] ซึ่งรักษาพรหมจารี, See also: ปราศจากมลทิน, บริสุทธิ์, สะอาดบริสุทธิ์, Syn. pure, virgin
chaste[ADJ] ที่มีความคิดบริสุทธิ์, See also: ที่ไม่คิดในทางชั่วร้าย, Syn. moral, virtuous
chaste[ADJ] สุภาพ, See also: ไม่หยาบโลน, ไม่ลามก
hasten[VT] รีบเร่ง, See also: จ้ำ, กุลีกุจอ, ผลุนผลัน, กระวีกระวาด, Syn. hurry, rush, speed, Ant. crawl, creep
chasten[VT] ตำหนิอย่างรุนแรง
chasten[VT] ทำให้รุนแรงน้อยลง, See also: ทำให้อ่อนลง, Syn. moderate, temper
chasten[VT] ลงโทษ, See also: ทำโทษ, Syn. chastise, punish
ghastly[ADJ] น่ากลัวมาก, See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ, Syn. frightening, terrible
hastily[ADV] อย่างรีบเร่ง, See also: อย่างเร่งด่วน, Syn. hurriedly, precipitately, rapidly
chastise[VT] ตำหนิ, See also: ติเตียน, วิจารณ์, Syn. criticize heavily
chastise[VT] ลงโทษ, See also: ทำโทษ, ลงทัณฑ์, Syn. chasten, correct, punish
chastity[N] การถือพรหมจรรย์, See also: การละเว้นเรื่องเพศ, พรหมจรรย์, ความเป็นพรหมจรรย์, ความบริสุทธิ์, Syn. celibacy, sexual abstention, sexual morality, virtue
unchaste[ADJ] ที่ไม่บริสุทธิ์, See also: ที่ไม่ใช่พรหมจาร, ซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา, Syn. lascivious, bawdy, Ant. chaste, virtuous, pure
posthaste[ADV] อย่างรวดเร็วมาก, Syn. swiftly, speedily, hastily
in great haste[IDM] เร็วมาก, See also: เร่งรีบมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aghast(อะกาสทฺ', อะแกสทฺ') adj.ตกตะลึง,อกสั่นขวัญหนี (stunned, shocked, appalled)
chaste(เชสทฺ) adj. บริสุทธิ์,ดีงาม,ไม่ลามก,เรียบ ๆ ,ง่าย ๆ ,ยังไม่แต่งงาน,พรหมจารี, See also: chasteness n., Syn. celibate
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
chastity(แชส'ทิที) n. ความบริสุทธิ์,ความสะอาดหมดจด,พรหมจารี,ความกะทัดรัดและเรียบ ๆ, Syn. purity
ghastly(กาสทฺ'ลี) adj.,adv. น่ากลัว,คล้ายภูตผี,น่ากลัวมาก ., See also: ghastiliness n.
hast(แฮสทฺ) v. กริยาช่อง 2 เอกพจน์ของ have
hastate(เฮล'เทท) adj. เป็นรูปใบหอก.
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
hasten(เฮ'เซิน) vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,เร่งเร้า, See also: hastener n., Syn. drive,run,hurry
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried

English-Thai: Nontri Dictionary
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
chaste(adj) พรหมจรรย์,พรหมจารี,บริสุทธิ์,ดีงาม
chasten(vt) เฆี่ยนตี,ลงโทษ,สั่งสอน,ตักเตือน
chastise(vi) เฆี่ยน,ลงโทษ,ตี
chastisement(n) การลงโทษ,การสั่งสอน,การเฆี่ยนตี
chastity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความดีงาม
ghastly(adj) น่าเกลียด,น่ากลัว,เหมือนภูติผีปีศาจ
haste(n) ความเร่งรีบ,ความรีบ,ความเร่งด่วน,ความฉับไว
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
hastiness(n) ความเร่งรีบ,ความรีบร้อน,ความใจเร็ว,ความฉับไว
hasty(adj) เร่งรีบ,รีบร้อน,ฉับไว,ใจเร็วด่วนได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phast-change technologyเทคโนโลยีการเปลี่ยนสภาวะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stochastic modelแบบจำลองเฟ้นสุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stochastic processกระบวนการสโทแคสติก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
stochastic variableตัวแปรสโทแคสติก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chaste characterความไร้เดียงสา (ที่ทำให้ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chastityพรหมจรรย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
imputation of unchastityการกล่าวหาว่าไม่มีความบริสุทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
halberd-shaped; hastate-รูปเงี่ยงใบหอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hastate; halberd-shaped-รูปเงี่ยงใบหอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hastulaแฮสทูลา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
unchastity, imputation ofการกล่าวหาว่าไม่มีความบริสุทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stochastic processesกระบวนการสโตแคสติค [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Stochastic effect of radiationผลไม่ชัดเจน , ผลของรังสีที่คาดคะเนจากข้อมูลทางสถิติของผู้ที่ได้รับรังสี โดยโอกาสเกิดผลกระทบจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสี แต่ความรุนแรงของผลกระทบไม่ขึ้นกับปริมาณรังสี เช่น โอกาสของการเกิดมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีสูงขึ้น [นิวเคลียร์]
Non-stochastic effectผลชัดเจน, ผลที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายได้รับปริมาณรังสีเกินขีดเริ่มเปลี่ยน ทำให้เห็นผลกระทบอย่างชัดเจน ผลนี้จะรุนแรงมากขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีมากขึ้น [นิวเคลียร์]
Stochastic processesกระบวนการสโตแคสติก [TU Subject Heading]
Stochastic Model แบบจำลองสโตแคสติก
แบบจำลองความน่าจะเป็น จะพิจารณาถึง ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลในช่วงเวลาที่ทำการศึกษา [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chastised (vt ) ตำหนิอย่างรุนแรง
post-haste (adv ) เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have enemies, Hugh.Du hast Feinde, Hugh. The Scarlet and the Black (1983)
Is there something wrong?Hast du etwa Ärger? The Scarlet and the Black (1983)
Do you see something, darling?Hast du einen Bekannten gesehen? The Scarlet and the Black (1983)
Did you hit him?Hast du ihn etwa geschlagen? The Scarlet and the Black (1983)
You've never touched the children.Du hast die Kinder nie angefasst. The Scarlet and the Black (1983)
You got friends you can stay with?Hast du in der Nähe Freunde, die dich verstecken können? Ja. The Scarlet and the Black (1983)
But you were ready to defend it.Aber ihr wolltet es doch verteidigen? Du hast gesagt, wir haben noch Wochen. The Scarlet and the Black (1983)
You said there was no danger.Du hast gesagt, es besteht keine Gefahr. Was wird mit den Kindern? The Scarlet and the Black (1983)
Let's check him out. - Aw, are you shitting me?- Hast du sie noch alle? The Star Chamber (1983)
So? Nobody else was sitting on the bench, so it must've been you.Du hast auf der Bank gesessen. The Star Chamber (1983)
You know, I took a lot of notes in your class... and I can never remember you saying anything quite like that.Ich hab deine Lesungen mitgeschrieben, und du hast so was nie gesagt. The Star Chamber (1983)
- At lunch. One day you said that you did something about it.Du hast neulich beim Essen gesagt, du würdest was dagegen tun. The Star Chamber (1983)
If I continue, once you hear what I'm gonna say... you'll lose that forever.Wenn du gehört hast, was ich dirjetzt sage, ist das für immer vorbei. The Star Chamber (1983)
If it's out, you'll never be able to prove anything you heard... and you can go back to wringing your hands.Wenn nein, hast du keine Beweise gegen uns, und du kannst weiter deine Hände ringen. The Star Chamber (1983)
Have you had something to eat? - Yes.Hast du was gegessen? The Star Chamber (1983)
Well, what the fuck do you want? Tell Detective Lowes what you told me before about the van.Erzähl Detective Lowes, was du mir über den Bulli erzählt hastThe Star Chamber (1983)
Well, those two guys who everybody thought killed all those children... the ones you let go and everybody criticized you for it, don't you remember?Die zwei, die alle für die Mörder hielten, die du freigelassen hast, wofür dich alle kritisierten. The Star Chamber (1983)
- Did you hear?- Hast du es gehört? The Star Chamber (1983)
I wanna know what you're gonna do.Ich will wissen, was du vorhastThe Star Chamber (1983)
- Have you got emotional problems?- Hast du irgendwelche Probleme? Staying Alive (1983)
Still? That's a beautiful dress you've got on.Das Kleid, das du anhast, steht dir aber gut Staying Alive (1983)
How about a quarter, as a down payment on that $1,000,000?Hier hast du schon mal 25 Cent als Anzahlung für die Million Staying Alive (1983)
- I don't know, I guess so.- Wahrscheinlich hast du Recht Staying Alive (1983)
Did you hear the way she talks?Hast du gehört, wie sie spricht? Staying Alive (1983)
If I don't see you again, you got beautiful legs.Falls ich dich nicht mehr sehe, du hast tolle Beine Staying Alive (1983)
It's like you've done something with your life. You're significant.Du hast etwas in deinem Leben erreicht Du bist jemand Staying Alive (1983)
You"ve been the heart of meDu hast mein Herz geöffnet Staying Alive (1983)
You didn't put in a word for me with the director?Du hast doch kein gutes Wort für mich eingelegt, oder? Staying Alive (1983)
- What is wrong with you?- Was hast du denn? Staying Alive (1983)
- Haven't you learnt anything?- Du hast auch nichts dazugelernt Staying Alive (1983)
- You did nothing? It was just me.- Du hast nichts getan Ich war es Staying Alive (1983)
Do you know how many times you've done this to me?Weißt du, wie oft du mir das angetan hastStaying Alive (1983)
I don't know what you did, but she hates me.Was hast du getan? Sie hasst mich Staying Alive (1983)
Did you take funny pills today?Hast du irgendwelche Pillen geschluckt? Staying Alive (1983)
Did you see how you said goodnight to him?Hast du bemerkt, wie du das gesagt hastStaying Alive (1983)
You're lucky. This neighbourhood is dangerous.Du hast Glück Dieses Viertel ist gefährlich Staying Alive (1983)
You have anger and intensity. That's what I need to make this show work.Du hast eine gewisse Intensität, die ich für diese Show brauche Staying Alive (1983)
But you blew that because you're different kinds of people.Aber du hast das vermasselt, weil ihr so verschieden seid Staying Alive (1983)
How about you, warmed up?Hast du dich aufgewärmt? Staying Alive (1983)
You don't have it.Du hast es nicht Staying Alive (1983)
Still got that little outboard motor?Hast du noch den kleinen AuBenbordmotor? Still Smokin (1983)
- Do you have any Aspirin?- Hast du vielleicht eine Aspirin? Still Smokin (1983)
- Yes, you're right.- Ja, du hast Recht. Still Smokin (1983)
Welcome to the show.Willkommen. Hier hast du einen Keks. Still Smokin (1983)
OK, you got all my dope, give me a break.OK, du hast meinen ganzen Stoff, lass mich in Ruhe. Still Smokin (1983)
- Got no balls?- Hast wohl Muffensausen? Still Smokin (1983)
- You got a big mouth, you know that?- Du hast eine groBe Klappe, was? Still Smokin (1983)
You're high on drugs, I can see that.Du hast einen Drogenrausch. Still Smokin (1983)
That's quite a grip you have there, Hairy.Du hast aber einen festen Händedruck, Haary. Still Smokin (1983)
And you've just come back from Russia where you competed in the Giant Jerk World Championships.Und warst gerade in Russland, wo du beim Riesenwettwichsen mitgemacht hast. Der Weltmeisterschaft. Still Smokin (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hastI was too hasty in concluding that he was lying.
hastThe travelers made haste as evening drew near.
hastShe hastened to deny the story.
hastBeing written in great haste, this letter has quite a few mistakes.
hastStand aghast at the terrible sight.
hastMake haste slowly. [Proverb]
hastDo not answer hastily.
hastHe had a hasty breakfast.
hastThat sort of thing can happen when you are in haste.
hastMake haste slowly.
hastHaving been written in haste, his letter was hard to read.
hastI calculated hastily.
hastMore haste, less speed is a paradox.
hastHe put the phone down in haste.
hastWas your difficulty in getting up back then also because you wanted to be chastized I wonder?
hastThe report was prepared in haste and had several misspellings.
hastThe more haste the speed.
hastThis textbook, having been printed in haste, has a lot of printing mistakes.
hastIf the tip was a dime in one glass, the waitress, in her haste to get the table ready for the next customer, would pick up the glass, the water would spill out, and that would be the end of it.
hastShe left her room in haste.
hastMarry in haste, and repent at leisure.
hastAs soon as he heard of it, he hastened to the spot.
hastHaving been written in haste, this letter has many mistake in it.
hastMake haste, and you will be in time.
hastLet's not make any hasty decisions, let's sleep on it.
hastHasty marriage seldom succeeds.
hastThe work was done with great haste.
hastHastily acquired knowledge was not enough to solve the problem.
hastYou did a lot of work in frantic haste.
hastI had breakfast in haste in order to be in time for the first.
hastThey hastened to execute the plan.
hastHaste makes waste. [Proverb]
hastI had a hasty breakfast and left home.
hastThe stout man got into a cab in haste.
hastThe medicine hastened the process of growth.
hastMake haste, or you will be late.
hastHe got out of the cab in haste.
hastAll my haste was in vain.
hastHaste is waste. [Proverb]
hastWe are a hasty meal and left immediately.
hastShe was a bit hasty in answering me.
hastThe mistake hastened his retirement.
hastHe got out of the cab in haste, saying "keep the change."
hastThere is no need to draw a hasty conclusion.
hastDo it in haste but with care.
hastHaste makes waste.
hastHaving been written in haste, the book has a lot of errors.
hastIn haste, he left the door open.
hastMore haste, less speed.
hastThe more haste, the less speed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับโทษ[V] be punished, See also: be penalized, be chastised, be sentenced, Syn. ต้องโทษ, Ant. ทำโทษ, Example: ผู้กระทำทารุณต่อบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพิง ต้องได้รับโทษ, Thai definition: ยอมให้ลงโทษ
กระวีกระวาด[V] hurry, See also: make haste, bustle, Thai definition: รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ
เครื่องร้อน[V] hurry, See also: haste, hasten, Syn. เร่งรีบ, Example: เรื่องนี้คงต้องปล่อยให้คลื่นกระทบฝั่งจนกว่าตำรวจญี่ปุ่นจะเครื่องร้อน และขอให้ตำรวจไทยช่วยจับตัวผู้ร้ายส่ง, Thai definition: ร้อนใจต้องการที่จะทำในเวลานั้น
เขย่าขวัญ[ADJ] horrible, See also: horrific, terrifying, ghastly, dreadful, frightful, gruesome, shocking, grim, grisly, Syn. สะเทือนขวัญ, สยองขวัญ, Example: เขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์เขย่าขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเด็ดขาด, Thai definition: ที่ทำให้ตกใจกลัว, ที่น่าหวาดผวาเพราะความกลัว
อย่างรีบด่วน[ADV] immediately, See also: urgently, hastily, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งรีบ, Ant. อย่างเชื่องช้า, อย่างเรื่อยเปื่อย, Example: การตอบข้อซักถามทางจดหมายไม่อาจทำได้อย่างรีบด่วน
ผลุนผลัน[V] do abruptly, See also: do hastily, go in a hurry, Syn. หุนหัน, ผลีผลาม, ผลุน, พรวดพราด, Example: เขาผลุนผลันชักปืนของเขาขึ้นมา, Thai definition: ทันทีทันใดโดยไม่ยับยั้งรั้งรอ
ลน[V] be in a hurry, See also: be flurried, be flustered, hasten, be panicky, Syn. ลนลาน, ลุกลน, ลุกลี้ลุกลน, Example: พอได้ยินเสียงโทรศัพท์ เขาก็ลนทำอะไรไม่ถูก, Thai definition: อยู่นิ่งไม่ได้
ลุกลี้ลุกลน[V] hurry, See also: scurry, flurry, be hasty, be flurried, be flustered, rush, Syn. เร่งรีบ, ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: ชายฉกรรจ์ลุกลี้ลุกลนทำท่าจะพูดอีกครั้งแต่กลับกมหน้านิ่ง, Thai definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
ลุกลี้ลุกลน[ADV] hurriedly, See also: hastily, Syn. ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: เขามองดูรอบตัวเขาอย่างลุกลี้ลุกลน, Thai definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
วู่วาม[V] act hastily, See also: be aggressive towards, flare up, Syn. หุนหันพลันแล่น, ใจร้อน, Example: ถ้าเรายังทำอะไรไม่สำเร็จ เราจะเริ่มเครียด วู่วาม ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ แล้วจะทำให้ท้อแท้, Thai definition: พูดหรือทำอย่างรีบร้อนโดยไม่ใคร่ครวญให้ดีเสียก่อน
เร็วไว[ADV] quickly, See also: fast, rapidly, swiftly, hastily, Ant. ชักช้า, Example: ครูสั่งให้นักเรียนลุกขึ้นเร็วไว
ไร้ราคี[V] be virgin, See also: be chaste, Syn. บริสุทธิ์, Ant. มีราคี, Example: ผมรับรองได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไร้ราคีใดๆ
หัวซุน[ADV] hastily, See also: precipitantly, Syn. หังซุกหัวซุน, Example: คนที่เสียพนันฟุตบอล แล้วไม่มีเงินมาจ่ายเจ้าหนี้ หลายคนต้องหนีหัวซุน บางคนจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตาย, Thai definition: โงหัวไม่ขึ้น
อย่างเร่งรีบ[ADV] hastily, See also: hurriedly, quickly, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งด่วน, Ant. ช้า, Example: การก่อสร้างตึกเป็นไปอย่างเร่งรีบเนื่องจากเหลือเวลาในการก่อสร้างเพียงปีเศษเท่านั้น
ดัดนิสัย[V] correct, See also: chastise, reform, , Syn. ดัดสันดาน, Example: เขาดัดนิสัยลูกโดยไม่ให้ออกไปเล่นนอกบ้านเป็นเวลา 3 วัน, Thai definition: สั่งสอนหรือลงโทษให้มีวินัยมากขึ้น, แก้นิสัยให้ดี
กุลีกุจอ[V] enthuse, See also: hurry, haste, make haste, be energetic, eager, Syn. กระวีกระวาด, รีบ, ขมีขมัน, Ant. เฉื่อยชา, Example: ประทุมกุลีกุจอช่วยแม่นวดแป้งขนมจีนเหมือนไม่มีเรื่องขุ่นเคืองใดๆ, Thai definition: ช่วยจัดช่วยทำอย่างเอาจริงเอาจัง
โทษ[N] punishment, See also: penalty, chastisement, correction, Example: เขาถูกระบุโทษรุนแรงถึงขั้นถอนใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ, Thai definition: มาตรการที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา, Notes: (กฎหมาย)
ลุกลน[V] hurry, See also: be flustered, be hurried, be hasty, be in a nervous hurry, Syn. ลุกลี้ลุกลน, Ant. เรียบร้อย, Example: เด็กคนนั้นลุกลนเหมือนมีพิรุธ, Thai definition: ทำโดยรีบร้อนไม่เป็นระเบียบ, ไม่สุภาพเรียบร้อย
พรวด[ADV] suddenly, See also: abruptly, quickly, hastily all of sudden, Syn. อย่างเร็ว, อย่างเร่งรีบ, ทันที, Example: ผมหงุดหงิดขึ้นมาทันใด ลุกพรวดไปที่หน้าต่าง แล้วก็โผล่หัวออกไปสบถอย่างหัวเสีย, Thai definition: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
พรวดพราด[ADV] suddenly, See also: abruptly, quickly, hastily, precipitately, Syn. ทันที, Ant. เนิบนาบ, Example: เมื่อตื่นแล้วอย่าลุกพรวดพราด ให้นอนนิ่งๆ สักพัก จะไม่เวียนหัว, Thai definition: เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
พรหมจรรย์[N] virgin, See also: celibate, chaste, Example: หลายส่วนของโลกคิดว่าเรื่องพรหมจรรย์ในวัยสาวนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว, Thai definition: การละเว้นเมถุน, ฐานะของผู้ยังไม่ได้แต่งงาน, Notes: (สันสกฤต)
พรหมจารี[N] virginity, See also: chastity, celibacy, Example: ค่านิยมของสังคมไทยให้ความสำคัญกับเรื่องพรหมจารีของผู้หญิงมาก, Count unit: คน, Thai definition: ความบริสุทธิ์ของหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พลุ่มพล่าม[V] bungle, See also: be rash, be hasty, be reckless, Syn. ยุ่มย่าม, ซุ่มซ่าม, Example: เรือดมันไม่ซุ่มซ่ามวิ่งออกมานอกผ้าให้เราจับได้ง่ายๆ หรอก, Thai definition: กิริยาที่กระทำไปโดยไม่ใช้ความระมัดระวังหรือไม่ถูกกาลเทศะ
ปุบปับ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุ๊บปั๊บ, Ant. ช้า, Example: อาการเจ็บป่วยปุบปับกระทันหันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน, Thai definition: อาการที่ทำโดยรีบร้อนทันทีทันใด
ปุ๊บปั๊บ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ปุบปับ, ทันที, รวดเร็ว, ฉับพลัน, Ant. ช้า, Example: เขาเดินทางปุ๊บปั๊บก็เลยไม่มีใครไปส่ง
ปุ๊บ[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุบปับ, Example: พอเขาได้รับโทรศัพท์ปุ๊บ ก็รีบออกจากบ้านทันที, Thai definition: ทันทีทันใด
มุบ[ADV] snappingly, See also: grasp something suddenly, snatch something swiftly, quickly, in haste, Syn. หมับ, Example: เขาคว้าเงินมุบแล้ววิ่งหนีไป, Thai definition: อาการที่คว้าสิ่งของ หรืออาการที่สัตว์งับสิ่งของโดยเร็ว
มุทะลุ[ADV] impetuously, See also: rashly, recklessly, hastily, impatiently, Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, พลุ่นพล่าน, Example: เขาทำไปอย่างมุทะลุ, Thai definition: โกรธแล้วทำลงไปอย่างไม่คำนึงถึงเหตุผลหรือไม่ยับยั้ง
รวดเร็ว[ADV] suddenly, See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbl, Syn. ฉับพลัน, ทันที, Example: หลังจากวางหูโทรศัพท์ เขาก็ออกจากบ้านไปอย่างรวดเร็ว, Thai definition: อย่างทันทีทันใด, อย่างปัจจุบันทันด่วน
ผลีผลาม[ADV] hastily, See also: too fast, rashly, hurriedly, suddenly, abruptly, Syn. ลุกลน, ผลุนผลัน, พรวดพราด, Example: เขาผลีผลามเข้าไปในค่ายของศัตรูโดยไม่ทันวางแผนให้รอบคอบ, Thai definition: รีบร้อนเกินไปโดยไม่ระมัดระวัง หรือไม่ถูกกาลเทศะ
ผลุน[ADV] hastily, See also: hurriedly, suddenly, abruptly, Syn. ถลัน, พรวด, ผลีผลาม, หุนหัน, ผลุนผลัน, Example: เขาวิ่งผลุนออกจากบ้านไปโดยไม่บอกกล่าวใคร, Thai definition: โดยรวดเร็วทันที (อย่างไม่ได้นึกคาดหมาย)
ผลุบผลับ[ADV] hurriedly, See also: quickly, swiftly, speedily, rapidly, hastily, Syn. ลุกลน, Example: เวลาเข้าไปพบท่าน ก็อย่าทำกริยาผลุบผลับให้ท่านเห็น, Thai definition: อย่างไม่เรียบร้อย
รีบร้อน[ADV] hurriedly, See also: hastily, in a hurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: อีเก้งสองตัวแม่ลูกพากันวิ่งผ่านหน้าไปเราอย่างรีบร้อน
รีบร้อน[V] hurry, See also: rush, hasten, make haste, scurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: รัฐบาลไม่ควรรีบร้อน และไม่ควรใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านกฎหมายข้อนี้
รีบร้อน[ADJ] hurried, See also: hasty, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: การติดต่อส่งข่าวสารไปมาถึงกันของคนไทยในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องรีบร้อนสำคัญก็มักจะจัดให้คนถือไป แต่หากเป็นเรื่องธรรมดา ไม่เร่งร้อน ก็มักจะฝากไปกับพ่อค้า
เร่งมือ[V] speed up work, See also: hasten, Example: คนงานกำลังเร่งมือก่อสร้างอาคารสูงเก้าชั้นกลางเมืองกรุง, Thai definition: เร่งให้เร็วขึ้น
ลงทัณฑ์[V] punish, See also: penalize, chasten, Syn. ลงโทษ, Example: คนร้ายที่เผาจักรยานยนต์และประตูโรงงานถูกลงทัณฑ์ไปแล้วด้วย 6 ข้อหาฉกรรจ์
ลงโทษ[V] punish, See also: penalize, chastise, Syn. ลงทัณฑ์, ลงอาญา, Example: ตำรวจต้องสืบหาผู้ก่อคดีฆาตกรรมโหดคดีมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว
ลงอาชญา[V] punish, See also: penalize, chastise, Syn. ลงโทษ, ลงอาญา, ลงทัณฑ์, Thai definition: ลงโทษ หรือทำโทษด้วยวิธีเฆี่ยน จำขัง ปรับเอาเงิน
ลงอาญา[V] punish, See also: penalize, chastise, Syn. ลงโทษ, ลงทัณฑ์, ลงอาชญา, Example: เขาถูกลงอาญาตามควรแก่โทษานุโทษ
วินิต[V] scourge, See also: chastise, Thai definition: ทรมานให้เรียบร้อย, Notes: (บาลี)
วิมล[ADJ] clean, See also: pure, stainless, flawless, chaste, unblemished, Syn. ใส, สะอาด, กระจ่าง, บริสุทธิ์, Ant. ขุ่น, สกปรก, เลอะ, Thai definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่มีตำหนิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิรัช[ADJ] pure, See also: clean, chaste, flawless, stainless, Syn. บริสุทธิ์, สะอาด, ใส, Thai definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่มีตำหนิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ส่งท้าย[V] hasten the speed on the stern of a boat, Thai definition: พายกระตุ้นท้ายเรือเพื่อให้แล่นเร็ว
อุตลุด[ADV] in mess, See also: in haste, in confusion, Syn. ชุลมุนวุ่นวาย, พัลวัน, สับสน, Example: ซาอุดีอาระเบียประกาศไม่เข้าร่วมการแข่งขันบอลโลก ทำเอาฝ่ายจัดการแข่งขันต้องสับเปลี่ยนรายการกันอุตลุด
อาราม[ADV] urgently, See also: impetuously, in haste, in a hurry, Example: เขาเห็นรังนกตกลงพื้นฝุ่นกระจาย ด้วยอารามรีบร้อนจึงคว้าขานกไว้ในมือ ทำให้มันดิ้นรนจนขนกระจาย, Thai definition: มุ่งหมายอย่างรีบร้อน, พะวงที่จะทำการใดๆ, ตั้งหน้าตั้งตา
เสลือกสลน[ADV] hurriedly, See also: in haste, Syn. เถลือกถลน, ลนลาน, เสือกสน, ถลีถลำ, Example: เขาวิ่งเสลือกสลนออกไปทันที่ทราบข่าว, Thai definition: รีบร้อนจนขาดความระมัดระวัง
ตามควาย[ADV] hastily, See also: hurriedly, Syn. รีบร้อน, Example: เขาเดินอย่างตามควาย จนเพื่อนๆ บ่นว่าตามไม่ทัน, Thai definition: อย่างมีอาการเร่งรีบ, Notes: (สำนวน)
ตาลีตาเหลือก[ADV] hurriedly, See also: hastily, speedily, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, ลุกลน, Ant. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: เขาวิ่งตาลีตาเหลือกขึ้นรถไฟที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานี, Thai definition: อย่างมีอาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ตาลีตาเหลือก[V] hasten, See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, Ant. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: พวกเขาตาลีตาเหลือกหนีเสียงระเบิดที่ได้ยินมาจากด้านหลัง, Thai definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry   
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: virgin ; chaste ; pure   FR: vierge ; chaste
บริสุทธิ์ใจ[adj.] (børisutjai) FR: chaste ; innocent
ดัดนิสัย[v.] (dat nisai) EN: correct ; chastise   FR: corriger
ดัดสันดาน[v.] (datsandān) EN: correct ; chastise   FR: corriger ; défaire de
หอก[n.] (høk) EN: spear   FR: lance [f] ; sagaie [f] ; haste [f] (vx)
หัวซุน[adj.] (hūasun) EN: hastily ; precipitantly   FR: précipitamment ; hâtivement
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered   FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
หุนหันพลันแล่น[v.] (hunhanphlanlaen) EN: be rash ; be hasty ; be impetuous   FR: agir sans réfléchir
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
จ้ำ[v.] (jam) EN: speed up ; hasten ; hurry up ; turn out quickly ; quicken   FR: bâcler ; hâter ; torcher (fam.)
กะทันหัน = กระทันหัน[adv.] (kathanhan = krathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste   FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ขนาบ[v.] (khanāp) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke   FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
ความบริสุทธิ์ใจ[n.] (khwām børisutjai) EN: sincerity   FR: innocence [f] ; sincérité [f] ; chasteté [f]
ความเร่งรีบ[n.] (khwām rengrīp) EN: haste   
ความรีบร้อน[n.] (khwām rīprøn) EN: haste   FR: hâte [f]
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūron) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent   FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
กรูด[adj.] (krūt) EN: hasty ; precipitate   
หลาบจำ[v.] (lāpjam) EN: be chastened   FR: se souvenir de la leçon
ลน[v.] (lon) EN: be in a hurry ; be flurried ; be flustered ; hasten ; be panicky   
ลงอาชญา[v.] (long-ātyā) EN: punish ; penalize ; chastise   
ลงทัณฑ์[v.] (longthan) EN: punish ; penalize ; chasten ; put under a bond of good behaviour   FR: punir ; sanctionner
ลงโทษ[v.] (longthōt) EN: punish ; penalize ; chastise   FR: punir ; sanctionner ; châtier (litt.)
ลุกลี้ลุกลน[v.] (luklīluklon) EN: hurry ; scurry ; flurry ; be hasty ; be flurried ; be flustered ; rush   
ลุกลี้ลุกลน[adj.] (luklīluklon) EN: hurried ; hasty   FR: agité ; énervé
ลุกลน[v.] (luklon) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry   FR: être agité
ลุกลน[adj.] (luklon) EN: hurried ; hasty   FR: agité ; énervé
มุทะลุ[adv.] (muthalu) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently   FR: impétueusement
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: study of Buddhist metaphysics ; brahmacharya ; holy life ; chastity ; celibacy   FR: chasteté [f]
พรหมจารี[n.] (phrommajārī) EN: virginity; chastity; celibacy   FR: virginité [f]
พรวดพราด[v.] (phrūatphrāt) EN: be abrupt ; be hasty ; be hurried ; be impetuous ; be sudden   
พรวดพราด[adv.] (phrūatphrāt) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately   
เร่ง[v.] (reng) EN: rush ; hurry ; hasten ; speed up ; accelerate ; step up ; expedite   FR: accélérer ; hâter ; presser ; activer ; expédier
เร่งรีบ[v.] (reng-rīp) EN: hasten ; hurry ; rush   FR: se dépêcher ; se hâter
รีบ[v.] (rīp) EN: rush ; hasten ; hurry   FR: se dépêcher de ; se hâter de ; s'empresser ; avoir hâte de ; se grouiller (fam.)
รีบไปทำงาน[v. exp.] (rīp pai thamngān) EN: hasten to the office   FR: s'empresser d'aller au travail
รีบเร่ง[v.] (rīp-reng) EN: rush ; hasten ; be hasty ; be snap   FR: se dépêcher ; se hâter ; être pressé ; s'activer
รีบร้อน[v.] (rīprøn) EN: hurry ; rush ; hasten ; make haste ; scurrybe in a big ; hurry   FR: se dépêcher
รีบร้อน[adj.] (rīprøn) EN: hurried ; hasty   FR: hâtif
รีบร้อน[adv.] (rīprøn) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry   FR: à la hâte ; hâtivement
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously   FR: soudainement ; promptement ; rapidement
สั่งสอน[v.] (sangsøn) EN: teach someone a lesson ; chasten ; discipline ; correct ; give someone a lesson ; punish ; chastise ; instruct   FR: donner une bonne leçon ; faire la leçon ; réprimander ; chapitrer ; rappeler à l'ordre ; sermonner ; morigéner ; gourmander ; tancer (litt.)
สาวพรหมจารี[n. exp.] (sāo phrommajārī) EN: virgin ; chaste maiden   FR: vierge [f] ; pucelle [f]
ตามควาย[adv.] (tām khwāi) EN: hastily ; hurriedly   FR: précipitamment ; avec précipitation ; en hâte
ทะลุดทะลาด[v.] (thaluthalāt) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless   
ว้าวุ่น[adv.] (wāwun) EN: busily ; excitedly ; hastily ; emotionaly upset   
วินิต[v.] (winit) EN: scourge ; chastise   
อย่างบริสุทธิ์ใจ[adv.] (yāng børisutjai) FR: chastement

CMU English Pronouncing Dictionary
HAST    HH AE1 S T
HASTA    HH AE1 S T AH0
HASTY    HH EY1 S T IY0
HASTA    AA1 S T AH0
HASTE    HH EY1 S T
HASTEN    HH EY1 S AH0 N
HASTEY    HH EY1 S T IY0
HASTIE    HH EY1 S T IY0
HASTON    HH AE1 S T AH0 N
SHASTA    SH AE1 S T AH0
AGHAST    AH0 G AE1 S T
CHASTE    CH EY1 S T
HASTERT    HH AE1 S T ER0 T
GHASTLY    G AE1 S T L IY0
HASTENS    HH EY1 S AH0 N Z
CHASTEN    CH EY1 S AH0 N
HASTILY    HH EY1 S T AH0 L IY0
HASTING    HH EY1 S T IH0 NG
HASTINGS    HH EY1 S T IH0 NG Z
CHASTEEN    CH AH0 S T IY1 N
POTTHAST    P AA1 TH AH0 S T
CHASTAIN    SH AH0 S T EY1 N
SHASTEEN    SH AH0 S T IY1 N
SHASTA'S    SH AE1 S T AH0 Z
CHASTITY    CH AE1 S T AH0 T IY0
HASTENED    HH EY1 S AH0 N D
CHASTISE    CH AE0 S T AY1 Z
CHASTISES    CH AE0 S T AY1 Z AH0 Z
CHASTISED    CH AE0 S T AY1 Z D
HASTENING    HH EY1 S AH0 N IH0 NG
HASTENING    HH EY1 S N IH0 NG
CHASTENED    CH EY1 S AH0 N D
CHASTISING    CH AE0 S T AY1 Z IH0 NG
GHASTLINESS    G AE1 S T L IY0 N AH0 S
TILLINGHAST    T IH1 L IH0 NG HH AE2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hast    (v) (h a s t)
haste    (n) (h ei1 s t)
hasty    (j) (h ei1 s t ii)
aghast    (j) (@1 g aa1 s t)
chaste    (j) (ch ei1 s t)
hasten    (v) (h ei1 s n)
chasten    (v) (ch ei1 s n)
ghastly    (j) (g aa1 s t l ii)
hastens    (v) (h ei1 s n z)
hastier    (j) (h ei1 s t i@ r)
hastily    (a) (h ei1 s t i l ii)
Hastings    (n) (h ei1 s t i ng z)
chastely    (a) (ch ei1 s t l ii)
chastens    (v) (ch ei1 s n z)
chastise    (v) (ch a1 s t ai1 z)
chastity    (n) (ch a1 s t i t ii)
hastened    (v) (h ei1 s n d)
hastiest    (j) (h ei1 s t i i s t)
chastened    (v) (ch ei1 s n d)
chastised    (v) (ch a1 s t ai1 z d)
chastises    (v) (ch a1 s t ai1 z i z)
ghastlier    (j) (g aa1 s t l i@ r)
hastening    (v) (h ei1 s n i ng)
hastiness    (n) (h ei1 s t i n @ s)
overhasty    (j) (ou2 v @ h ei1 s t ii)
chastening    (v) (ch ei1 s n i ng)
chastising    (v) (ch a1 s t ai1 z i ng)
ghastliest    (j) (g aa1 s t l i i s t)
post-haste    (a) - (p ou1 s t - h ei1 s t)
stochastic    (j) (s t @1 k a1 s t i k)
chastisement    (n) (ch a1 s t ai1 z m @ n t)
stochastically    (a) (s t @1 k a1 s t i k l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
進める[すすめる, susumeru] Thai: เร่งให้เร็วขึ้น English: to hasten

German-Thai: Longdo Dictionary
hast(vt) มี , See also: haben
hastig[ฮาส-ติก] (adj adv) รีบเร่ง, อย่างรีบเร่ง, อย่างรีบร้อน, See also: S. eilig
stochastisch(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, See also: S. zufällig, willkürlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alphastrahlen {pl} [phys.]alpha rays [Add to Longdo]
Bestrafer {m}chastiser [Add to Longdo]
Bestrafer {m}chastisers [Add to Longdo]
Eile {f}; Hast {f} | in Eile sein | überstürzte Eile {f} | nicht die geringste Eile | jdn. zur Eile treiben | in aller Eile zusammenschustern [ugs.]hurry | to be in a hurry; to be in a rush | hurry-scurry | not the slightest hurry | to make sb. hurry up | to pull together in a hurry [Add to Longdo]
Eile {f}; Hast {f}haste [Add to Longdo]
Eile {f}; Eilfertigkeit {f}hastiness [Add to Longdo]
Grausamkeit {f}ghastliness [Add to Longdo]
Hast {f}; Eile {f}precipitation [Add to Longdo]
Hast {f}precipitancy [Add to Longdo]
Hast {f}rashness [Add to Longdo]
Keuschheit {f}chastity [Add to Longdo]
Keuschheitsgelübde {n}vow of chastity [Add to Longdo]
Keuschheitsgürtel {m}chastity belt [Add to Longdo]
Reinheit {f}chasteness [Add to Longdo]
Reiniger {m} | Reiniger {pl}chastener | chasteners [Add to Longdo]
Stochastik {f} [math.]stochastic theory [Add to Longdo]
Strafe {f}chastisement [Add to Longdo]
Unkeuschheit {f}unchastity [Add to Longdo]
Voreiligkeit {f}overhaste [Add to Longdo]
Zufallsprozess {m}random process; stochastic process [Add to Longdo]
abgebrochen; abrupt; hastig; plötzlich; unerwartet {adj}abrupt [Add to Longdo]
sich beeilen; eilen | beeilend; eilend | beeilt; geeilt | beeilt sich; eilt | beeilte sich; eilteto hasten | hastening | hastened | hastens | hastened [Add to Longdo]
beschleunigendhastening [Add to Longdo]
bestürztaghast [Add to Longdo]
drängen | zu eine Entscheidung gedrängt werden | Dinge vorantreiben; Dinge beschleunigento hustle | to be hustled into a decision | to hastle things on; to hastle things along [Add to Longdo]
eilen | eilend | geeilt | eiltto haste | hasting | hasted | hastes [Add to Longdo]
eilfertig; eilighasty [Add to Longdo]
eiligstposthaste [Add to Longdo]
entgegeneilen | entgegeneilend | entgegengeeiltto hasten to meet | hastening to meet | hastened to meet [Add to Longdo]
entgeistert {adj}aghast [Add to Longdo]
gezüchtigtchastised [Add to Longdo]
gezüchtigt; straftechastised [Add to Longdo]
grauenvoll; grässlich; verheerend {adj} | grauenvoller; grässlicher; verheerender | am grauenvollsten; am grässlicchsten; am verheerendstenghastly | ghastlier | ghastliest [Add to Longdo]
haben | habend | gehabt | du hast | er/sie hat | wir haben | ich/er/sie hatte | er/sie hat/hatte gehabt | ich/er/sie hätte | nicht haben | er/sie hat nicht | er/sie hatte nichtto have {had; had} | having | had | you have | he/she has | we've; we have | I/he/she had | he/she has/had had | I/he/she would have | have not; haven't | he/she has not; he/she hasn't | he/she hadn't [Add to Longdo]
haben | hatto hast [obs.] | hath [obs.] [Add to Longdo]
hasten | hastend | hastet | hasteteto scat | scatting | scats | scatted [Add to Longdo]
hasten | hastend | gehastet | hastetto scurry | scurrying | scurried | scurries [Add to Longdo]
hasten; eilento hustle [Add to Longdo]
hastento skelter [Add to Longdo]
hastig {adv}hastily [Add to Longdo]
hastig {adj} | hastiger | am hastigstenhasty | hastier | hastiest [Add to Longdo]
hastig; eilig; voreilig; übereilt; überstürzt {adj}precipitate [Add to Longdo]
hastig; eilig; überstürzt {adj}precipitant [Add to Longdo]
hastig {adv}precipitantly [Add to Longdo]
hin und her eilen; hin und her sausen; hasten | hin und her eilend; hin und her sausend; hastend | hin und her geeilt; hin und her gesaust; gehastetto bustle about | bustling | bustled [Add to Longdo]
sich kasteien; sich züchtigen | kasteiend; züchtigendto chasten oneself | chastening [Add to Longdo]
keusch {adj} | keuscher | am keuschestenchaste | more chaste | most chaste [Add to Longdo]
keusch {adv}chastely [Add to Longdo]
leichenblass; leichenhaft; gespenstig {adj}ghastly [Add to Longdo]
reinchaste [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あたふた[, atafuta] (adv-to) (on-mim) in a hurry; hastily; in feverish haste [Add to Longdo]
あわてん坊;慌てん坊;慌てんぼう[あわてんぼう, awatenbou] (n) flustered person; hasty person [Add to Longdo]
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
せっかち[, sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P) [Add to Longdo]
そそくさ[, sosokusa] (adv-to) (on-mim) hurriedly; in haste [Add to Longdo]
ヘイスト[, heisuto] (n) haste [Add to Longdo]
一夜造り[いちやずくり, ichiyazukuri] (n) built in a night; stopgap; hastily written [Add to Longdo]
応急攻撃[おうきゅうこうげき, oukyuukougeki] (n) hasty attack [Add to Longdo]
応急渡河[おうきゅうとか, oukyuutoka] (n) hasty crossing [Add to Longdo]
憶断;臆断[おくだん, okudan] (n,vs) jumping to hasty conclusions; conjecture [Add to Longdo]
苛める(P);虐める[いじめる, ijimeru] (v1,vt) (uk) to tease; to torment; to persecute; to chastise; (P) [Add to Longdo]
俄仕込み[にわかじこみ, niwakajikomi] (n) hasty preparation [Add to Longdo]
確率モデル[かくりつモデル, kakuritsu moderu] (n) stochastic model [Add to Longdo]
確率過程[かくりつかてい, kakuritsukatei] (n) stochastic process [Add to Longdo]
確率変数[かくりつへんすう, kakuritsuhensuu] (n) stochastic variable; random variable [Add to Longdo]
冠省[かんしょう;かんせい(ik), kanshou ; kansei (ik)] (n) (formal salutation for a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that... [Add to Longdo]
気が早い[きがはやい, kigahayai] (exp,adj-i) (See 気の早い) short-tempered; quick-tempered; hasty [Add to Longdo]
気の早い[きのはやい, kinohayai] (exp,adj-i) (See 気が早い) short-tempered; quick-tempered; hasty [Add to Longdo]
鬼気[きき, kiki] (n) ghastly; dreadful [Add to Longdo]
鬼気迫る[ききせまる, kikisemaru] (exp,v5r) (usu. modifying a noun) to be bloodcurdling; to be ghastly [Add to Longdo]
[きゅう, kyuu] (adj-na) (1) urgent; sudden; abrupt; (2) sharp; steep; precipitous; (3) rapid; swift; fast; (n) (4) emergency; crisis; (5) hurrying; haste; (6) (See 序破急) (in gagaku or noh) end of a song; (P) [Add to Longdo]
急いては事を仕損じる[せいてはことをしそんじる, seitehakotowoshisonjiru] (exp) (id) (See 急いては事を仕損ずる・せいてはことをしそんずる) Haste makes waste [Add to Longdo]
急いては事を仕損ずる[せいてはことをしそんずる, seitehakotowoshisonzuru] (exp) (id) Haste makes waste [Add to Longdo]
急がす[いそがす, isogasu] (v5s,vt) to hurry up; to press on; to hasten [Add to Longdo]
急がせる[いそがせる, isogaseru] (v1) to hasten (the work); to urge (a person) on [Add to Longdo]
急きたてられる[せきたてられる, sekitaterareru] (v1) to be hurried; to be hastened; to be hard pressed [Add to Longdo]
急ぎ[いそぎ, isogi] (n,adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P) [Add to Longdo]
急ぐ[いそぐ, isogu] (v5g,vi,vt) to hurry; to rush; to hasten; to make something happen sooner; (P) [Add to Longdo]
急拵え;急ごしらえ[きゅうごしらえ, kyuugoshirae] (adj-na,n) hastily made; improvised preparation [Add to Longdo]
灸を据える;灸をすえる[きゅうをすえる, kyuuwosueru] (exp,v1) (1) to scold; to chastise; (2) to burn moxa on the skin [Add to Longdo]
駆けつける(P);駆け付ける;駆付ける[かけつける, kaketsukeru] (v1,vi) to run to; to come running; to rush (someplace); to hasten; (P) [Add to Longdo]
軽挙[けいきょ, keikyo] (n,vs) hasty or rash act [Add to Longdo]
堅い女[かたいおんな, kataionna] (n) chaste woman [Add to Longdo]
高雅[こうが, kouga] (adj-na,n) refined; elegant; chaste [Add to Longdo]
死に急ぐ[しにいそぐ, shiniisogu] (v5g,vi) to hasten one's death [Add to Longdo]
取り急ぎ;取急ぎ[とりいそぎ, toriisogi] (adv) (often used in letters, e.g. in an opening phrase) in haste [Add to Longdo]
取り急ぐ;取急ぐ[とりいそぐ, toriisogu] (v5g,vi) to hurry; to hasten [Add to Longdo]
[じゅん, jun] (adj-na,adj-t,adv-to) (1) innocent; chaste; naive; (pref) (2) pure; genuine; (P) [Add to Longdo]
純潔[じゅんけつ, junketsu] (adj-na,n,adj-no) purity; chastity [Add to Longdo]
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P) [Add to Longdo]
真っ青(P);真青[まっさお(P);まさお(真青), massao (P); masao ( makoto ao )] (adj-na,n) deep blue; ghastly pale; (P) [Add to Longdo]
進める[すすめる, susumeru] (v1,vt) to advance; to promote; to hasten; (P) [Add to Longdo]
推計学[すいけいがく, suikeigaku] (n) stochastics [Add to Longdo]
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid [Add to Longdo]
凄味[すごみ, sugomi] (n) weirdness; ghastliness; dreadfulness [Add to Longdo]
勢至菩薩[せいしぼさつ, seishibosatsu] (n) {Buddh} Mahasthamaprapta (bodhisattva) [Add to Longdo]
清らか[きよらか, kiyoraka] (adj-na,n) (See 清い) clean; pure; chaste; (P) [Add to Longdo]
拙速[せっそく, sessoku] (adj-na,n) hasty; rough and ready; (P) [Add to Longdo]
折檻[せっかん, sekkan] (n,vs) scolding severely; chastisement; correcting; spanking (a naughty boy) [Add to Longdo]
節操[せっそう, sessou] (n) (1) constancy; integrity; honor; honour; (2) chastity; fidelity; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cù, ㄘㄨˋ, ] to hurry; to rush; to hasten; near; to promote [Add to Longdo]
[cuī, ㄘㄨㄟ, ] to urge; to press; to prompt; to rush sb; to hasten sth; to expedite [Add to Longdo]
[ráng, ㄖㄤˊ, ] haste [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, ] hurried; hasty [Add to Longdo]
匆促[cōng cù, ㄘㄨㄥ ㄘㄨˋ, ] hastily; in a hurry [Add to Longdo]
匆忙[cōng máng, ㄘㄨㄥ ㄇㄤˊ, ] hasty; hurried [Add to Longdo]
十万火急[shí wàn huǒ jí, ㄕˊ ㄨㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˊ, / ] most urgent; post-haste; express [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, ] variant of 率, to lead; to command; rash; hasty; frank; straightforward; generally; usually [Add to Longdo]
坚贞[jiān zhēn, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ, / ] faithful; chaste; loyal to the end [Add to Longdo]
大势至菩萨[Dà shì zhì Pú sà, ㄉㄚˋ ㄕˋ ㄓˋ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, / ] Mahasthamaprapta Bodhisattva, the Great Strength Bodhisattva [Add to Longdo]
奔丧[bēn sāng, ㄅㄣ ㄙㄤ, / ] hasten home for the funeral of a parent or grandparent [Add to Longdo]
孟浪[mèng làng, ㄇㄥˋ ㄌㄤˋ, ] hasty; rash; impetuous [Add to Longdo]
急忙[jí máng, ㄐㄧˊ ㄇㄤˊ, ] hastily [Add to Longdo]
欲速则不达[yù sù zé bù dá, ㄩˋ ㄙㄨˋ ㄗㄜˊ ㄅㄨˋ ㄉㄚˊ, / ] lit. to want sth in haste, but cannot get there (成语 saw, form the Confucian analects); more haste, less speed [Add to Longdo]
操切[cāo qiè, ㄘㄠ ㄑㄧㄝˋ, ] rash; hasty [Add to Longdo]
敦促[dūn cù, ㄉㄨㄣ ㄘㄨˋ, ] to press; to urge; to hasten [Add to Longdo]
有道德[yǒu dào dé, ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, ] chaste [Add to Longdo]
松柏[sōng bǎi, ㄙㄨㄥ ㄅㄞˇ, ] pine and cypress; fig. chaste and undefiled; fig. tomb [Add to Longdo]
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, ] to lead; to command; rash; hasty; frank; straightforward; generally; usually [Add to Longdo]
精神衰弱[jīng shén shuāi ruò, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄕㄨㄞ ㄖㄨㄛˋ, ] psychasthenia; obsessive-compulsive disorder [Add to Longdo]
罪有应得[zuì yǒu yīng dé, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡˇ ㄉㄜˊ, / ] guilty and deserves to be punished (成语 saw); entirely appropriate chastisement; the punishment fits the crime [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, ] hastiness [Add to Longdo]
临时抱佛脚[lín shí bào fó jiǎo, ㄌㄧㄣˊ ㄕˊ ㄅㄠˋ ㄈㄛˊ ㄐㄧㄠˇ, / ] lit. to clasp the Buddha's feet when danger arises (成语 saw); fig. to profess devotion only when in trouble; doing things at the last minute; making a hasty last-minute effort [Add to Longdo]
草草[cǎo cǎo, ㄘㄠˇ ㄘㄠˇ, ] careless; hasty [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, / ] chaste [Add to Longdo]
贞洁[zhēn jié, ㄓㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] chastity [Add to Longdo]
贤惠[xián huì, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] chaste; virtuous [Add to Longdo]
赶忙[gǎn máng, ㄍㄢˇ ㄇㄤˊ, / ] hurry; hasten; make haste [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, / ] to hasten; to hurry; walk fast; to approach; to tend towards; to converge [Add to Longdo]
[zào, ㄗㄠˋ, ] easily provoked, hasty; fierce, cruel [Add to Longdo]
[zǎn, ㄗㄢˇ, / ] hasten; urge [Add to Longdo]
[chì, ㄔˋ, ] hasty walking [Add to Longdo]
轻率[qīng shuài, ㄑㄧㄥ ㄕㄨㄞˋ, / ] hasty [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, ] haste; to press [Add to Longdo]
过早[guò zǎo, ㄍㄨㄛˋ ㄗㄠˇ, / ] premature; untimely; over-hasty (conclusion) [Add to Longdo]
开快车[kāi kuài chē, ㄎㄞ ㄎㄨㄞˋ ㄔㄜ, / ] an express train sets off; fig. to work in haste; to rush [Add to Longdo]
随机效应[suí jī xiào yìng, ㄙㄨㄟˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄠˋ ˋ, / ] stochastic effect [Add to Longdo]
[shǐ, ㄕˇ, / ] hasten; proceed to; sail a vessel [Add to Longdo]
[chěng, ㄔㄥˇ, / ] hasten; run; open up; gallop [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
確率過程[かくりつかてい, kakuritsukatei] stochastic process [Add to Longdo]
確率変数[かくりつへんすう, kakuritsuhensuu] stochastic variable, random variable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
大仏[だいぶつ, daibutsu] grosse_Buddhastatue [Add to Longdo]
大慌て[おおあわて, ooawate] grosse_Hast, grosse_Eile [Add to Longdo]
焦燥[しょうそう, shousou] Ungeduld, -Hast, nervoese_Unruhe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top