หรือคุณหมายถึง haßte?
Search result for

hasste

(53 entries)
(0.0554 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hasste-, *hasste*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hasste มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hasste*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I did.Ich hasste sie. Truth, Justice and the American Way (2016)
I used to hate to have him tag along after me.Ich hasste es früher, dass er mir ständig nachlief. The Premonition (1980)
On top of everything, I had to go to Hebrew school, which I hated.Und dann musste ich Hebräisch lernen, was ich hassteThe Unthinkable (1980)
He hated everyone.Er hasste alles und jeden. The King and the Mockingbird (1980)
And everyone in the kingdom hated him right back.Und alles und jeder im Land hasste auch ihn. The King and the Mockingbird (1980)
Even when we hated each other. Or when she was revoltingly drunk... sick or just angry. I've always loved the way she moves.Auch dann, wenn wir uns hassten, oder wenn sie abstoßend, betrunken, krank oder nur böse war, ich habe immer ihre Bewegungen genossen, ihren Duft, ihre Gegenwart. From the Life of the Marionettes (1980)
When I first met Big Eagle I hated his guts.Als ich Großer Adler zum ersten Mal traf, hasste ich seinen Charakter. Bronco Billy (1980)
You hated him.Du hasstest ihn. Caddyshack (1980)
Maybe I can´t stand touching a man!Und wenn ich es hasste, Männer zu berühren? The Last Metro (1980)
Anteo Fallaspy's interest in this new language has nothing to do with the normal ambition of creating the invidious universal language, but is about furthering communication with vertebrates, mainly birds and their precursors, the reptiles, along the lines anticipated by Messiaen and Max Ernst.Anteo Fallaspys Interesse an dieser neuen Sprache hatte nichts mit dem üblichen Ehrgeiz zu tun, eine verhasste Universalsprache zu gründen, sondern mit besserer Kommunikation mit Wirbeltieren, hauptsächlich Vögeln und deren Vorläufern, den Vorstellungen von Messiaen und Max Ernst folgend. The Falls (1980)
When he made it, he realized it was everything he hated.Als er es schaffte, merkte er, dass es das war, was er hassteFame (1980)
But he hated Lord Fenley.- Aber er hasste Lord Fenley. The Mirror Crack'd (1980)
She's always hated me, but I know he wanted it too.Sie hasste mich, aber er wollte es auch. Body Heat (1981)
Everyone hated Cropsy.Jeder hasste ihn. The Burning (1981)
Most of the time she got on my nerves.Das Schlimmste ist, sie nervte mich ständig. So viel hasste ich an ihr von Anfang an. The Woman Next Door (1981)
- He did say the kid hated washing dishes.- Und dass er Abwaschen hassteThe Howling (1981)
God knows why, but they seemed to hate him with a passion.Weiß Gott warum, aber sie hassten ihn wohl auf den Tod! Cannibal Ferox (1981)
I hate coffee shop intellectuals and I hate such r esistance-fighters, too.Ich hasste schon immer diese Kaffeehausgenies. Genauso hasse ich diese Kaffeehauswiderständler. Mephisto (1981)
He was living in that house with that girl, ...hating me and getting ready to marry.Er wohnte mit ihr in dem Haus, hasste mich und wollte heiraten. The Nesting (1981)
This guy was a real turd... everybody hated him...Der Typ war wohl ein richtiger Scheißhaufen... Jeder hasste ihn... The Evil Dead (1981)
She works with Murphy.Sicher hasste ich Alan. In the Steele of the Night (1982)
Their loss.- Wir alle hassten ihn. In the Steele of the Night (1982)
Albie can't admit it to himself... but George hated the takeover and fought it every step of the way.Albee will es nicht zugeben, aber George hasste die Übernahme. Er wehrte sich die ganze Zeit dagegen. Steele Waters Run Deep (1982)
it kinda keeps me close to him.Als er noch lebte, hasste ich die Brühe. Aber so bin ich ihm jetzt nah. Tempered Steele (1982)
He decided to exile himself in LA because he hated the tyranny of the military governments.Er hasste die Militärdiktatur. Und wollte nach Los Angeles ins Exil gehen. Antonieta (1982)
There was no way I was gonna take her home.Das ging nicht. Ihr Vater hasste mich. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
You hated her so much?- Hassten Sie sie so sehr? Evil Under the Sun (1982)
He hated Arlena.- Er hasste Arlena. Evil Under the Sun (1982)
I think because they hate the Jews as much as he did.Sicher weil sie die Juden so sehr hassten wie er selbst. Sophie's Choice (1982)
I was a married woman... when I realized I hated my father beyond all words to tell it.Ich war eine verheiratete Frau, als ich erkannte, dass ich meinen Vater abgrundtief hassteSophie's Choice (1982)
There wasn't anything else. Randy was so quiet, so shy.Ich hasste es, wenn er Stunden an dem Computer verbrachte. Soul Survivor (1983)
Since Heather, the real Heather, hated Derek... it was much easier to go after him.Da die echte Heather Derek hasste, war es viel einfacher ihn zu töten. Scene Steelers (1983)
He hated that toupee.Er hasste dieses Toupet. Steele in the News (1983)
his secret police, whom eveyone hates.seine verhasste Geheimpolizei. Danton (1983)
First they suspected his wife, but when she was lying in a bed And her head in another, adopted her innocence.Zuerst verdächtigte man seine Frau, weil sie es hasste, dass er auf Partys jonglierte. Aber als man sie in einem Bett fand, und ihren Kopf in einem anderen, ging man von ihrer Unschuld aus. BMX Bandits (1983)
Think he saved it because he hated it?Er hob etwas Verhasstes auf? The Big Chill (1983)
Penelope hated me.Penelope hasste mich. Trading Places (1983)
♪BurtonW♪50 Jahre lang wuchs der Widerstand gegen verhasste Diktatoren in Nicaragua zunehmend an. Under Fire (1983)
(Zelig) I hated my stepmother, and I don't care who knows it.(Zelig) Ich hasste meine Stiefmutter, das sage ich ganz offen. Zelig (1983)
The more I asked her questions, the more annoying I was.Je mehr ich sie fragte, desto verhasster wurde ich ihr. One Deadly Summer (1983)
Well, I think Garthe hated anything beautiful.Ich denke, Garthe hasste alles Schöne. Goliath Returns (1984)
Sure, I hated old Ralph's guts for the first few years after I had to move to Florida.Natürlich hasste ich Ralph, weil ich nach Florida ziehen musste. Second Base Steele (1984)
I never liked Maria much, but I really hated this man.Maria mochte ich eigentlich nie, aber den Mann hasste ich wirklich. Emmanuelle IV (1984)
...the hated leader of a military caste... the self-proclaimed "Lord" John Whorfin, a bloodthirsty butcher as evil as your Hitler.....wurde der verhasste Militärführer, der selbst ernannte Lord John Whorfin - ein blutrünstiger Schlächter, wie euer Hitler - The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
When I was in Russia, I did not love my life but I loved my misery.Als ich in Russland lebte, hasste ich mein Leben, aber ich liebte mein Elend. Moscow on the Hudson (1984)
Everyone knows I hated Louise.Alle wissen, dass ich Louise hasstePolar (1984)
Boring life is not worth living.Das verhasste Leben ist nichts wert. Repentance (1984)
And I hated her for that.Dafür hasste ich sie. The Secret (1985)
Really, I hated myself for letting it happen.Ich hasste mich selbst, dass ich das alles zuließ. The Secret (1985)
Those days when I hated him, did they really exist?Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlechte Tage gab und ich ihn hassteNo End (1985)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hassen; nicht mögen | hassend | gehasst | er/sie hasst | ich/er/sie hasste | er/sie hat/hatte gehasstto hate | hating | hated | he/she hates | I/he/she hated | he/she has/had hated [Add to Longdo]
verhasst; gehasst {adj} | verhasster; gehasster | am verhasstesten; am gehasstestenhated | more hated | most hated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  hasste [hastə]
     hated
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top