หรือคุณหมายถึง haßt?
Search result for

hasst

(70 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hasst-, *hasst*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hasst มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hasst*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You hate me?Hasst du mich? Gone Baby Gone (2007)
Or hate.Oder hasstSparks Fly Out (2008)
What?Ich hab es gehasstDoubles (2015)
I did.Ich hasste sie. Truth, Justice and the American Way (2016)
Itfeelsas if thetimehasstopped.ความรู้สึกที่เหมือนกับเวลาหยุดเดิน Episode #1.4 (2013)
Itfeelsas if thetimehasstopped.รู้สึกเหมือนกับว่าเวลาหยุดเดิน Episode #1.3 (2013)
He hates me...Macro hasst mich. Caligula (1979)
Whenever we hate.Wir haben dich immer gehasstDon't Go in the House (1979)
What did you do to it?Was hasst du damit angestellt? The Inspiration (1980)
Drew hates her.Drew hasst sie. The Outrage: Part 2 (1980)
I used to hate to have him tag along after me.Ich hasste es früher, dass er mir ständig nachlief. The Premonition (1980)
On top of everything, I had to go to Hebrew school, which I hated.Und dann musste ich Hebräisch lernen, was ich hasste. The Unthinkable (1980)
You hate me.Du hasst mich! The Conductor (1980)
He hated everyone.Er hasste alles und jeden. The King and the Mockingbird (1980)
And everyone in the kingdom hated him right back.Und alles und jeder im Land hasste auch ihn. The King and the Mockingbird (1980)
It's damn good you don't know he hates your guts.Ist verdammt gut, dass Sie nicht wissen, wie sehr er Sie hasstAirplane! (1980)
You stand in the way of a million dollars... the player hates you.Ihr steht zwischen dem Spieler und einer Million Dollar. Er hasst euch. Atlantic City (1980)
You know enough to cheat the casino... the casino hates you.Ihr wisst genug, um zu betrügen. Das Casino hasst euch. Atlantic City (1980)
How often do we say that we hate someone. Or that we wish our counterpart were dead. Or we hit each other.Wie oft sagt man, dass man hasst... oder dass man wünscht, der andere wäre tot... oder schlägt, oder demütigt, herausfordert, droht... From the Life of the Marionettes (1980)
Even when we hated each other. Or when she was revoltingly drunk... sick or just angry. I've always loved the way she moves.Auch dann, wenn wir uns hassten, oder wenn sie abstoßend, betrunken, krank oder nur böse war, ich habe immer ihre Bewegungen genossen, ihren Duft, ihre Gegenwart. From the Life of the Marionettes (1980)
When I first met Big Eagle I hated his guts.Als ich Großer Adler zum ersten Mal traf, hasste ich seinen Charakter. Bronco Billy (1980)
You hated him.Du hasstest ihn. Caddyshack (1980)
Albin hates injections.Albin hasst Spritzen. La Cage aux Folles II (1980)
Maybe I can´t stand touching a man!Und wenn ich es hasste, Männer zu berühren? The Last Metro (1980)
At times, I feel you hate me.Manchmal glaube ich, dass du mich hasstThe Last Metro (1980)
That´s not true. I never hated you.Ich habe Sie niemals gehasstThe Last Metro (1980)
Anteo Fallaspy's interest in this new language has nothing to do with the normal ambition of creating the invidious universal language, but is about furthering communication with vertebrates, mainly birds and their precursors, the reptiles, along the lines anticipated by Messiaen and Max Ernst.Anteo Fallaspys Interesse an dieser neuen Sprache hatte nichts mit dem üblichen Ehrgeiz zu tun, eine verhasste Universalsprache zu gründen, sondern mit besserer Kommunikation mit Wirbeltieren, hauptsächlich Vögeln und deren Vorläufern, den Vorstellungen von Messiaen und Max Ernst folgend. The Falls (1980)
-She hates me.- Sie hasst mich. Fame (1980)
When he made it, he realized it was everything he hated.Als er es schaffte, merkte er, dass es das war, was er hasste. Fame (1980)
You just hate everybody since Dad left.Du hasst jeden, seit Dad weg ist. Foxes (1980)
He detests the smell of stupidity.Er hasst den Geruch der Dummheit. Hopscotch (1980)
A man who hates to hang his head like a whipped dog.Du hasst es, wie ein geprügelter Hund rumzulaufen. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
I will not take money from a man who hates me, Mr. Havisham.Von einem Mann, der mich hasst und mir mein Kind nimmt,.. Little Lord Fauntleroy (1980)
But he hated Lord Fenley.- Aber er hasste Lord Fenley. The Mirror Crack'd (1980)
To this day, Alice Wetherby's cousin shudders at the mere suggestion of an ice cube in her gin.Alice Wetherbys Kusine hasst Eiswürfel bis auf den heutigen Tag. The Mirror Crack'd (1980)
Maybe you hate us.Vielleicht hasst du uns? Private Benjamin (1980)
He hates Country.Er hasst Country. Smokey and the Bandit II (1980)
She doesn't hate me, but she'll take it badly.Sie hasst mich nicht, aber sie wird es mir übelnehmen. The Prodigal Daughter (1981)
Michael hates him.Michael hasst ihn. Absence of Malice (1981)
The man who loves his life loses it, while the man who hates his life in this world preserves it through life eternal."Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren; und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Absence of Malice (1981)
You must have hated this moose.Sie müssen diesen Elch gehasst haben. Arthur (1981)
Don't you hate Perry's wife?Hasst du nicht auch Perrys Frau? Arthur (1981)
Yes Have you ever played doctors?Ja, hasst du schon einmal Doktor gespielt? Bloody Birthday (1981)
She's always hated me, but I know he wanted it too.Sie hasste mich, aber er wollte es auch. Body Heat (1981)
Ned, I hated it.Ich habe es gehasstBody Heat (1981)
Everyone hated Cropsy.Jeder hasste ihn. The Burning (1981)
She hates me, of course.Natürlich hasst sie mich. Endless Love (1981)
My sister hates you.Sie hasst dich. Endless Love (1981)
Jade hates you.Jade hasst dich. Endless Love (1981)
He said you hate me.Er hat gesagt, dass du mich hasstEndless Love (1981)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut | (vi ) เกลียดมาก ไม่ชอบมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gehässigkeit {f}; Verhasstheit {f}hatefulness [Add to Longdo]
ein Gräuel [übtr.] | jdm. ein Gräuel sein; jdm. verhasst seinanathema | to be an anathema to sb. [Add to Longdo]
Hass {m} | Was sie am meisten hasst, ist ...hate | Her pet hate is ... [Add to Longdo]
Verhasstheit {f}odiousness [Add to Longdo]
abscheulich; verhasst; zuwider {adj}abhorrent [Add to Longdo]
hassen; nicht mögen | hassend | gehasst | er/sie hasst | ich/er/sie hasste | er/sie hat/hatte gehasstto hate | hating | hated | he/she hates | I/he/she hated | he/she has/had hated [Add to Longdo]
verabscheuen; hassen | verabscheuend; hassend | verabscheut; gehasst | verabscheut | verabscheuteto abhor | abhorring | abhored; abhorred | abhors | abhored; abhorred [Add to Longdo]
verhassthateful [Add to Longdo]
verhasst {adv}hatefully [Add to Longdo]
verhasstinvidious [Add to Longdo]
verhasst {adv}invidiously [Add to Longdo]
verhasstodious [Add to Longdo]
verhasst {adv}odiously [Add to Longdo]
verhasst; gehasst {adj} | verhasster; gehasster | am verhasstesten; am gehasstestenhated | more hated | most hated [Add to Longdo]
widerlich; abscheulich; ekelhaft; verhasst {adj}loathsome [Add to Longdo]
Hasst du es nicht auch, wenn ...DYJHIW : Don't you just hate it when ... [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
憎い[にくい, nikui] verhasst, gehaessig, widerwaertig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  hasst [hast]
     hates
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top